Tolnamegyei Ujság, 1935 (17. évfolyam, 1-104. szám)

1935-08-24 / 69. szám

2 10LNAMEGYE1 UJSAC. 1935 augusztus 24. X Kalória s*én-é.tü*ifatelep X j Szekszárd, a Muzeum mellett. ♦ Telefon szám a 117. [ pároi bnszénhánvák kerületi képviselete. Pécsi tojásbrikett és dió- »»ecsa KOSienoanyas brikett, dorogi darabos és tojásszén, tatai darabos és tojás szén, pécsi kovicsszén, koksz. TUzIfa élben és aprítva,, házhoz szállítva. Vörös salak« mórágy! zúzalék, terméskő, dunasóder, bazaltlapok. Blborkere adja a legkorábbi tavaszi zfildtakarnáojt. Augusztus—szeptember hónapokban vetve áprilisban már kaszálható és kaszálás után a tóid mégegyszer elvethető. Vető­magszükséglet 1000 ölenként 10—12 kg. — A mag beszerezhető a Szekszárdi Népbank Szövetkezetnél a leg­olcsóbb napi áron. 611 a községháza nagytermében lesi. — 9. Gyünkön, ide csatlakoznak Kis­tormás, Diósberény, Siakadát, Ud yari, Keszőhidegkut, Varsád, Kőlesd és Szárazd községek oktatói is. Elő adók lesznek: dr Damokos Iroák és dr Sommer Andor orvosok. A tan­folyam a községháza nagytermében lesz. 10. Bonyhádon, ide csatlakoznak Börzsöny, Ms jós, Kismányok, Nagy mányok, Váralja, Máza, Győré, íz mény, Apar, Hant, Cikó, Mőcsény, Macáfa, Kakasd, Belac, Ladomány, Kisdorog, Tabód, Kisvejke és Nagy vejke községek oktatói is. Előadók lesznek: dr B’um János, dr Lehmann István és dr Schreck Adám orvosok. A tanfolyam a községháza nagytér mében lesz. 11. Bátaszéken, ide csatlakoznak Alsónyék, Báts, Alsónána, Mórágy, i Várdomb és Bátaapáti községek ok tatói is. Előadók lesznek : dr vitéz I Szentlőrinczy Gésa és dr Kovács I Elek orvosok. A tanfolyam a kőzs. iskolában less. 12. Hőgyészen, ide csatlakoznak Ssakály, Dass, Kalaznó, Marga, Kéty, Felsőnána és Tevel községek oktatéi is. Előadók lesaoek : dr Kováts Béla és dr Motissongh Gyula orvosok. A tanfolyam a zárd* nagytermében lesz. 13 Dombóváron, ide csatlakoz­nak Ujdombóvár, Lengyel, Macsi, Csibrák, Kard, Gyalaj, Döbröhös, Kocsola, Szak c j, Lápafő s Várong községek oktatói is. Előadók lesz­nek : dr Bárány Lipót, dr Koralewszky Gésa, dr Rappay Elek és dr Riesz József orvosok. A tanfolyam a zárda nagytermében lesz, 14. Tamásiban, ide csatlakoznak Felsőnyék, Fürgéd, Magyarkeszi, Bedeg, Nagyssozo'y, Majaami klóa- vár, Értény, Felsőireg, Roppány- szántó, Nagykónyi, Fári, Magyarkér, Kánya és Tengőd községek oktatói is. Előadók lesznek: dr Kiss Lajos és dr Gyeney László orvosok. A tan folyam a községháza nagytermében lesz. tízévi fagy házra, azután pedig tizévi hivatalvesztésre ítélte. A büntetésből 1 hónapit és 20 napot kitöltöttnek vett a biróság, amely a védő által hangoztatott erős felindulást nem látta megállapíthatónak. Az Ítélet, mint­hogy abban úgy az ügyész, mint M.jsai megoyugodott, jogerőre emel­kedett. HÍREK Időjelzés. A szekszárdi meteorológiai állomás 1935 évi augusztus 15—21 i feijegy- séseiból: Hőmérséklet: maximum : 29*0 C° augusztus 20-án. minimum : 12*3 C° augusztus 18-án. Csapadék: eső 5'5 mm augusztus 20-án. eső 12*3 mm augusztus 21-én, összesen 17*8 mm. Augusztus 21-én a levegő nyomása csök­kenőben volt. Este 9 órakor a barometer 21*8 CJ mellett 753 0 mm-t mutatott Azon­túl tovább emelkedett Tíz évi fegyházra Ítélték a szekszárdi anyagyilkost Juuius hő 27-én reggel futótűzként terjedt el SsekBzárdou a hir, hogy öiv. Majsai Istvánná vagyonos szek­szárdi polgárasszonyt megölte a fis, a 42 éves Majsai István. A borzal­mas esemény özv. Majsainé istálló­jában történt, ahol az áldozat baltát emelt a hozzá 5 órakor reggel be­toppant fiára, aki egy régóta húzódó peres ügy egyik rendelkezésének ki vánt eleget tenni. A fia a szitkozódó asszony kezéből kicsavarta a baltát, fejbeverte őt, majd mikor a földre zuhant, egy itató vödörrel és egy féltéglával addig verte a koponyáját, mig a szerencsétlen nő halálos sérü­léseket nem szenvedett. Csütörtökön került a szekszárdi tör­vényszék Wandl tanácsa elé ez a bünpür, amelynek során közel negyed század óta húzódó családi viszály részletei kerültek elő. özv. Majsainé ugyanis 1912 ben, mikor István fiát besorozták katonának, nem adott neki zsebpénzt, hogy mulatságra me­hessen a bajtársaival. A besorozott legény meglopta az anyja magtárát és az eladott búza árán ment el a többiekkel. Emiatt az anyja csendőr­kézre juttatta és becsukatta. Azóta ki nem állhatta a fiát, aki a hábo­rúból visszajövet megnősült és anyai nagyszüleihez ment el lakni a fele ségével együtt. Özv. Majsainé ^aióta is állandóan gyűlölködött a fiával és a po'gári perek egész lavináját indí­totta ellene, özv. Majsainé a saját anyjával is gyűlölködött és mikor az öreg asszony meghalt, még azt sem engedte meg, hogy a Majsai család kriptájába temessék el. Az is kiderült a tanúvallomásokból, hogy az áldozat maga sem a legpéldásabb módon viselkedett a szüleivel szem­ben, mert apját, anyját ismételten megverte és egy alkalommal atyjá­nak a kulcsontját is eltörte. Eszel szemben Majsai Istvánról azt vallották, hogy bár testi sértés j miatt kétsser is be volt csukva, nem volt rossz ember, aki addig, amíg a háborúban szerzett betegségéből sú­lyos szívbaja nem származott, dolgos férfi volt. Tizenhét tanút hallgattak ki a tárgyaláson és ezek legnagyobb része kedvezően nyilatkozott a vád­lottról. Elhangzottak viszont tanúvallomá­sok, amelyek szerint többször meg­fenyegette az anyját ée nővérét, hogy legyilkolja őket, sőt egy alkalommal az ablakon kellett manekU niök, mert késsel a kezében hajszolta a két asszonyt az anyagyilkos. A bizonyítási eljárás bevégeztével dr.Gaal Dezső vezető királyi ügyész klasszikus szépségű vádbeszédben mutatott rá arra a szörnyű bűnre, amelyet Majsai István elkövetett any­jával szemben, mikor kioltotta az életét annak, akitől a saját életét kapta és mesteri módon bizonyította, hogy a rémes tett elkövetését nem előzhette meg a beszámithatatlansá- gig fokozódó erős felindulás. Emel­lett rámutatott mindazokra a körül ményekre is, amelyek a vádlott för­telmes bűnét enyhíthetik. A védőbeszéd elhangzását aránylag rövid tanácskozás követte, mely után Wandl tanácselnök kihirdette az ítéle­tet, amely szerint a kir. törvényszék Majsai Istvánt bűnösnek találta fel­menő ágbeli rokonon elkövetett szán­dékos emberölés bűntettében és ezért a büntető törvénykönyv 280. és 289. §>ai alapján, a 92. §. alkalmazásával — A főispán Budapesten. Dr Hagy- mássy Zoltán főispán hivatalos ügyek elintézésére csütörtökön délután Buda­pestre utazott. — Rendkívüli vármegyei közgyűlés. Dr. Hagymássy Zoltán főispán folyó bó 22-éré egybehívta a vármegye törvényhatósági bizottságát, hogy a rendkívüli közgyűlés betöltse a gyönki és a paksi kerületben lemondás foly­tán megüresedett adófelszólamlási bi zottsági helyeket. A törvényhatósági bizottság választásának eredménye a következő. A paksi kerületben: a Mezőgazdasági Kamara részéről Sztankovánszky Tibor kajdacsi föld- birtokos rendes tag, Dobrovits Kál­mán nagydorogi főintéző póttag. A törvényhatóság részéről Bartal Aurél f*ddi földbirtokos rendes tag, Fekete Ödön pusztahencsei bérlő póttag. A gyönki kerületben: A törvényható­ság részéről Kristóf György gyönki bérlő rendes tag, Weigel Adám gyönki kisbirtokos póttag, — Szekszárd és a nemzetközi bor­termelő kongresszus. A svájci Lau­sanne melletti Ouschiban folyó hó 26—31-ig tartják a bortermelők nem zetközi kongresszusát. Ezen a kon­gresszuson a magyar kormányt föl­diák, Diczenty Dezső kormányfőta­nácsos, a m. kir. ampaleologiai inté­zet igazgatója fogja képviselni. — Névváltoztatások. A m. kir. bel­ügyminiszter engedélyével vezeték­nevét megmagyarositotta: Hufnagel István felsőiregi géplakatos „Halmá* gyiu‘Ta,— Holevitzky Ilona simon- tornyai lakos „Hollóu ra, — Köp­I csó Bertalan tolnai próbacsendőr I „Koppányu ra, — Pleizer József HadlemlékmOoek. orszászászlűk, templom felszerelések művészies kivitelű síremlékek készítése és raktár márványból és műkőből — kedvező fizetési feltételekkel Mulschenbacher Ödön és Fia ( Mutschenbacher Jenő) kőfaragó, szobrászati műterme, sirkő nagyraktára Szekszárdi Horthy Miklós-ut 14—16—18. szám Fiók sirkŐraktárak: Tolna és Kakasd Leghíresebb fekvésű, város melletti nagyobb SZfilfi terménél, egyben, vagy parcellázva — továbbá 1000 0 öl városban fekvő fajszőlő és egy 1600 hektóliter bor befogadására alkalmas városban levő pince eladó. Tulajdonos címe megtudható a kiadóban. 560 szekszárdi próbacsendőr nPálfalvÍU‘ ra, — Jagicza András szekszárdi próbacseDdőr „Pusztaszeri“ re. — Dr Matzon Gábor OTBA kerü­leti főorvos, OTI kezelőorvos szabad­ságáról visazaérkezett és rendelését Sséchenyi utca 28 szám alatt újból megkesdte. — Frontharcosok első vándorgyű­lése lesz Decsen folyó hó 25 én, va­sárnap délután 2 órakor a községházán. Az egész Sárköz hadviseltjei nagy érdeklődéssel készülnek erre a bajtársi összejöve­telre, melyen a szekszár­diak közül is sokan fog­nak részt venni. Báró Fiáth Tibor, a körzeti főcsoport ei- elnöke szintén kilátásba helyezte je­lenlétét. — Micheli Mihály — a Tejterme­lők Országos Szövetségének alelnöke. őszinte örömmel értesültünk, hogy a földművelésügyi miniszter Micheli M.hályt, Bátaszék nagyközség túrá­ját, a Tolnamegyei Tejszövetkezetek Szövetkezetének elnökét, az uj tej - rendelet kapcsán megalakítandó Tej­termelők Országos Szövetsége al- elnökévé nevezte ki. Ez a kitüntetés méltó elismerése annak az eredmé­nyekben gazdag, fáradhatatlan és önzetlen munkának, amelyet Micheli a tejszövetkezetek egységbe tömörí­tése körül évek óta kifejtett, de egyben bizonyítéka annak is, hogy a Tolnamegye Tejszövetkezetek Szö­vetkezete a tejértékesités terén ma már országos viszonylatban is szá­mottevő tényező. A kisgazdatársada­lom részéről Micheli Mthálynál mél­tóbb képviseletet el sem tudnánk képzelni, mert szilárd meggyőződé­sünk, hogy a beléje helyezett biza­lomnak gazdütársai és a köz érde­kében a legteljesebb mértékben meg fog felelni. — Szombat és vasárnap kerül a Világ-moziban előadásra őnagysága ügyvédje, Renate Müller európai szenzációt jelentő legújabb zenés vig- játéka. A Bzebbnél-azebb dallamok­ban és a kacagtató jelenetekben bő­velkedő film főszereplői: Renate Mül­ler, Georg Alexander, Adolf Wohl- brück és Adele Sandrock. A pom­pás darabot nagysserüen összeválo­gatott magyar világhiradó vezeti be. Az előadásokat kezdik szombaton 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5 és 9 órakor. A háromórás előadás hely­árai 40, 60 és 70 fillér. — Gazdasági cselédek és munká­sok kitüntetése. A földmivelósügyi miniszter a gazdasági cselédeknek, munkásoknak és föld- (kubikus) munkásoknak serkentő példát kíván nyújtani, hogy a becsületes munka és hűséges szolgálat a gazdasági mun­kavállalók körében erkölcsi elisme­rést is nyerjen. Esért az olyan gaz­dasági cselédek és munkások, illető­leg föld- (kubikus) munkások részére, akik az egy helyben töltött hosszú szo’gálat, illetve munkásságuk, maga­tartásuk és jóravalóságuk által tár­saik közül kitűntek, hűséges szolgá­latuk elismerésekép az 1935. évben is pénzbeli jutalmat és elismerő ok­levelet kíván adományozni. Ebből a célból a munkaadók a jutalmazásra javaslatba hozandó egyének személy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom