Tolnamegyei Ujság, 1933 (15. évfolyam, 1-104. szám)

1933-03-04 / 18. szám

V. évfolyam. 3. szám. 1933 március 4. TOLNAMEGYEI GAZDA A TOLNAMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET és a TOLNAMEGYEI TEJSZÖVETKEZETEK SZÖVETKEZETE HIVATALOS LAPJA Felelős szerkesztő: John Sándor vm. g. e. titkár. Szerkesztőség: Szekszárd, Vármegyeház. Telefon: 125 Mezőgazdasági munkabérek. K. Gy. tói. A képviselőházban beterjesztették a mezőgazdasági munkabérek védel­méről szóló törvényjavaslatot. Sajnos, nem kell nagy jóalási te­hetség hozzá megjövendölni, hogy a törvénynek nagyon kevés foganatja lesz, mert hisz a mezőgazdaság a tönk szélén áll és fizetni nem tud. A vezetésem alatt álló gazdaságba május és junius hónapokra időszaki munkások ajánlkoztak, kezdetben férfinak 40 fillér, nőnek 30 fillér nap­számot kértek, később fisetést nem is kértek, csupán élelmezést és még ilyen feltétel mellett sem tudtam őket alkalmazni, mert nem láttam bizto­sítva a termelés folytonosságát. Történnek ugyan kísérletek a ter­melés folytonosságának biztosítására, sajnos azonban elhibázottan kezelik est a kérdést és igy ettől sem vár­hatunk eredményt. A kormány a gazdáknak „zöld- hitelt“ szándékozik adni, hogy eszel a termelés folytonosságát biztosítsa. -A zöldhitel azonban a kormány el­gondolása szerint nem zöldhitel ■— nem termelési segítség — hanem egy jelzálogilag biztosított bankhitel, amit a hitel feltételei miatt a gazdák igénybe nem vehetnek. Innen van az, hogy tavaly is húszmillió pengőt akart a kormány, mint zöldhitelt a gazdáknak folyósítani, de abból csak 5‘2 milliót tudtak egyes kiváltságo­sak igénybe venni, mig a többi 15 millióra nem akadt átvevő. Azt hi­szem, ez a tény maga bizonyítja azt, hogy a termeié» hitel nyújtásának ez a módja elhibázott. Németországban is adtak a gaz­dáknak zöldhitelt, azonban ott tény­leg termelési hitel formájában és a rendeletben kifejezetten benne van, I hogy a hitelt a bérlők (Pächter) is épp úgy igénybe vehetik, mint a - földbirtokosok. Amint már ilyen termelési hitel * természete megkívánja, Németor­szágban elsőbbséget adtak ezeknek á hiteleknek, amíg nálunk, amint hallatszik, nem akarnak elsőbbséget ; adni, hanem amint már fentebb Ír­tam, egy jelzálogilag biztosított bank­hitellé akarják ezt a termelési hitelt devalválni. Az sincs érdekesség nélkül, hogy Németországban, ahol a termés több, mint egy hónappal később van, mint nálunk, a rendeletet már kibocsátot­ták, mig nálunk még csak arról tár­gyalnak, hogy elég lesz e a bankok­nak, ha esen a hitelen egy és fél, j vagy 2°/o-ot keresnek, vagy nem kel- lene-e ezt a százalékkulcsot felemelni. Az sem érdektelen, hogy a német gazda sokkalta jobb helyzetben van. mint a magyar gazda, mert hisz ott a búzának q-ja 30 P akkor, amikor nálunk bolettával együtt ez 16 P. A rozsnak qja 24 P Németországban, nálunk bolettával együtt 11 P és igy van ez a többi terményeknél íb. A cukorgyárak által adott terme­lési előlegek az elsőbbséget már rég megkapták. Miért nem kaphatják meg más termelési ágak is ? Érthetetlen, hogy miért nem lehet nálunk az elsőbbséget biztosítani ezek­nek a hiteleknek, ha Németországban ez lehetséges volt ? Ezektől a termelési hitelektől, va­gyis helyesebben a kigazdálkodáshoz szükséges hitelektől nemcsak igen sok mezőgazda boldogulása függ, de nagyon szoros nexusban van a mező- gazdasági munkások nagy tömegeinek boldogujhatásával is. Mi lehet az a rettenetes érdek, ami azt kívánja, hogy ezek a terme­lési hitelek jelzálogilag biztosított bankhitelekké devalválódjanak.Bank­érdek nem lehet, mert hisz a ban­koknak is az az érdeke, hogy adór szik legalább a termés betakarításáig boldogulni tudjanak. Az is elképzelhetetlen, hogy a hi­telélet normálissá tétele szempontjából nem adnak elsőbbséget ezeknek a kölcsönöknek. Ilyen abnormális gaz­dasági viszonyok mellett csak fikció a normális hitelélet megteremtése, mert először normális gazdasági éle­tet kell megteremteni, csak azután lehet normális hiteléletet. Mi gazdák örülnénk legjobban, ha sikerülne nor­mális hiteléletet teremteni, de nor­mális hitelélet alatt azt értjük, hogy a termelni, dolgozni akaró reális gaz­daságok hitelhez jussanak ób ne vé- rezzék el az egész gazdasági élet abban, hogy nem lehet semmiféle hitelhez hozzájutni. Azt sem lehet okul felhozni, hogy az eladósodás mérvét nem akarják túlzottan elősegíteni. Nem kell más, mint kimondani, hogy a bevetett terület után 10 P, vagy 15 P, szóval egy fix összeg adható csak zöldkőéi­ként és akkor eleje vétetik annak, hogy a zöldhitellel bármiféle vissza­élés történhessék. Amennyiben ez a kölcsön elsőbb­séget kap, úgy a hitelező már biz­tosítva is van, de a magam részéről az ellen sem tennék ellenvetést, hogy az állam által adott termelési hitelek kamata úgy legyen megállapítva (mondjuk pl. 8°/0 ban), hogy annak egy bizonyos hányada (mondjuk 2°/o) egy delkredere alapba fizettessék be és az esetleges veszteségek ebből az alapból fedeztessenek. Egy bizonyos, a magyar mező- gazdaságnak égetően sürgős szük­sége van a termelési hitelre főként azért, hogy a mezőgazdasági munká­sokat foglalkoztatni és fizetni tudja, hogy a mezőgazdasági munkások százezrei ne maradjanak muaka nél­kül és ne éhezzenek — ez nagyobb érdek minden más érdeknél és ezt az érdeket pénzügyi dogmák (szerin- tem pénzügyi fikciók) miatt nem szabad veszni hagyni, mert az igaz­ság az, hogy a magyar mezőgazda­sággal áll vagy bukik az egész or­szág gazdasági élete. tjAZPJMUBEK, — Február havi tejárak. A Közös Árjegyző Bizottság február hónapra a vaj árát — az árkiegészitő alap hoz* zájárulásának figyelembevételével — 2-70 pengőben állapította meg. — A kötött megállapodások alapján — 3 pengős alapot tekintetbe véve — ezek szerint a következő tejárak kerülnek kifizetésre: 10-5 f. a tejárnál fizetendő 93 102 > > > 9 9’8 > ' > 8*6 97 » » » 85 96 • > » 8-4 9-5 » > » 8*3 94 » » » 82 93 > > > 81 92 > f 1 8 9*1 » » > 7.9 9 » > > 78 8 9 > m f 77, 8 8 > € » 7 6 87 > » » 75 8-6 » > » 7-4 8'5 > > 73 84 » > 72 8-3 > » 71 8*2 > » » 7 81 > p 69 8 > > » 68, JX a w Tolnamegyei Tejszövetkezetek Szövetkezete. — Miniszteri elismerések. A föld­mivelésügyi m. kir. miniszter elisme­rését fejezte ki állandó gazdasági tu­dósítói tisztségük Ugybuzgó ellátása ► Államilag ellenőrzött telepünkről -*i szólőoltuúnvoK • hazai gyökeres vesszők bor és csemegefajokbait. 157 Sima es gyökeres atanyvesszáh Bodocsonyvidéki Szőlőléién Kezelősége, Tapolca (n Balaton mellett) körül szerzett érdemeikért Havass Bélának, az Esterházy hercegi hit- bizomány dombóvári gazdasági fel- ügyelőjének, Kápolnay Józsefnek, a paksi gazdasági népiskola igazgató­jának, Pigniczky Ferencnek, a szek­szárdi önálló gazdasági népiskola igaz­gatójának, Fekete Imre benceerdő- pusatai nagybérlőnek, Fuchs Artur martmoapusitai intézőnek, Németh István várongi ig. tanítónak, Wolff Antal grizenwaldpusztai ok, gazdá­nak és Tenzlinger Lsjos paksi föld- birtokosnak. — Állandó gazdasági tudósítók. A fdldmivelésügyi miniszter a tolna­megyei m. kir. gazdasági felügyelő- Bég javaslatára állandó gazdasági tu­dósitói tisztséggel megbízta dr Csapó Dániel gazdasági főtanácsos csapó- tengelici lakost, ifj. Wéber Kálmán oki. gazda bonyhádi lakost, dr Nagy Lóránt uradalmi intéző felBŐiregi lakost Hegyi István nyug. uradalmi számtartó hőgyéBzi lakost, Mauchs Sándor földbirtokos dombóvári lakost, Guba János uradalmi főintáző fél- despusztai lakost, Mayr Aladár ma­lomigazgató mössi lakost és Kendik László uradalmi intéző barnabátpusz- tai lakost. — Közdüiőutak elszántáss- Tamási tagosítása során a kösdülőutakat a szomszédos tulajdonosok elszántogatni igyekezvén, a képviselőtestület ki- tnopdta, hogy a kijelölt Utah kaszá­lását a községi mezőőröknek bizto­siba, akik igy — mint közvetlenül érdekeltek is — megakadályozzák az elszántáéi törekvéseket. ATolnameggel Gazdasági Egyetme Kereskedelmi Osztályának APRŰ HIRDETÉSEI Gnzdnsánalt fliemmnaanl Kereskedelmi Osztálya utján szerezhetők be: Olaj, benzin, gázolaj, traktorolaj, petroleiut. Mindennemű műtrágya, zsák és kötéláru, erő­takarmányok, vetőmagvak, csávázá és növény­védelmi szerek. Qfizeke- Ét fűtési szán sü jáni kocka, darabos vagy tojás brikett az Egyesület Kereskedelmi Osztályánál meg­rendelhető. — Ugyanott gabonás zsákok, ponyvák és kötöző zsinegek megrendelhetők. itromfMH (kolera) elleni feltétlen biztos hatású siet, r,& Ä jedését és pusztulását az állományának, beszerezhető a Kereskedelmi Osztály révén. Mezőiazdasosi gépek. gyártmá­nyúak, az egyesület Kereskedelmi Osztálya révén beszerezhetők. 20 darab 2-2 V* éves airostarka M eladó. Bővebbet az egyesület Kereskedelmi Osztályánál. Mindenféle Betömni Kereskedelmi Osztálya révén beszerezhető. Eladó földek • szántó eladói Bővebbet a Tolnamegyei Gazdasági Egyesület tit­kári hivatalában. Pétisíi ét Kóllmíítróíyii ípS Szekszárdon, az egyesület Kereskedelmi Osztálya révén, kisebb tételekben is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom