Tolnamegyei Ujság, 1932 (14. évfolyam, 1-102. szám)

1932-06-04 / 43. szám

1932 junius 4. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 3 A kormány textilfázisadó rendelete folytán kénytelenek voltak az összes textilárugyárak folyó évi junius hó 1-től kezdődőleg áraikat lOVal emelni. — Ennek ellenére dúsan felszerelt raktáraink árait nem emeljük, hanem az eddigi árakon szolgálunk azzal a tisztelt vevőközönségnek PIRN1TZER JÓZSEF ÉS FIAI áruháza, Szekszárdon. 1 el a kérelmezőhöz, aki azatán a köny­vet a kitűzött határidőre kötelei visszajuttatni a tanfeltigyelőséghez, hogy az az uj igénylőhöz az igény­lés sorrendjében elküldhető legyen. E pedagógiai vándorkönyvtár hi­vatva lesz biztosítani azt, hogy a tanítók megismerkedhessenek min­denkor a legújabb s legkiválóbb pe­dagógiai müvekkel, melyek esetleges megszerzése anyagi nehézségekbe üt­közne, továbbá elősegíteni és meg­könnyíteni van hivatva, hogy taní­tóink megszerezzék és olvassák a pedagógiai müveket s az azokból tanultakat felhasználhassák tanítói nevelői munkájukban, kivéve e mü­vekből mindazt, mi iskolai munká­jukban is értékesíthető. Ez uj ván­dorkönyvtár nagy lépést jelent a jövő népoktatásának fejlődése tekin­tetében. HÍREK. Csonka Mcgytrország nem ország, Egész Magyarország — mennyország I Időjelzés. A szekszárdi meteorológiai állomás 1932 május 26—junius 1-i feljegy­zéseiből : Hőmérséklet: maximum: 26'2 C° május 28-án, minimum: 10'4 C° május 30-án. Csapadék: eső 1'8 mm május 26 án, eső 6‘5 mm május 28-áu. eső 37*1 mm május 29-én. eső 0*5 mm május 30 án. eső 0 5 mm május 31-én. összesen: 46*4 mm. A levegő nyomása junius 1-én lassan növe­kedett. Este 9 órakor a barométer 19'3 C# mellett 751*8 mm t mutatott Azontúl tovább emelkedett. — Vármegyei közgyOlés. A szabad ságon levő dr Perczsl Béla főispán táviratban értesítette az alispánt hiva­talt, hogy a rendkívüli közgyűlésnek folyó hó 13-án leendő megtartásához hozzájárul. Itt említjük meg, hogy a főispán folyó hó 10-én tér viss^i Ssekszárdra. "árdi áUamÍ »Garay Ján0BÍI reál gi £ SZÍ pí 3» A hires, bevált kecskeméti Farkas-féle. hernytilrtószer mit még eredményben semmi más szer felal nem múlt, — kapható tolnamegyei főlerakatunkban KISS PÁL UTÓDA vitéz KISS KÁLMÁN nagykereskedőnél, Pakson — Tolnamegyei művész szobra Virág püspökről. Fetter Károly dombóvári szobrászművész z napokban elkészült Virág Ferenc pécsi msgyéspüspök mellszobrának mintázásával. A mű­vész alig egy hét alatt mintázta agyagba a főpásztor alakját és ez a minta o’yan kitünően sikerült, hogy Virág püspök legteljesebb elismeré­sét fejezte ki a bravúros munkáért. A mellszobrot a minta után már­ványba faragják. — Rajz- és fotókiállítás a reál gimnáziumban. Érdekes kiállítás nyí­lik meg vasárnap délelőtt 10 órakor a szekszárdi állami reálgimnázium emeleti rajztermében a növendékek idei rajzaiból, festményeiből és ama­tőrfényképeiből. A kiállítás nyitva junius hó 5—9 ig, vasárnap délelőtt 10—1-ig, hétköznapokon délután 5— 7 ig. A megtekintés díjtalan. A ki­állításra, melyről beszámolót lapunk legközelebbi számában hozunk, fel­hívjuk a közönség figyelmét. — A szekszárdi forgalmi adóhivatal az ilyen hivatalok összevonása és központosítása folytán beolvasstatott a m. kir. adóhivatalba és a város által rendelkezésre bocsájtott eddigi hivatalos helyiségéből, a Vörösmarty uccából átköltözött a pénzügyi pa­lotába. — A műkedvelői előadások szerzői jogdija. Kormányrendelet intézkedik arról, hogy a műkedvelői előadások engedélyének kérése alkalmával iga­zolni kell a szerzői jogdij lefizetésé­nek a tényét. A legutóbb e tárgy­ban kiadott ób az alispáni hivatal­hoz érkesett miniszteri rendelet az eddigi körülményes eljárást jelenté­kenyen leegyszerűsíti azzal, hogy a műkedvelői előadást rendezni szán­dékozók érintkezésbe léphetnek a Magyar Színpadi Szerzők Egyesüle­tével (Budapest, V., Katona József utca 14.), mely érvényesen igazol­hatja a jogdij lefizetését. A szekszárdi középiskolák együttes tornavizsgája a sporttelepen. A szék gimnázium és as állami „Beserédj István" fiú felső kereskedelmi iskola junius hó & én, vasárnap (kedvesőtlen idő esetén 9-én, csütörtökön) délután fél 4 órakor tartják atlétikai verseny- nyel egybekötött együttes tornaviss- gájnkat a városi sporttelepen. A fel­vonulást, valamint a aenés szabad- gyakorlatokat a leventezenekar kíséri. Belépődíj nincs. Műsor felnőtteknek 50 fillér, diákoknak és leventéknek j 20 fillér. Leglátványosabbak a műsor első számai: a felvonulás, zenés szabadgyakorlatok és a gúla, miért is a közönségnek figyelmébe ajánljuk, hogy már a tornavizsga elején is ott legyen. Ez alkalommal pék- és cukrászsüteményeket, valamint fagy­laltot és hűsítő italokat árusítanak a büffáben. — Kedvezminyes párisi tanulmány­utak. A MEFHOSZ Idegenforgalmi és Utazási Iroda junius 17 én ren­deli első 15 napos rendkivül ked­vezményes párisi tanulmányutját. — Részvételi dij 320, diákoknak 260 pengő. Jelentkezni lehet az Utazási Irodában minden nap d. u. 4—7 ig (IX., Fereno körút 38. fsa. 2) levél­ben is. Érdeklődőknek prospektust díjtalanul küld az Utazási Iroda a többi tanulmányutakról is. — A szekszárdi áll. 8. községi polgári fiúiskolában a jövő tanévi beiratások junius hó 14 én és 15 én lesznek. Bővebb felvilágosítást az iskola igazgatósága ad. — Halálozás, öiv. Pékár Béláné szül. Rimler Erzsébet bátafarkói köss. elemi népiskolai nyug. tanítónő elhunyt s Bátaszéken a családi sír­boltban helyeiték a környék tanító­ságának őszinte részvéte mellett örök nyugalomra. Halálát fia: Pékár Béla faddi r. kát. isk. igazgató-tanító és unokaöccse: Tiborcz Benő siakályi plébános gyászolják. — Több millió pengő megy ki a statisztika szerint évenként féregirtó- szerekért kölföldre. Igazán fölösle­gesen, mert a DEJO magyar légy­éi poloskairtó a legjobb külföldivel egyenértékű. Ezt állítják a mi gaz­daasszonyaink. — Ifjúsági Sgylet kirándulása. A bonyhádi evang. ifj. egylet Knábel Vilmos igazgató-tanító vezetésével mintegy 40 taggal résztvett a sár- szentlőrinci ifjúsági konferencián. Az utat kocsikon tették meg s útközben pihenőt tartottak Kölesden. Az ottani, egyedüli vármegyebeli Kossuth-Bio- borra cserfakoszorut helyeztek, majd a hősök temetőjét és az evangélikus templomót nézték meg. A kiránduló­kat igaz magyar vendégszeretettel Bncsky községi főjegyző és neje villásreggelivel várták. Ugyancsak szívesen látták a csapatot Sárszent- lőriocen is, ahol két napig ingyen szállásolták el őket és adtak reggelit. Utóbbi községben is cserfakoszorut helyeztek a hősök emlékBzobrára s résztvettek az ott lefolyt revíziós gyűlésen. A kizárólag németajkú ifjú eág a legjobb benyomásokkal tért hasa s hálásan emlékezik a Kölesden és Sirszentlőrincen töltött órákra. — Vörhenyjárvány Dörypatlanb&n. Vármegyénk alispánja a Dőrypatlan— Belsődőry köss. elemi népiskolát a vörhenynek járványszerü fellépése miatt bezáratta. — A Dombóvári Római Katolikus Olvasókör házi estélye. A Dombóvári Róm. Kát. Olvasókör junius hó 5 én, vasárnap este 8 órakor (kedvezőtlen idő esetén junius bő 12-én) saját helyiségében (Hunyadi tér 35. szám) szórakoztató házi estélyt rendez. — Belépődíj ninos. önkéntes adományo­kat azonban a kör javára köszönettel fogadnak. — Házfalbeomlás Dunaföldváron. Május 31-én délután négy óra tájbzn földrengésszerű tompa dübörgés döb­bentette meg a danaföldvári Ilona- utoa lakóit. Az emberek riadtan ro­hantak ki házaikból és rémülve lát­ták, hogy Siabó János lakatOBmes- ter házét vastag porfelhő veszi körül. Ahogy a por leszállt, borzalmasan . szomorú látvány tárult eléjük. A pár évvel ezelőtt épült ház tűzfala és homlokzata kidőlt és ennek követ­keztében a szoba mennyezete is be­szakadt. Emberéletben sierenosére nem esett kár, mert a ház lakója az összeomlás előtt pár perccel ment ki a lakásból. A fal kidőlésének okát bizottsági vizsgálat fogja megálla­pítani. — Lumlnálmérgezis. örtl Margit 21 éves szekszárdi leány májas hó 31-én délután öngyilkos szándékból nagyobb mennyiségű laminált vett be. A szerencsétlen leányt idejében bevitték a közkórházba. Állapota súlyos, de nem életveszedelmes. — Kanyarójárvány Úcaányben, Vár­megyénk alispánja az óvodások köré­ben járványszerüen föllépett kanyaró ’ megbetegedések miatt — a járvány tartamára —- az őcsényi köze. óvódé** bezáratta. — Szerencsétlen esés- Tokaji Ist­vánná 25 éves szekszárdi lakos májas 30-án az udvarban megcsúszott és oly. szerencsétlenül esett el, hogy a jobb karja eltörött. A kórházban ápolják.-7“* "ssh- tat Kapható: Schlesinger Ignácnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom