Tolnamegyei Ujság, 1931 (13. évfolyam, 1-102. szám)

1931-08-29 / 68. szám

4 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1931 augusztus 29. Fix fizetéssel előkelő Intézmény tisztviselő üzletszerzőt keres állandó alkalmazásra Szekszárd székhellyel. — Részletes ajánlatokat a lap kiadójába kérünk. 668 HÍREK. Időjelzés. A szekszárdi meteorológiai állomás 1931. évi augusztus hó 20—26 i fel­jegyzéseiből : Hómérséklet: maximum: 34 3 C° augusztus 20-án. minimum: 12*6 C° augusztus 23-án. Csapadék: eső 3*7 mm augusztus 21-én. 0*3 mm augusztus 22-én. 15*7 mm augusztus 23-án. 6*1 mm augusztus 24-én. 4*3 mm augusztus 25-én. _____3*9 mm augusztus 26-án. Ös szesen: 28*0 mm. A levegő nyomása augusztus 26-án növe­kedett. Este 9 órakor a barometer 20‘2 C° mellett 753 6 mm-t mutatott. Azontúl tovább emelkedett. — Tolna vármegye küldöttsége a mohácsi lengyel emlékmű leleplezési ünnepén. Ismeretes, hogy a tragikus végtl mohácsi csatában a magyarok­kal egytltt elvérzett 2000 lengyel iBoldos is, akiket Gojniczky Lénárd kapitány vezérelt. A lengyelek mo* háosi szereplősét megörökítendő, a Mohácsi Lengyel Emlékbizottság ak­ciót indított és ex akció során Tolna ia Baranya vármegye jegyzőinek köszönhető, hogy a szükséges pénz már a múlt óv őszén egyUtt volt. Kivitelre Lechner Jenő építész, mű egyetemi tanár impozáns terve kerttlt és a mohácsi Szepesi Parkban fel­állított architektonikus emlékmű te­tejére a Martinelli Jenő szobrász­művész által mintázott hatalmas bronz sast helyezik. A szombaton tartandó leleplezési Ünnepély, amelyen Lep kovszky Szaniszló lengyel és Beligy bey török követek is megjelennek, országos viszonylatokban is nagy­jelentőségű lesz és azon Tolna vár megyét Szévald Oszkár alispán, Kiss Lajos szekszárdi apátplébános, kor mányfőtanácsos, vitéz Vendel István szekszárdi polgármester és Szongott Edvin központi járási főszolgabíró fogják képviselni. *— Orvosi kinevezés. Jankó Ágos­ton főispán dr Vass Lajos egyetemes orvostudor, szekszárdi lakost kine­vezte a vármegyei Horthy Miklós közkórház segédorvosává. A polgármester Budapesten. Vitéz Vendel István szekszárdi polgármester a szekszárdi gazdasági iskola építése Ügyében Budapestre utazott. A polgármester ugyanis sür­gősen meg akarja kezdetni a szek­szárdi gazdasági iskola építését, hogy a helyi napszámos munkásságnak az a része, amely a kedvezőtlen gazda­sági viszonyok miatt a nyári munka- alkalmakról is lemaradt, valami cse kély keresethez juthasson. Mivel az építés megkezdését a minisztérium engedélyének a hiánya gátolja, a pol­gármester a szükséges kormányintéz­kedést személyesen akarja kisürgetni. — A vármegyei útügyi albizottság folyó hó 27-én délelőtt Szévald Osz­kár alispán elnöklete alatt ülést tar­tott, melyen elhatározták, hogy a ta­mási-darányi törvényhatósági utón összeomlott és újjáépítendő hid mun­káit Kálmán János tamási lakoB mérnök-vállalkozónak, mint legol­csóbb ajánlattevőnek vállalatba adják. Az uj híd épitő terveit a szekszárdi m. kir. államépitészeti hivatal készí­tette. Engedélyezte továbbá az al­bizottság, hogy a nagyszékely—bi­kád—gyönki vicinális utón három betoncsőátereBB létesittessék. — Népművelési bizottsági ülés Fad dón, A faddi iskolánkivüli helyi nép­művelési bizottság e hó 24 én tartott rendes ülést dr Halmos Andor kir. tanfelügyelő elnöklete alatt, melyen a jövő tanévi munkarendet tárgyalta le a bizottság. — Baranya vármegye uj közgyűlési terme. Hétfőn avatják fel Pécsett nagy ünnepélyességgel Baranya vár megye uj közgyűlési termét, amely ben leleplezik a hősök emléktábláját. Ezen aktusnál az ünnepi beszédet Virág Ferenc megyéspüspök fogja végezni. Tolna vármegyét is meg­hívták az ünnepélyre, melyen a tör vényhatóság képviseletében Szévald Oszkár alispán és Kiss Lajos kor- mányfőtanáCBoa apátplébános fognak megjelenni. — Tanitónőválasztás A kakasdi rk. iskolaszék iskolája tanítónőjéül Thurmerné Maszil Magda oki. tanító­nőt választotta meg. — Szta82inó Lászlónak, a Tolna - vármegye S. E. intézőjének búcsúz­tatása. SztaBzinó Lászlót, lapunk sportrovatának kiváló vezetőjét, a Tolnavármegye S. E. lelkes és Ugy- busgó intézőjét a szekszárdi pénzügy- igazgatóság a dombóvári forgalmi adóhivatal vezetésével bizta meg. Szekszárdról való távozása alkalmá­val sportbarátai és játékostársai őszinte és meleg összejövetelen búcsúztak tőle. Dr Horváth Árpád szakosztályi elnök méltatta Sztaszinónak a sport terén szerzett érdemeit, de legnagyobb érdemének mégis azt tudta be, hogy a Szekszárdi Turul S. E és Törekvés A. E. fúziójából keletkezett Tolna* vármegye S. E.- ben uralkodó igazán bensőséges és bajtársias klubszellem kialakitásában Sztaszinónak igen nagy része van. Átadta egyben az egye­sület ajándékát, egy ízléses kis ezüst- serleget, amelyet az egylet elnöksége hálája és elismerése jeléül juttatott a távozó intézőnek a mindig önzet­len és lelkes működéséért. Sztaszinó László megbatottan köszönte meg a nem várt üdvözlést és a játékosokat összetartásra és egymás megbecsülé­sére kérte, mert szerinte neki az lesz a legszebb és legkedvesebb jutalom, ha a Tolnavármegye S. E. a nevéhez méltóan szerepel majd a bajnoki küzdelmekben. — Tanév megnyitó. A szekszárdi áll. s. községi polgári fiúiskolában a szeptemberi javító , felvételi és tan- tervkülönbözeti vizsgálatok szeptem­ber hó 4-én, a rendes tanulók pótló­lagos beiratásai szeptember 5. és 7 én lesznek, mig a tanév megnyitása szeptember 9 én lesz. A tanév meg nyitására a beiratkozott összes tanulók kötelesek megjelenni. Szeptember hó 10-én a rendes tanítások megkez dődnek. — Baleset a gyürühintán. Grand- wähl Fttlöp 17 éves németországi szü­letésű nagymányoki bányászt vasár­nap, e hó 23-án baleset érte. Torná­szás közben a gyürühintán lábánál fogva himbálta magát és eközben a lába a gyűrűből kicsúszott. Grand- wohl a hintáról oly szerencsétlenül zuhant a földre, hogy jobb karja el törött és az arcán zuzódásokat szen­vedett. Behozták a szekszárdi Horthy Miklós közkórbázba. — Belefulladt a halastóba. Krupp Mátyás felsőireg-mutbpusztai gazda­sági munkás Szabó Sándor halas­tavában fürdött. Közben a mély vízbe kerttlt és minthogy úszni nem tudott, hamarosan elmerült. Mire megtalálták, már halott volt. —; Óriási sikkasztás egy dombó­vári banknál. Gold Jákó, a Dombó- I vári Közgazdasági Bank volt ügy- I vezető igazgatója, sikkasztás, csalás és okirathamisitás elkövetésével az intézetet 181.634 P 18 fillérrel meg­károsította. Gold visszaélései felfedő zése előtt ismeretlen helyre szökött. A volt bankigazgató ellen országos körözést rendeltek el. — Harminckilenc évvel ezelőtt el­követett gyilk088ág. A napokban név télén levél érkezett Kakasdról a szek­szárdi kir. ügyészséghez. A levél írója egy ezelőtt 39 évvel történt gyilkosságra hívja fel az ügyészség figyelmét. — Ugyanis az 1892. év augusztus 4-éré virradóra az istálló ban agyonütve találták Kakasdon Schlichterle János akkori vendéglős Geisz Mihály nevű 33 éves kocsisát. A tettest az akkori széleskörű nyo­mozás dacára sem sikerült elcsipni. A magát megnevezni nem akaró le­vélíró állítása szerint a gyilkos még ma is él és a község öregei nagyon jól tudják, hogy ki az, de nem merik elárulni, mert félnek tőle. A szek­szárdi kir. Ügyészség utasitására a csendőrség újabb nyomozást vezetett be a levélíró felkutatására, de az eddig még nem sikerült. — Intelligens Izr. úri család el­vállal jobb családból való Iskolás fiukat ellátásra. Szekszárd, Rákóczi- utca 11. — Tolvajt fogtak a fűszerüzletben. Folyó hó 22-én este 8 és 9 óra kö­zött Horváth István mázai fűszeres a családjával vacsorázni ment a la­kásába és a bolt utcai ajtaját be­csukva az üzlet udvar felőli ajtaját nyitva hagyta. Ez alatt az idő alatt ifj. Takács János 24 éves másai legény a folyosóról besurrant az Üz­letbe, felnyitotta a pénztárfiókot és onnan húsz pengőt kivéve el akart távozni. Horváth észrevette, hogy az üzletben járkál valaki, mire felkelt a vacsorától, bement a boltba, ahol a pult mögött elbújva találta ifj. Ta­kács Jánost, akit a csendőrségen fel jelentett. — Marokkó. A marokkói város szűk sikátoraiból a Szahara forrősága csap kifelé és hangzik a monoton dobszó, amelyre az idegenlégió fáradt katonái marsolnak. És utánuk megy egy má­sik tábor, elkinzott, elfáradt asszony csapat, asszonyok, akik szeretnek, mennek a sereg után. A második táborhoz önként csatlakozik egy párisi lány: Ami Joly, aki a mulatóhely starja volt. Szerelmes belé egy gazdag marokkói ur, de az éjszakák kis kósza lepkéje egy másik fiút néz, meredt szemmel, egyre forróbban. Marokkó meséje sok lelki tartalmat rejt magában. Aki megérti, hogy mit jelent az, egy ilyen nőnek le­mondani mindenről és a sorba állni, menni a férfi után, akit megtalált magának, az értékelni tudja Marlene Dietrich világsikerű filmjét, amely szombaton és vasárnap megy a Világ­moziban. — Csónakázás közben a Dunába fulladt. Németh Imre 52 éves bölcskei lakos Danaföldvár határában f. hó 16 án csónakázás közben a Dunába fűlt. Holttestét még nem találták meg. — Megnémult a fejbeveréstől. Nagy verekedés volt f. hó 24-én a bátai cigánytanyán. A cigánycsatának az lett a vége, hogy Sárközi Istvánt egyik ellenfele a balta fokával úgy fejbe találta vágni, hogy az ütés kö vetkeztében megsüketült és megné­mult. Egy darabig otthon kezeltette magát, de az orvosa f. hó 26 án be vitette a szekszárdi közkórházba. — Állapota súlyos, de remélik, hogy koponyalékeléssel eltávolítják azt a csontlemezt, amely nyomást gyakorol Tarlót ondolálás. (Oanerwelle.) Tudomására hozom Szekszárd és vidéke mélyen tisztelt kö­zönségének, hogy női fodrász- termemet a mai kor igényeinek megfelelően teljesen újonnan átalakitottam és tartós ondoláló géppel (Dauei welle) felszerel­tem. — Hosszas utánjárás után Klein Sándor urat, volt segédemet, ki a közeli napokban Párlsból megérkezik, sikerült újra üi- letem részére megnyerni. — Egyben szives tudomására ho­zom mélyen tisztelt vedreim­nek, hogy kényelmüket még jobban kielégíthessem, — \ Pirnitzer-féle házban iifikOzletei 719 nyitottam. Főtörekvésem oda­irányul, hogy mint a múltban, úgy a jövőben is a legjobb erőkkel, a legnagyobb kénye­lemmel és szolid árakkal mé­lyen tisztelt vendégeim bizalmát kiérdemeljem. Qépondolálásra előjegyzése­ket jutányos áron elfogadok. Szives pártfogásukat kérve,' vagyok teljes tisztelettel BENCZE JÁNOS úri és hölgy fodrász, Szekszárdon az agy beszélő és halló centrumára és a nyomás megszűntével Sárközi ismét fog majd hallani és beszélni. A cigányok sehogy sem akarják el árulni, hogy ki volt a tettes. Ez talán majd csak a nyomozásnál fog ki­derülni. — Holtnak nyilvánítások. A bony hádi kir. járásbíróság Periinger Ádám kisvejkei kőmüvessegédet, aki a 69. gyalogezredből 1914. évi október ha vában az orosz harctéren eltűnt és Eisensehr Pál teveli földművest, aki a 17. honvédgyalogezredből 1914, évi október 14 ón a szerb harctéren eltűnt, holtnak nyilvánította. — Tolvaj oselódleány. Váczi Her­mina 20 éves kisaposztagi leány mun­kaadójától Engyel Istvánná dunaföld- vári lakostól folyó hó 15-én három értékes aranygyűrűt és egy sálat el­lopott és ismeretlen helyre Bzökött. — Állat az emberben. A szekszárdi kir. törvényszék Wandl-tanácsa folyó hó 22-én megtartott főtárgyalásán Jánossi Károly 57 éves tolnai kárpi­tost négyévi fegyházra ítélte, mert ez az emberi mivoltából kivetkőzött egyén egy tizenegyéves leánykán többször erkölcstelen merényletet kö­vetett el. — Lopás a vasútállomáson. A szakály-bőgyéssi vasútállomáson isme­retlen tettes a vasúti kocsiból 50 kg vajat ellopott. A tolvaj kézrekerité sére széleskörű nyomozás indult. — A házőrző kirabolta a lakást. Wellisch Miksa dunaföldvári lakos két napra a fővárosba utazott és ez alatt az idő alatt háza őrzését Rauch Mórné 45 éves koldusasszonyra biata. Rauchné ahelyett, hogy a házat őrizte volna, összeszedett egy batyura való fehérneműt és megszökött. Wellisoh bejelentette az esetet a hatóságnak, amely elrendelte Rauch Mórné orszá­gos körözését. MÉRLEGEK gyártása és javítása hitelesítve. Titte Testvérek, Szék* sz&rd. Telefon 91. Intelligens izr. család, elfogad kdntsrn és kosztra diákot (fiút vagy leányt). Aa illető ugyanott külön oktatást is nyerhet, Cím a kiadóhivatalban. 533

Next

/
Oldalképek
Tartalom