Tolnamegyei Ujság, 1930 (12. évfolyam, 1-103. szám)

1930-11-08 / 88. szám

4 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1930 november 8. Rhode Island red falkakas férce " naposcsibe, tény észtojás álla­milag ellenőrzött, garantáltan bacterium pullorum mentes tenyészetünkből jutányosán kaphatók. — Bérkeltetést vál­lalunk. — Előjegyzéseket már most telvesz és mindennemű szakkérdésben ingyen taná­csot, felvilágosítást nyújt és érdeklődőket szívesen lát a „Horthy Miklós közkórház“ kispalánk! falbaromntelepe. A LEGJOBB GYERMEKÄPOLÖSZEREKKEL GONDOZZAK. HÍREK. Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország — mennyország I Heti emlékeztető. November 9. — Tivadar. — 1864- beD Ponto da Cujo-ban meghalt Magyar László utazó. — 1876-ban Margittán született Pásztor Mihály iró. — 1883-ban meghalt Turgenyev orosz köitő. — 1917-ben az orosz szovjet rendszer kezdőnapja. — 1918- ban II Vilmos német .császár lemon­dott a tróuról. Németország köztár­saság lett. — 1927-ben Rothermere lord átvette a magyar hálaaláirások vaskos kötetét. November 10. — Av. András. — Oresztes. — 1483 ban született Eis- lebenben Luther Márton reformátor. — 1805-ben meghalt Schiller Frigyes német költő. — 1841-ben Székesfehér­várott Petőfi első szerepét játszotta a „Párisi n*plopóu c. vígjátékban. 1863 ban született Sümegen Kálnoki Izidor (Vupes) iró. — 1872-ben megnyílt a kolozsvári egyetem. November 11. — Márton. — 1791- ben született Kecskeméten Katona József, a „Bánk bán“ írója. — 1811- ben született Eggenbergben Franken­burg Adolf iró. — 1821 ben szüle­tett Moszkvában Dosztojevszkij Tiva­dar iró. — 1918 ban Eckarstauba utazott a magyar zászlósurak küldött­sége (báró Wlassich Gyula, gróf Eszterházy Miklós, Dessewffy Aurél és gróf Széchenyi Emil), hogy IV. Károlyt a magyar trónról való le­mondásra birják. — II, Vilmos német császár holland területre menekült. November 12. — Emilia. Jónás. 1796-ban József főherceget nádorrá választották. — 1805-ben Napoleon bevonult Bécsbe. — 1842 ben szüle­tett Rákosi Jenő publicistánk. 1887- ben meghalt Jobbágyiban Mészöly Géza festőművész. — 1906 ban Santos Dnmont repülőgépjével 100 métert repült. — 1912 ben született Habs­burg Ottó főherceg, IV. Károly király és Zita királyné fia. — 1924-ben báró Korányi Frigyes helyére Bad Jánost nevezték ki pénzügyminisz temek. — 1928-ban Franciaország ban újból Poincaré alakított kormányt November 13. — Szaniszló. —1635 ben megnyílt a nagyszombati egye tem. — 1862 ben meghalt Uhland német költő.— 1868-ban Ipolyságon Hőfer j§jC5 LE52ARITJA A KIÜTÉSEKET,MEGSZÜNTETI A BŐR VÖRÖSSÉGÉT. PATIKÁBAN . DROGÉRIÁBAN, I LLAT3 Z E RTAR BAH KAPHATÓ. született Sajó Sándor iró. —1875 ben Magyarpécskán született gróf Klebels- berg Kunó történettudós, Magyar- ország kultuszminisztere. — 1900 ban Sidney Jones zeneszerző személyesen dirigálta Budapesten a Népszínház­ban a „San Toy“ cimü operettjét. — 1918-ban IV. Károly király lemon­dott a magyar trónról. November 14. — Jozafát. Klemen­tina. — 1831-ben meghalt Hegel György német filozófus. — 1848 ban Ragonfalván szü'etett Bartba Miklós publicista. — 1868 ban megjelent I. Ferenc József rendelete, hogy az „Osztrák Örökös Császárság“ cim helyett ezental Osztrák-Magyar Mo­narchia lép életbe. — 1875 ben meg­nyílt az Orsz m. kir. Zeneakadémia. — 1877 ben meghalt Hugó Károly magyar-német-francia drámairó. — 1909-ben a budapesti Operaház 5000 ik előadása (Toldi szerelme). — 1918-ban jelent meg IV. Károly „Eckarstaui levele“, melyben elismeri előre azt a döntést, „mellyel Magyar- ország jövendő államformáját meg- állapítja“. November 15. — Gertrud. L’pót, — 1680 ban meghalt Kepler Janos német csillagász. — 1688-ban KoHo- nics benyújtotta a császárnak hírhedt javaslatát: „Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn.“ — 1787 ben meghalt G Uck Willibáld német zene­költő. 1849-ben megjelent a „Hölgy fatár“ első száma. 1855 ben Keresz­tesen született Bársony István iró. — 1920-ban a Népszövetség első teljes ülésének kezdete. — A kormányzó a dunaföldvári hid felavatásán. Foyó hó 6-an délelőtt & dunaföldvári nj duoahid fölavatása ügyében értekezlet volt a kereske­delmi minisztériumban. Az értekez­leten Forster Gyula államtitkár el­nöklete alatt megjelentek : Jankó ÁgoBton főispán, Száváid Oszkár al­ispán, Pestvármegye főispánja és al­ispánja, Novák államtitkárral az élű kön a minisztérium hídépítési osztá­lyának a vezetői és Berényi csendőr Őrnagy. — Az értekezleten Forster államtitkár közölte, hogy a hid fel­avatása folyó hó 23 án, vasárnap lesz és a nevezetes aktuson résztvesz Horthy Miklós kormányzó is, aki a Túrán-vonaton délelőtt 11 órakor érkezik Dunaföldvárra. A fogadtatás és a felavatás ünnepségei, valamint a hid megtekintése után a kormányzó autóra száll, átkel a Danán, meg­tekinti a pestmegyei oldalon épült második hidat és Solton a bekötő­utat, majd Dunaföldvárra kíséretével és az előkelőségekkel vissztérve részt- vesz az Egyenlőség! Körben rende­zendő szükebb körű dezsönén. Őfő- méltósága délután két órakor utazik vissza Budapestre. — Dr Őrffy Imre üdvözlése. A szekszárdi kerület közszeretben álló képviselőjének november 5-én volt a névnapja, amely alkalommal Szeghy Sándor, a választókerület pártelnöke a következő táviratban tolmácsolta a kerület választóinak együttérzését: „Névünneped alkalmával kerületünk és pártunk összessége nevében mély tisztelettel szeretetteljes üdvözletünket és legjobb bivánatainbat tolmácsolom. Fáradságot nem ismerő kiválóan érté kés és sikerekben gazdag munkál­kodásod továbbviteléhez adjon a jó Isten kitartó erőt és legjobb egészsé­get.“ A szívélyes üdözlésre dr őrffy Imre a következő választ küldötte Szeghy Sándor pártelnökhöz : „Rend­kívül jól esett meleghangú jókivána tötök, azt hálás szivvel viszonzom, baráti üdvözlettel őrffy Imre.“ — A Tolnamegyei Gazdasági Egye­sület nevében báró Fiá h Tibor el­nök Mayer János földmivelésügyi minisztert a tejértékesités ügyében taousitott állásfoglalásáért az alábbi távirattal üdvözölte: »Mayer János földmivelésügyi miniszter urnák Budapest. A To namegyei Gazda­sági Egyesület örömmel üdvözli Nagy­méltóságodat a vármegye kis és nagy- gazdaközönsége nevében a tejértér kesités rendezésének szükségessége mellett megnyilvánult szilárd állás- foglalásért. Nagyméltóságodnak nagy becsű tudomására hozzuk, hogy ebben a harcban vármegyénk egész gazda közönsége Nagyméltóságod mögött áll. Kérjük, hogy a legnagyobb erély- lyel méltőztatnék ebben a kérdésben benoüoket megvédeni, mert ennek kellő rendezésétől nemcsak értékes állattenyésztésünk, hanem várme­gyénk egész közgazdasági életének megmentése függ. Tolnamegyei Gaz­dasági Egyesület. Báró Fiáth, elnök.« — A fö dmivelésügyi mi­niszter a táviratra ek^pen válaszolt: »Tolnamegyei Gazdasági Egyesü­let, báró Fiáth elnök Szekszárd. Köszönöm az egyesületnek a tejérté kesités kérdésében hozzám intézett üdvözlő táviratát. Biztosíthatom a gazdatársadalmat, hogy érdekeit e téren is leghatékonyabban meg fogom védeni. Mayer földmivelésügyi mi­niszter « — Dr Őrffy Imre Bátán és Szek- szárdon. Dr őrffy Imre, a szek­szárdi kerü'et országgyűlési kép­viselője szombaton este Szekszárdra érkezik és vasárnap Bat ár a megy, ahol megbeszéléseket folytat ottani vá lasztóival.- Itt említjük meg, hogy ó/ffy e hó vége felé választókerülete összes gazdáinak bevonásával érte­kezletet fog tartani. Eonek az érte­kezletnek a helyét és a pontos idejét később fogjuk közölni. — Vármegyei kisgyülés. Tolna vár­megye törvényhatósági kisgyülése Szekszárdon, a vármegye székházá­nak kistermében november hó 11 én délelőtt 10 órakor rendes gyűlést tart az alábbi tárgysorozattal: A baja— bátaszéki ut Tolna vármegye terü­letén vonuló szakaszának és az Uj- dombóvár községi Szenes-ntnak a törvényhatósági úthálózatba való fel­vétele, Bogyiszló községnek járásba való beosztása, Bogyiszló községnek a törvényhatósági bizottsági tagokat választó kerületbe való beosztása. A vármegye székházában építendő házi távbeszélő vállalatba adása. Gróf Széchényi Domonkos nagydorogi ura dalmával területhasználati szerző jós kötése. Bikács községben községi dijnok alkalmazása. Bonyhádon a rendbiztosok és a tüzoitófecskendő kezelőjének biztosítása és tüzoltófel- szerelés beszerzése, Dunaszentgyör- gyön a községi adóhivatal szervezése. Gind>icsaládon tűz fecskendő beszer zése. Györkönyben irnoki állás rend­szeresítése, írógép beszerzése, a köz­ségi kisbirák fizetésének megállapí­tása, a vármegyei repülőgépre ado­mány megszavazása. Magyarkesziben az adóügyi jegyzői állás megszünte­tése és a községi önkéntes tűzoltó- I A „ZEPHIR“ világszerte a leg. ismertebb magyar kályha I Áraimat leszállítottam Legtakarékosabb fűtés! Tartóssága örökös! fatiizelésii, légfűtése» folytonégö kályha | fi knó BTIIT e§y OA órán ■ W fával F U ■ szobát át Nagyobb típusok 3*4 szobás lakást is fűiének Leszállított árak: Szén és koksz tüzelésű „HEROS“ és „REKORD“ kályhák ____P 45.—töl „Z EPHIR“ kályhák____P 90.—töl Ár jegyzéket ingyen és bérmenive kü d HEBER SÉNDOR kályha- és tűzhelygyára Budapest, Vilmos császár-ut 39. Kályháinkból lerakat: Singer Viktor, Szekszárd Straicher Jenő, Bonyhád egylet segélyezése. A murgai bekötő­út építésénél igénybe vett területekért kártalanítás adása. Nagydorogon híd­mérleg beszerzése. Nagymányokon járda létesítése. Tamásiban az adó­hivatal épületének eladása. Üjdombó- váron csatornázás végrehajtása, bel­terület rendezése. Váralján a községi biró fizetésének megállapítása. Dr Szegő István szekszárdi lakos és dr Str&usz Nándor Náthán kajdicsi lakos orvostudori oklevelének kihirdetése. A Szociális Missziótársulat szek­szárdi szegenyszakosztalya szegényei karácsonyi felruházására f. hó 8-án este 9 órai kezdettel, a Szekszárd Szálló nagytermében tánccal egybe­kötött teaestéíyt rendez, melyre a Misszió tagjain kívül vendégeket is szívesen lát. Beléptidij 1 pengő sze­mélyenként teajeggyel együtt. — A tolnai lovastisztek Hubertusa. F. hó 4-én zajíott le a tolnai lovas- tisztikar szokásos Hubertus vadászata, amely mindig élénkséget és érdeklő­dést kelt nemcsak a tisztek, hanem a lovassportot kedvelő úri közönség körében is. Az időjárás nagyon ked­vezett a lovas falkavadászatnak, mert a hétfőn volt eső után kedden reggel derült napsütésben mintegy negyvenen vonultak ki kocsikon, autókon ós lovakon az indulás színhelyére. A falkát Bartalis hnszárszázados ve zette és a meet Kajmád határában volt. A vadászatban a tisztikaron kívül résztvettek : Havassy Istvánná huszárszázadosné, báró Jeszenszky Aodorné, Száváid Judit, Bezerédj István, báró Fiáth Tibor, báró Je­szenszky Andor, tolnai Knefély Ödön és Zalán Tibor miniszteri tanácsos. K**j mádról a lovasok fél tizenkettő tájban indultak el a rohanó falka után. A felázott talaj miatt azonban sok nehézséggel kellett megküzde­niük, mert a síkos terepnek tulajdo­nítható, hogy két urlovas lova el­csúszott és lovasát a nyeregből ki­vetette. Szerencse, hogy az elcsúszá­soknak komoly következményei nem lettek. Hdiait Tolna község vásár­terének irányában, a mözsi réten volt, ahová a lovasok kipirult arccal, de telje­sen jó kondícióban 7*3 kor érkeztek, így *a 22 km es táviovaglást a nehéz

Next

/
Oldalképek
Tartalom