Tolnamegyei Ujság, 1930 (12. évfolyam, 1-103. szám)

1930-10-08 / 79. szám

4 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG XT* 1930’október 8. Hasv érdeklődés a baranyamegyei parcellázás Iránt. DEBULAY IMRE lakatosipar - fizlete Szekszárdon Tokoréktflzliely Vízvezeték Csatornázás Egy tanuló felvétetik! A gyakorlatok befejezte után ki osztásra kerültek a Mátrai ás a Köhler cég által adományozott értékes szór* galmi dijak és a szekszárdi tttroltó- testület átadta a központi járás tes­tületéi részére az általa alapított igen értékes vándordijat A tüzoltónap az Iparosszékházban tartott kedélyes táncmulatsággal ért véget. HÍREK. Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország — mennyország I Budapesti tudÓBitőnk jelenti, hogy a már korábbi számunkban ismerte* tett Földhitelbank” baranyamegyei parcellázása iránt országszerte nagy érdeklődés mutatkozik és a venni szándékozók ig®n*lnagy számmal keresték fel az eladásra kerülő prima, elsőosztály u földeket. A birtokok mind megvannak mű­velve, őszi szántással és őszi vetéssel bevetve, úgyhogy nyugodtan ajánl­hatjuk nagyérdemű olvasó közönsé­günknek, hogy aki előnyös birtok­vételt akar eszközölni, úgy keresse fel előbb megjelölt birtokokon levő parcellázási irodákat, ahol az eladásra kerülő földeket bemutatják és minden feltételre vonatkozólag készséggel szolgálnak felvilágosítással. Baranyamegyei központi parcellá­zási iroda Pécs, Pécsváradi ut 77., szám alatt van. Az eladásra kerülő birtokok a következők: Szentkút puszta 100 magyarhold, Pécstől 6 km re a mohácsi országút mentén. Puszta« malomi birtok, Ata vasútállomásától mintegy 500 m re, 400 magyarhold, Ocsárd Vaskapu mintegy 500 ma­gyarhold, vasútállomástól 800 mre, Harkányfürdő környékén mintegy 1700 magyarhold. Az eladásra kerülő birtokokon prima épületek is kaphatók. Az eladások 1—2 holdas részletben is történnek, igen kedvező fizetési fel­tételek mellett. Az idei termésre vonatkozólag megjegyezni kívánjuk, hogy tengeri­ben magyarhoM»nként 20—25 q, búzában magyarholdanként 10 q termés volt. Az eladásra kerülő föl­dek mint fentebb is jeleztük, könnyeD művelhető fekete vályog, jó trágya­erőben vannak és úgy lucernában, mint cukorrépa és minden kultúr­növény termelésére kiválóan alkalma­sak. Pécshez való közelségük révén a terményeket a pécsi piacon igen jól értékesíthetik és gyermekeiket a pécsi középiskolákba és egyetemre járathatják a parcellavevők. Heti emlékeztető. Október 8. — Etelka. — 1669 ben meghalt Rembrandt hollandi festő művész. — 1830 ban született Saga tagon Wagner Károly erdészeti iró. 1832-ben született Castelar spanyol iró. — 1902-ben tartották az első ülést a danaparti parlamentben. — 1928 ban Mussolini Rómában fogadta Rákosi Jenőt, aki előzőleg Páriában találkozott Rothermere lorddal. Október 9. — Dénes. — 1547 ben született Cervantes Savedra spanyol költő. — 1704 ben született Pozsony­ban Segner András fizikus. — 1843 ban Reguly Antal nyelvész és utazó elindul Szentpétervárról a vogulok földjére. — 1835-ben született Páris- ban Saint-Saens Charles Camille zene­szerző. — 1859-ben született Drey­fus Alfréd. 1874 ben Qenfben megalakul a nemzetközi póstaszövet- ség. — 1876 ban született Budapesten Színi Gyula novellista és regényíró. Október 10. — Gedeon. — 1812- ben született Szekszárdon Garay János költő (szobrát, melyet a róla elneve­zett téren állítottak fel a szekszárdiak s amely Szárnovszky Ferenc müve, 1898 junius 5 én leplezték le). — 1813-ban született Verdi Giuseppe olasz zeneszerző Ron coléban (Párma). — 1846 ban született Munkácson Munkácsi Mihály festőművész. — 1856 ban született Dublinban Wilde Oszkár angol költő és iró. — 1917- ben megalakult a Budapesti Színészek Szövetsége. — 1918 ban gróf Károlyi Mihály fegyverbarátságot köt a szo­cialistákkal. — 1920 ban Budapesten Ben Blumenthal megvette a Vígszín­házát. — 1929 ben gróf Csáky Ká­roly honvédelmi miniszter megválik tárcájától b utódjául Gömbös Gyulát, vármegyénk szülöttjét nevezik ki honvédelmi miniszterré. Október 11. — Brigitta. — Fülöp. — 1531 ben meghalt Zwingli U rich protestáns egyházi iró és reformátor. — 1605-ben Káldy Gyula megkezdi Bibliafordítását (csak közel 20 év múlva lett a fordítás kinyomatva. Az ő fordítása a „katholikus“ szöveg). — 1648 ban meghalt I. Rákóczi György erdélyi fejedelem. — 1867- ben Soule, Scholes és Glidden Mil- waukeeban szabadalmaztatják az első írógépet. — Iß^6 ban megnyitják Budapesten az Üllői utón az Ipar­művészeti Múzeumot. — 1922 ben Molnár Ferenc iró esküvője Fedák Sári színművésznővel. (Válás kimon­dása 1925 október 21-én.) — A szekszárdi Horthy Miklós kór­ház felavatásának programmja. A kabinetirodával való megállapodás alapján elkészült az uj kórház fel­avatásának a programmja. — A kor­mányzó feleségével együtt vasárnap reggel 9 órakor vasúton érkezik Szekszárdra, ahol az állomáson Jankó Ágoston főispán és vitéz Vendel Ist­ván polgármester fogadják. Ugyan­akkor a kormányzónénak a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége szek­szárdi csoportja nevében Jankó fő­ispánná csokrot nyújt át. A kor­mányzóék, akiknek kíséretében lesz­nek Vértessy kabinetirodai főnök, valamint Somkuthy és Igmándy- Hegyessy ezredesek, — a Tolnáról Szekszárdra érkező és a pályaudvar előtt felálló diszszázad megszemlé­lése után négyes fogatokon hajtat­nak az uj közkórházhoz, amelynek külső bejáratánál felállított diadalív előtt a vármegyei tisztikar és a vá­ros vezetősége élén Szévald Oszkár alispán, a kórház főbejáratánál pedig az orvosi kar élén dr Treer István fogják őfőméltóságáékat üdvözölni. Az ünnepség színhelyén az alispán felkéri a kormányzót, hogy adja meg a felhatalmazást a kórház felava­tására, amelynek megtörténte után dr Emezt Sándor m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter elmondja avató beszédét. A miniszter avató beszéde után a kormányzó és kísé­rete megtekinti a kórházat, majd kihajtat a pályaudvarra, ahonnan különvonaton Pécsre utazik a repülő­tér felavatására. — A felavató ünne­pélynek nemcsak vármegyénkből, hanem a fővárosból és egyéb tör vényhatóságok területéről is sok ven­dége lesz. Ideérkeznek ugyanis Virág Ferenc püspökön, dr Ernszt Sándor népjóléti miniszteren, Pesthy Pálon és a megyebeli képviselőkön kívül Scholtz államtitkár, dr Scipiadesz Elemér pécsi egyetemi tanár, Barabás és Rótfalvy népjóléti min. tanácsosok, gróf Széchenyi Viktor fejérmegyei főispán, Havranek József fejérmegyei alispán, Teller Gyula székesfehérvári kerületi rendőrfőkapitány, dr Fábián Gáspár épitész, a kórház tervezője, Fitz Artur országgyűlési képviselő, dr Berzsenyi Zoltán székesfehérvári, dr Pethő Ernő szombathelyi, dr Róna Gusztáv veszprémi, dr Szigeti Gyula Sándor kaposvári, dr óvári Papp Gábor szolnoki és dr Petz Ala dár győri kórházi igazgató főorvosok, j Az ünnepély rendezősége lapunk ut- I ján figyelmezteti a meghívottakat, háromnegyed kilenckor a helyükön lend szíveskedjenek, mert azontúl a felavatás színhelyére már senkit sem fognak bebocsátaci. — Az uj népjóléti miniszter Szek­szárdim. Megírtuk, hogy Szévald Oszkár alispán és dr Treer István kórházi igazgató-főorvos Budapestre utaztak az uj kórház felavatási prog­ramjának a népjóléti minisztérium­ban és a kabinetirodában való meg­állapítására. Az alispán felkérésére dr Ernszt Sándor népjóléti és munka ügyi miniszter megígérte, hogy a f. hó 12 én tartandó ünnepélyre az előző nap estéjén ő is Szekszárdra érkezik és vállalta az avató beszéd tartását is. Ernszt Sándor saját kívánsága ezerint a belvárosi r. kát. plébániára száll és szombaton este vacsorára Jankó főispán vendége lesz, mig vasárnap az alispán ad ebédet a tiszteletére. — Október hatodika. Az aradi gyásznap évfordulóját ez alka­lommal is kegyelettel ünnepelték megyeszerte. A templomokban gyász­istentiszteletek voltak, melyeken a hatóságok, hivatalok és testületek is résztvettek. A tanintézetek hazafias ünnepélyeket rendeztek. — A szek­szárdi Garay János reálgimná­zium ünnepségén az ifjúsági énekkar Himnusza után Prantner József VIII. ó. t. szavalta Ábrányi Emil Tizen­három cimü költeményét, majd az ünnepi beszédet Kenézy Tibor VIII. o. t. mondotta. Tábori Piroska Októ­berét Kovács Lóránt VIII. o. t. adta elő és az ünnepély Havas—Luspai Arad felől kerekedik cimü dalának eléneklósével ért véget. — A szek­szárdi m. kir. áll. Bezerédj István fia felső kereskedelmi iskola ünne pálya szinte a Himnusszal kezdődött. A műsor további része ez volt: Vá rom a feltámadást, irta Rozgonyi Ilonka, szavalta Földesi János III, é. t. Október 6 án, szerzetté Veress Gábor, énekelte az ifjúsági énekkar. Mozdonyok beszélgetnek Aradon..., irta Krüger Aladár, szavalta Miszlai István IV. é. t. Emlékbeszéd, el­mondta vitéz Molnár József tanár. Mindent felírunk, irta Végvári, sza vatta Ördög József IV. é. t. Hiszek­egy, énekelte az ifj. énekkar. — A bonyhádi evang. reálgimnázium az aradi vértanuk emlékére október 6 án gyász-emlékünnepélyt rendezett a tornacsarnokban. Lotz János VIII. o. tanuló mondotta az emlékbeszédet. Délután kivonultak Perczel Mór sir­Meghulésriel rheumafikus fájdalmaknál: Aspi fablefták. Csak gyógyszariárban kaphatók. Aspirin felülmúlhatatlan. jához, ahol Agner István VIII. oszt. tanuló emlékezett meg a’vitéz honvéd­tábornokról. — Tolna vármegye területén vég­zendő közmunkák. Folyó hó 7-én tartják a belügyminisztériumban a pénzügyi és a népjóléti miniszterek részvételével a főispánok, alispánok és polgármesterek értekezletét, ame­lyen megállapitják a sürgősen meg­indítandó közmunkák és beruházá­sok progrsmmját. Ezen az értekez­leten, amely hivatva lesz a munka­nélküliség oly égető problémáját is megoldani, részt vettek Jankó Ágos­ton főispán, Szévald Oszkár alispán és vitéz Vendel István szekszárdi polgármester is, hogy az ott hozott határozatok alapján itthon azonnal intézkedhessenek a nép széles réte­gei által várva-várt munkaalkalmak ügyében. ,T­— Dr Órflfy Imre a szekszárdi ke­rület országgyűlési képviselője, aki súlyos -influenzájából már majdnem felgyógyult, a vármegyei Horthy Miklós közkórház felavatási ünne­pélyére valószínűleg Szekszárdra ér­kezik. — Prohászka emlékünnep. A Szo­ciális Misszió Társulat nagynevű ala­pítójának halála évfordulóján a szek­szárdi szervezet is kegyelettel adó­zik a lánglelkü püspök emlékének. Folyó hó 10 én reggel 9 órakor a belvárosi plébánia templomban gyász mise lesz, melyet Kiss Lajos apát- plébános celebrál. Délután 4 órakor a vármegyeház kistermében missziós gyűlés keretében az emlékbeszédet vitéz Makray Lajos pápai kamarás, tolnai plébános tartja. Csütörtökön, 9 én délben a szegényház lakóit ven­dégeli meg a Szervezet. — A róm. kát. hitközségi képviselő- testület és iskolaszék hétfőn d. u. 5 órakor tartotta alakuló ülését, amelyen Kiss Lajos apátplébános, egyházi elnök bemutatta az augusztus 20 án tartott hitközségi választást jóváhagyó püspöki beiratot, majd felhívta a megjelenteket, hogy világi elnököt ésjegyzőt válasszanak. Főglein József volt hitközségi világi elnök indítványára a képviselőtestület világi elnökké egyhangú lelkesedéssel Szé­vald Oszkár alispánt, jegyzővé pedig ugyancsak egyhangúlag Kálmán Ferenc igazgató tanítót választotta meg, aki ezt a tisztséget eddig is viselte. Elhatározta a képviselőtestület azt is, hogy a belvárosi plébánia templom számára Konrád Sándor szobrásznövendék által készített Szt. Imre szobrot bronzba önteti és a Bartinán levő korhadt íakereszteket újakkal pótoltatja. — Kinevezések. A vallás és köz­oktatásügyi miniszter Urtika Emilia tolnai, Odztermayer Ervin volt gyu- laji róm. kát., most gy őrnád or városi állami iskolai helyettes tanítókat mos­tani állomásukon való meghagyásuk mellett rendes állami néptanítókká nevezte ki. A főldmivelésügyi miniszter segélye. Mayer János főldmivelésügyi minisz­ter Mőcsény községnek 3600 pengő segélyt adott sertésfürösztő és itató­berendezésre és 5000 pengő 20 év alatt törlesztendő 4 százalékos köl­csönt hasonló beruházásokra. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom