Tolnamegyei Ujság, 1929 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1929-09-07 / 36. szám

2 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1929 szeptember ? Budai Ferenc Tolnám egye elismert legfőbb rádió él ulHany felszerelési szakvállalata Szekszárd Széchenyi-utca 12. az. (Borgula-ház) Akkumulátor töltés utján eme caatlakoió ut kérdésébe, úgy Ssekssárd képviselőtestülete kérje fe!‘ dr. örffy Imrét, Ssekssárd város* nsk képviselőjét, hogy minden be folyását érvényesítse Ő is Ssekssárd jogos és igazságos kérése érdekében. A képviselőtestület nagy helyesléssel fogadta Schneider János képviselő- testületi tag indítványát. A város képviselőtestülete egy­hangú lelkesedéssel csatlakosott a város polgármesterének és Schneider Jánosnak inditványáhos és elhatá- rosta, hogy testületileg kérik fel az illetékes hatóságok vezetőit és dr. örffy Imrét, kerületünk képviselőjét a város igazságos kérelmének telje* sitésére, illetve támogatására. Ezután a közgyűlés az iparostanonc- iskola 1929—30. évi, valamint a csa tornám A 1929. évi költségvetési elő irányzatát elfogadta, majd Tóth Pál főszámvevő részletes és kimerítő elő • terjesztése után tárgyalta a város jövő­évi költségvetési előirányzatát. Elő­terjesztéséből megállapítottuk, hogy a háztartás költségvetésében az előző évekhez képest eltérést okoz a be­vételek csökkenne, amit főleg a bor­fogyasztási és az általános kereseti adó csökkenése idéz elő, mig a for­galmi adórészessdés a körzet kitér­FttUnSMBr tolnamegyei rdtiászakBzlete a nagytrafik mellett Szekszárdon Telefon 139 BáÉr, villany, kerékpár, sportcikkek. Részlet kedvezmények Gyári árak, garancia mellett Kérjen árajánlatot jesztése dacára emelkedést nem mu tat. A költségvetésben tehát a szük­séges takarékosság mellett figyelembe vétetett a nehéz gazdasági és pénz­ügyi viszonyok okozta csökkent te­herbíró képesség. Eszerint a háztartás költségvetését 668.190 P szükséglettel, 532.313 P fedezettel, így 135.877 P hiánnyal fogadták el. A hiány fedezésére a pótadók alapját képező adók után 135.894 pengőt eredményező 53 szá­zalék pótadó kivetését határozták el, mig az általános kereseti adót 5 szá zalékban állapították meg. A közmunka költségvetését 6924 P 38 fillér szükséglettel és ugyan­annyi fedezettel, a kövezet vám költ­ségvetését 44.300 P szükséglettel és ugyanannyi fedezettel, a villamos- és jégmü költségvetését 263 306 pengő szükséglettel és ugyanannyi fedezet­tel, végül a viz- és csatornamű költ­ségvetését 252.117 P szükséglettel és ugyanannyi fedezettel fogadták el. Végül elfogadták a borfogyasztási adó tárgyában kötött egyezségeket, amely a szőlősgazdák körében nagy megnyugvást kelthet. Több kisebb ügy és magán kére­lem letárgyalása után a közgyűlés 6 óra körül véget ért. Letartóztatták a „Tolnavármegye“ cimfi újság többnevii szélhámos titkárát. Jó pár héttel ezelőtt megjelent Szek- szárdon egy fürge bőbeszédű legény és hamarosan ismert alakja lett a városnak. Állandó vendége a megye- székhely központján fekvő éttermek­nek, a kávéházban hangos kritikusa a helyi politikai és gazdasági viszo nyoknak, a korzón lelkes rajongója a szépnemnek és rikoltó hirharsonája a sporteseményeknek. Az idegen Lóránt Miklósnak nevezte magát és hamarosan mindenkinek elmondta, hogy ő a „szerkesztő ur“, aki majd megmutatja, hogyan kell itt újságot csinálni és terjeszteni. i UJ alak Szekszirdon. Rövidesen végigházalta a szek­szárdi és környékbeli kereskedőket és iparosokat, akik között a lapja számára hirdetéseket gyűjtött és va­lami olcsó vásárlási szelvény akciót is szervezett. Ezután a helybeli ér­telmiség tagjainak kezdett alkalmat­lankodni, hogy mint a Dombóváron megjelenő „Tolnavármegye“ c. napi­lap titkára előfizetéseket gyűjtsön az újságjának. A „szerkesztő ur“ leereszkedik. Az ingujjban; kalap nélkül szalad­gáló „Szerkesztő Ur“ minden helyi sporteseménynél megjelent és leeresz- ■ kedően, váll Veregető módon oszto ' gáttá elismerését azoknak a lelkes embereknek, akik önzetlen propagálói a sport fejlesztésének és önzetlen ve­zetői az itteni sportéletnek. Jó szi­matával kiszaglászta a sportrajongók emberi gyöngéit és hiúságukat le- gyezgetve igyekezett befurakodni a társaságba is. Mielőtt azonban ez a terve sikerült volna, a m. kir. állam­rendőrség szekszárdi kapitánysága letartóztatta és bünlajstromának ösz- szeállitása után a királyi ügyészség­hez kisértette át Lóránt Miklóst, akiről kiderült, hogy körözött sik­kasztó és álneveken szereplő szél­hámos. A városban nagy feltűnést keltett letartóztatás előzményei egyébként a következők: Felismerik a szélhámost. Augusztus hó 31-én délután Varga Istvánná szegedi lakos, aki rokonai­nál Szekszárdon tartózkodik, betért Tóth Jánosnak a korzón lévő éksze­rész- és órásüzletébe, hogy ott egyet- mást vásároljon. Alig időzött ott né­hány percig, amikor a kirakat abla­kán át megpillantotta Lóránt Miklóst, aki a „Tolnavármegye“ cimü napi­lap szekszárdi munkatársai társasá­gában jóízűen nevetgélve beszélgetett Tóth János kirakata előtt. Varga Istvánná Lóránt láttára abbahagyta az ékszerválogatást, majd izgatottan az ajtóhoz hívta Tóth Jánost ób meg­kérdezte, hogy ismeri-e az üzlete előtt nevetgélő embert. Lóránt az asszony láttára elfordította a fejét és Nntschenbother Ödön és Fla emlékek nagy raktára, kőfaragó-üzeme Szekszárd, saját telepe: Vasúti-fasor 14—18. Tűzifa ölenként és vagóntételben. Cementáruk, u. m. kutgyűrűk és hidáteresz-csövek minden átméretben, kuttetö, kerítés- és kapuoszlopok, etető és itató vályúk, hornyolt cement-cserép, mintás és sima cementlapok, állandóan friss cement, vakolati fehér és 1 a társaságtól hirtelen elköszönve a Garay tér felé sietett. Letartóztatás a Garay téren. Vargáné azonban utána sietett és a Garáy-téren álló ügyeletes rendőr- őrszemhez szaladva rámutatott Ló rántra és izgatottan ezeket mondotta: — Biztos ur, tartóztassa le ezt az embert, mert országosan körözött csaló és sikkasztó szélhámos, aki en­gem is súlyosan megkárosított. Az őrBzemes rendőr azonnal a jól ismert ur után sietett és udvariasan felszólította, hogy kövesse a rend­őrségre. A rendőrségi kihallgatás. Lóránt Miklós halálsápadtan ment a kapitányságra, ahol Varga Istvánná jegyzőkönyvbe mondta, hogy Lóránt Miklós azonos azzal a Lőwinger Lan­tos Márton szegedi lakossal, aki a múlt év november havában az ő ék­szereit és ruháit ellopta és elzálogo­sította. A tolakodó fellépéséről ismert Lóránt Miklós eleinte szemtelen eré- lyességgel tiltakozott a gyanúsítás ellen, azonban annyit már a kihall­gatása elején is beismert, bogy a vá­daskodó nőt Szegedről tényleg ismeri. A bünlajstrom. Közben a kihallgatást végző dr. Bordás Árpád rendőrkapitány, a ka­pitányság vezetője, a bűnügyi nyil­vántartóból kikerestette Lőwinger— Lantos Márton adatait és hamarosan kiderült, hogy a „szerkesztő ura ellen már a budapesti, a szegedi és az egri törvényszékek is adtak ki köröző leveleket és ebben négy rendbeli csa lássál, egyrendbeli lopással és hét­rendbeli sikkasztással vádolják. A köröző levelek részletesen tartalmaz­zák Lőwinger személyi ismertető ada­tait, amelyek Lórántra tökéletesen ráillettek. Nem volt tehát kétséges dr. Bordás rendőrkapitány és a nyo­mozó rendőrtisztviselő előtt, hogy a' körözött Lőwinger egy és ugyanazon személy a véletlenül kézre került Lóránt Miklóssal. A szegedi rendőrség adatai. Ennek megállapítása után Lőwinger —Lantos—Lóránt—Márton—Miklóst lakat alá tették és másnap, szeptember 1-én, vasárnap reggel, folytatták a' kihallgatását, — amelynél jelen volt Varga Istvánné, a károsult feljelentő is. Az őrizetbe vett ember állandóan végzetes tévedésről és hasonlatosságról beszélt, azonban Vargáné makacsul állította, hogy nem tévedett, BŐt újabb adatokat szolgáltatott az országosan keresett Lőwinger viselt dolgaira nézve, amelyekre vonatkozóan a rend­őrség távbeszélőn fordult felvilágosí­tásért a szegedi rendőrkapitányság­hoz. Onnan hamarosan megerősítették | Vargáné vádjait, sőt egyéb adatok- I kai is megkönnyítették a szekszárdi ! rendőrkapitányság munkáját. Mindenütt kapható 1 Orsi. Termeli1: 2 Tejszövetkezeti Központ j Badap.it, I., Horthy Miklóa-at 119.121. 2 Lóránt—Lőwinger beismerése. Mikor azután elébe tárták az egész nyomozati anyagot, Lóránt Miklós látva, hogy most már minden taga­dása hiábavaló, beismerte, hogy ő csakugyan a többszörösen körözött Lőwinger—Lantos Márton és a Lóránt Miklós nevet csak azért vette fel, hogy a nevéről rá ne ismerjenek és hogy a letartóztatás veszélyétől men­ten tudjon elhelyezkedni. A megbilincselt szélhámos. Lőwinger Mártont f. hó 2 án dél- előtt kisérték át a szekszárdi királyi ügyészséghez, ahol letartóztatták. A fél bárom órai vonathoz bilincsbe verve kísérték Szekszárd főterén ke­resztül a vasútállomáshoz és egy fegy­veres fogházőr fdikisérte őt a buda­pesti törvényszékhez, hogy végre szá­mot adjon több éven át elkövetett bűncselekményeiről. Úgy értesülünk, hogy a letartóz­tatott' szélhámos, aki üzemi főtiszt­viselője volt a „Tolnavármegyó“ nek, már napokkal előbb kivált a lap kö­telékéből. Nyilvános kérelmet* intézek, talán írhatom: intézünk mi szekszárdi szülők e helyen az arra közvetve és közvetlenül illetékes, hivatott és kötelezett tényezőkhöz, hogy az egyik szekszárdi iskolánál egy régtől fogva lehetetlen, sőt vesze­delmes, mondjuk ki: nemzetrontó állapotot a leggyorsabb intézkedés által szüntessenek meg. A belvárosi katholikus elemi isko­láról van szó. A megye székhelyének a kellős középpontján, legszebb helyén, a nagy költséggel most restaurált nagy­templom, az idegenek által is impo­záns szépségűnek elismert vármegye­háza, a csinos városháza s a hatal­mas igazságügyi palota által körül­vett és legújabban bármely város által irigyelhetővé tett Béla tér közepén áll ez az iskola, melyre nézve általános a közönség óhaja, hogy mielőbb tel­jesen eltűnjék erről a helyről. Tud­juk, hogy ma még nincs meg a lehe­tősége annak, hogy helyette másutt, az igényeknek megfelelő épület nyer­jen létet. Nem is erről akarok itt szólni, bár nem kis keserűséggel kell elfojtanom a kérdő gondolatot: miért nincs meg a minden mást megelőző szükségszerűségnél fogva az anyagi i t , 2 Nem is az Iskola tan­* A róm. kath. elemi iskolák helyi vezető­ségétől vett értesülésünk szerint, a belvárosi elemi iskola áthelyezésének, vagy az áthelye* zés lehetetlensége esetén, gyökeres és a mai higiénikus viszonyoknak teljesen meg­felelő restaurálásának kérdése már hosszabb idő óta állandóan tárgyalás alatt van s az eddigi sikertelenség oka a szomorú gazda­sági helyzet Mindennek dacára az illetékes tényezők nagyon tisztában vannak, hogy a mostani helyzet tarthatatlan s minden erővel arra törekszenek, hogy a kérdés kielégítő megoldást nyerjen. sárga kőpor, terraszo- és mfikő-zúzalék, csiszoló és fényező anyagok; dunahomok. dunakavics. — Műkő; sírkövek, sirszegélyek, sirfedlapok készítése stb. — Síremlé­kek ; fekete svéd gránit márvány s műkő készpénzárban részletre is. — Vállalom temetőkben a meglévő síremlékekre utánvésést és aranyozást helyben vagy bárhol a vidéken is, régi sírkövek átdolgozását fényezését legjutányosabbán, előleg nélkül, pontos szállítási határidőre. ®®@®®®®®®®®®®®®

Next

/
Oldalképek
Tartalom