Tolnamegyei Ujság, 1929 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1929-08-10 / 32. szám

4 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1929 augusztus 10. BBBBBBBBmmBBflBBBflflBH 9 Valóban művészies portréitokat, gyér- 9 = mek-, csoport-, interfeur-, architektúra B felvételeket készít ÍNŐGEKi főhercegi udvari fényképész. B Vidéki meghívásokra — kiutazom. Amateurmunkákat vállalok. a a a a a ■ Szekszárd, Széchenyi-u. 28 ® (Molnár-féle ház) 45 gj BBBBBBBBBBBBBBBBBBBa HÍREK. Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország — mennyország. Az álmok taván. Még ifjúságom hajnalán Történt, hogy hófehér vitorlám Sugaras álmok halk taván Merészen s boldogan kibontám. Aztán egy bűvös alkonyórán Elindítottam gyors hajóm S mély lelki vágytól megigézve Valami új gyönyörre szomjazón Szállottam álmok halk vizére. Bejártam tündértájakat A csend ölén elálmodozva. Szívembe’ boldogság fakadt. Mely életkedvem csak fokozta. S álmok taván gyönyörbe ringván Fölzendült ajkamon a dal Szent áhítattal, ihletetten. S valami titkos őrök diadal üdvéről álmodott a lelkem. S oh most egyszerre érzem én, Szívemnek újabb vágya támad: Még az életnyár kezdetén Bevonni már a vitorlámat. Valami bár még úgy marasztal Az álmok tündérszép taván, Hogy a szemem is könnybe lábbad, S titkos hang súgja: bús Nirvána vár, Ha egyszer partot ér a lábad. Babay Géza. nyolcvan év mulídn is Rád gondolánk, magyar nóták költője, magyar nép lelkesítője, ma­gyar szó megszólal tatója, az alvó magyar lelkek felébresztője: Petőfi Sándor. Amíg éltél, lantodon mindig magyar dal zengett. Szived telve volt haza- szeretettel, a magyar faj imádásával és szerelemmel. A vérzivatarokban átdöfték szived egy orosz dárdával és tested jeltelen sirba került. De lelked és vele költészeted életben maradt a teáltalad oly nagyon szere­tett magyar nemzetben, annak min­den fia, leánya szivében, és ezekben s ezek által fogsz élni örökké, min­dig, mig csak magyar szív dobogni, míg magyar élni fog e sártekén. Az év első órájában láttad meg a világot s a júliusi utolsó nap ragadott el Téged körünkből akkor, mikor a legnagyobb szükség volt még rád! Tested, ami romlandó volt benned, átadatott az anyaföldnek, melyért harcoltál, de lelked belopódzott a szivekbe, azok mélyére és emléked száll nemzedékről nemzedékre s nótáid, azok a szép magyar nóták, melyek rímes sorait éneklik, de sokan nem is tudják talán, hogy a Te lel­ked szülte, azok itt élnek s száll­nak szájról szájra. S minél távolabb megy az idő kereke a Te korodtól, annál jobban érezzük, hogy lelked él bennünk. Mai nyomorúságunkban pedig, trianoni határaink közepette csak verseidből, nótáidból merítünk erőt s bátran kiáltjuk a világ fülébe, büszkén és bizakodó hittel, hogy „Rabok tovább nem leszünk I“ a ezzel áldozunk halálod nyolcvana dik évfordulóján emlékednek, élő .elkednek 1 Fdblűn Sándor säs rádiósznkOzlete m ■JBTS Szekszárdon ■ Rádió, villany, kerékpár, sportcikkek. iicszici Kcuvcimcnych Gyári árak, garancia mellett. Kérjen árajánlatot ■ Időjelzés. A szekszárdi meteorológiai állomás 1929 augusztus 1—8-iki feljegyzé­seiből : Hőmérséklet: maximum: 33*0 C° augusztus 2-án, minimum: 16*3 C° augusztus 3-án. Csapadék: eső 6*5 mm. augusztus 6*án ▲ légnyomás augusztus 7-én csökkent, este 9 órakor 24*1 C° mellett 750*5 mm. volt; azontúl emelkedni kezdett. — Tolna vármegye stációja a tihanyi IV. Károly kálvárián. Tolna vármegye közönsége a mait év augusztusában elhatározta, hogy néhai IV. Károly apostoli király emléke iránti kegyelettől indíttatva a többi danántuli vármegyékhez hasonlóan Tihanyban egy kálvária állomást létesít. Ezen állomás elkészülvén, országos ünnepség keretében augusz­tus hó 15-én, Nagyboldogasszony napján fogják leleplezni. Az emlék- ünnepélyen a vármegye közönsége küldöttségileg fog részt venni és- a küldöttséget Száváid Oszkár alispán személyesen fogja vezetni. A küldött­ségbe a való részvételre az alispán a következőket kérte fel: Bartal Aurél nagybirtokos, Sztankovánszky Tibor nagybirtokos, báró Fiáth Tibor nagy­birtokos, Kiss Lajos apátplébános, dr. őrffy Gyula vm. t. főügyész, dr. Szabó Elemér főszolgabíró, dr. Kor- niss István vm. aljegyző, Huber Ferenc közs._ főjegyző, dr. Berki József egészségügyi tan., községi orvos, Sipos Ernő m. kir. kormány- tanácsos, vezérigazgató, Ivanich Antal m- kir. kormánytanácsos, Takács József közs. főjegyző, Farkas Ferenc közs. biró, Kun János közs. bíró, Hut Ferenc esztergályos, Tóth Á. Sándor földmives. A MÁV, valamint a Duna—Száva—Adria vasút társaság 50°/o-os menetdij kedvezményt ad azok számára, akik az emlékünnepé­lyen részt venni óhajtanak. A küldött­ség autón megy Tihanyba a követ­kező útvonalon: Szekszárd—1Tamási— Tab—Kőröshegy—Szántód, ahol kom­pon átkelnek a Balatonon Tihanyba. A küldöttség tagjai f. hó 15-én reggel 10 órakor a Tihanyi Sport Szálló terraszán találkoznak. — A tolnai hősök emlékszobrának leleplezése. Tolna közönsége augusz­tus hó 15-én leplezi le József királyi herceg jelenlétében a világháborúban hősi halált halt 245 fiának emlék­művét. A tolnai hősök javarészt a világháború alatt a cs. és kir. 44. gyalogezredben és 17., valamint a 19. honvédgyalogezredben szolgáltak. Az ünnepély programmja a következő: őfensége Tihanybái a Mözs felőli or­szágúton 9 órakor érkezik. A diadal- kapunál a fenséges ur fogadja a hon­véd állomásparancsnok, illetve a szá­mára kijelölt parancsőrtisztnek jelent­kezését és Jankó Ágoston főispán üdvözlését, valamint a kivonuló lovas- diszszázad parancsnokának jelentke­zését. Utána négyesfogaton a Deák Ferenc- és Árpád-utcán át a község­házára hajtat, ahol Szévald Oszkár alispán fogadja; utána villásreggeli. Reggeli után a községháza kapujá­nál őfensége 10 órakor fogadja a Főtéren felállított kivonult csapatok, leventék, tűzoltók parancsnokának jelentését, utána fogadás jobbról. Ez­után helyére megy, megkezdődik a tábori mise, végén „Szózat“-tal. őfen­sége átmegy a díszsátorhoz, helyet foglal és 10 óra 45 perckor kezdetét veszi a leleplezési ünnepély. A „Hi­szekegy“ eléneklése után Ssongott Edvin főszolgabíró felkéri a fensé­ges urat a szobor leleplezésére. Ez­után őfensége beszédet mond. Ezt követi a „Nem, nem, soha!“ ének, majd az ünnepi beszédet tartja dr. Klein Antal. Egy hadiárva szavalata és a lelkészek beszéde után a köz­ségi biró átveszi a szobrot, majd a koszorúk elhelyezése következik. „Himnusz“ után őfensége a had­viseltek csoportjához megy és a c er ele után a csapatok és testületek diszmenetben ellépnek. 13 órakor szükebb körű ebéd lesz a plébánián a külön meghívottak részére. Ebéd alatt a következő pohárköszöntők hangzanak el: A főispán a kormány­zóra emeli poharát. Szévald alispán pedig a Fenséges urat köszönti fel. Erre válaszol József főherceg aki 15 órakor utazik el Tolnáról. — Virág Ferenc megyéspüspök Bonyhádon. A Bonyhádi Katliolikus Legényegylet augusztus 11 én nagy­szabású zászlószentelési . ünnepélyt tart. A zászlószentelést Virág Ferenc, a Magyarországi Kath. Legényegy­letek Országos Szövetségének püspök fővédnöke fogja tartani. — Kitüntető elismerés a dombó­vári reálgimnázium vezetéséért,. A vallás- és közoktatásügyi miniszté­rium az alábbi leiratot intézte a dom­bóvári kir. kath. Esterházy Miklós nádor reálgimnázium igazgatóságá­hoz : „Nagyságos Vér Vencel, reál- gimnáziumi igazgató urnák Dom bóvár. Középiskoláink az 1928/29. tanéu folyamán, a nevelés és ta­nítás terén, újabb lépéssel közeled tek a békebeli állapotokhoz. En­nek az örvendetes eredménynek elérésében nagy része volt az egyes iskolai igazgatók odaadó és buzgó munkásságának. Minthogy Igaz­gató ur azok közé az igazgatók közé tartozik, akik a vezetésükre bízott intézet tanulmányi és fe­gyelmi színvonalának emelésében buzgó munkásságot fejtettek ki, ezért Igazgató urnák köszöneté- met és azt a reményemet fejezem ki, hogy eddigi buzgóságával fogja a jövőben is nehéz igazgatói tisz­tét ellátni. Budapest, 1929. évi julius hó 19-én. A miniszter he­lyett: Korniss s. k. államtitkár.“ — Harangszentelés UJdombóvárott. Ujdombóvár község tudvalevőleg há­rom harangot szerzett be. A harangok felszentejése a község védőszentjének ünnepén, Szt. István napján történik és az ünnepség fényét, mint értesü­lünk, emelni fogja Virág Ferenc pécsi megyéspüspök megjelenése. — Csillag avatási ünnepség. A dom­bóvári református egyházközségnek múlt vasárnap ünnepsége volt. Ez alkalommal tűzték fel az újonnan épülő templomra a csillagot. Eőri Szabó Dezső lelkész szép beszédben méltatta az ünnepség jelentőségét. A beszéd előtt és után ének volt. gjBBBBBBBBBBBBBBBBBBg 1 TÓTH JÁNOS i s B a a a a a a a a órás és ékszerész Szekszárd, Kaszinó - Bazár, g — a a a a a Alkalmi ajándékok a nagy választékban, olcsón a 9 beszerezhetők, a a a B B B B B B B B B B B B B B B (9 B B 8 — Cserkészet, őrömmel vettük a következő tudósítást. Mayer János földművelésügyi miniszter a 40. sz. szekszárdi cserkészcsapatnak egy 102 kötetből álló könyvtárt adományozott. Ezen értékes adományért köszönet illeti kerületünk országgyűlési kép. viselőjét, aki már számtalanszor tanú- jelét adta annak, hogy kerületének ügyeit szivén viseli. A csapat veze­tősége a cserkészeknek gazdasági irányú nevelést óhajtván adni, ezzel a problémával fordult Fftludi Ferenc parancsnok, a vármegyei cserkész- szervezet főtitkára dr. őrffy Imré­hez, aki az eszmét magáévá tette és ez ügyben személyesen járt el a mi­niszternél. Mayer János miniszter is hasznosnak és szükségesnek találta az ügyet, készséggel adott helyet dr. őrffy kérésének. A gonddal és szak­értelemmel összeállított könyvtárból cserkészeink a gazdasági élet min­den ágában szerezhetnek maguknak előismereteket, úgymint a főldmüvi- lés, konyhakertészet, méhészet, házi­állat- és baromfitenyésztés, stb. Ezen ismereteknek ifjaink az életben nagy hasznát vehetik. — Nyaraló pesti gyermekek meg- vendégelése Zombán. Az ősi Rud- nyánssky park csendjét hétfőn dél­után boldog gyermeklárma zavarta meg. özv. br. Rudnyánszky Dezsőné, a vendégszeretetéről és jóságáról hires úrnő hivott meg Zombán nyaraló 36 budapesti gyermeket ozsonnára, ezzel is tanúbizonyságot adva jótékonyságáról és hazafias kötelesBégteljesitéséről. A kislányok páratlan rendben érkeztek, majd örömmel ültek le a parkban megté­rített és minden jóval megrakott asztalhoz, mely piros-fehér-zöld virág­díszben gyönyörködtette a kicsinye­ket, kiket maga a háziasszony és á kis baronesse is buzgón kinálgattak. A pompás uzsonna után egy-két kislány hazafias verseket szavalt, majd pedig játékba fogott a kis sereg. Mire sötétedni kezdett, fárad­tan, de azért víg énekszóval s igen szép emlékekkel távozott a lányka csapat, s a jószivü háziasszony még sokáig ott érezte a boldog gyermek- szemekből sugárzó hálát rezegni a park susogó lombjai közt. — A kir. tanfelügyelő Dombóvárott Dr. Halmos Andor kir. tanfelügyelő Rajczi Géza népművelési titkár kísé­retében csütörtökön Dombóvárott idő­zött és itt a népművelési bizottsággal megbeszélést folytatott a jövő évi előadássorozatok szervezéséről. — Hivatalos látogatás. Scharnbeck László országos állategészségügyi fő­felügyelő szerdán vizsgálatot tartott a dombóvári járási körzetben. A látottak felett teljes elismerését fejezte ki. — Kinevezés. A vallás- és köz­oktatásügyi miniszter dr. Antal László oki. középiskolai tanárt,'Antal Ödön vármegyei irodafőtiszt fiát, a soproni állami reáliskolához helyettes tanárrá nevezte ki. — Legjobb kerékpárok jótállással, gummik és alkatrészek gyári áron kaphatók Sommer mechanikusnál Szekszárdon. Telefon: 51.

Next

/
Oldalképek
Tartalom