Tolnamegyei Ujság, 1928 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1928-08-04 / 32. szám

Vö 28 augusztus 4. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 3 LAKOS rúb&kat vegyileg fest és tisztit legfutányosabb árban. Gyássruhék legsflrgősebben készíttetnek. Saját készítést! vásznak és festő kartonok eladása. Plisazirozást és gouvrirozást vállal. Üslet: Szekszárd, Szt. István tér 5 Ölem: Lajos király-utca 7 többen vannak az ág. ev. (170), azután a róm. kath. (119) ev. ref. (20) és izr. (13) tanú ók. Ebből tol­namegyei 199, más megyebeli 122, külföldi 2. Itt is legtöbb tanulóoak szülője kisbirtokos és kisiparos (100), azután szellemi foglalkozású (83). Az intézetnek 18 jeles, 75 jó, 18 L elégséges és 49 elégtelen (14j4°/0) tanulója volt. A reálgimnázium internátussal és tápintézettel van összekapcsolva, a melyben o'csón (havi 40 P-ér*) kap­nak a tanulók teljes ellátást. Osstön- dij és jutalomdij itt is igen Bök van, ami az igazgató és tanári kar agili­tásának bizonyítéka. Maga Virág Ferenc pécsi püspök is 100 pengős adománnyal szerepel az intézet jól tevői között, miután ő maga is eb­ben élte le diákéveit. A tanártestület az igazgatón kí­vül 14 rendes és 3 hitoktató tanár­ból áll, akik társadalmi és kulturá­lis téren a község és vármegye ha­tárain túl is figyelemre méltó mun­kásságot fejtenek ki. Négy reálgimnáziumunk tanúsítja, hogy Tolnavármegyében széleskörű, ősi és komoly kulmrmunka folyik s ez vármegyénket az ország egyik legműveltebb megyéjévé emeli. (Folytatjuk.) Biztosítottak flsvelmébe. Azoknak a biztosítottaknak, akik 1922 január 1-e előtt törvényes ma­gyar pénznemben élet, járadék- vagy más személyi biztosítást kötöttek és az erről szóló törvény életbelépése napján, vagyis 1928 ápr. 1 én állan­dóan Magyarország területén laktak, valorizációs igényük van. A rendelet szerint ezen igény annál a társaságnál, vagy jogutódjánál je­lentendő be, ahol annak idején a fél ajánlata be lett nyújtva. A rendelet a bejelentésre 3 havi időt adott, ami most augusztus hó 31-én lejár. A bejelentést ajánlott levélben a következőmódon lehet eszközölni: „Tisztelettel bejelentem, hogy ____ év __,________hónap____napján ki­állított ________számú életkötvény át értékelésére, a vonatkozó miniszteri rendelet értelmében igényt tartok." Az alant felsorolt és megszűnt élet­biztosító társaságok feleinek közlöm a jogutód társaságokat, illetve a helyes címet, ahová a bejelentésüket esz­közölniük kell: Unió élet- és gyermek biztosító : társaság (vonatkozik az „Első leány- kiházasitó" feleire is). Első biztosító intézet katonai szol­gálat esetére. Mindkettőnek a beje­lentésihelye: Tallós János, biztosítás- ügyi tanácsos, Pénzügyminisztérium. (Garancia biztosító rt., Dunántúli biztosító rt. és Nemzeti ált dános biz­tosító rt.Dr. Renner Róbert ügy­véd, Budapest X., Villám utca 21. Atlantica biztosító rt.: Dr. Sár- szegbj Lajos ügyvéd, Budapest, Ke reszt-utca 1. rt Fekete Hugónál nagy választékban és elsőrendű minőségben kaphatók: Úri és nOI divatáruk. Hői és évermek fonott szandál, üéi és férfi tenisz-clpOk. llői, férfi­és svermek-clp&k. Kaszinó-bazár. (355) Telefon 60. az. Unió gazdabiatositó rt.: Dr. Brfrcy Boldizsár ügyvéd, Budapest, Toldy Ferenc-utca 4. Az alant következő és az ország­ból kivonult társaságok bejelentési óiméi: Gresham, New York, The Star Life Insurance és a Standard életbiztosító társaságok bejelentési helye az Első magyar biztosító rt. Budapest. Allianz, Gizella egylet, Atlas élet- és katopai, The qu»rdian Life Ins. Comp., New Yorki Germania és a Consolidated londoni életbiztosító tár­saság béjelentési címe a Phönix ólet - biztositó rt. Budapest. Dortécht életbiztosító bej. címe: Hazai általános bizt. rt. Budapest. Friedrich Wilhelm címe: Pátria bizt. rt. Budapest, Károly-körút 3. Pallas nyugdíj-, Hermes és az Ősz trák Magyar Monarchia E bő Tiszt­viselő Egy et címe: Jánus biztositó rt. Budapest. Ha pedig az itt felsoroltakon kívüli társaság kötvénye van valakinél, az küldje be az igénylését a Biztosítási Felügyeleti Hatósághoz, Bud-pestre. HÍREK. Alkony! fürdés. A viz gügyögve vájta partjait. Hallgattuk: vájjon a mély mit ízen ? Bágyadtan lengtünk a zöldes vizen S néztem fehérre elhaványult orcád. A vizcsepp-gyöngyök tiszta homlokodról Vigan peregtek szép szemöldöködre. Megtelt velők bűvös szemednek gödre És imbolyogtak rózsás füleden. Szerettem volna vizcseppecske lenni, Ezer atomra szétbomolva lengni, Csókolni karcsú, bájos testedet. Körülölelni, mint futóka lágyan, Szelíd dalt zengni húnyó napsugárban, Mely hó arcodra bíbort festeget... Pálffy István. — Alispánunk itthon. S z é v a 1 d Oszkár, vármegyénk alispánja kül­földi üdüléséből hazaérkezett és hi vatalát augusztus hó 1 ével elfoglalta. — Személyi hír. Vitéz Vendel István szekszárdi polgármester julius hó 26 án Lovranából, ahol családjával szabadságidejét töltötte, hazaérkezett és hivatalát ismét elfoglalta. — Vármegyei közgyűlés. Tolnavár­megye törvényhatósági bizottsága f. hó 14 én tartja rendes nyári köz­gyűlését. Uj tankerületi főigazgató. Magyar orssag kormányzója, dr. Vasa Bertalan székesfehérvári tankerületi főigazgató­nak nyugalomba vonulásával meg­üresedett székesfehérvári tankerület élére Mátrai Rudolf cisztercita rendi áldozópapot, a székesfehérvári cisz­tercita rendi katb. reálgimnázium­nak tankerületi királyi főigazgatói címmel felruházott igazgatóját, felső - házi tagot nevezte ki. — Kinevezés. A m. kir. belügy­miniszter dr. Ecsy Jenő László pécsi lakost államrendőrségi segédfogalma­zóvá nevezte ki s egyben szolgálat- tételre beosztotta az államrendőrség szekszárdi kapitányságához. Házasság. Vitéz Reök Etele m. kir. honvédtüzéralezredes és Korbonits Margitka, Tóth Henrik miniszteri tanácsos mostoha leánya, julius hó 24 én tartották esküvőjüket a helybeli református templomban. Tanuk voltak Kátai Endre m. kir. kormány főtanácsos, ref. esperes és Gindele Sándor nagybérlő. — Óvónőválasztás Pálfán. Julius 31 én tartották meg a pálfai újonnan szervezett óvodához a választást Óvó nővé egyhangúlag Kuszkáné B rtalan Jolán B.-listás oki. óvónőt válasz­tották meg. — Jegyzői állás átszervezése. M»j­samiklósvar községben Tarr Árpád volt adóügyi jegyzőnek vezető jegy­zővé való megválasztása folytán meg­ürült önálló adóügyi jegyzői állást a m. kir. belügyminiszter a m. kir. pénzügyminiszterrel egyetértve, taka­rékossági szempontból, megszüntette és elrendelte, hogy az adóügyi jegy­zői állás segédjegyzői állássá szer­vezte* sók át. —Vármegyei tQzoltóverssny Tamási­ban. A To na varmegyei Ttizoltótesttt- letek Szövetségének válasz mánya f. évi julius hó 28 án vitéz Vendel Ist­ván szövetségi alelnök elnöklete alatt tartott ülésén részletesen megállapí­totta a Tamási községben szeptember hó 9 én tartandó közgyűlésének és vármegyei tüzoltóversenyének sor­rendjét, amely megfelelő módon bele­illeszkedik a Falufejlesztési Kiállítás nagyarányú és az egész vármegyére kiterjedő programmjába. A Tűzoltó Szövetség elnöksége az összes tag- egyesületeit körlevélben felszólította, hogy e versenyen, melynek keretei előreláthatólag az eddigi versenyekét meg fogják haladni, minél nagyobb számban vegyenek részt. Az elszállá­solásra igényt tartó testületek előzetes DÁDIÓ-Z" A fis VILLANY szerelés, javítás és alakítás garancia mellett a legolcsóbb áron. Akku­mulátor töltés és javitás. Fábián Sándor rádió- és elektrotechnikai szakvállalata Szekszárdon (a korzón) Telefon 139 bejelentésüket Kálnay Béla tamásii községi főjegyzőhöz kötelesek idejé­ben megtenni. A tűzoltó legénység ellátásáról Tamási község gondos­kodik. A verseny részletes programm- ját lapunk legközelebbi siámában közöljük. — Egy magyar huszáralezredes halála Kanadában. Siklósi (Vogler) Alajos nyugalmazott huszáralezredes, hosszú éveken keresztül a szekszárdi m. kir. selyemtenyésztési felügyelő­ség főfelügyelője a mu't hó 16-áu 80 éves korában a kanadai Windsor- ban végelgyengülés következtében meghalt. Siklósi alezredes, akit két fia és nagy rokonság gyásaol, fiánál, Siklósi Béla windsori magánmérnök­nél tartózkodott Amerikában. — A tamási polgár! iskola közaá- gesiteso Tamási községben az Or­szágos Falu Szövetség pár éy óta magán polgári fiú és leányiskolát tart fenn, melyet a közoktatásügyi kormány nyilvános jelleggel rabázott fel. A vármegyei közigazgatási bi­zottságának felhívására Tamási köz- Bég képviselőtestülete elhatározta, hogy a polgári iskolát, melyet eddig is évrŐl-óvre tetemes összegű támo­gatásban részesített, községi keze­lésbe veszi át. A község eme hatá­rozatát abban a reményben hozta meg, hogy a hűl túszkor máDy részé­ről az iskola fenntartását illetőleg megfelelő államsegélyben részesül, amennyiben az eddigi tekintélyes összegű községi segélynél többet e célra fordítani a község egyelőre nem képes. — Halálozások. Demetrovits Miklós julius hó 29 én reggel 9 óra­kor 82 éves korába?, boldog házas­ságának 47-ik esztendejében Buda­pesten elhunyt. Temetése julius hó 31-én délntán 3 órakos volt a gör. kath. szertartás szerint az nj köz­temető halottasházából. A megboldo­gultban, akit felesége, négy gyer­meke, két veje, egy menye és öt unokája gyászolja, vitéz Vendel Ist­vánná és Zsigmond Dszsőné édes- atyjukat siratják. Szász Kérolyné szül. Fink Mar­git életének 38-ik, boldog házasságá­nak 18-ik évében julius hó 26 án fél 11 órakor elhunyt. Temetése julius hó 28-án délután fái 5 órakor volt Pécsett, a központi temető ravata­lozó termében. Elhunytét férje Szász Károly járásbiró, két fis és édesanyja özv. Fink Kálmánná siratják. — Elvágta a nyakát Nesztor Jó­zsef 84 éves simontornyaj lakos múlt hó 28 án öngyilkossági- szándékból nyakát késsel elvágta. Az öngyilkost beszállították a szekszárdi közkó|> bázba, ahol azonban másnap nagy vérvesztesége következtében meghalt. — Mezőgazdasági termény hamisí­tás. Szekszárd város rendőri büntető­bírósága Tóth József sárpiliai és Mar­ton Teréz szekszárdi piaci árusokat egyenként 1Ö pengő pánzbüntetésre, behaj hatatlanság esetén három napi" elsárásra itálte, mert magas víztar­talmú vajat árusítottak a szekszárdi piacon. Telefon i 107 Telefon: 107 HAUTHER GYULA dl. »Ingázott fostechnikus Jogosítva foghúzásra, fostömésre. Készít: leszállított árakon, részletre is, mfifogakat, fogsorokat, arany-fogakat. Szekszárd, Széchenyi - utca I. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom