Tolnamegyei Ujság, 1928 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1928-01-28 / 5. szám

TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 192& január 28k falóban művészi és modem ■ fényképeket n I höoer S főherceg! udvari fényVépésr készít SZEKSZÁRD I Széchenyi utca 28. szám (Molnár* féle házban). létének tiszteletbeli elnöke. A ma* gyár gyógyszerészi társadalomnak kimagasló, tiszteletre méltó alakja, kiváló mintaképe aa ideális, pályájá­ért rajoDgó, munkájában pedáns, pon­tba és leik ismeretes gyógyszerész nek, aki as id ók minden viszonyla­tiban szívvel és lélekkel fáradhatat­lanul do’gozott a közegészségügy ne­héz szó galatában. Elhalálozása mély gyászba borítja községének minden egyes lakóját, mert Rőlesd knlturá jának félszázadon át minden egyes szála ós mozzanata az ő nevéhez fűződik. Mindenkor lángoló szeretet tel küzdött, harcolt és dolgozott a mi szép, nemes, egyenes és becsüle­tes, a köa. javáért, embertársainak hasinkért és boldogulásáért. Teme­tésén megjelent Kötesd községének csaknem egesz lakossága társadalmi és felekeseti különbség nélkül, akik mélységes fájdalommal vették körül koporsóját. Ott voltak a vidék földes* t urai, nagy- és kisbirtokosok s a tár | Dunántúli e I mö RADIOfalmrdtti vállalat FÁBIÁN SÁNDOR elektrotechnikus Szekszárd, Hitelbank-palota. — Telelőn 139. szám RŰmfíkészülékek, alkatrészek, akkumulátorok, lámpáknagy'rak- flEMIolU tára. Eladás Jótállással 4 havi részletfizetésre. Kérjen árajánlatot ssd«lmi egyesületek kiküldöttei. Ott láttuk a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület központi vezetőségét dr. Szabó Béla alelnökkel az élén, vala­mint a Budapesti Gyógyszerész Tes­tület kiküldötteit Kovács Ödönnel, a Tolnavármegyei Gyógyszeresei Kertt let számos tagja volt ott Szeghy Sándor kerületi elnök vezetésével. A testületek kiküldöttei koszorút helyez­tek a szeretett kartárs koporsójára és mélységes fájdalommal búcsúztak tőle. Id. Koritsánszky Dénes ny. gyógy­szerész a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület szekszárdvidéki kerületé nek tiszteletbeli elnöke, 75 éves volt, házasságának 47 ik esztendejében, e bó 23 án sz esti órákban hunyt el váratlanul. Temetése 25-én délután föl 3 órakor volt Köiesden, az ág. h. ev. egyház szertartása sserint. A megboldogult djrék öregurat felesége és három fia: Koritsánszky Ottó, a Magvarorszagi Gyógyszerész Egyesü let ügyvezető igazgatója, bpunk ki­váló belső munkatársa, Koritsánszky Dénes kölesdi gyógyszerész és Kori- tsánazky Viktor siratják. HÍREK. Csonka Magyaroniág nem ország. Egész Magyarország — ■eanyország. — A bíboros hercegprímás észter gomi installációja. Seredi Jusiunian dr. esztergomi érseket, Magyarország bjboros hercegprímását január 29 én, azfiz most vasárnap délelőtt iktatják be Esztergomban az érseki székbe. Az installácó fényes ünnepségek keretében zajlik le. A programmot most állították össze, mely szerint a bíboros here prímás január 28 án, afaz szombaton érkezik Esztergomba. Seredi Jusztinján dr. bíboros herceg­prímás vonaton teszi meg az utat, éppen ezért Esztergom vármegye határában, Leányváron a járás fő Bfolgabirájs, Dorogon pedig Eszter gpm vármegye alispánja üdvözli, akik nék kíséretében délután 4 óra 03 perckor érkezik az esztergomi vasúti állomásra, ahol a város polgármes- j tere mond üdvöslő benődet, mely után d>»zes bandériumtól kisérve, a fel lobogózott és feldíszített utetkon kérésziül vonul be a városba. Utána a prímást palotában fogúd ja a kép tales, a. papság, a katonai és polgári hatóságok, valamint a katholikus egyesületek és intésméuyek, női szerzetesrendek küldöttségeinek üd­vözlését. Este az eBSteig»mi po'gár- ság az ezstergoini dalárdával az élén lampionos felvonulást és szerenádot rendez a prímáéi palota eTAtt. Január 29 ón, azaz vasárnap délelőtt 10 óra-' kor less az installáció. — Az IgazságOgyminiszter beteg. A fővárost n-pi apofe közölték, hogy dr Pestby Pál igazságügy miniszter inflaensás és ágyban fekvő beteg, ó Excel lentiája családtagjaitól nyert fe világositás szerint Pesthy. Pál na pókkal ezelőtt részt vett dr. Ripka Ferenc leányának az esküvőjén, ahol megfázott és másnap mar ischiásról panaszkodott. Mivel fajdalmai nagyob bodtak és a láza is emelkedett, or­vosi rendeletre szerdán már ágyban kellett maradnia. Csütörtökön 39 fok volt a láza, amely azonban péntek délig 37 2 fokra csökkent. S'ünöben ▼annak a fajdalmai is. Az igazságügy- miniszter egészsége orvosa kijelentése szerint hamarosan helyre fog állani. — A pécsi püspök az uj herceg- prímásnál. Virág Ferenc pécsi megyés püspök 23-án,. hétfőn tisztelgett Pan­nonhalmán S r di Jusztimán bíboros hercegprímásnál — Szekszárd város polgármestere Vess Józeef népjóléti miniszternél. Részletesen beszámoltunk arról, hugy hogy az uj lakásrendelet folytán a szekszárdi háztulajdonosokra hárult súlyos helyzetre való tekintettel Szék szárd város képviselőtestü ete e hó 16-án kérelmet intézett a m, kir. nép jóléti és munkaügyi miniszterhez a vis- és csatornadíjaknak a lakókra való hárítása, illetve a lakások sza I bf d forgalmának helyreállítása érdé I kében. A városi képviselőtestület I vitéz Vendel István polgármestert bízta meg azzal, hogy a kérelmet a miniszternek nyújtsa át s ismertesse a képviselőtestületnek ezen kérdésben elfoglalt egyöntetű álláspontját. Vitéz Vendel István polgármester dr. Orffy Imre nemzetgyűlési képviselővel együtt kereste fel Vass József minisztert és szóval is kérték, hogy úgy a ház tulajdonosok, valamint a lakók érde­keinek megvédésével a képviselőtea tület kérelmének hely adassák. Vasi József miniszter a polgármester elő terjesztését a legnagyobb megértéssel fogadta, a kérelem tejesii hetése te kintetében azonban azt ajánlotta, hogy a képviselőtestület hozzon egy újabb határozatot s mondja ki azt, hogy a lakásrendeletben megállapított 4 °/o közüzemi költségnek a levonásával a lakók ezután is fizessék a vizdij«t a háztulajdonosoknak. A háztulajdon tekintetében a szabad forgalom hely- reál»itálát a miniszter -oly módon tartja keresztülvihetőnek, ha a ház tu ajdonosok és lakók egyezséget köt­nek abban a tekintetben, hogy a ház­tulajdonosok a lakóknak 1932. övig fel nem mondanak, de ezzel szemben a lakók kötelezik magukat arra, bogy már mostantól kezdődőieg a lakbér 100 °/o át megfizetik. , — Kinevezés. A fö'dmiveléstigyi miniszter L geny Oszkárt, a tóina- megyoi m;. kir. gazdasági felügyelő­ség vezetőjét, az Országos Törzs könyvelő Bizottság tagjává kinevelte. Máltán megérdemelt kitüntetés ez, mert Legény Oszkár volt bz, aki a habom és kommun alatt ssétsttllött s hanyatlásnak indult bonyhád aim- menthalf szarvasmarha fájta állat- tenyésztésünket, mely Tolnavárme- gye büszkesége volt, céltudatos szak- avatott ságival ismét a régi nívóra' emelte Megalakította a szarvasmarha- tenyésztésre vonatkozó uj vármegyei szabályrendeletet, mely szerint csak a kiváló, ismért származású, jó állat- anyag engedélyezhető továbbteoyész- tésre. Annál inkább szembeötlő e kinevezés, mert az országból mind­össze tizenhatan részesültek e magas e ismerésben. Az Országos Gazda­sági Egyesület ugy»nc*ak az Orszá­gos Tőrsskönyvelő Bizottságba tagul beválasztotta Dóry Frigyes gazda­sági főtanácsost, akinek mintaszerű gazdálkodása közismert és a bony hádi-simmenthaii állattenyésztése az országban a legelső. ' — Egyházmegyei hirek. Virág Fa renc mrgyéapücpok, a Tolnára ki­nevezett Meyer Lajos helyébe Kurdra Galambos Kalman máriakéméndi plé­bánost, R«k József tolnai adminiast Frakk;? ■ Szmoking,'télikabát és egyéb B divatőitőnyök prima angol < B kelméből mérsékelt áron ■ készülnek« . ;.íB Sápszky Andor férfiszabó Szckszárdon. anyagok feldolgozását is vállalom rátört pedig Véméndre neveste ki plébáno-okká. — Városi közgyűlés. Szekszárd város képviselőtestülete e hó 28-án, szombatod, d. u. 4 órakor a város­háza közgyűlési termében rendkívüli közgyűlést tart, amely alkalommal a következő fontosabb, közérdekű ügyek kerülnek tárgyalásra; A Bála­téren levő elemi iskola áthelyeiéaért szükséges telek vételáráhos való hozzájárulás. A esatornásási vállal­kozókkal kötött szerződésben kívánt kölcsön összegének biztosítása Az uj kórházhoz vezetendő szennyvízcsa­torna építése. A szennyvízcsatorna derítőmedencéjének gépi berendezé­sére beérkezett ajánlatok feletti dön­tés. Az újvárosi toronyóra helyreállí­tási köitség-ihez való hozzájárulás, stb A közgyűlésről lapunk legköze­lebbi számában részletes tudósítást közünk. — A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége mar ötödik eve rendezi nagysikerű kuiturdélutánjait, alkal­mat adva Ssekssárd város közönsé­gének mftvészetek élvezetére és társa­dalomtudományi kérdések megisme­résére. A I. hó 16 án tartott kultur- délutáu folytatások épen f. hó 28 án tartja ez évben második előadását, este 6 órakor a vármegyeház nagy­termében. A kuUurdélután érdekes műsorában szerepel a hírneves magyar írónő: Szederkényi Anna, aki Buda­pestről jön le hozzánk előadásénak megtartására A helybeli énekművé­szeket vitéz Makray Ferencné kép­viseli. Az est egyik érdekessége less a fiatal,' de nagytehetségtt zongora­művész : Kiss Pál, a budapesti teréz­városi templom karnagyának közre­működése. A Mansz. vezetősége kéri a város közönségét pontOB megjele­nésre, hogy kellő mennyiségű ülőhely álljon a közönség rendelkezésére. Beépődij nincsen, de tekintettel a jótékony célra, szives adományokat köszönettel fogad a szövetség vezet#­Bégé — Szent mieeto a városban. Febr. 4—12 ig a város mindkét p ebaniájá- ban missió lesz szent Ferenc-rendi atyák vezetésével. P. Banda Szaniszló, P. Bohnert Valérián, P. Jagiczá Ja­vénál és P, Rés Marián fogjak a szent- beszedeket tártani, akik rendjük leg­kiválóbb szónokai. A missio úgy a belvárosi,, mint az újvárosi plébánia- terop ómban febr. 4-en d. u 5 órakor kezdődik, amikor a többi tudnivaló­kat a misaiós atyák fogják közölni a közönséggel. Raktárunkon levő nasvmennvlséfifl lányka és női Téli kabátokat Kész ruhákat O mted­ménnvel eladlak Összes úruinhat a vllóspiacl áraknál lényegesen olcsókban árusítjuk Plrnlizer József és Fim áruháza Szekszárdim Tóin a vármegye legnagyobb és legrégibb divatáruháza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom