Tolnamegyei Ujság, 1928 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1928-11-10 / 46. szám

1928 november 10 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 7 — „A Falu“ falufejlesztési és nép­művelési folyóirat legújabb száma igen érdekes tartalommal jelent meg a napokban. A pompás kiállításban, báromszinnyomásu címlappal 'megje­lenő folyóirat első helyen közli dr, Schandl ny. államtithár igen értékes cikkét „Földmivelö népünk jövője" címen. Benedek Péter földmives festő­művész életével és művészetével Bálin Jenő tollából hoszabb cikk foglalko zik és több reprodukciót boz Benedek Péter legkiválóbb munkáiról. „ A Falu“ címlapja bárom színnyomású reproduk­cióban Benedek Péter legértékesebb művét a „Családi kör“ cimű fest­ményét közli. Herbert János „A falu és a hadsereg“, Borsodi Sándor: „A szövetkezeti tőkegyűjtés“, Mórica Pál: „A szerémségi pásztorok“, Boruss Ferenc: „Községi villamosítások mód­jai“, Prednerszky Dezső: „A tojás­farmer“ és sok kisebb és nagyobb aktuális k özlemény teszi változatossá és értékessé „A. Falu“ folyóirat e leg­újabb számát. „Műkedvelők“, »Gaz­daság“, „Községíejlesztés“, „Egézség- ügy“, „Mit olvassunk“, stb. rendkí­vül érdekes rovatok egészitik ki „A Falu“ legújabb számát, melyet 25 fénykép és illusztráció tarkit. A nagy közkedveltségnek és népszerű­ségnek örvendő folyóirat Bajtay Mihály gazdasági főtanácsos a Falu szövetség ügyvezető igazgatójának szerkesztésében, mint a Faluszövetség hivatalos lapja jelenik meg, Előfize tési ára hihetetlen olcsó: évi 8 P. Mutatványszámot lapunkra való hivat­kozással díjmentesen küld „A Falu“ lapkiadóhivatala: Budapest, IX., Üllői-ut 1. II. 4. — Megrugta a ló. Tammer János 8 éves gyermeket Kistormáson az istállóban a ló fejbe rúgta. A kis fiút eszméletlen állapotban beszállították a szekszárdi köakórházba. Felgyó­gyulásához nincs remény. — A szóló telepítését és anntk költségeit ismerteti a „Növényvéde­lem“ és „Kertészet“ legújabb ssáma. Cikkeket köaöl még a filloxára irtá­sáról, az aktuális mfitrágyázási kérdé­sekről, az üvegbáz építéséről, a baba- rózsákról, a gyümölcsfák ültetéséről és trágyázásáról, az öreg gyümöl­csösök felújításáról, a zöldség elrak­tározásáról, a rózsa telepítéséről, az örökzöldnövények, fenyők stb. keze léséről stb., stb. — A kiváló dúsan illusztrált szaklapokból a „Növény- védelem“ kiadóhivatala (Budapest, Földmivelésügyi Minisztérum) e lapra való hivatkozással egy alkalommal készséggel küld mutatványszámot. — Villamossági és eró&tviteli berendezések szakszerű szerelését vállalják Titte Testvérek, Szekszárd. Telefon: 91. — Bárd Karácsonyi Albuma 1928/29. évre. Hosszú évtizedek óta kedvenc aenealbuma a zongorázó közönség­nek az évente karácsonyra megjelenő Bárd-féla zenealbum. Ezúttal is paaar bőkezűséggel adja a cég mindazt, ami operette, tánc és magyar dalujdon- sagokból az év slágere volt. „Mesék az írógépről“, „A régi nyár“, „A cigány király“, sőt a most legújabban nagy sikert aratott Zerkovits operett­nek: „Eltörött a hegedűm“ slágere is az idei album tartalmát gazdagítja. Tangó, charleston, fox és blues ép- penugy benne vannak, mint a magyar nótát kedvelő közönség részérő jó néhány dal, melyek rövidesen ország­szerte népszerűek lesznek. De a ko­molyabb zenét kedvelő részére is van néhány szám aa albumban, mely összesen 38 számot tartalmaz ilyen formán gondosan összeválogatva dí­szes kötetben. Bármentve P 6 90 ért szállítja a Bárd cég. »linóm" Tanúit simáéi és Fiai Lenfonó és szövőipar Lenfonógyár: Kelenföld, Kurollna-ut 17. Szövőgyár: Győr. Központi irodák: Budapest, V., József-tér 8. sz. Gyúrt Sír len. kender, mm- és nehéz pamutszóoeteket vízmentes ponyvákat, tömlőket, nyers és fehérített vásznakat, redőny és szalonvásznakat, matraccsinvatot, cordinellit, zsávolyt, törölközőket stb. — Telefonszámok: 807-29, 803-15, 803-12 — 1129 — A város anyakönyvi statiszti kája. Szekszárd varos anyakönyvi hivatalától nyert adatok szerint folyó évi október havában Szekssárdon a következők haltak meg: Hódossy Mária 2 éves, Lenárd István 85 éves napszámos, Pacsik János 62 éves napszámos, Ács Erzsébet 18 éves, Korzsinek Alajos 84 éves ny. erdész, Menner Ádám 30 »‘vés villanyszerelő, Rostás Erzsébet 21 éves cseléd, Gaí István 21 éves földműves, Baksai János 89 éves kosárfonó, Schubert János 20 éves asztalos, Biatosinszki János 24 éves napszámos, Nyéki Te rézia 9 éves, Fehér László 28 éves, Molnár János 22 éves napsz., özv. Föglein Antalne Steiner Erzsébet 80 éves háztartásbeli, Závodi József 1 éves, Kovács Mihály nyug. selyem- gyári hivatalnok, Kardos József 20 éves napszámos, Földfai János 2 hó napos, Sógorka János 59 éves föld­mives, Tun József 47 éves birkózó, Máté János 42 éves napszámos, Kis József 62 éves napszámos, Péter Ig- nácné Paján Katalin 30 éveB háztar tásbeli, Kántás Janos 49 éveB nap számos, Fekete Istvánné Bódi Katalin 33 éves háztartaebeli, Molnár Anna 17 éves háztartásbeli, Fehér György 64 éves napszámos, Szakáll József 67 éves földmives, Gutái Gábor 70 éves földműves, Andics Istvánné Tóth Julianna 79 éves háztartásbeli, Kiss Józsefné Balogh Borbála 62 éves háztartásbeli, Bajusz József 4 éves, Felder Erzsébet 31 éves szoba leány, Jakab Henrik 31 éves nap­számos, Lengyel Láezió 3 éves, Por- teleki István 44 éves napszámos, Böröcz Józsefné Bordás Zsuzsanna 18 éves háztartásbeli, Fisi Pál 1 napoz, összesen 39. Születések szama 50, házaeságok száma 6. — Fóláru vasúti Jegyet engedélye­zett a kereskedelemügyi miniszter a Virágkiállítás és a Kertészeti Kon­gresszus alkalmával. A november hó 18-an kezdődő Országos Kertészeti Kongresszns és a Virágkiállítás iránt országszerte nagy az érdeklődés és erre tekintettel a kereskedelemügyi miniszter a rendezőbizottság kéré­sére a Virágkiállításra és a Kon­gresszusra való felutazásra feláru menetjegykedvezményt engedélyezett. A rendezőbizottság a jövő hét folya­mán küldi szét a meghívókat ez aki arra igényt tart, az jelentse be a kongresszus titkárságánál: Budapest. VII., Dohány mca 20. — Mező rendőri kihágás. Szekszárd város kibágasi bírósága iíj. Szabó József és Szabó János szekszárdi föld- míveseket 40 P, illetve 20 pengő pénzbüntetésre ítélte, mert Steiner Mihály szekszárdi lakos földjéből 3 zsák kukoricát vittek el. A belügy­miniszter Szabó József büntetését 24 P, Szabó János büntetését 10 pengőre szállította le. — A rendőrség munkája. A szek­szárdi államrendörség az elmúlt héten két országosan körözött csavargót tett. ártalmatlanná, akik munkaköre sás címén tartóakodtak Szék szár dón. Pátlik Vilmos ellen a budapesti, Ber­ger Lajost a pécsi kir. ügyészség köröztette sikkasztás miatt. A rend­őrség á letartóztatott embereket az iljetékes ügyészséghez megfelelő őrlés mellett elszállítottá. — Szülői értekezlet. A belvárosi r. a. elemi népiskola tantestülete f, hó 8 án, az alsóvárosi r. k. elemi népiskoláé pedig f. hó 4>én d. u. fél 4’ órai kezdettel szülői értekez­letet tart, melyre az érdekelt szülő­ket tisztelettel meghívja a nevezett iskolák tantestülete. — Halálos végű foglalás. Csécsi Vendel 45 éves gyulaji lakos ellen valami tartozása miatt végrehajtást rendeltek el. A végrehajtó a hivata­los eljárás során a hatósági Bzsmé- lyekkel és a csendőrökkel felment a padlásra, bogy Csécsi gabonáját le- foglalja. Az adós Csécsi előbb kérte, hogy a családja élelmezésére szánt bnza helyett más valamit foglaljanak le, majd mikor látta, hogy kérése hasztalan, erőszakosan akart fellépni. Mikor a csendőr látta, hogy Csécsi meg akarja a végrehajtást akadá­lyozni, lekapta válláról a puskáját és a szerencsétlen embert hasba lőtte. A súlyosan sérült Csécsit beszállítot­ták a szekszárdi kórházba, ahol csü­törtökön délelőtt meghalt. — Mólnál* ruhákat vegyileg fest, 118 z 111. Plisérozás, gouvrérozás- Ingek, ingmellek, gallérok és kézelők hófehérre és tükörfényesre tisztlttat nak. Főüzlet: Szekszárd, Korzo. Fiók­üzletek: Baja, Erzsébet királynó’Utca 16. Tolna: Szekszárdi-utca 12. Vidékre naponta postai szétküldés. — Csavargásért 8 napi elzárás. Az álLmrendórseg szekszárdi kapitány­sága Fehér Antal, Koszkolyó Mihály ős Sulyok János lakás és munka­nélküli embereket 8—8 napi elzárásra ítélte, mert a városban csavarogtak. — Belevágott a csuklójába. Traut- mann Henrik, szárazdi lakos Schiszter Péter ugyancsak ottani lakossal fa­kivágást végeztek az erdőben. Munka­közben Schiszter baltája a fa mellett elcsúszott és belevágódott Trautmanu csuklójába. A megsérült embert a szekszárdi közkórházba szállították. Állapota súlyos. — Elforrt az idei bor. A szek­szárdi szőlőhegyek leve már elíorrt a úgy látszik van benne elég nóta, mert a rendőrségnek ugyancsak sek gondot okoz megfékezni azokat az italoskedvü embereket, akik éjsza­kának idején hangos kurjongatással zavarják meg a város pihenésre tért polgárait. Az államrendőrség az el­múlt bélen éppen 25 embert ültetett ilyen kihágások miatt a vádlottak padjára, akik kisebb-nagyobb pénz­büntetést kaptak. Súlyosabb pénz­büntetésben azok részesültek, akik a rendőri figyelmeztetés dacára is tovább lármázták. — Akasztott ember az illemhe­lyen. Folyó hós.2-áu Bataszéken a lakása illemhelyen az ajtó felső tartóvaBára erősített kötélen fela­kasztva találták Maszler Ferenc 87 éves szélütött napszámos bulláját. Az orvosi visgálat a holttesten külerő- ■zak nyomait nem találta. — Gyanús haláleset Mész Víl- mosnét a gyönki járáshoz tartozó Udvari községben levő lakásán f. hó 6-án halva találták. Mivel az előhi vott orvos a holttesten külerószak nyomait vélte felfedezni, a gyönki járásbíróság á hullát felboncoltatta. A bonco ás eredménye lapuok zár­táig még rsiÉerétlen — Gyűjtés eltiltása. Az ÖrBzágos Hadimuzeum Egyesület biaottságai „nemzeti ereklye“ cim alatt plaket­teket, továbbá jelvényeket ‘‘és emlék* lapokat hatósági engedély nélkül éz ügynökök utján terjesztett. A belügy­miniszter a bizottságok eme tényke­dését beszüntette és a szabálytalanul, hatósági engedély nélkül való árusí­tását eltiltotta. — Mindenféle «nkkunnulá- torok töltését vállalják Tltte Test­vérek, Szekszárd. — Elitéit templombetörö. Szeptern bér huseonkettediki számunkban hoBZ- szasan megemlékeztünk róla, hogy a csend őrség letartóztatta Witz János foglalkozásnélküli gyári munkást, aki a mözsi, a kiecsávolyi és a bajaszent- istváni templomok perselyeit kifosz­totta, Baján, Pakson és egyéb helye­ken több korcsmárost és vendéglőst megkárosított és a dunai hajókon is sok csomagot ellopott. A szekszátdi törvényszék most foglalkozott a nagy- multu és többször büntetett előéletű ember összesített ügyeivel és ót négy évi szigorított dologbázra ítélte. — Lugkőoldatot ivott. Lemann Éva 23 éveB, tolnai lakos öngyilkos- sági szándékból lugkőoldatot ivott. Beszállították a szekszárdi Ferenc közkórházba, ahol kínos szenvedések között meghalt. A csendőrség vizs gálatot indított annak kiderítésére, hogy a leány miért vált meg az élettől. — Magára rántotta a forró vizet. Deli Erzsébet 8 hónapos gyermek SiekBzárdon szüleinek Rákócsi-u. 91. szám alatti lakásán egy észrevétlen pillanatban aa idő alatt, amíg édes­anyja a saomszédba tejet vitt, a forró vízzel telt edényt magára rántotta. A gyermeket súlyos égési sebekkel a kórházba vitték, ahol a leggondo sabb ápolás dacára íb meghalt. — „Borászati zsebnaptár 1929.“ Borászati szakirodalmunknak jelentős eseménye minden esztendőben a „Borászati zsebnaptár“ megjelenése. Ez idén kétszeresen fontos, mert 30-ik évfolyamában jelenik meg ée úgy tartalmában, mint kiállításában a gyakorlati életnek megfelelő formát mutat. A szőlőművelés, borkezelés és pálinkafőzés, valamint a szőlészeti melléktermések felhasználásának őse sees tudnivalói röviden megtalálhatók a „Borászati zsebnaptárban“, ezenkí­vül ügyesen összeállított előjegyzési naptár all rendelkezésre az olvasónak. Az idei őszi es téli munkákra már megtalálja az olvasó a szükséges Útmutatásokat, s igy gyakorlati szem­pontból szinte megfizethetetlen szol- gálatokat tesz, úgy a szőlőbirtokosnak, mint a borkereskedőnek, de a pálinka­főzőknek is. A „Borászati zsebnaptár“ az idén jóval olcsóbban kerül piacra, amennyiben az ára mindössze 2*60 pengő, melyhez 20 fillér postaköltsé­get számit fel a „Borászati Lapok Kiadóhivatala“ (Budapest IX., Üllői- ut 25. II. 11.), ahol a Zsebnaptár megrendelhető. Ajánlatos minél előbb a rendelést felsdni, mert a nagy kereslet miatt rövidesen a késztet kifogyhat. A Zsebnaptár dr. Baross Endre a B. L. tulajdonosa szerkesz­tette. — lij községi bába. A gindlicsalád­tengelici szőlőhegyre községi bábának okt. hó 29 ód őri Julianna oki. szülésznő választatott meg. — Modern háziasszony villannyal sőt, főz, vasal, valamiut szobáját villamos porszívóval takarítja és vil­lamos hösugárzóval füti. Ezen villa­mos készülékek kaphatók: Fábián ■ Sándor elektrotechnikai szaküzleté- hen Szektáidon, Hitel bank-palota (Korzó). Telefon 139.

Next

/
Oldalképek
Tartalom