Tolnamegyei Ujság, 1928 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1928-11-10 / 46. szám

8 TOLNAMEGYE] ÚJSÁG 1928 november 10. LEVENTE ES'SPORT Az 0. T. T. társelnökének szózata a leventeoktatói karhoz. / Leventeoktatók! Az országos sport- és lóverseny lezajlásával befejezettnek tekinthetünk ismét egy leventekiképzési évet. Visszatekintve a kemény mánkéval töltött esztendőre, — megnyugvással állapíthatom meg, hogy fáradozásun­kat siker koronázta. Amidőn az elmúlt év eseményei lelki szemeim előtt elvonulnak, egész lényemet az Öröm és megelégedés ér­zése hatja át. Látom ifjaink százezreit a tem­plomokban. hol áhítattal fohászkodnak a magyarok Istenéhez. Látom őket téli zord napokon le­venteotthonokban össsegyülni, hol ki-, tőrölhetetlenUl vésik fogékony lel­kűkbe a hazafiui és férfi erényeket és egyéb hasznos tanokat. Látom a sporttereket ifjainkkal be népesítve, hol örömmel és szenve­déllyel edzik testüket s fejleszik iz­maikat. Látom őket hosszu-hosszu sorok­ban, nemzeti lobogók alatt, nemzeti öltözetben, fegyelmezetten megjelenni ünnepélyeken, versenyeken. Látom, midőn a legkisebb tanya ifja is tisztelettel emeli meg fövegét a tekintély előtt. Látom az üres korcsmákat, látom az analfabéták tömegének fogyását s s az ifjú- bűnözők számának erős csökkenését. ■ Látom a bányákban és gyárakban l( elseDyvedt testű ifjakat üdülőtáborok- j ban újjáéledni stb. stb. Éb amidőn megkeresem, hogy ki­nek az érdeme mindez, akkor ott látom a legelsők között a levente­oktatói kart. Az oktatói karé az érdem oroszlán­része, mert az ő vállaira nehezedik a lelki és testi nevelés végrehajtásának súlya. Elismerés és köszönet illeti az ok­tatói kart annál is inkább, mert nehéz szolgálatát jóformán ellenszolgáltatás nélkül, hazafias lelkesedésből végzi. Amidőn ezt örömmel elismerem és lelk/ip munkájukért köszönetét mon­dok, azon reményemnek adok kife­jezést, hogy az oktatói kar a jövőben is a régi kedvvel és hévvel tölti be magasztos hivatását. A magyar ifjú­ságnak, a jövő nemzedéknek, a haza reménységének és erősségének test­ben és lélekben nemes, hazafias és erős férfiakká való nevelése közben továbbra is fáradhatatlanul és lelke­sen közreműködik. Eivánok a további munkához az oktatói karnak erőt és kitartást, a magyar hazának pedig Szebb jövőt! Budapest, 1928 október Ü8. vitéz pávai Mátyás Sándor társelnök. — A szekszárdi leventetisztesképzö- tanfolyamot ünnepélyes keretek kö­zött nyitották meg az elmúlt vasár nap délután. A megnyitáson meg- ( jelent Ulrik József elnök, Schneider | János és Szabó János társelnökök és í dr. Eunczer Jenő alelnök. A zenekar I Hiszekegy-e után Ulrik József szólott a leventékhez, komoly és szorgalmas munkára intve őket. Utána Céh Ist­ván segédoktató a múlt évi tisztes­iskolát végzettek nevében arra kérte társait, hogy ők is szeretettel járja­nak az esténkénti előadásokra. Áz uj tanfolyamisták nevében ezt Forger Ferenc meg is fogadta. Végül dr. Horváth Árpád vezető főoktató, a tanfolyam munkájára az Isten áldását kérte, hogy abból is csak haszon háramoljék a hazára. Az ünnepséget a Himnusz szál zárták be. — Kérelem. A Szekszárdi Levente Egyesület vezetősége tisztelettel kéri mindazokat, — akik zászlóavatás ünnepségével kapcsolatban zászló- Bzeget kaptak és tévedésből üres (biankó) csek-lap volt mellékelve a meghívóhoz, — hogy szives adomá­nyaikat postautalványon Gisztl Géza egyesületi pénztáros cimére (Vár­megyeház) szíveskedjenek elküldeni. — A Szekszárdi Turul SE—Báta- SZéki Torna Club csapatával tréning jellegű barátságos mérkőzést tart vasárnap f. hó 11 én délután fél 3 órakor a sportpályán. A mérkőzést vitéz Honfy Tibor szekszárdi szövet­ségi bíró fogja vezetni. — Szekszárdi Turul S. E.—Bácskai S. E. 1 : 0 (0: 0). Bíró : Lovag. Ál­landó fölénye dacára is csak nagy nehezen tudta legyőzni a Turul a szívósan védekező hajaiakat. A Turul­ból jók voltak Till, D*bulay I.- a helf l sor, Horváth II. és Gyimóthy. Túri I mérkőzésről mérkőzésre javuló formát j árul el; reméljük, hogy hamarosan j I ismét a régi nagyszerű játékában I gyönyörködhetünk. — A bajaiak fiatal együttesséből különösen a kapus vált ki, aki vasárnap valósággal brillíro­zott, — egyébként a csapat szimpa­tikus és jó benyomást gyakorolt a. szekszárdi közönségre. Lovag bírónak nagyon gyenge napja volt. — Vivótanfolyam. Folyó hó 15 tői a gimnázium tornatermében heti két órában (hétfő és csütörtök d. u. fél 7-től fél 8-ig) vitéz Bicskei Szilveszter testnevelési tanár 3 hónapos vivó- tanfolyamot rendez. Jelentkezni lehet ugyanott. Tandíj: havi 10 pengő. Turul tagoknak: havi 8 pengő. — „Leventeélet“ cimQ színdarab ajánlása. Molnár Sándor iró, több hazafias munka szerzője, „Levente- életu cimü egyfelvonásos színdarabot irt a leventék részére. A színdarab célja az, hogy a leventeintézmény ideális, nemzetvédelmi mivoltját kellő formában megismertesse és a levente­intézmény iránt még helyenkint ta­pasztalható idegenkedést megszüntesse és hogy a leventefiainkat büszkeség­gel töltse el. A színdarabot népies stílusa és rövid szerepei alkalmassá teszik az előádásre, még a legkisebb faluban is. A könyvecske megrende­lési ára 1 pengő 50 fillér. A meg­rendelők 1 pengő 50 fillérért az elő­adási jogot is megszerzik, tehát ez esetben nem kell külön fizetni szerzői jog megváltásért. A megrendelések az I. kerületi lestevelési felügyelő­séghez küldendők Budapestre. Kiadó a »Tolnanegyei Újság« hírlapkiadó rí. 1928. Pk. 1832. 1928. vght. 201. Árverési hirdetmény. Dr. Eisenberg Bernát ügyvéd által képvi­selt Bonyhádi Qőzvulkanizáló Vállalat kérel­mére és javára 369 pengő 40 fillér tőke- követelés és járulékai erejéig a pécsi kir. járásbíróság 1928. évi Pk. 3476/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 2000 pengő becsértékü ingóságokra a bony­hádi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c, 20. §-a alapján fentirt, vala­mint zálogjogot szerzett más foglaltatók ja­vára is a végrehajtást szenvedő bonyhádi autóbusz megállóhelyen: E r d 6 s-vendéglő előtt leendő megtartására határidőül 1928. évi november hó 15. napjának délelőtt 8 órája tűzetik ki, amikor a biróiiag lefoglalt autóbusz s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Bonyhád, 1928 november 3. 1132 Cirner Ákos, kir. bir. végrehajtó. iiiiimiiiii Eladó egy darab teljesen jókarban lévő Langen & Wolf 3552., 8 HP szfvógázmotor Tűz folytán részben sérült compl. gyapjufonó-berendezés előfonó­val. Bővebb felvilágosítással a Bátaszéki Takarék és Hitelszö­vetkezet szolgál. H03 ■■■■■■■■■■■■a Hirdetmény. A m. kir. honvédállomásparancs- nokság, Tolna állomáson elhelyezett huszár és tüzércsapatok közétkezési bizottságai részére, az 1929. naptári évre szükséges élelmicikkek szállítá­sára pályázatot hirdet. Az ajánlatok tárgyalása folyó hő 22-én délelőtt 9 órakor a tolnai (uj) lovassági laktanyában levő gazdasági hivatalban fog megtartatni. Részletes feltételek a no. kir. 3/II. honvéd huszárosztály gazdasági hiva tatában bármikor naponta 9—12 éráig megtudhatók. 627—1928. vht. szám. Jt Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíróságnak 1928. évi 26986. számú vég­zése következtében dr. Ács Jenő budapesti ügyvéd által képviselt Bárdos és Brachfeld budapesti bej. cég javára 1004 pengő 61 fillér s járulékai erejéig 1928. évi október hó 12-én foganatosított kielégítési végrehaj­tás utján le- és felülfoglalt és 2150 pengőre becsült következő ingóságok, u. m.: liszt, lovak és egy tehén nyilvános árverésen el­adatnak. f Mely árverésnek a szekszárdi kir. járás- I bíróság 1928. évi Pk. 7081, számú végzése I folytán 1004 P 61 f tőkekövetelés és jár. ere- ■ jéig Bátán, a Bátai Hengermalom épületében | alatt leendő megtartására 1928. évi itovem­Alapitási év: 1901 Telefon 24. szám Císőrangu varrógépek kedvező részletfizetésre, 10 évi jótállással! Hofherr-Schrantz-Clavton-Siiuitleworth gazdasági gépek kizárólagos raktára. — Nagy raktár: vetőgépek, morzsolók, darálók, répavágók és az összes gazdasági gépetek. Tr a k tor-benzin és gőzcséplőkésaletek. — Fordson* traktorok és alkatrészek. Traktorolajok, petroleum, benzin és gázolaj — Autogénhegesztés. Nagy javítóműhely — gyári berendezéssel. Használt cséplőgarniturák, motorok és lokomobilok raktáron. Müller Testvérek, Szekszárd. bér hó 26. napjának délelőtti 10 órája határ­időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő.ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Szekszárd, 1928 november 2. Neuschl Károly, 1118 kir. bir, végrehajtó. amfliniiiRHiuiniiuiiiiiiuiHmiuiiiHiunimimmiuiiimiuuHiiiniiinßipiiiiiiiiimnmioimiiTnimnmnRnm gyümölcsfacserjét, díszfát, dísz­cserjét, virágzó cserepes, valamint szabadföldi évelővirágokat szállít érdeklődőknek árjegyzéket és felvilágosí­tást készséggel küld Herceg Ester­házy várkertészet — Eszterháza (Sopron megye.) 962 Debulav Imre Vízvezeték- és egészségügyi berendezési vonalain költségvetéssel díjmen­tesen szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom