Tolnamegyei Ujság, 1927 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1927-05-28 / 22. szám

6 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1927 május 28. ■ A Világ Filmszínház személyzetének jutslomjátéke Junius hó 1-én (szerdán) 7*7 és 8/*9 órai kezdetlel! 1 Metro-Goldwyn világattrakciói Metro-Goldwyn világattrakció! A lángba bopult világ. (The Big Parade.) — A háború alkonya és a béke hajnala 10 fejezetben. — Európa nagy katasztrófáját, a világháborút, népek sorsát, őrök ideálok pusztulását tárja elénk ez a döbbenetesen mély filmregény. Főszereplő: John Gilbert. Fényes kisérő műsor. — Az előadásokat teljes zenekar kiséri. 1 Alkalmi ajándékok!! TÓTH JÁNOS órás ós ékszerész SZEKSZÁRDON. kaszinó-bazár. Nagy választék mindennemfl arany- és eziisi értéktárgyakban, órákban; kinaeziist tárgyakban és optikai cikkekben. — Előadás a szőlészet köréből. Májas hó 22-én a belvárosi róm. kath. olvasókörben Hayt Ferenc ny. m. kir. szőlészeti és borássati felügyelő előadást tartott a peronospora, liszt - harmat és szőlőmoly elleni védeke­zésről. Ismertette a régi és njabb védekező anyagokat, rámutatott az oldatok 'elkészítésénél sUriin előforduló hibákra. Ai érdekes előadást gyak­rabban kellene megismételni, mert eszel a szőlősgazdák csak tanulhatná­nak annál is inkább, mivel a szek­szárdi szőlészeti és borászati felügye- lőség megszűnt és igy nincs hova és kihez fordulni tanácsért a gazdáknak. —Jutalom léggömb -műszerek meg­találóinak. A belügyminiszter rende­leté szerint a megássbb légkörben való tudományos vizsgálódás céljából felbocsájtott műszeres léggömbökhöz csatolt műszerek földrejutás esetén gondosan megőrzendők és kezelendők s „Meteor Buda“ cimtl távirattal a meteorológiai intézet értesítendő. Meg­találó 20 pengő jutalomban részesíti. Ezen műszerek rongálása büntetendő cselekményt képez. — Közeleg a vakációi Még csak néhány kurta hét és rámosolyog a gyermekekre a nyári szünidő. „Éljen a vakáció lu hangzik az ujjongó jeUzó, s amikor a könyvek két hónapra a polcra kerülnek, még több idő jut a legkedvesebb olvasmány, a „Tündér* vásár“ számára. A gyermekek leg nagyobb öröme a Margit néni pompás szerkesztett, színes újságja, amely megédesíti a vakáció napjait. Csak írni kell a kiadóhivatalnak (Budapest, V., Akadémia-u. 10. sz.) és a „Tündér vásár“ tündérszárnyon ott terem. Előfizetési ára negyed évre 1 pengő 20 fillér. — A fagykárok bejelentése. A szekszárdi városi adóhivatal közhírré teszi, hogy mindazok a birtokosok, akik az 1927. évi május hó Ilike és 16-ika közt a fellépett fagy folytán kárt szenvedtek s azt földadó elenge­dés céljából eddig be nem jelentették, azt az elkéséstől eltekintve a városi adóhivatalnál a hivatalos órák alatt bejelenthetik és ily bejelentéseik ér­demi tárgyalás alá fognak vétetni. Azokban az esetekben, amidőn a fagy­kárra vonatkozó bejelentések alapján megtartott előzetes szemlék szerint az adózó előreláthatóan földadóelen­gedésben fog részesülni, a várható adótörlés erejéig a földadó behajtása a kárfelvételi határidőig, az ezen el­járás során megállapított kár mérvéig pedig a törlési engedély kiadásáig függőben tartandó. Amennyiben pedig a fagykárt szenvedett azok az adó zók, akiknek a fagy által megsemmi sitett termésből várható bevétel a fő jövedelemforrásuk volt és emellett nincsen más számottevő jövedelmük amelyből köztartozásaikat fizethetnék s egyéb adókkal is tartoznak, amely tartozásukat a fagykár folytán meg fizetni nem tudnák : ezen egyéb tartó zásuk befizetésére is méltányos fize­tési halasztást fognak engedélyezni. — Orvosi hir. Dr. Göbölös Ferenc orvos fog és szájbetegek részére rendelését Szekszárd, Széchenyi u. 54. sz. alatt megkezdette. — Veszélyben a dohánytermelés. Szomorú emlékek fűzik a legtöbb dohánytermelőt a tavalyi évhez, amikoris egy nálunk még ismeretlen dohánylevél-betegség, a ragya, vagyis az u. n. Wild Feuer hirtelen fellépett éB nagy pusztítást végzett. A M Kir. Növényélet- és Kórtani Intézet a Dohányjövedékkel karöltve a leg­szélesebb védekezési akciót indította meg tavaly e betegség ellen és meg­állapította, hogy rézkénporozással lehet aránylag legkönnyebben és leg­jobban védekezni a baj ellen. Ezért még tavaly s Dohányjövedék hiva­talos plakát által bivta fél a terme­lőket, hogy az eredményesnek mutat­kozó porozást Kúpról porral hajtsák végre, ahol a betegség még túlságosan el nem harapódzott. Most újra érte­sülünk a Növénykórtani Intézet ré­széről, hogy a betegség az idén, még korábban mint tavaly* tehát már a palántákon is fellépett és nagyban fenyegeti a termést. A Növénykórtani Intézet a főbb dohánytermelő vidé kék figyelmét erre felhívta. A véde­kezés menete az, hogy a növényze­tet, hasonlóan, mint az a szőlőkben történik, porozógépekből Kuprol-por- ral megporozzuk. A porozást külö­nösen nedves időjárásnál többször kell ismételni Különösképen nagyobb eső után célszerű a porozást lehető­leg az esőt követő 12 órán belül megújítani. — Kiigazítás. A múlt számunkban szedéshiba folytán a központi járás leven teversenyének megtartási helyéül Bölcske volt jelezve, mert ezen ver* seny nem Bölcskén, hanem Báta- széken lesz. — Általános rendőri razzia Szek- szárdon. A m. kir. államrendőrség szekszárdi kapitánysága e hó 22 én éjjel a város szállodáiban és mulató­helyein erkölcsrendészeti razziát tar­tott, E'őállitás nem történt. A követ­kező napon az országos vásáron tar tott razzián azonban 14 egyén elő állítása vált szükségessé, akik közül egyet őrizetben tartottak, mert ellene sikkasztás miatt körözés van folya­matban, kettő ellen iparügyi kihágás miatt megindult az eljárás. — Szeméremsértő babákat árusí­tottak. A szekszárdi államrendőrség Fischer Manó bonyhádi és Hecht Ede budapesti kereskedőket egyenkint 13 pengő pénzbüntetésre ítélte, mert a folyó hó 23-iki szekszárdi vásáron szeméremsértő porcellán babákat áru­sítottak Az Ítéletben kimondották a babák elkobzását és megsemmisítését. — Erdőőri és vadőri szakvizsgák Kaposváron a m. kir. erdőigazgató Ságnál augusztus hó 1 én és a követ kező napokon lesznek. A kérvények oda küldendők julius hó 1 ig. önként | jelentkezők részére julius hó 4 én j díjmentes, 4 heti előkészítő tanfolyam | kezdődik, amelyre junius hó 15-ig lehet folyamodni. Zala, Somogy, Ba ranya, és Tolna vármegyei erdőőrök Kaposváron vizsgáznak. Részletes fel világositás a kaposvári m. kir. erdő- igazgatóságnál (Eszterházy u 21. sz ) nyerhető. — A „Magyar Zenei Hírlap“ májusi számában kottamellékletül a követ kező négy szerzeményt közli ének és zongorára: Heidelberg Hetényi Albert — Harmath Imre: De jó is lenne ,.. (Müdal.) — Kalmár Tibor: Fenn az égből Dankó Pista... (Hallgató.) — Obornyák László — Péteri István: Most hullatja az akác virágát... (Hallgató.) — Bodrogi Zsigmond: Nem voltam én kocsmabúvó... (Dah-.j legény nótája. Csárdás.) — Hang versenynaptár, zenei hírek, zenei uj donságok ismertetése, dalpályázat teszik változatossá szövegi részét a lapnak,melynek szerkesztősége:Buda­pest, VII., Garay-utca 19 sz alatt van, hova minden a lap szellemi részét illető közlemény küldendő. — Előfizetéseket, megrendeléseket elfő gad: Klökner Ede, a Magyar Zenei Hírlap főbizományosa Budapest, VIII., József körút 11. — Székrekedésnél, emésztési za­varoknál, gyomorégésnél, vértódulá- soknál, fejfájásnál, álmatlanságnál, ál­talános roBszullétnél igyunk reggel éhgyomorra 1 pohár természetes „Fe renc József“ keserüvizet. A belorvosi klinikákon szerzett tapasztalatok sze­rint a Ferenc József viz az ideális hashajtó minden jellemző tulajdon­ságait egyesíti magában. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben. — Páris gyermekei, a példátlan nagysikerű francia fi'mremek reprize lesz szombaton este a Világ film­színházban. Sandra Milowanoff—Bim- bula és a kiváló francia gyermek Brinész, Jancsi főszereplésével. — Vasárnap Rin- Tin-Tin ez évi utolsó szereplése és egyben legjobb filmje, „A hómezők hősé“-ben csodálhatjuk ennek a rendkívül okos állatnak bravúrjait. Ezt megelőzi a burleszk- vigjátékok királya, „Gyakornok ur őfelsége“, melyet 8 felvonáson ke­resztül szűnni nem akaró nevetés fog végigkísérni. — Kedden a világ­hírű gyermekszinészt, Jackie Coogant utolsó szerepében látjuk viszont. A kis zsokéban el is búcsúzhatunk tőle, mert legfeljebb mint kiforrott és fel­nőtt filmszínésszel találkozunk évek múlva. Ezt az igen jól sikerült víg­játékot megelőzi az újonnan felfede­zett amerikai burleszkkomikus, Bon- bonio Bombardo legújabb filmje: „Én és az ómegám“. — Szerdán a filmszínház személyzetének jutalom- játéka lesz. Egy hatalmas amerikai attrakciót hoznak műsorra, amely a télen a Royal Apolloban a legnagyobb sikert aratta. Angol cime The Big Parade, a magyar fi'mdramaturg A lángbaborult világ címet adta az Európa nagy katasztrófáját, a hábo­BOROS ÉS TÁRSA „KUhae“ mezőgazdasági gépgyár rt. tolna- és bácsmegyel képviselete raktáron tart: oséplőgarnitn- rákat, szívé-, gáz- és benzinmoto­rokat, szabadalmazott páros és páratlan som „Vera Drill“ kanalas sorvetőgépeket és minden egyéb siezőgazdasági (11) gépet. Főraktár: Szekszárdon,a Kaszinó- bazár épületében. — Telefon 49. I rut tárgyaló filmnek, melynek fő­szerepét John Gilbert játsza. — Csü­törtökön Mary Phibin és Normann Kerry együttes főszereplésével 1914 cimü amerikai film reprize lesz, ami semmiben sem marad mögötte a többi háborús tárgya filmeknek, sőt az a film, amely megérdemli, hogy reprizre vegye a színház. — Mérlegek gyártása és Javítása hitelesítve. - Titte Testvérek, Szék* szárd. Telefon 91. — Hurokra került vásári tolvaj. Takács István medinai öreg főldrni- ves a márciusi bátaszéki vásáron te­henei akart venni magának, hogy abból öreg korára megéljen. Magá­val vitt ebből a célból 448 pengőt, amelyet tárcába téve a nyitva levő kabátjának belső zsebébe helyezett el. A vonaton több budapesti keres­kedővel utazott együtt, akiknek el­mondta, hogy pénz 'van nála és a tárcát folyton tapogatta is. Mikor Bátaszéken az állomáson kiszálltak, három budapesti ember közrevette Takácsot és együtt mentek a vásár színhelyére. Mikor útközben egy kis árokhoz értek, a kereskedők egyike elől menve átlépte az árkot, majd elcsaszást színlelve térdre esett. A másik budapesti rálökte Takácsot a térdelőre, mig a harmadik átölelte, mintha az eleséstől vissza akarta volna tartani. Mikor ezek után tovább men­tek, Takács a zsebéhez kapott éB rémülten vette észre, hogy a tárcája a pénzzel együtt hiányzik. Gyanúja az átölelőre irányult és bár társai szétmentek, ő ezt szemmel tartotta és felhívta reá a legközelebbi csendőr figyelmét. A csendőr előállitotta a gyanúsítottat, Gubányi József pest- erzsébeti marhakereskedőt, pénzt azon­ban nem találtak nála, mert azt való­színűleg a társainak adta oda, a tár­sakat azonban fellelni nem sikerült. A csendőrök Gnbányit beszállították a szekszárdi fogházba, ahol vizsgá­lati fogságba került. A törvényszék előtt tartott tárgyaláson tagadott és előéletére vonatkozóan annyit ismert be, hogy egyszer tiz havi börtönre ítélték, mert jóhiszeműen lopott hol­mit vásárolt. A tárgyalás Gubányi előéletének a tisztázása végett elha- lasztatván, kiderült, hogy Gubányi egyszer Budapesten hasonló módon már kifosztott egy embert a villa­moson, ahol rálökte a podgyászokra, egyet pedig Ugyanúgy, mint Báta­széken, a nyíregyházi vásáron lopott meg. Korábban is volt már büntetve, pár hóval ezelőtt pedig a győri tör­vényszék ítélte el 21/s évi fegyházra, mert ott is hasonló körülmények közt kifosztott egy embert. A győri tör­vényszék azonban az ítélet jogerőre emelkedéséig harmirc millió korona biztosíték ellenében szabadlábra he lyezte. A szekszárdi törvényszék Gubányit bűnösnek mondta ki és három évi fegyházra Ítélte. Az ítélet még nem jogerős. [ FOGAK fogsorok, aranyfogak, foghúzás, fogtömés, törött fogsorok javítása azonnal — elsőrendű anyagból iflaiiÁMAM fogtechnikusnál Szekszárd Bviaillliier a „Szék szárd-Szálló“ mellett — TELEFON onv 107

Next

/
Oldalképek
Tartalom