Tolnamegyei Ujság, 1927 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1927-11-19 / 47. szám

1927 november 19. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 5 Személyautó-fuvarozást! ■ . vállal mm | ■ Szobő József Szekszűrd ■ Mérei-ntca 19/a. ■■■■■■■■■■■■■ — Mérlegautomatát helyeznek el a korzón. Szekszárd város tanácsa a Magyar Automatagyár és Kölcsönző Részvénytársaság budapesti cégnek 10 évi kizárólagossági joggal enge délyt adott arra, hogy a Garay-téri korzón a város által kijelölt helyen önműködő mérleget állítson fel, amely mérleg 2 filléres egységár mellett van beigazitva. A mérleg jókarban tartásáról a cég gondoskodik s tér­foglalás címén a városnak évi 25 pengő dijat fizet. — Táncmulatság. Mint minden év­ben, úgy az idén is, a Szekszárdi Törekvés Sport Egylet december hó Sí én, Szilveszter este tartja nagy­szabású táncestélyét, melyen a nagy rendező gárda már most szorgosko dik. A fényesnek Ígérkező estélyt a Szekszárd Szálló nagytermében tartja. — Az anyós, a garabonciás diákok és a jövendömondó cigányasszony. K. D. né tűzről pattant menyecske rossz viszonyban volt a vele együtt élő anyósával és természetes, hogy amikor Sztojka Ferencné kártyavető cigányasszony beállított hozzá, arra volt kiváncsi, hogy mennyi ideig fog még élni az anyós. A cigányasszony tudva, hogy mi a menyecske titkos kívánsága, kivetette a kártyából, hogy a gyűlölt anyós már nem soká fog élni. Mivel K. D.-né sürgetni szerette volna a halált, Sztojka Ferencné el­vállalta, hogy a garabonciás diákok segítségével mihamarabb a másvilágra juttatja az öregasszonyt. K. D.-né előlegül át is adott a bűbájos cigány­asszonynak egy ágyteritőt és külöm- böző ruhánemüeket. Sztojkáné, aki lopás miatt már hatszor volt büntetve, hogy a ruhanemüek jogszerű meg­szerzését később igazolni tudja, Írást kért az ajándékozásról. A menyecske át is adott neki egy cédulát, amely­nek szövege a következő volt: „Rn, K. D.-né kívánom, hogy az anyósom minél előbb meghaljon, a szellemek minél hamarább elpusztítsák. Aláírás.“ A cigányasszony eltávozása után K. D. a férj hazajővén, észrevette, hogy egy és más hiányzik a házból. Kér­dezősködni kezdett a feleségétől, aki nem mervén bevallani, hogy ő adta oda előlegül a garabonciásokkal cim­boráié javasasszonynak, akként nyi­latkozott, hogy a téritől és a ruhákat valaki ellophatta. A férj a szomszé­dok segítségével megtudta, hogy Sztojka Ferencné járt a háznál és jelentette is a csendőröknek. A csend­őrök a falu határában rá is akadtak Sztojkánéra, aki büszkén mutatta fel a csendőröknek az írást annak a bi­zonyítására, hogy a ruhanemüeket jogos utón szerezte. Nagy volt azon­ban a meglepetése, mikor a csend­őrök az irás dacára is letartóztatták és beszállították a szekszárdi fog­házba, ahol csalás miatt indult meg ellene az eljárás. — Modern képkeretezés, épületüvegezés, leg­olcsóbban Len ez Károly üvegraktárában, Szekszárd. — Sikkasztó községi jegyző. Si­monyi Béla, Kánya község vezető jegyzője, a gondjaira bízott hivatalos pénzekből 1200 pengőt elsikkasztott és Budapestre szökött. Ott a pénze elfogyván, Szekszárdra utazott, hogy a rendőrkapitányságnál jelentkezzék. Az államrendőrség a sikkasztó jegy­zőt átkisérte a szekszárdi kir. ügyész­séghez. Simonyi Bélát vizsgálati fog­ságba helyezték. — Szekszárdi álszenzáció a buda­pesti lapokban. A budapesti napi­lapok egy részének vasárnapi számá­ban szenzációs és kalandos történet jelent meg egy szekszárdi szülésznő nevével kapcsolatosan. Egyik lapban a következő hangulatos címeket ta­láltuk : „Egy titokzatos éjszakai kirándulás története. A szülésznőt zárt kocsin ismeretlen helyre vit ték és tiltott műtét végrehajtására kényszeritették.u A szekszárdi kir. ügyészségen és rendőrségen, ahol ér­deklődtünk az ügy iránt, mit sem tudnak az esetről, amellyel valaki bizonyára felültette az ily szenzációs híreken kapkodó fővárosi sajtót. — Elverte az eső a szekszárdi vásárt. E hó 14-éa Szekszárdon or­szágos állat- és kirakóvásár volt, az esős időjárás azonban a vásárt már a kora délelőtti órákban szétverte, sőt a vásározó, kereskedők legnagyobb része áruit ki sem rakta. — Nagy akadálya volt a vásárnak az is, hogy a sátrak közötti utak teljesen jár- hatatlanok lettek az eső következté­ben. Kívánatos volna, ha a város a jövő évben az árusok közötti utak jókarban tartásáról gondoskodna, mert ez esetben kisebb esőzés nem bénítaná meg a forgalmat. — Egyesületi hír. A „Bátai Szent Mihály Arkangyal Műemlék és Nép­művészetet Védő Céh“ f. évi október hó 30 án alakult meg. Védnökéül Kertész K. Róbert h. államtitkárt, Szévald Oszkár alispánt és Aggházy Kamill hadtörténelmi múzeumi igaz­gatót választotta meg. — Csizmát akart küldeni a villany­dróton. Málinger Mihály sióagárdi fiú pajtásával teheneket legeltetett a réten. A fiuk mulatságból elhatározták, hogy csizmákat akasztanak a villany- vezetékre. Málinger vállalkozott a terv keresztülvitelére, mely azonban rosszul végződött (szenesére nem élet­veszélyesen), mert az áram jobb karját összeégette. A súlyosan sérült fiút a szekszárdi Ferenc közkórhizba szállí­tották. — Leestek a padlásról. Bereczki Ferencné sz. Imrefi Júlia háztartás­beli szekszárdi lakos e hó 10-én munka közben a padlásról leesett és bal ke­zét eltörte. A szekszárdi Ferenc köz- kórházba szállították ápolás végett. Ugyancsak hasonló baleset érte Cső- tönyi József földmives, szekszárdi Bartina utcai lakost is e hó 9 én, aki az esés következtében oldalbordáját törte el. Állapota súlyos. — Vitézkedett az utcán. A m. kir. államrendőrség Mar kvart János szek­szárdi lakost 1 napi elzárásra és 16 pengő pénzbüntetésre ítélte el, mert az utcán borközi állapotban trágár dalokat énekelt, nagyokat kurjantott és a rendőr igazolásakor magát vitéz Markvartnak mondotta be. A kihá­gást tárgyaláskor terhelt védelmére azt adta elő, hogy mivel neki is van katonai kitüntetése, a vitézi címet jogosan viselheti. — Porszivógépek. Gyári ár­ban beszerezhetők Jótállás és ked­vező fizetési feltételek mellett Titte Testvéreknél. Bemutatás díjtalan. RADIO nidonsűgok! VILLANY felszerelés és javítás I Asszonyom! Ne legyen konzervatívI Ma a repülőgép, autó, rádió koré- D Mil ANNA1 || Meglátja, hogy ban mosson ön: élvezet!! Nem árt a fehérneműnek, olcsó, könnyű mosás, főzés közben egy gyermekleány játszva elvégezheti! 1022 — Egy betörő kalandjai autón és vonaton a szekszárdi fogházig. Takács Jáaos mázai legénynek elfogyott a pénze és azon gondolkozott, hogyan juthatna könnyen valami nagyobb összeghez. Mindenszentek estéjén fel­nyitotta Fohl Károly mázai szatócs üzletét, hogy azt megdézsmálja. Mikor Takács az üzletben foglalatoskodott, hazajött a temetőből a ház népe és Fohl benyitott a boltba. Az esettől Takács annyira megijedt, hogy neki ugrott a saját maga által bezárt bolt ajtónak, de azt kifesziteni nem tudta. Megfogták, de ő dulakodni kezdett a háziakkal és Fohlt, valamint az egyik felnőtt leányát feitaszitva, sike­rült neki elmenekülnie. Mivel felt a csendőröktől, azonnal szökésre gon­dolt. Elment Schóber Ferenc mázai autófuvarozóhoz és azt rávette, hogy vigye őt el Magyaregregyre. Oda­érve természetesen nem fizetett, ha nem meglógott Schóbertől és elment Kárászköblénybe, ahol pénz és jegy nélkül felszállt a Dombóvár felé induló vonatra. A kalauz felszólította, váltsa meg a jegyét a vonaton. Mivel pénze nem volt, a kalauz átadta őt Mágocs- Alsómocsolád állomás személyzetének. A vasutasok addig, amíg hivatalos teendőik elvégzése ntán sor kerül­hetett a jegy nélkül talált Takáccsal való jegyzőkönyvfelvételre, a II. osz­tályú váróteremben helyezték őt el. Ott sem soká tartózkodott, mert egy óvatlan pillanatban megszökött az állomásról, ahonnan gyalog igyekezett Dombóvár felé. Vesztére azonban csendőrökkel találkozott, akik le­fülelték és mert a viselkedése gyanns volt, Mágocs állomáson keresztül a legközelebbi őrsre akarták bevinni. Mágocson a vasutasok felismerték és elmondták a csendőröknek, hogy onnan megszökött. A járőr természe­tesen őrizetbe vette és hamarosan összeállította a bünlajstromát. amellyel együtt bekerült a szekszárdi királyi ügyészségre, ahol letartóztatták. A vizsgálóbíró elrendelte ellene a vizs­gálati fogságot. — Paul Wegener csodálatos film­színész megdöbbentő alakítást nyújt a „Kurtizánok tündöklése és nyomo ruaága“ c. fi.mjébsn. melynek Bzom bat este lesz a bemutatója a Világ Filmszínházban. Kedden nagy propa­ganda filmet mutat be a filmszínház. Izgalmas dráma keretében elevene­dik meg előttünk korunk egy kényes szociális problémája : anyák kínszen­vedése, amikor kényszeríteni akar­ják őket, bogy a szivük alatt bim bozó életet pusztítsák el. „Gyermek- gyilkosok“ a címe ennek a drámá­nak, amelynél megrázóbbat még nem teremtett a filmvilág és amelynek a fővárosi bemutatóján sirt a közönség a meghatottságtól. A főszerepben: Nathaha Lissenko felejthetetlen ala­kítást nyújt. — Szerdán és csütör­tökön két napig szerepel műsoron egy nagy amerikai stilizált film a középkorból, a viharosan ködös idők Franciaországából. Hőse egyrészt a francia tróo, másrészt Francois Vil­lon, a költő, Paris csavargó szerelme, italos lovag, nőcsábitó és izzó hazafi, A trón sorsát a filmen — s lehet. Akkumulátorok eladása, töltése és javítása garancia mellett BUDAI FERENCNÉL Szekszárd, Széohenp-utca 13 (Borgula-ház) hogy e történelembe is — a költő intézi el, akinek egy farsangi csíny- jéért fejvesztés terhe alatt Páriába visszatérnie nem Bzabad; 0 az, aki szigorú itélőbirájának, Pária grófjá­nak, Lajosnak, meBzerzi a trónt, kol­dusai ób csőcseléke élén a pártütő burgundi Károly elől. Főmozgatója a szerelem, amelyet Lajos gyám­leánya iránt érez. Nagy és roman­tikus kalandok és a kinzókamarák borzalmas élményei után sikerül haza­fias akciója. Ez a hatalmas szép film nemcsak a kor díszleteinek, miliőjé­nek impozáns hűségében, nemcsak tömegjeleneteibeo, hanem a két fő­szereplő Gonrzd Veidt és John Barry­more játék stílusában is utolérhe­tetlen. — Szekszárd a legdrágább város. A Pesti Újság cimü tóvárosi lap leg­utóbbi számában kimutatást közöl arról, hogy az ország 10 legdrágább városában milyenek az élelmiszer- árak. Ebből a kimutatásból kitűnik, hogy Szekszárd nemcsak a legdrá­gább városok közé tartozik, hanem egyeB élelmiszerek, mint pl. a marha­hús, a legdrágább az egész ország­ban. Szekszárdon a marhahús 2 24 P, ilyen ára van még .Nagykanizsán is, a többi drága helyen olcsóbb. így pl. Gyórött 2 08 P, Hódmezővásár­helyen 192 P, Miskolcon 2'08 P, Salgótarjánban 182 P. A zsír, sertés huB és tojás ára tekintetében Szek­szárd az ország három legdrágább városa közé tartozik. Ebből a kimu­tatásból megállapítható, hogy nem alaptalan a közönségnek az a panasza, hogy Szekszárdon indokolatlanul drá­gák a legfontosabb élelmiszerek s sürgős és alapos hatósági beavatko­zásra van szükség, annak megállapí­tása végett, hogy indokoltak-e Szek­szárdon a magas húsárak. — Megszökött menhelyi gyermek. Lelovics Borbála 13 éves menhelyi gyermek, aki Kuti József nagybajomi lakosnál volt elhelyezve, megszökött. Útját — a nyomozat szerint — Ka­posvár felé vette, állítólag azzal a szándékkal, hogy Dombóváron lakó atyjához megy. Minthogy atyjánál nem jelentkezett s eddig feltalálható nem volt, a leány felkutatása érde­kében a dombóvári járás főszolga- birája köröző levelet adott ki. A gyermek személyleirása: Termete kö­zép, arca kerek, szeme barna, haja fekete (bnbi-frizura). — „Karácsonyi Album“ cim alatt, mint miaden esztendőben, úgy az idei karácsonyra is egy díszes albumban összegyűjtve jelenteti meg Bárd Fe­renc és Fia közismert budapesti zene­műkiadó cég az ez évben közked­veltségre jutott zenemüveket. Benne vannak az operettek legújabb slá­gerei, táncszámok, eredeti magyar és székely dalok, összesen 64 oldalon, díszes kiállításban, 42 zeneszám zon­gorára, részben énekre és zongorára. Az album összeállításánál fogva a legalkalmasabb karácsonyi ajándék és egyetlen zenekedvelő családnál sem hiányozhatik. Ára mindössze 6 pengő, postai bérmentes szállítás ese­tén 6’80 pengő. Kapható az összes könyv- és zenemükereskedőknél, va­lamint a kiadóknál: Bárd Ferenc és Fia cégnél, Budapest, IV., Kossuth | Lajos-utca 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom