Tolnamegyei Ujság, 1925 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1925-11-07 / 44. szám

4 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1925 november 7. Borszűrókl J Ciorszluatfyuk 863 és plncesazdászatl cikkek legszolidabb bevásárlási helye: Perfekta rt., Budapest V., Mérleg-utca 9. Telefon: 162—92. Távirati cím: «Perfekt» Kérje árjegyzékünket! újonnan szervezett állami és Tamási - ban a nyilvánossági joggal enge­délyezett magán polgári fia - és leány­iskola. Mindkét helyen elég szép számmal látogatják ezen aj iskolákat. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete alapján a község bevonásá­val a helyi érdekeltségek kötelesek 1—1 tanteremmel és tanítóval aj iskolát szervezni: Gyulaj-szőlőhegyen, Bölcake-Szentandrás- pasztán, Ozora döbrentei szőlőhegyen, Alsónyék- szállásokon, Decsi-szőlőhegyen, Me- dina-kápolnai szőlőhegyen és Szek- szárd-Csatáron. Több gazdasági is­métlő és önálló szaktanitós gazdasági népiskola szervezése a vármegye több községében szintén folyamatban van. Végül elparentálja az alispán az Időközben elhunyt Rieder Gyula tamási főjegyzőt és Kaszás József megyebizottsági tagot, Tamási község ezen derék és érdemes két polgárát. HÍREK. Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország — mennyország. A kalocsai érsek Ünnepélyes beiktatása. Mindenszentek napján iktatták be gróf Ziéhy Gyulát a kaloesai érseki méltóságba, amely alkalommal a nagy templom teljesen megtelt, sőt a temp lom előtti tér is. Harangzúgás jelezte a Főpásztor érkezését, akit a székes­egyház bejáratánál dr. Ámon Pál pápai praelátasBal az élén a főkáptalan fogadott teljes ornátusban. Felhang­zott az „Eoce sacerdosa és a mi volt püspökünk hivei sorfala között a szentélybe vonult, ahol dr. Révay Tibor praelátus kanonok olvasta fel Őszentsége XI. Pius pápa latin nyelvű bulláját, mellyel gróf Zichy Gyala pécsi püspök, kalocsai apostoli ad- minisztrátort, kalocsai és bácsi érsekké kinevezi s ugyancsak felolvasta őszentségének a főkáptalanhoz és a hívőkhöz intézett bulláit, ( melyeket magyar nyelven is ismertetett. Ezntán dr. Horváth Győző püspök üdvözölte a papság nevében latin beszédben az egyházmegye aj fő- pásztorát, aki ugyancsak latin nyelven válaszolt, majd a szószékre ment fal és magaBBsárnyalása beszédben fej­tette ki, hogy mik a főpásztor köte­lességei a hivek iránt és viszont. A szentbeszéd, melynek minden szavából az atyai jóság és szeretet sugárzott ki, mély benyomást keltett a hívők sokaságában. A beiktatási ünnepséget nagymise követte, melyet őexellenciája celebrált fényes segéd­lettel. Délben az érseki kastélyban szük- körü ebéd volt, melyen dr. Vass Jó­zsef nagyprépost, népjóléti miniszter is részt vett. Ebéd után a tanuló­Tervezés» építés» parcellázás. Haidekker János oki. mérnök, Szekszárd. Telefon 121 Vasbeton tervezés. — Útépítés« 86i ifjúság vonalt a kastély elé a Stepha- neum zenekarával az élén, hogy hódo­latát matassa be az aj Főpásztor iránt, kit a város apraja-nagyja máris szivébe zárt s állandó szeretettel vesz körül, mint volt egyházmegyéjében, ahol a legjobblelkü Gyula püspököt még bizony sokáig siratják szeretett hivei. — GyászQnnepóiy a hősök teae- tőjében. Szeksza d város közönsége folyó hó 1-én méltóan emlékezett meg drága halottainak soha el nem maió dicsőségéről a hősök temetőjé­ben tartott gyászünnepélyen, amelyen a város közönsége igen nagy szám­ban jelent meg. Az iskolákon, egye sületeken és a polgári és katonai ha­tóságok képviselőin kívül megjelen­tek Jankó Ágoston főispán, dr. Eri Márton alispán és Vendi István pol­gármester is. Az ünnepélyt a Szek­szárdi Dalkör nyitotta meg a Him­nusszal, majd Bertha LajoB r. kath. lelkész mondott mély tartalma szent beszédet. Ezután dr. Bús Lajos vá­rosi főjegyző emlékezett meg meleg szavakkal a hősi halottakról és a város közönségének kegyelete jeléül koszorút helyezett el a síron. A fő­jegyző beszéde után a csendőrség a katonabajtársak nevében tett koszo­rút a hősök síremlékére. Végül a megható ünnepélyt a Szekszárdi Dal­kör zárta be a „Hiszek egy Isten“- nel. Itt említjük meg, hogy ugyan e napon százan és százan keresték fel a sétakertben levő hősök szobrát, a melynek talapzatát élővirágokkal és koszorúkkal borították be. A hősi halottak hozzátartozói a késő esti órákig világítottak a szobor körül. Az ünneprendező hatóság figyelmébe ajánljak, hogy a jövőben azt délelőtt rendezze, mert a délutáni rendezés következménye az volt, hogy sok diák nem mehetett ki hozzátartozói­val a felső sirkertekben nyugvó sze­retettéihez. — Nagyszabású beszámoló Decsen. Dr. őrífy Imre nemzetgyűlési kép­viselő e hó 15-én tartja beszámolóját Decsen, amely igen nagyszabásúnak ígérkezik. A beszámolóra lekisérik Budapestről a népszerű és az egysé­ges pártban is igen nagyrabecsült képviselőt Schandl Károly földmive- lésügyi államtitkár, Rabinek István dr., Erdélyi Aladár dr. és Gabicza Ferenc egységespárti képviselők. A képviselők a legnagyobb valószínűség szerint vasárnap a reggeli vonattal utasnak Decsre, ahol közebéd lesz és utána a beszámoló. — Kinevezés. A vallás- és köz­oktatásügyi miniszter Steinfeld Magda okleveles polgári iskolai tanárt he­lyettes tanári minőségben a tolnai állami polgári fiú- és leányiskolához osztotta be szolgálattételre. — Ünnepély a bonyhádi hösök emlékoszlopánál. Bonyhád elöljáró­sága Loosz Károly főjegyzővel az élen nov. 1 én kegyeletes ünnepélyt rendezett a hősök szobránál. Meg­nyitót Lövik Kálmán főgimn. tanár, a „Kiöte" elnöke mondott, mely a hallgatóságot könnyekig meghatotta, majd egy bájos kis leány szavalt, utána pedig Laki Gyula hatásos szavalata következett. Dr. Jozgits János prépost emlékezett meg ezek után a hősökről. A tüzoltózene a Szózatot és a Hiszekegyet játszotta, ezalatt a közönség kossorukat helye­zett a szoborra. A tisztelgő felvonu- I lássál az ünnepély befejezést nyert. I Ugyanaznap d. u. 4 órakor a bony hádi reálgimnázium előcsarnokában elhelyezett márványtáblánál az inté­zetben tanult hősök emlékére nagy ünnepély volt. — Szolgálati Jubileum. Horváth Antal igazgató, a szekszárdi posta- hivatal főnöke, e hó 5-én töltötte be közszolgálatának 40-ik évét. Dr. Mayer József postafőigazgató, a pécsi postaigazgatóság nevében meleghangú elismerő leiratban üdvözölte a jubi­lánst, a postahivatal személyzete pe­dig bensŐséggel ünnepelte közszere­tetben álló főnökét, akit a tisztikar nevében Grész Viktor felügyelő, fő­nök helyettes, az altisztek nevében az altiszti csoport elnöke meghatott szavakban köszöntöttée. Horváth igazgató mélyen meghatva mondott köszönetét az ünneplésért éB villás reggelire vendégül látta az üdvöz­lőket. A magunk részéről is szíve­sen köszöntjük a jubiláló igazgatót, a konciliáns modorával a nagykö­zönség osztatlan megbecsülését is méltán kiérdemelte. — Gyémántlakodalom. Arndt Kon- nrád szabómester és neje bonyhádi lakosok november hó 3-án ülték meg esküvőjüknek 60 ik évfordulóját, mely alkalommal Genersioh Tivadar ág. ev. lelkész Bzép szavakkal üdvö­zölte a jubilánsokat. A szép kort ért házastársakat ezen alkalommal számosán üdvözölték. — Helyreigazítás. Dr. Pesthy Pál igazságügy miniszter gyönki beszámo­lója címen, lapunk október hó 24-iki számában megjelent cikkbe hiba csú­szott be, mert a keszőhidegkut-gyönki állomáson nem a hidegkúti, hanem a szárazdi leventék álltak sorfalat és ugyancsak a Szárazdi Dalkör éne­kelte a Hiszekegyet, Busz Imre kar­mester vezetésével. — Művészi ének az újvárosi temp­lomban. Körmendy Gyula a m. kir. Opera hírneves bassistája, vasárnap az újvárosi templom miséjén Mozart: „E templom csarnoka" és Gounod: Ave Mariáját fogja énekelni, Donáth Lajos zongoraművész orgonakisérete mellett. Körmendy Gyula és Donáth Lajos vasárnap este az operaház tag­jainak müvészestélyén fognak Szere­pelni és ez okból tartózkodnak Szek- szárdon. — Népművelési tanfolyamok Szék­SZárdon. Szekszárd középiskolai igaz­gatói a napokban értekezletet tar­tottak, amelyen elhatározták, hogy dr. Reach Aurél reálgimn. igazgató vezetésével kereskedők és iparosok, Sárossy Károly polg. fiuisk. igazgató vezetésével az iparosság, Theiszen János polg. leányisk. igazgató veze­tésével a nők és Groisz Alajos gazd. isk. igazgató vezetésével a gazda­közönség részére szerveznek nép­művelési tanfolyamot. A részletes programmot lapunk legközelebbi szá­mában közöljük. — A Szekszárd bátai ármentesitő és belvizszabályzé testület közgyű­lése. A szekBzárd-bátai ármentesitő társulat f. hó 28-án tartotta rendes őszi közgyűlését Jankó Ágoston fő­ispán elnöklete alatt, melyen többek között megjelent Diétái Lajos állam­titkár az alapítványi uradalmak képviseletében, a földmivelésügyi kormányt pedig Böröcz Mihály mű­szaki tanácsos képviselte. A köz­gyűlés megállapította az 1926. évi költségelőirányzatot* 1000 Q ölenként 34 000 K kivetéssel, valamint az Sápszky Andor férfiszabónál Szekszárd, Szent István-tér 1—3 készülnek a mai kor leg­kényesebb igényeinek is megfelelő angol szövet-, lüszter és vászon divat­öltönyök a legszolidabb kivitelben és árak mellett igazgató főmérnöki jelentés kapcsán egy csatornakotró vételét határozta el s a társulat vezetőségének a f. év­ben teljesített eredményes működé- séértt hálával adózott. A jövő év gazdag mnnkaprogrammja kapcsán tervbe vétetett többek között a kis - dunai meder kimélyitése is Ózsák­tól egész a decsi szivattyútelepig, amely munkálat biztosítani hivatott az őcaényi és decsi határ mély fek­vésű rétjeinek úagyrészét, valamint a a Lajvér -patak szabályozása, mely munkálatok költségeinek fedezetére államsegély kérése iránt intézkedés történt. — Operahangverseny Szekszárdon. Művészi élvezetben lesz része Szek­szárd város műértő közönségének f. hó 8-án, vasárnap este 8 órakor. A m. kir. Operaház művészei tartanak egy estélyt a Szekszárd Szálló nagy­termében a ' következő műsorral: 1. Puccini: Tosca szerenád. Zongorán előadja: . Donáth Lajos zongoramű­vész. 2. Goldmark: Sába királynő­ből a Méh-tánc. Táncolja: Pintér Baba a m. kir. Opera prímaballeri­nája. 3. E templom csarnoka: „Va­rázsfuvola" c. operából Mozart R, Leoncavallo: Prólóg a Bajazzók c. operából énekli Körmendy Árpád a m. kir. Operaház bassistája. 4. Mű- dalok. Énekli: K. Paál Stefiké dal­énekesnő. 5. Keleti tánc. Táncolja: Pintér Baba. 6. Oziris Izia, „Varázs- fuvola" c. operából. Mozart: Mephisto bordala a „Faust" cimü operából. Gounod: énekli Körmendy Árpád. 7. Schubert dalok. Énekli: K. Paál Stefiké. 8. Liszt Rapszódia. Táncolja: Pintér Baba. 9. Zsidónő nagy bassus- áriája; Carmen Torreádor dala énekli: Körmendy Árpád. 10. Műdalok. Énekli: K. Paal Stefiké. 11. Grotesk tánc Táncolja .‘«Pintér Baba. 12. Mü- dalok és magyar dalok. Énekli: Kör­mendy Árpád. Felhívjuk ezen ki­váló műsorra és művészi szempont ból is igen értékes estélyre olvasóink figyelmét. — Jegyek a Molnár-féle nyomdai műintézet papirkereskedésé- ben válthatók meg. — Kinevezés a postánál. A pécsi m. kir. postaigazgatóság vezetője, dr. Mayer József postafőigazgató, Józan Ilona positákiadót, váraljai postames­terré nevezte ki. — Szekszárd város külföldi kői- •Söne. A városi vízvezeték léte­sítéséhez igényelt külföldi kölcsön utolsó részletét is kiutalták. Ezen összeget, amely 30.000 dollárnak felel meg, Vendi István polgármes­ter f. hó 4-én Budapesten felvette. — A bonyhádi önk. tűzoltó sgy­let Fischer Jánost, lapunk bonyhádi tudósítóját választotta meg titkárnak, s igy az O. T. egy agilis, tehetséges fiatalemberrel gyarapodott. — TŰZ. Múlt hó 22 én éjjel nagy tűz volt az őcsényi hátárban levő egyik szérűn, amelynek következté­ben 10 őcsényi gazda szalma-, széna- és egyéb takármánykészlete megsem­misült. A tűz Márkus Pál szalma- kazalánál keletkezett. A kárösszegen mintegy 21,400.000 koronát tesz ki, amelynek csak egy részé térül meg biztosítás folytán. A szerencsétlensé­get valószínűleg gondatlanság okozta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom