Tolnamegyei Ujság, 1925 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1925-10-03 / 39. szám

4 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1925 október 3. Üzlet áthelyezés. Van szerencsém t. üzletfeleimet értesíteni, hogy •zabóvnfihelyemet Arany János utca 33. szám alól Arany Jáno8*utca 29. szám alá helyeztem át. Üzletfeleim és a n. é. közönség további b. pártfogását kérve, va gyök teljes tisztelettel Sághl Mihály 788 szabómester. — Rám. kath. Iskolaszéki tagválasz­tás. A helybeli rk. tantestület mait hó 25 én Virág Ferenc apát plébános elnöklésével tartott értekezleten Hor­váth Ignác és Tarlós János igazgató* tanítók nyugalomba vonulásával meg­üresedett r. k. iskolaszéki helyekre Egri Béla és Kálmán Ferenc belvá­rosi tanítókat választotta meg. — Bankett. A Danaföldvári Kaszinó­ban e hó 10-én Sipos Ernő vezér- igazgató tiszteletére, kormánytaná­csossá történt kinevezése alkalmából nagyszáma tisztelői bankettre gyűl­nek össze. — Megtévedt fiatalember. Szek- szárd város társadalma előtt ismerős S c h o 11 z Ernő biztosítási tisztviselő. Meglepetésszerűen és váratlanul ért mindenkit, hogy S c h o 11 z Ernőt pár évvel ezelőtt — sikkasztás és csalás vétsége miatt egy évi bör­tönre ítélték, ahonnan néhány hó­nappal ezelőtt szabadalt csak ki. A megtévedt fiatalember látván, hógy Szekszárdon minden talaját elveszí­tette, végleg elköltözött innen és Ka­posvárt a Magyar Francia Biztositó társaság vezérképviseleténél vállalt alkalmazást. A kemény lecke azon­ban semmit sem használt. Hamisított aláírásokkal mintegy 100 millió ko­rona erejéig akarta becsapni társa­ságát. Ezt megelőzőleg Sadár Vil­mos kiskőrösi órástól vett át 8 mil­lió korona értékű briliáns, amelyek­kel a kitűzött időre nem számolt el. Mindketten feljelentést tettek ellene a rendőrségen. Amikor Scholtz Ernő értesült, hogy a hurok szorul a nyaka körül, aatót fogadott fel azzal, hogy a határig szállítsa b a határállomás előtt a soffőrt revolverrel kényszeri- tette arra, hogy megállás nélkül sza­ladjon át idegen területre. A határ­rendőrségnek azonban sikerült a szö­kevényt a legutolsó pillanatban ár­talmatlanná tenni s igy viselt dol­gaiért ajból számolni fog a bíróság előtt. — Leventegyülós Felsőnánán. Felső- nána községben a mait hó 13 án tar­totta a Levente Egyesület aiakaló közgyűlését. Résztvett a községi kép­viselőtestület, az iskolaszék, tantes­tület és a testnevelésre kötelezett ifjúság. Ifjú Hölczl Antal adóügyi jegyző megnyitó szavai atán Müller Róbert alesperes szivhezszóló és lel­kes szavakkal ismertette az egyesület fontos célját, rendeltetését, továbbá a testnevelésről szóló törvényt. Az alapszabályok felolvasása után az egyesület 123 kötelezett, 17 önként működő és pártoló taggal megalakult. Majd a tisztikart választották meg: elnöknek Müller Róbert alespereBt, alelnöknek Walter Gézát, az Apponyi uradalom intézőjét, jegyzőnek Fittler Henrik tanitót, pénztárnoknak ifja Hölczl Antal adóügyi jegyzőt, ellenőr­nek Horváth Pál kereskedőt, könyv­tárosnak Weise Henriket, ifjúsági oktatóknak Komáromy Antal nagy- tormáspusztai és Purth Lajos felső- nánai tanítókat. A gyűlés az elnök buzdító zarószavaival ért véget. I Éhgyomorra Schmldfhauer világhírű -------------— keserüviz — ■ ^ jó étvágyat, kellemes közérzést es munkakedvet biztosit — Megbízóm részére 50—100 kát. holdig f Idbirtokot keresek megvé­telre, gyümölcsössel és házzal. Dr. Kűnsztler Kálmán ügyvéd, Szekszárd. — Eladják a Széchenyi-utcai volt Óvoda telkét. Szekszárd város kép­viselőtestülete elhatározta, hogy a vá sártér és helypénzszedési jog meg­vételéhez szükséges összeget csekély jövedelmet biztosító ingatlanainak el­adásából elérhető vételárból fogja fe dezni. Ezért a város folyó évi novem­ber hó 10 én a városházán nyilvános árverés utján a legtöbbet Ígérőnek eladja tulajdonát képező Széchenyi- utcai volt óvoda telkét a rajta levő ingatlanokkal együtt. Az e tárgyban kiadott árverési felhívás lapunk hirdetési rovatában olvasható. — Törökországi építkezésekhez vár­megyénkből nagy számmal mentek ki kőművesek, ácsok és amint értesü lünk, ott künn nagyon szép kerese tűk van, például Bátaszékre ezideig körülbelül másfél milliárd koronát küldtek haza itthon lévő hozzátar tozóiknak. — A hatóságoknak igen bölcs intézkedése volt a munkakeresés lehetővé tétele, mert ezáltal egyrészt megszüntette a munkahiányt, más­részt igy tekintélyes tőke vándorol be az országba. — Mezörendőrl kihágás. Szekszárd város kihágási rendőri büntetőbíró­sága Ulrich Antalné földműves, szek­szárdi lakost 400 000 korona pénz­büntetésre ítélte, mert baromfiait sza­badon engedte s azok a szomszédos szőlőkben tetemes kárt okoztak. U! rich Antalnét hasonló kihágásért már több ízben megbüntették. Az ítélet ellen íelebbezett. x A bortörvény fontosabb rendel­kezéseinek kivonata kapható a Molnár­féle rt. könyv- és papirkereskedésé- ben Szekszárd, Kaszinó bazár. — Szekszárdi rendörkutya kitön totóséi. F. évi szeptember hó 26 án a budapesti rendörkutya-versenyeu dr. Leszler Alajos szekszárdi fogor­vos kitünően idomított farkaskutyája nyerte el az első dijakat. A versenyen összesen 16 kutya vett réBZ. Leszler dr. kutyája két aranyérmet, két dísz­tárgyat és egy díszoklevelet nyert, örvendetes dolog, hogy szekszárdiak nemcsak az embersport terén tesznek szert országos elismerésre, hanem még az állatnevelés és tanítás terén is szereznek babérokat. — Titokzatos emberi hulla a Sió­ban. Múlt hó 27 én Harc község elöljárósága telefonon jelentést tett a központi járás főszolgabírói hivatalá­nál, hogy Sióagárd község határában a Sióból Csapó István janyai lakos egy férfibullát emelt ki, amelyben ipára, Cseh Vincére ismertek. Az elhalt múlt hó 23-án a családban lezajlott perpatvar után tűnt el és azóta senki sem látta. A hidjapusztai caendőrség erélyes nyomozást indított a titok­zatos ügyben, amelynek folyamán megállapítást nyert, hogy Cseh Vince öngyilkosságot követett el. Sem a hatósági orvosi vizsgálat, sem a családtagok és szomszédok kihallga­tása nem tudott olyan tényeket meg­állapítani, amelyek bűntényre enged­nének következtetni. A magábazár- között, betegeskedő Cseh Vince már régóta a halál gondolatával foglalko­zott. A szerencsétlen véget ért öreg­ember hulláját Janyapusztán temették el, miután arra a kir. ügyészség az engedélyt megadta. . — Levente-egyesületek a vármegyé­ben. Apar, H d és Nagyvejke köz­ségekben augusztus 30 án alakultak me^r a Levente-egyesületek, amelyek e rövid idő alatt is intenzív sport­életet teremtettek és a leventeköteies ifjúság körében nagy népszerűségre tettek szert. Az egyesületek tiszt­viselői Aparon és Hanton Klimkovics József plébános, nyug. esperes, tábori esperes, elnök, Plel György és Span-'" neaberger József kántortanítók, egye­sületi jegyzők, Ritze) Péter körjegyző, községi testnevelési bizottsági elnök, Szendrei Pál segéd jegyző, ifjúsági oktató és Narr Péter írnok, ifjúsági segédoktató ; N*gyvejkén Fauszt An­tal plébános elnök és Kremer János kántortanitó mint egyesületi jegyző és ifjúsági oktató. A községi elöl­járóságok nagyban elősegítik az egye­sületek működését, sportszereket sze restek be, játék- és sportpályáról gondoskodtak, sőt elhatározták, hogy a közeljövőben céllövő fegyvereket fognak beszerezni. Vasárnaponként a sportkedvelő közönség körülözönli a sportpályákat és gyönyörködik a leventék gyakorlataiban. x A „Tolnamegyei Újság“ mindig kapható a vasúti hírlapárusnál. — Újra lehet gyógyszertárért fo­lyamodni. A népjóléti miniszter egy időben felfüggesztette az 1876 évi közegészségi törvénynek azt a ren­delkezését, amely szerint gyógyszer tári jogosítványért az indokok felsoro­lásával folyamodni lehet. A felfüg­gesztő rendelkezés most helyeztetett hatályon kívül, amivel a törvény in­tézkedése újra érvénybe lépett. Ter­mészetesen ez nem jelenti azt, hogy most ismét minden helyre gyógyszer- tárt adnak. A gyógyszertár nem üz­let és nem kereskedés, hanem egész- ségügyi intézmény. A gyógyszertár, mint i<ycn, az egészségügyi törvé­nyek védelme alatt áll annyival is inkább, mert ha a gyógyszertárak között verseny fejlődne «ki. ennek kárát a beteg közönség és az egész- sógügyi helyzet láthatná csupán. — Addig, amíg a sokkal magasabb kulturfokon álló Németországban minden 10.000 lakóra kerül átlagban egy egy gyógyszertár, az ugyanilyen viszonyok között levő Ausztriában 12.000 lakóra, a többi környező or­szágban 15—20.000 lakóra s mig a megcsonkítás előtti Magyarországon 9829 lakóra esett egy egy gyógy­szertár, addig ma alig jut 6500 lé­lek egy egy patikára. Ez az áldat­lan ób sem közegészségi, sem más szempontból nem kívánatos, sőt ve­szedelmes helyzet bírta arra a nép­jóléti minisztert, hogy hivatkozott rendeletében megállapítsa, hogy „a közegészségügy érdekeit tekintve, az ország gyógyszertárakkal kellőképen el van látva“. Nagyon természetes, Jókai - sorsjáték húzása már 7 én, szerdán este 6 Órakor a Petőfi házban. Sorsjegyek az elárusítóknál még kaphatók. Intézőség: Budapest, VI., Teréz- körut 27. szóm. Telefon: 169—56 hogy a kérvényeket a legsaigoruab- ban azon körülmények szemelőtt tar­tásával fogják elbírálni, hogy vájjon közszempontból csakugyan szükség van-e a kért gyógyszertárra. x Mérlegek gyártása és Javítása Titte Testvéreknél, Szekszárd. — A Mezőgazdasági-Kereskedelmi Részvénytársaság Szekszárd üzlet­körébe felvette a terményüzletet is. Vásárol mindennemű gabona félét minden mennyiségben ked­vező feltételek mellett. Ajánljuk ezen jó hírnevű céget gazdáink figyelmébe. x Minden háztartásban nélkülözhe­tetlen a praktikus Schöberl-ágy, amely nappal szék, éjjel ágy. Bővebbet a cég mai hirdetésében. — Elfogott bicikli- és revolvertol* vaj. A toiaai csendőrség széleskörű nyomozást indított Parvich Ferenc szekszárdi lakos feltalálása érdeké­ben, mert egy tolnai kereskedőtől biciklit lopott és ezzel ismeretlen helyre szökött. Parvich Ferenc an­nak tudatában, hogy ellen köröző­levelet adtak ki, Haspell Béla nevet vett fel és a szomszédos községek­ben Űzte játékait. Legutóbb Apáti Mihály döbröközi szőlőhegyi lakos­tól kért szállást, aki megsajnálván a fáradtnak látszó fiatalembert, az egyik szobában vetett neki ágyat. Reggelre Apáti Mihály az ágyat üresen találta, mert a vendég a szalmazsák alól ki­emelte a gazda fél millió koronát érő revolverét b azt magához véve bu- cbuzatlanul eltávozott. A csendőrség a megtévedt fiatalember nyomában van. x Okolicsányi László, a Leirer Amália gyilkosság vádlottja színdarabot írt a börtönben és a Nemzeti Színházban Bakó Lászlóval es Tasnády Ilonával szeretné eljátszatni darabját. Nem er­kölcstelen a Hárem és még egy csomó érdekes és aktuális riportot talál az olvas a Színházi Élet uj számában. A Fővárosi Operettszinház „Orlov“ operettjének gyönyörű képei és sláge­rei, két teljes vicclap, regény és n0' vella, a Belvárosi Szinház kassza- darabjának, a „Ha akarnám“ cimü vígjáték teljes szövege, mint darab melléklet, két kitűnő kottamelíéklet és még rengeteg olvasnivaló, egy hétig szórakoztatja az olvasót. A bő és tartalmas mozi, vidék, sport, divat, autó, képzőművészet, grafológia, tár­saság, stb. rovatok teszik nélkülöz­hetetlen olvasmánnyá Incze Sándor kitüDŐ hetilapját. Egyes szám ára 8000 korona, előfizetési ár negyed­évre 80.000 korona. Kiadóhivatal: Erzsébet-körút 29. BEBETVAS PASZTILLA a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja!

Next

/
Oldalképek
Tartalom