Tolnamegyei Ujság, 1924 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1924-02-02 / 5. szám

4 TOLNAMEGYEI^UJSÁG 1924 február 2. M Magyi ■ lök PYRAKIS Magyar Földbirtokosok és Földbér lök Kereskedelmi R -T Tolnamegyei Fiókja, a „Weiss Manfréd“ acél és fémművek rt. mezőgazdasági gép­gyárainak kizárólagos képviselete Szekszárd, Pirnitzer-ház. T elefon sz. 71. Findeisen igazgató lakása 63. Sürgönyeim: „Pyramis“. Gabona, gyapjú, műtrágya, mezógazdasági gép, műszaki, erőtakarmány ősz tályok és vetőmag tisztitó üzem, bankosztály. Központ: Budapest, Teréz-körut 86. Befizetett'alaptőke ezerötszáz millió korona dbér- «g. ■ I ptőke ■ ffl j — A szekszárdi rendőrség tánc- estélye, A Hl. kir. államrendőrBÓg szekszárdi kapitányságának őrsze­mélyzete folyó évi február hó 3-án, vasárnap este 8 órai kezdettel rész ben a rendőralap, részben a báró Augusz Imre Arvaház javára a Szek­szárd Szálló nagytermében zártkörű táncestéiyt rendez. Beléptidijak sze mélyenként 3000, esaládjegy, 3 sze mély után, 8000 korona. — Döbrököz fejlődése. Döbrököz község főjegyzőjének: Takács József­nek kezdeményezésére, 250 q búzát szavazott meg 2 uj harang beszer zésére, azonkívül megszavazta a tele-' fonnak a községházán való beveze­tését, egyben kimondotta, hogy az állomásra vezető utat kijavíttatja és a lakosság hazafias érzületének meg­felelően, rendbehozatja a nagy magyar jogtudós: Werbőczy István vára meg­maradt romjait, amelyek körül park­szerű sétateret készíttet. — A Világ-moziban február 19-én bemutatásra kerül az „Asszony szi­vek“ (Lavina) oimtt tragédia, mely­nek meséje jég és bó birodalmában játszik. A Saséba filmgyár ezzel a hatalmas filmszenzációval meglepte a magyar mozi-közönséget, mert a leg jobb magyar filmszínésznek, Várkonyi Mihálynak, a közönség kedvencének adta a'darab főszerepét. Nemcsak a darab főszereplője magyar ennek a filmszenzációnak, hanem Írója, Vajda László és rendezője, Kertész Mihály, valamint a darab másik főszereplője, Vándorig Gusztáv is. Ezeknek a nevei nem ismeretlenek a közönség előtt. Es~az^egyetlen külföldi film, mely az idegenben élő magyar művésze két egy darabban összehozza. Vár­konyi Mihály és társai művészetük, tudásuk legjavát vitték a darabba, hogy a magyar mozi-közönséget iga­zán szép, művészi játékban gyönyör­ködtető szenzációval lepjék meg. A fővárosi lapok betekig hasábokat kö­zöltek erről a nagy slágerről és a mozik „minden jegy elkeltu táb­lácskákat tettek ki pénztáruk ablaka eiőtt. Ily nagy sikerek után egészen biztosra vehető, hogy Szekszárdon is telt házat fog vonzani a darab s mint halljuk, ezzel számol a mozi vezetősége, az előadás napján d'. e. lí-ig tart elővételi pénztárt. Elő­jegyzéseket pedig az előadások nap jain már most eszközöl. — Adakozás a Byönkl rom. kath. kápolnára. A gyönki róm. kath. ká­polna felépítésére dr. Éri Márton al­ispán által megindított gyűjtési ak­ció során gróf Apponyi Géza 250.000 koronát adományozott, Fáik és Zin ner mórágyi kőbányatulajdonosok pe dig a kápolnaépitésbez szükséges 8—10 vagon terméskövet a gyönki vasútállomásra szállítva díjtalanul ajánlották fel, ~ Gyűjtés. A hőgyészi postames­ternő Hőgyészen nyugdíjas posta­mesterek segélyezésére 301.000 ko­ronát gyűjtött, amelyet illetékes helyre elszállított. Térszüke miatt az egyes jószívű adakozók nevét nem közöl­hetjük. ' ÉRI LÁSZLÓ értéktőzsde tagja) bahkűzlete'Y! mindennemű áru- és értéktőzsdei megbízást a legpontosabban eszközöl. ÉRTÉKPAPÍROK, KOSZTPÉNZT (hetipénz) HELYI RÉSZVÉNYEK legelőnyösebb kihelyezésre —teljes vétele is eladása. biztosíték mellett — elfogad. Kosztpénzek kamatait hetenként előre fizetjük, minden levonás nélkül. BUDAPESTI IRODA t IV, Muzeum-körut 15. Talefonszám: József 25 - 85. (7) SZEKSZÁRDI IRODA: Széchenyi-utca (Mayer vaskereskedő házban). Teletonszám: 96. j — A diáknyomorenyhitö akcióra egy iparos 30.000 koronát juttatott dr. Éri Márton alispánhoz, a Bony­hádi Gőzmalom Rt. pedig e óéira egy zsák főző- és egy zsák buza- kenyérliBztet adományozott. — Cigánybál Döbröközön. Megye szerte ismert zombai Boross Jóska cigányprímás, ki a döbröközi nagy­vendéglőben zenekarával esténként játszik, március hó 8-án ugyanott nagyszabású cigánybált rendez, melyre a t. kartársak figyelmét ez úttal is felhívja annál inkább is, mert a bálon több budapesti zene­kar, köztük Rácz Laci cigánykirály bandája is részt vesz. A mulatság az Országos Cigány-Egylet javára fordittatik. (95) — A szekszárdi m. kir. állami felső kereskedelmi iskola igazgató ságához az ifjúsági Segélyző Egyesü­let részére még a következő adomá nyok érkeztek: Dunántúli Henger malmok, Szekszárdi Kereskedelmi Kaszinó 50.000—50.000, Rosenberg Mátyás 10.000, Mezőgazdasági Bank júliusi adománya 5000, Sárközi Ta karékpénztár 5000, Granzer Ádám 5000, Székely István 5000, Berényi János 5000, Molnár Sándor 5000, Horváth József Jegenyés-pnazta 5000, Éri Emil 2820, eddig nyugtázott adományok összege 650.000, össze­sen 797.820 korona. Fogadják a ne meslelkü adományozók az intézet ta nárkarának és ifjúságának hálás kö­szönetét. Az igazgatóság. — Tánctanfolyam. Brucker tánc­tanár értesíti a m. t. szülőket, hogy február 5-ón, kedden délután 4 óra­kor a „Gyermek kurzust“ megkezdi. Felnőttek részére a tánctanfolyam már megkezdődött. Zongorista, vagy nőt keresek. 94 — Megbüntetett kereskedők. A m. kir. államrendőrség szekszárdi kapi­tánysága az elmúlt héten több szek­szárdi kereskedőt 10—30.000 korona pénzbüntetésre ítélt, mert a forgalmi adóra vonatkozó táblázatot üzlet- helyiségükben nem függesztették ki. Tekintettel arra, hogy a feljelentések még mindig tömegesen érkeznek be, a rendőrség ezúton is felhívja a ke­reskedőket, hogy az érvényben levő törvények értelmében üzlethelyiségük­ben és a kirakatban feltűnő módon függesszék ki azt a táblázatot, amely a közönséggel tudatja, hogy az árak­ban a forgalmi adó bentfoglaltatik e, vagy nem. — Tenyésiállatvásár és gépkiállí­tás. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 1924. évi március hó 15., 16. és 17-én, díjazással egybekötött országos tenyészállatvásárt és gép­kiállítást rendez a tenyész- és haszon éllatvásártelepeD. Bejelentési határ­idő : február hó 5. A tenyészállat­vásárra felhozhatók : Szarvasmarhák, sertések, juhok, kecskék és barom­fiak. A tenyészállatvásár kiviteli vá­, sárként fog kezeltetni, azaz onnan a tenyészállatokat külön engedély ké­rése nélkül ki lehet külföldre ezálli tani, amit a külföldi, elsősorban az elszakított területűken levő tenyész tőknek is tudomására fogunk hozni. A tenyészállatvásárra irányított és az eladatlanul visszam'enő tenyészállat szállítmányok számára a kereskedelmi miniszter kedvezményes.szállitást biz tositott és pedig az egyébként érvény ben levő szállítási díjtételeket ezekre nézve 50°/o kai mérsékelte. A bejelen­tett állatok eladási árai a bejelentési iveken okvetlenül közlendők, joguk­ban áll azonban a kiállítóknak a be­jelentett árakat később tetszés szerint megváltoztatni. A kitöltött bejelentő­ivek a tér-, hajtó és iparvágány díj­jal együtt az OMGE címére külden dők be. Szabályzat és bejelentőivek a Tólnamegyei Gazdasági Egyesület­től, vagy az OMGE tői (Budapest, Köztelek-u. 8.) kérhető. Kívánatos lenne, hogy a tolnamegyei kisgazdák, — felbuzdulva a múlt évben aratott sikerükön — ez évben még nagyobb számmal vegyenek részt a tenyész­állatvásáron. — Jön az aranykoronában megálla­pított adó. Az államháztartás egyen­súlyának helyreállítása céljából szűk ségesBÓ vált adóügyi intézkedésekről szóló, a nemzetgyűlésnek legközelebb benyújtandó törvényjavaslat szerint a jövedelmi — és vagyonadó, az általá­nos keresetiadó, a társulatiadé, vala­mint az igazgatósági és egyéb java dalmazások utáni külön adó 1924. évi január hó 1 tői, a földadó pedig 1924. évi július 1-től“ kezdve aranykorona értékben lesz kivetendő és fizetendő. A javaslatnak törvényerőre emelkedé­séig a hátralékokra teljesített befize­tések ugyanazon kulcs szerint fognak aranykoronára átszámittatni, amint az 1923. év végén fennállott hátralékok. Aki tehát a javaslatnak törvényerőre emelkedéséig az összes múlt évi tar tozását befizeti, az aranykoronára való áttéréséből kifolyólag a hátralékok után újabb teherrel nem fog meg­rovatni, — mig az addig ki nem fize­tett, az 1923. évi átlagárfolyam alap ján aranykoronára átszámított összes hátralékok a befizetés idejére meg­állapítandó árfolyamban lesznek be- fizetendők, ami a késedelmes adózóra nézve esetleges súlyos megterhelést fog jelenteni. — Adomány. A báró Augusz Ar­vaház javára az ózsáki vadász-tár­sulat 105.000 koronát adományozott lapunk ulján, amely a január 23-án tartott körvadászatnál elejtett és el nem osztható nyulak megváltásából folyt be. — Egy mozdonyvezető balesete. Az njdombóvári tartalékmozdony egy kalauzkocsival naponta megy Döb- röközre pályamunkásokért. Január 22 én reggel fél 7 órakor Balázs Pál mozdonyvezető vezette a tártál ók- mozdonyt. Útközben Balázs moz­donyvezető valami rendellenességet vett észre mozdonyán, melyet menet közben akart megjavítani. Lement a lépcsők legalsó fokára és onnét ha­jolt le a kerekeket figyelni. A tar­talék ekkor a 90. számú őrbáz előtt robogett, ahol egy kis hídon fut ke Arany, ezüst és doublé ékszerek, függő- és zseb­órák nagy válasz­tékban kedvező áron kaphatók: Szabó Kálmán órás, ékszerész és látszerész üzleté­ben Szekszárd, Széchenyi-u. 643. Altnássy-féle cukrászdával szemben. Arany, ezüst, briliáns vétel legmaga­sabb napi árban. Szemüvegek orvosi rendelésre kaphatók. — Ugyancsak ná­lam eladó egy régi rámás zenéltióra. ______ (17) c I« 1 I • é T © A V «9 A T i resztül a pálya. A hid karfájába be­leakadt Balázs köpenyege és lerán­totta őt a mozdonyról. A szerencsét­lenül járt ember súlyos zazódásokat szenvedett a lábán és fején. A ka­posvári közkórházba szállították. — Jegymegváltás. A H. M. levél­tára által tartott mozi előadáson je­gyeiket megváltották : Jankó Ágoston főispán, dr. Éri Márton alispán, dr. órffy Lajos 5—5000 koronával. — Felülfizettek : Kurdi Józsa 8800, özv. Brezl may érné 5000, Horátskó 2600, Wandl Rudolfné 2000, N. N. 1600, N. N. 1500, Szablár, N. N. 1400, Ranga 1300, N. N, N. N., N. N. 1000, N. N., N N., N. N. 800, Siposs 700, N. N. 600, Fleischer 500, N. N., N. N., N. N., N. N. 400, N. N., N. N., N. N., N. N., N. N. 200 koronát. — Szombaton, csak egy napon kerül bemutatóra a filmévad egyik legsikerültebb szenzációja a Világ­moziban. „Hetedik éjszaka“ cimü 6 felvonásos dráma. A főszerepeket a magyar szinészvilág legjobbjai ala­kítják, közöttük Barnay Margit ked­venc mozicsillag. A darab rendezője a nagyon kedves és megható témát oly érdekesen oldotta meg, hogy bátran nevezhetjük a filmet a magyar filmpiac legjobbjának. Ugyanakkor „Az izgalmas esküvő“ 2 felvonásos vígjáték nevetteti meg a közönséget. Vasárnap Viola Dana a közönség ked- vence játssza a főszerepet „Suzuki“ eredeti 6 felvonásos japán regében. A darabnak eredeti, régi meséje oly élethűen hozza vászonra a japán nép leiki életét, hogy a világon nem is emlegetik másképen a filmet, mint a japán filmek csodáját. Vola Dana Suzuki bájos szerepét alakítja és nagyszerűen oldja meg, hogy nem egyszer könnyeket csal a közönség szemébe. Kedden, 5-én a Nordisk- filmgyár slágerajdonsága, Copperfild David kerül bemutatásra. Jegyeket már d. e. 11—1-ig elővételben aján latos beszerezni a mozi pénztáránál. Csütörtökön „Ha a bálványok romba dőlnek“ cimü 6 felv. tragédia kerül bemutatásra. — Jótékonyság. A Tolnamegyei Takarék és Hitelbank a főiskolai egyetemi hallgatók inségakciójára 100.000 és a szekszárdi kereskedelmi iskola szegénysorsu tanulóinak segé­lyezésére ugyancsak 100.000 koro­nát adott. Ugyanezen célokra dr. Leopold Kornél vezérigazgató a maga részéről 50—50.000 koronát ado­mányozott. — A gondatlanság áldozata. Vörös József harci lakos t. évi január hó 25-én Frommer pisztolyát tisztogatta, amely kezében véletlenül elsült és a golyó 26 éves fiának mellébe fúró­dott. A szerencsétlen fiatalembert a szekszárdi közkórházba szállították, ahol ólet- halál közt vívódik. ÉPÍTKEZÉST oáiial fix árban BÚZÁÉRT í Fábián Hátvás oki. márnák, építési vállalkozó, Szekszárd. s Költségvetést díjtalanul készítek. (-) I — Csavargásért húsz napi elzá­rás. A m. kir. államrendőrség szek­szárdi kapitánysága Nagy Károly budapesti lakost közveszélyes csa vargáéért és munkakerülésért húsz (napi elzárásra ítélte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom