Tolnamegyei Ujság, 1924 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1924-01-05 / 1. szám

1924 január 5. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG „FUTOM“ I ■ I V. a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársaság T olna- vármegyei Kirendeltsége Szekszárd. Telefon: 20. sz. Távirati cim: Futura. Vesz és elad mezőgaz* dasági termékeket és szállít rézgálicot stb. I ■ I J mocsarakban, dolinát ásott Asiagó- nál, megfagyott a Kárpátokban — a Grünzweigok pedig megkapták a hadi ékiíményes Lipót-rendet.u Nem igy volt a bileki eset, csak a 48-as szónokok és lapok tüntették igy fel a dolgot. Jól emlékszem reá, bár nem tettem el az újságokat: A zászlóalj nem gyakorlatozott, hanem állomást változtatott és igy a legénység természetesen nagyon meg volt terhelve. De a kellőkép szokta­tott legénység kibírta volna a mene­tet. Csakhogy a nagyrészt tót nem­zetiségű bakák közül sokan kima­radtak7 takaródén túl és pálinka mel­lett egész éjjel búcsúztak a régi hely­őrségtől. Ez okozta, hogy az ottani gyilkos klímában sokan kidőltek, nem pedig az ezredes, akit védeni semmi okom sincs, de védem az igaz­ságot. Azt is nagyon divat mondani, hogy a magyar csapatok jók voltak, csak a vezetők voltak rosszak. Nekem ez olyan formán hangzik, mintha azt mondanák: A Nagy János nagyon szép ember, csak az arca csúnya. Vagy: a Kis József makk-egészsé ges, csak elmebajos. A fejet nem lehet különválasztani a testtől 1 A mi hadseregünk, — az elgon^ dolók épugy, mint a végrehajtók, — mintaszerűen megtette a kötelességét mindenütt és csodás eredményeket ért e). Természetes, hogy azok, ki­ket a kötelességük a szárazra állí­tott, nem állhatták „derékig a rokit- nói mocsarakban.“ Ha a vezérkari tiszt otthagyta volna a helyét és a tüzvonalba ment volna, főbelövést ér­demelt volna, épugy, mint a honvéd, aki hátra ment volna engedély nél­kül a parancsnoksághoz. Ha tehát Grünzweig ezredes Lipót* rendet kapott, bizonyára épugy. meg érdemelte, mint a hogy Tauszig fő­hadnagy megérdemli, hogy egy percre fellebbentsem a feledés fátyolét. ____________________________SJ(. — FULLÉR és BOROS „Kühne“ mezög. gépgyár r.-t. tolna- és bá'csmegyei képviselete raktáron tart a cséplőgarniturákat, szívó- gáz- és benzinmótorokat| szabadalmazott páros és páratlan sorú „Vera Drill11 kanalas sorvetőgépeket és minden egyéb mezőgazda- sági gépet. — Főraktáré Szekszárdim, a Kaszinó­bazár épületében. Telefon 49. r NHileaes beton- és oasbetonépltkeiést. terv és költségvetés készítését vállalja, míszhomoktéslfit, cementcserepet, téglát, cementet, beton gömbvasat, faragott fát, palát VSQOntÓtelben Í8 szállít HaiHchh.r jgnos oM. mérnök, villnlkoiö lrodfllo. Szekszárd Séd-utca. Telefon 121. HÍREK. Első tolnamegyei mérleggyár, gépjavitó-mühely és villamossági vállalat ■ Szekszárd, Petőfi-u. _ A 534. — Telefon 91. sz. 1 Csonka Magyarország oem ország, Egész Magyarország — mennyország. Egy kis vasalóról. Á kislányom — mily édes ez aszó! — Serénykedik: kezében vasaló. Csak játék persze, de pompás, csudás, Ajándékozta a jó Mikulás. Remek szerszám ez. Fűteni se kell. Ráncot, gyűrődést könnyen tüntet el. A babaruhát tessék nézni ám: Kivasal mindent ragyogón, simán. Kendőcske, csipke, jönnek sorra mind, A kis vasaló egy-kettőt suhint És — vén nyakkendőm sem kivétel — Széppé lesz a gyermek hitével. Ó, hozd, kislányom, bűvös vasalód! Apád is gyűrött. Hátha csodamód Sok fájó ráncát a szivében Kivasalnád simára szépen . .. Szamoldnyi Gyula. — Újév a vármegyén. Újév nap­ján a központi vármegyei tisztikar Száváid Oszkár vm. főjegyző veze-* tésével testületileg jelent meg dr. Éri Márton alispán előtt, ahol Szá­váid Oszkár főjegyző keresetlen sza vakkal fejezte ki az alispánnak a tisztikar újévi jókívánságait. Az al­ispán meleg köszönő szavai után dr. Éri Márton alispánnal az élén a tiszti­kar testületileg Jankó Ágoston fő­ispán előtt jelent meg újévi tisztel­gésen, ahol úgy az alispán üdvözlő, mint a főispán köszönő szavaiban a teljes megértés, közvetlenség és kar társi szeretet hangja csendültek ki. Úgy az alispánnál, mint a főispán­nál még testületileg tisztelegtek Vendl István polgármester vezetésável a vá­rosi, dr. Tanárky Árpád egészség- ügyi főtanácsos vezetésével a Ferenc közkórházi tisztikar és Gedeon Béla igazgatóval az élén a városi felső ke­reskedelmi iskola tanári kara. Házasság. Dr. Örffy Imre kincs­tári főtanácsos, kerületünk közszere­tetben álló nemzetgyűlési képviselője folyó hó 9 én délelőtt tiz órakor es­küszik örök hűséget Magyar Mädy- nek, Magyar Károly földbirtokos, veszprémi főispán és neje Isoó Vilma bájos leányának a veszprémi székes egyházban, hol az esketést Rótt Nán­dor megyés püspök végzi fényes papi segédlettel. A polgári házasságkötést a vármegyeház nagytermében Bibó Károly Veszprémmegye alispánja végzi. Násznagyok lesznek a meny­asszony részéről Iklódy Szabó János kincstári főtanácsos, nemzetgyűlési képviselő, a vőlegény részéről Scbandl Károly államtitkár. — Járási tiszti értekezletek a köz­ponti járásban. Szongott Edvin fő­szolgabíró a közigazgatási és adóügyi kérdések megbeszélése, az egyes ügyekben egységes eljárás megálla­pítása végett minden hó első szerdá jára jegyzői értekezlet megtartását rendszeresítette. Az első értekezlet f. hó 2-án volt, melyen megjelentek: a vármegye alispánja, a pénzügyigaz gatóság kiküldöttjei és Szekszárd r. t. város adóügyi tanácsnoka is. A közérdekű megbeszélések sorozata már az első értekezleten is azt a benyomást keltette, hogy ezen intéz­mény üdvös, szükséges és a jó köz igazgatás nélkülözhetetlen tartozéka. — Ősi szokás. A hagyományok, régi és szép szokások feDtartása, az azokhoz való ragaszkodás a nemzeti és vallásos érzés erősbitését ssolgálja s egyáltalán nincs ellentétben egy társadalom fejlődő művelődésével. Ily régi és szép szokás ól még ma is Decsen a református egyház kebelé­ben, amely emlékeztet az agapára, az őskeresztények szeretetvendegsé- gére. Újév' napján délután 5 órakor a lelkész vezetésével összegyűl a presbyterium, az elöljáróság és T ♦ i ♦ T k ♦ ? f ♦ I Évek éta közismert, hogy a legdivatosabb szabású férflruhákat a leg­kényesebb Igényeknek Is megfelelő módon készít: SAPIZKV ANDOR férfi szabó Szekszárd, Kossuth L*u. 1021. sz. Arany oklevéllel kitüntetve az 1907. évi pécsi országos kiál­lításon. ! é T k ♦ T k ♦ ! A az egyház tagjai, ismertetik az elmúlt évről az egyház számadását és be­vezetik az uj presbyteriumot hivata­lába. A gyűlés egy dicséret elének - lésével kezdődik, a hivatalos eljárás végeztével pedig a lelépő kurátor fehér buzakenyárrel és vörös borral kínálja meg a jelenlévő egyháztago­kat, miközben a volt és mostani kántor-presbyterek vezetésével zsol­tárokat és dicséreteket énekelnek és egymásnak még egyszer boldog új­évet kívánva, este hót óra körül szétoszlanak. Ez a régi és igazán keresetlen, őszinte ünnepély aligha van még meg Csonka-Magyarország valamely ref. egyházában a decsin kívül. — Eljegyzés, Bertics Karolinkót, Bertics Pál órtányi főjegyző leányát, eljegyezte vitéz Perczel Lajos, tart. alhadnagy, községi jegyző Értényben. (Minden külön értesités nélkül.) Bonyhádi Kliegl Béla simonmajori főjegyző leányát, Margitét, eljegyezte Horváth Ferenc tanár Budapestről. Kákonyi Terikét eljegyezte Dömö­tör Elek Szekszárdon. — Nagyobb adomány. Fried Bér nát és Fiai simontornyai bőrgyár tu lajdonosok 500 000 koronát küldőt tek simontornya község elöljáróságá­hoz jótékony célra, mely nemes cse­lekedetért ezúton is köszönetét mond az Elöljáróság. Ifj. Leopold Lajos 500.000 koronát adományozott a szekszárdi róm. kath. Bzegény népiskola 25 tanulójának se góíyezésére. Ezen nemes adományért a hitközség elnöke hálás köszönetét mond a szegény tanulók nevében. — A behavazott pécs—báfaszéki vasút. Mint majdnem minden télen, úgy az idén is hóakadályok voltak a pécs—bátaszéki vasútvonalon, ahol a hófúvás okozta torlaszok miatt már december 29 én be kellett szüntetni a forgalmat. A vonalat ugyanazon a napon Pécsről induló hóekemenet akarta szabaddá tenni, de akkor Palotabozsoknál tovább jutni nem tudott. 30 án éjjel 2 órakor Bátaszék felől is indult egy hóekemenet, úgy, hogy közös munkával áttörték a hó tömeget és a két hóeke délután 14 órakor találkozva, visszatért Báta- székre. A pécsi hóeke aznap 18 órakor vissza akart térni Pécsre, azonban Palotabozsok és Yéménd között meg rekedt az újabb hófúvás okozta tor laszokban. Másnap délben indult el Bátaszékről egy expedíció Szűcs Imre bátaszéki fütőházfőnök, Bednár for­galmi hivatalnok, Bakonyi mozdony­vezető, Schilling Mihály bátaszéki és Kasza Lajos hátai pályafelvigyázó vezetésével, hogy a befulladt hóekét Palotabozsokra bevontassa és a vona­lat Pécsig megtisztítsa. Az összetört hóekét be is vitték Palotabozsokra, azonban Nagy pali mellett a hirtelen támadt orkánszerü viharban a báta­széki hóeke íb a hóban maradt, úgy hogy a halálra fáradt személyzetnek be kellett mennie Ráczmecskére és ott töltötte a Szilveszter-éjjelt. Újév hajnalán az expedíció ismét megkezdte a munkát és a nagy szél dacára is sikerült a hóekét kiásni és a hótor­laszokat, amelyek Somogy vasas kö zelében három és fél méter magasak voltak, el is távolították. Schilling és Kasza pályafelvigyázók munkás csapatukkal az ítéletidőben, igazi önfeláldozó és emberfeletti munkát végeztek. A bátaszéki hóekemenet, amely a vonalat megtisztította és a forgalmat helyreállította, újév dél­utánján érkezett Pécsre, ahol a derék bátaszéki vasutasokat már meleg ebéd várta az állomási vendéglőben. — Az Országos Magyar Vörös­kereszt ifjúsági osztályának jótékony- sági bizottsága az amerikai ifjúsági vöröskereszteaek szeretetadományát 2 (két) láda játékszert küldött a szek­szárdi ifjúsági vöröskereBztesek szá­mára. Ezen szeretetadomáuy kiosztá­sát a szekszárdi polgári fiúiskola vö­röskereszt csoportja fogja végezni. A központ utasítása szerint a tanárelnö kök és az illető csoport vezetősége 6—10 éves vöröskereszteseket fog jelölni, akiket a tanárelnökök f. évi január hó 9-én déli 1 órakor lesznek szívesek a szekszárdi polgári fiúiskola II. A) osztályának fütött tantermébe felvezetni, ahol a kiosztás műsoros ünnepség keretében folyik, amelyre szeretettel meghívja az érdeklődőket a szekszárdi központi ifjúsági vörös- kereszt vezetősége. — Közalkalmazottak figyelmébe. Azon közalkalmazottak, kik múlt évi kedvezményes cipőjegy birtokában vannak, azok jegyeiket a szekszárdi fiókárudában beválthatják. Az elma­radt december havi főzőliszt kivált­ható, ugyancsak kiváltható a decem­ber havi jegy 5. számú szelvényére személyenként 2 kg. bab, kg.-kónt 200 koronás árban. — Szekszárdi származású festő kiállítása. Áldor János László építész­mérnök, festőművész, szép sikerű gyűjteményes kiállítást rendezett Bu­dapesten, a Lipótvárosi Kaszinóban. Áldor naturalista, a derűs, kék égnek, a napfényben fürdő rónaságuak az ábrázolója és vásznain a legmeg- kapóbb hangulatokat rögzítette meg. HASZNAIT RUHANEMŰT veszek a napi árban. Bőr­kabátokat mérték szerint készítek. Hívásra házhoz is eljövök. TRAU BERT IMRE férfiszabó Szekszárd, Vá­sártér 396. (Hevesi-ház.) HAUTHER GYULA mSZEKSZÁRD, Szekszdrd-szűlló mellett Telefon: 107

Next

/
Oldalképek
Tartalom