Tolnamegyei Ujság, 1922 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1922-02-18 / 8. szám

1922 február 18. — Egy hadirokkant kérésé. Zómann József szekszárd-újvárosi János utca 770. az. alatt lakó polgár a háború alatt egyik lábán lövés folytán meg bénult és az orosz fogságban, ahonnan a múlt óv elején cserélték ki, súlyos természetül betegséget szerzett. A felesége hosszas betegség után most jött ki a kórházból és mert nem­sokára lebetegszik, sem dolgozni nem tud, sem pedig az ágyban fekvő urát nem tudja ápolni. Három kis gyer­mekükkel fáznak, mert tüzelőjük nincs és mindannyian éheznek, mert nincsen annyi pénzük, hogy a ható­sági lisztet megvásárolhassák. A rok kant beteg katona a jószivü ember­barátok kegyes támogatását kéri a maga és szűkölködő családja számára. — Táncmulatság. A szekszárdi Polgári Olvasókör vigalmi bizottsága í. hó 27-ón, hétfőn a kör helyiségé­ben tagjai részére táncmulatságot rendez. Kezdete este fél 9 órakor. — A megyei középiskolai torna­verseny eziden Bony hadon lesz. Az a feledhetetlenül szép tornaünnepély, -amely a múlt óv juuius 29-én Szek­szárdon gyönyörködtette a vármegye minden részéből összesereglett közön­séget, bizonyára nem ment még fele­désbe. A „Tolnavármegyei Testneve­lési Bizottság“ e sikeren felbuzdulva, «hben az évben ismét örömmel siet a középiskolai' ifjúság testnevelési ügyének támogatására, amennyiben erkölcsi és anyagi segítségé vei lehe­tővé teszi, hogy f. évi junius 4. és §-dn Bonyhádon rendeztessék a má­sodik megyei tornaveraeny. Az elő­készületek erre a szép sporteseményre -már serényen folynak. Feik Henrik, bonyhádi főgimnáziumi igazgató Bony kádon* és Szekszárdon, a központban Haypál Benő tornatanár fáradoznak azon, hogy az ifjúságnak ez a ked­ves látványosságot nyújtó s amellett tagadhatatlanul nagy nevelőértékkel bíró, nagyszabású ünnepélye minél jobban sikerüljön. — Jegymegváitás. Az „Egyesült ■Szekszárd—Tolnamegyei Nőegylet“ műsoros estélyére jegyeiket még foly- < tatélagosan megváltották : dr. Martin József, báró Fiáth Elemér, báró Fiáth Tibor, Dunántúli Egyesitett Henger­malmok Rt. 2Ö0—200 és Pajor Gyula 50 koronával. — Dohánytermelők Országos Ér­tekezlete Kaposvárott. Az Orsz. Ma­gyar Gazdasági Egyesület a sömogy- vármegyei, valamint a közelben lévő óazd. Egyesületek f hó 21-én d. e. 11 órakor Kaposváron a vármegye­ház kistermében országos értekezletet tartanak. Az értekezlet célja a dohány- termelés bajainak közvetlen feltárása az esetleges óhajok és kívánságok indoklása a magyar dohánytermelés illesztésének és széleskörű felkaro lásának módja. A dohánytermelőkre fontos értekezletre ezutou is felhív­juk dohánytermelő gazdáink figyelmét. — Műkedvelő előadás Szakoson. Szakos község jegyzői — Horváth Lászlóné főjegyzőné és Tőry Dezsőné védnöksége alatt — az intelligencia és iparosság közreműködésével a jegyzők árvái javára 1922. évi feb­ruár hó 11 én az Óvoda játéktermé­ben műkedvelői előadást és utána Nagy József vendéglőjében táncmu­latságot rendeztek. Az estély tiszta jövedelmét a jegyzői árva alap javára íerditják. Színre került: „A magyar föld bosszúja“ cimü 3 felvvnásos irredenta népszínmű. — Becserélik a kétkoronásokat. Az Osztrák Magyar Bank nálunk •forgalomban levő kétkoronásait, vala­mint a kommunisták által kibocsáj- tett bankjegyutánzatait a pénzügy miniszter rendeletére kicserélik. Ezt a műveletet vármegyénkben az állam­TOLNAMEGYEI ÚJSÁG pénztárak végzik* E pénzjegyeknek magyar pénzre való átcserélése -e hó 13 án kezdődött és március hő 13-ig bezárólag tart. Ezen határ­időn belül az említett pénzjegyeket teljes névértékben minden levonás nélkül cserélik át államjegyekre. A pénzügyminiszteri rendelet szerint a beszolgáltató felek nem követelhetik, hogy nekik ugyanolyan cimletbeosz- tásban adják ki Sz államjegyeket, mint amilyen cimletbeosztásban bank­jegyeiket, illetve a bankjegyutánzato­kat beszolgáltatták, — Jegyzőválasztás. Kajdaes köz­ség főjegyzőjévé a képviselőtestület egyhangú lelkesedéssel a nyolc évi orosz hadifogságból hazatért s köz­szeretetben álló aljegyzőjét, Szepesi Jánost választotta meg. — Move Ülés. A február 15-én délután 4 órára összehívott Move ülésen a tagok határozatképes szám­ban nem jelenvén meg, az ülés f. hó 21 én d. u. fél négy órakor lesz a városházán, a polgármester hiva­talos helyiségében. — Dr. Kállay Zoltán jogi szemi­náriuma Budapest, Andrássy-ut 8. és Szeged, Pallavicini-u. 3., felelős­séggel és biztos sikerrel készít elő bármely egyetem és jogakadémia összes jogi vizsgáira és az ügyvédi vizsgára. Jegyzet, bérlet, rekapitu­láció! Minden felvilágosítást szóval, vagy levélben készséggel ad akár a budapesti, akár a szegedi igazgatóság. — A posta és távirda altisztek múlt hó 28 án tartott mulatságán jegyeiket megváltották : Ifj. Leopold Lajos 1000, üj Testvérek 500, László Mihály és Seiner L. 250, Pajor Gyula 200, Tolnamegyei Takarék és Hitelbank 200, N. N. 150, Stei­ner Lajos szijgy. 150, Wolf Arnold 120, dr. Müller Ferencnó, Hradek Dénes, Aczél József, Mautner Gyula, Debulay Béla, Strasser M., Haár cég, Zahratka János, Titte Testvérek, Steininger Lajos, Almássy Lajos, Halász Béla igazg., dr. örffy Imre (Budapest), Fekete Hugó, Müller Testverek, „Hangya“ szövetkezet 100—100, Molnár Mór, Mire Rózsika, Borgula Vilmos 70—70, Tenk Mik. lós 60, Borsányi István, Schlesinger Jenő, Borsányi János, Fusz Ferenc, idősb Bartha Ede, Bénán Lipót, dr. Leopold Loméi, Nagy Ferenc, Di- centy Ernő, Paulay Kornélnó (Zomba) Nagy József vfv. (Tolna), ifj. Glantz Miksa, Pirnitzer J. és Fiai, Gödé Lajos, Bondi Lipót, Fördős Mihály, Rósenberg Mátyás (Bátaszék), Gaáí Dezső, Molnár nyomda, Gary Dro geria, Schlesinger Ignác, dr. Miklós Sándor, Tóth János pék, özv. Bach- sitz Károlyné, Fábián Mátyás mér­nök, Perl Béla, özv. Reich Árminné, Singer Viktor, Schneider János igaz­gató, Flöttner Márton 50 —50, Pucz Jakab, Tóth János 40—40, Wittné, dr. Fent Ferenc, Horváth Károly, Läufer Béla, Staszinó László, Kauf man Mátyás, Nemes Győző, Kutas Pál, dr. Káldy Gyula, dr. Spányi Leó, Telkes Zakariás, Ujsághy Géza 30—30 koronával. — Felül fizettek: I Schmidek István, ifj. Kapitány Fe- j rend, Friedman Samu 1Q0—100, I Landauer Sándor, idősb. Nagy Béla, | N. N. 70—70, Sárközi József, N. 60—60, KomlÓBi Antal, László Mihály, Grén Miklós, Marth Ferenc, Szabó Kálmán, Tihanyi Szilárd szá­zados 50—50, Schönstein István, Szász Béla, dr. Kelemen József, Székely Sándor, Varga István, Ka­tona József, Gerstl Jenő, Horváth Gyulánó, Szaki Sándor (Bonyhád) 40—40, Braun Mór, Csankó Géza, Tóth István, Mehr József né, Máj er Ignácné, ifj. Krómer József, Főglein Jánosné, Somogyi Julianna (Udvari), Kiss János (Kajdaes), Porgesz Fe­renc, Barna Gyula, Fischof Mór, Fritz L. Gyuláné, Eisler Rezsőnó 30—30, X. X. 25, idősb Nidermajer Sándor, Bereczky Gyula, Horváth József, Ferencz József, Kőfáber Ist­ván, Csere8nye Pál, Sohmideg Ist­ván, Stokker Gyula, Varga József, Sapszky, Singer Viktor,» ifj. Sthol Alajos, Mutschenbacher Jenő, Fit János, Répászki Antal, Fejes Ká rolyné, Baka Imre, Taussig Dezső, Zeller Miklós, Baka András, Klaur- berger Károly, Szabó Imre, Kass Kálmán, Kaiser Antal, N. N., Fischof Sándor, Markusz Testvérek 20—20, Markszer József, Felber István, N. N., Pacsirta György, Báli István, Jankovicsné, Berze Nagy János, Csuka Ferenc né, Németh Ferenc, N. N., Steininger Lajosné, Kiss Aranka, Simon József, Takács Ferenc, Plank Gyulánó, Porkoláb Bözsike, Porko­láb Mátyás 10—10 koronát. Ezen­felül Pajor Gyula 20 kgr. „Futura“ 10 kgr. és Fekete Testvérek 6 kgr. nullás lisztet ajándékoztak. Ebből a lisztből Erdős Nándor kenyeret, Tóth János perecet és zsemlyét, Stóhl Alajos sóskiflit sütött. Mindezeknek hálás köszönetét nyilvánítja a ren- . dezöség. A tiszta jövedelemből a rendezőség a postás özvegyeknek 900, Socialis Missió 300, Népkony­hának 300, Árvaháznak 400 koronát juttatott. Szerkesztői ázenétek. P. NI. urnák. Sajnáljuk, hogy cik­két változatlanul nem közölhettük, az átdolgozás jogát mindenkivel szem ben fentartjuk. Kiadó: »Tolnamegyei Újság« hírlapkiadó rt. Köszönetnyilvánítás. Alulírottak mindazoknak, kik forrón szeretett és felejthetetlen jó atyám, apósom, nagyapám temetésén rész­vétükkel es szives megjelenésükkel mélységes fájdalmunkat enyhíteni szí­vesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetét. Szekszárd, 1922 február 16. Schlotthauer Lajos és családja. HAIDEKKER JANOS oki. mérnök ingatlanforgalmi irodája Szekszárdon. Eladó házak: Szekszárdon: főhelyen 4 szobás, Apát-utcában 4 szobás, átvehető máj. 1-én, Honvéd-utcában 2 szobás, Kossuth Lajos-utcában 2 szobás, Csendes-utcában 2 szobás, Séd-utcában 2 lakásos, E y nagy 8 lakásos, Egy kisebb ház kerttel és Vidéki nagyközségben 900 öl házhely. Birtokok: Szekszárdon 1000—2000 öl szántó, ill. szöllő, Vidéken 100 holdas (szöllővel), 270 holdas, 1200 holdas (bérbe), 3000 holdas, eladó. Keresek bérbe vagy vételre 25, 1Ó0, 200, 400, 1000 holdas birtokokat és Szekszárdon vagy vidékén lakóházat (3—4 szobával) kerttel. Méz-cukor. Saját készít ményü pemete- és hársfamézeukorkáit köhögés és rekedtség ellen kiválóan ajánlja Petrlts István, Szekszárdon. Szekszárd, Apát-utca 1287. sz. a, az ebe8i gazdaság irodája keres fuvarosokat tavaszi földmunkához. A dunaföldvári járás főszolgabirájától. 1082—1922. sz. Pályázati1 hirdetmény. Tolnavármegye dunaföldvári járásához tar­tozó Kajdaes községben Üresedésben levő községi adóügyi és aljegyzői (segédjegyző) állásokra pályázatot hirdetek, Javadalmasásek: 1. Az adóügyi jegyzői állás (Il-od jegyző) javadalma: Törzsiizetés évi 2000 korona. Lakbér 600 korona. Marhalevél kezelés, s a hatáskörébe tartozó magánmunkálatok után járó dijak szedése. 2. Az aljegyzői állás (segédjegzzö) java­dalma : Törzsfizetés évi 1400 korona. Hasz­nálhatóságához képest a főjegyző részéről mellékjövedelemre számíthat. Továbbá mindkét állás után az államtól járó háborús és drágasági segélyek. Felhívom mindazokat, kik ezen állások bármelyikét elnyerni óhajtják, hogy képesí­tésüket, valamint eddigi működésüket hoz­zám folyó Cvi március hő 20-ig nyújtsák be. A választás határidejét később fogom meg­állapítani. Paks, 1922. évi fehruár hó 12. Beeht, főszolgabíró. Kerékgyártó szerszám eladó. — Bővebbet: Vollár György kovácsnál, Szokszárd (Újváros). FOGORVOS Specialista lop-ás k(l\/ÁPQ I szájbetegségeknél. ■»»» " fWO Ja Értesíti a n. é. közönséget, hogy minden a fogorvosi szakmába tartozó műtétét eszközöl. Fogtömések a legjobb anyagokból. Készít: fogsorokat, aranykoronákat, hidakat. Fog- tisztítás, foghúzás. — Rendel: reggel 8-tÖl este 6-ig. — Lakása: Arany János-utca 180. A gimnáziummá! szemben. Egy darab 2 Hp villanymotor 220 von, egy darab 6 Hp benzinmotor- eladó. ­Cím: Studer Frigyes, Bonyhád, Budai-u. 14. sz. Felhívjuk a vidéki kalapkereskedók figyelmét GYAPJÚ­KALAP OSZTÁLYUNKRA. Beérkeztek a tavaszi újdonságok ! Capellificio Monzese gyári lerakata. LATIN-MAGYAR KERESKEDELMI R.-T. BUDAPEST, VI kér., Gyár-utca 28. A nyűgöt! pályaudvar közelében. Telefon-inierprban: 183-38, 142-18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom