Tolnamegyei Ujság, 1922 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1922-01-18 / 3. szám

4 TOLNAMlÜVEl ÚJSÁG Í922 január 18. óvadékukat dr. Fehér Lőrinc, Békés Mihály Nyéki, Nyéki Mihály és Steiner György szekszárdi lakosok. * — Az evangélikus püspök Szek- SZárdon. Kapy Béla evengelikus püspök kilátásba helyeste, hogy a szekszárdi egyházközséget a tavasz folyamán meglátogatja. A szekszárdi egyházközség közgyűlésén örömmel vették tudomásul a látogatás tervét és lelkesen készülnek a püspök fo­gadtatására . — A közigazgatási bizottság a tanítókért. A közigazgatási bizottság január 11-iki ülésén Fekete Ágoston bizottsági tag szóvá tette, hogy a vármegyebeli tanítói kar mily hosszú késedelemmel tud csak a készpénz- járandóságaihoz hozzájutni, ami ért­hetően a tanítóság körében elkesere dést okoz. A felszólalás nyomán a közigazgatási bizottság, méltányolva azt az önfeláldozó munkát, amelyet a súlyos megélhetési viszonyok kö zött levő tanítói kar a nemzet érde­kében végez, elhatározta, hogy a hátralékos illetmények sürgős kiuta­lása s igy a sérelmek gyökeres orvos­lása iránt táviratilag fordul a kultusz­miniszterhez és ugyancsak ebben az ügyben átír a szekszárdi pénzügy* igazgatósághoz is. —A Szekszárdi Rém Kath. Olvasó­kör közgyűlése nagy érdeklődés mel­lett folyt le. Dr. Fent Ferenc apát­plébános, a kör egyházi elnöke gyö­nyörű beszéddel nyitotta meg az ak­tust, Horváth Károly ügyvezető elnök pedig megtartotta a Kör múlt évi örvendetes működéséről szóló alapos beszámolóját, majd Táner József pénztáros ismertette az 'egyesület anyagi helyzetét. Végül kezdetét vette a tisztujitás, amelynek ered- ményeképen a Kör vezetői a folyó évre a következők lettek. Egyházi elnök: dr. Fent Ferenc apátplebá- nos, világi elnök : Nagy Lajos Prant ner, ügyvezető-elnök : Horváth Ká roly, alelnök : Vitkovits József, igaz gáté: Csath János, pénztáros: Tá mer József Rudolf, ügyész: dr. Zsig mond Ferenc, háznagy: Vendl 1st ván, jegyzők : Vass Antal és Tak sonyi János, könyvtárosok: Frei 1st ván Kaizer és Reiter Ferenc, választ mányi tagok: Eszterbauer József, Strényer Béla, Czéh János Dorogi, Baka János Steiner, Horváth Ignác, Bóvári János, Wächter Károly, Kun Lajos, Neiner József, Takács István, Steiner József Preimayer, Tóth Gyula, Vesztergombi József Bóvári, dr. Steiner Lajos, Frázon József, Vit- kovics Béla, Szűcs Mihály, Gziráky Ferenc Cvenk, Tokai István, Steiner József Mahvárt, Vass József Habn. — Halálozás. Tóth Gyula, az er­délyi Beszterozéről menekült szek­szárdi államrendőrségi felügyelő neje szül. Schleier Margit gyermekágyi lázban e hó 16 án meghalt. —A szekszárdi svangelikus egyház­község vasárnap délután tartotta a főgimnázium dísztermében rendes évi közgyűlését, amelyen Kurz Vilmos kir. tanácsos, egyházközségi felügyelő elnökölt. A közgyűlés felülvizsgálta az elmu't évi számadásokat és azokat egyhangúlag jóváhagyta. Németh Gyula lelkész évi jelentéséből örven­detes tudomásul szolgált egyesek jótékonysága, mellyel a templomépitő alap körülbelül 40.000 koronányi gyarapodást mutat. Á közgyűlés az illetőknek köszönetét szavazott, majd megköszönte a közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszternek azt az értesítését, amellyel a Szék szár- dón épülő evangélikus templom épí­téséhez a vallás és tanulmányalap szomszédos erdeiből 112 köbméter ^pttletfát adott, 50 százalékos áren­gedménnyel. Elhatározta a közgyű­lés, hogy a szekszárdi lelkész java­dalmazására a földreformtörvény 84. § a alapján, a földbirtokrendező biró- Ságtól javadal mi föld kiutalásátfogja kérni. A főispáni beiktatáson az egyházközség az egyházmegyei kül döttséggel együtt fogja a főispánt Üdvözölni. Végül dr. Pesthy Pál, Vágner Andor, dr. Satanó Sándor, Bitz János és dr. Hilbert József egyháztanácsosok mandátumát meg­hosszabbították és a lemondott Strott József helyébe megválasztották má sodgondnoknak Mühl Józsefet. — Áthelyezés. A Pécsen megje­lenő „Dunántúl“ közli, hogy a belügy­miniszter dr. Tessónyi József cím­zetes rendőrkapitányt SzekBzárdról Pécsre helyezte át, ahol a bűnügyi osztálynál Dyer beosztást. — TársasvaC80ra. A vármegyei Turul Szövetség tagjai f. hó 14-én este a szekszárdi Kaszinó fehérter­mében sikerült társasvacsorát tar­tottak. — Jegyzőválasztás. Külesd község adóügyi jegyzőjévé Hannos Ágoston hartai aljegyzőt választották meg. — Egyházmegyei gyűlés Bonyhá dotl. E hó 17-én, kedden az ágostai evangélikus egyházmegye rendkívüli közgyűlést tartott Bonyhádon, ahol beiktatták a hivatalába Schön Lajos újonnan megválasztott főesperest és Müller Róbert újonnan megválasztott alespere8t. —■ Tanítói nyugdíjazás* Moussong Gyula hőgyészi r. kath. elemi iskolai tanító nyugdijaztatott. — Iparostanonciskolák szervezése. Simontornyán és Nagydorogon köz­ségi iparos tanonciskolát létesítettek. — Egy hadirokkant kérése. Zémann József szekszárd-ujvárosi János utca 770. sz. alatt lakó polgár a háború alatt egyik lábán lövés folytán meg bénult és az orosz fogságban, ahonnan a múlt év elején cserélték ki, súlyos természetű betegséget szerzett. A felesége hosszas betegség után most jött ki a kórházból és mert nem­sokára lebetegszik, sem dolgozni nem tud, sem pedig az ágyban fekvő urát nem tudja ápolni. Három kis gyerme­kükkel fáznak, mert tüzelőjük nincs és mindannyian éheznek, mert nin­csen annyi pénzük, hogy a hatósági lisztet megvásárolhassák. A rokkant beteg katona a jószivü emberbarátok kegyes támogatását kéri a maga és szűkölködő családja számára. — Sartórias »Ernő, a keresztyén ifjúsági egyesületek világszövetségé­nek főtitkára folyó hó 24 én, kedden délután 3 órakor a ref. templomban a nagyközönség részére előadást tart. Erre az előadásra a város polgárait felekezeti különbségre való tekin­tet nélkül szeretettel meghívja a ref. egyház vezetősége. — Színház. Pénteken a Boszorkány várt adták. Fehér Olga kiválóan ját­szott és énekelt, Peéry line kis szerepében is kedves volt, Fehér és Murányi jól énekeltek. Szombaton Kemény Sándor jutalomjátékául Mol­nár Ferenc „Színház“ ment. A ju­talomjátékos, a társulat egyik leg­jobb tagja három szerepben mutatta be nagyszerű jeliemalakitásait. Igen jó volt Ivanits Hermin mindhárom szerepében, Fehér Olga kis szere­pében és Miklós György San Trianó báró hatásos szerepében. Hétfőn nagy müvészest volt ügyesen össze­állított műsorral és jő előadásban. Szerdán Vigh Ernő jutalomjátékául Schuber Ferenc daljátéka, a „Módi“ kerül szinre, pénteken Szenes Béla vigjátéka „Gazdag leány“. — A záróra meghosszabbítása. A záróra meghosszabbítását ezentnl a belügyminisztertől kell a rendőrható­ság utján kérni, azt a rendőrható­ságok most már saját hatáskörükben nem engedélyezhetik. A farsang idő szakában az összejövetelek és eset­leges mulatságok rendezőségeinek ezt a körülményt figyelmükbe ajánljuk. — Változások a tanügyi személy­zetben. A kultuszminiszter Kassy Farkas Margit csarodai áll. polgári iskolai tanárnőt a duoaföldvári köz­ségi polgári fiúiskolába, Leopold Miksa és Spuller Ferenc, a szek­szárdi róm. kath. iskolához beosztott áll. tanitókat a szekszárdi pénzügy- igazgatóság mellé rendelt számvevő séghez, Somsiah Sándor pinczehelyi és Bartos Sándor dombóvári áll. isk. tanítót .a pécsi áll. elemi iskolá­hoz Lukács József, a bonyhádi róm. katb. elemi iskolához beosztott volt állami tanítót szolgálattételre a vall. és közoktatásügyi minisztérium IX. ügyosztályába osztatott be, Pejev János oki. tanítónak a hátai róm. kath., Bellus Lajos áll. isk. tanítónak a bölcskei áll. elemi iskolához tör­tént beosztását hatálytalanította, Szé­kely Sándor dunaföldvári községi polg. fiúiskolái tanár és Tánczos Gyula tamásii róm. kath. tanítónak választását jóváhagyta. — A szekszárdi polgári fiúiskola Vörös Kereszt csoport vezetősége hálás köszönetét mond az alább be­folyt szives adományokért: N. N. 2 K, Haász Jakab 13 K, Marth József 20 K, N. N. 4 K, N. N. 3 K, T. J. 2 K, MocsáVi István 5 K, Lend- vai István 5 K, N. N. 5 K, N. N. 3 50 K, N. N. 3 K, Olvashatlan 5 K, N. N. 3 koronát, Sachsenheimné 1 csomag kötőszert. — A Scharlach és a sorozás. A pusztító vörbeny, amely Bátaszéken, Várdombon és a Sárközben hónapok óta szedi a gyermekek között áldo­zatait, Szekszárdon is felütötte a fe­jét. Eleinte úgy látszott, hogy csak néhány izolált esetről van szó, azon­ban sajnosán kell tapasztalnunk, hogy a kis betegek száma városunkban is emelkedik. Járványról egyelőre ugyan még nincsen szó, azonban nem lehet tudni, hogy a fertőzés nem olyan tág terű e, hogy járvánnyá fog fejlődni. Aggódva kell megállapítanunk, hogy az önként jelentkező honvédek soro zását végző bizottság ahelyett, hogy kiszállott volna minden egyes faluba és ott vizsgálta volna meg a legé­nyeket ; Szék szárára rendelte be a fertőzött községek ifjait is és ezzel alkalmat szolgáltatott a betegség szétburcolására. Igen megnyugtató volna, ha a még hátralévő vizsgála­tokat a járványra való tekintettel, a bizottságok a helyszínen végeznék és ezzel némi gátat vethetnének a szörnyű és következményeiben is majdnem mindig súlyos betegség terjedésének. — Lefülelt ormdászok. A szek­szárdi államrendőrség szombat este bizalmas értesülést kapott, hogy egy nagyobb orvvadásztársaság fog Ősz- szegyülni az éjjel a Guroviczán, a Sötét völgy ben, Vaskapunál, vagy a Szarvasvölgyben, hogy őzre, vagy szarvasra vadásszanak. A rendőrség­ről Mozolán detektív vezetése melleit rögtön kiküldtek egy 20 főből álló járőrt, hogy a lesipuskásokat kézre- kerítsék. Markovics detektivesoport- vezető az indulás előtt utasításokat adott embereinek és meghagyta Mo zolánnak, hogy a társaságot lehetőleg egy tanyában csípjék meg, mert ha addig várnak, amíg a vadászok ki­mennek az erdőbe és elbújhatnak egy egy fa mögé, annak feltétlenül néhány rendőrhalál lenne a végei A járőr legelőbb is Kardos Mihály ta­nyáját vette körül és ott a hajnali í órákban találtak is egy vadászatra készülő nagyobb társaságot, amely­nek tagjainál Mannlicher fegyvereket és katonai felszereléseket is találtak. Valamennyit behozták a kapitány­ságra, ahol bevallották, hogy reggel szándékoztak kimenni lesre. A rend­őrség a vallomások alapján katonai felszerelési tárgyak rejtegetéséért Szabó Ferencet 1 havi elzárásra és 1500 K birságra, Szabó Józsefet 2 hóra és 1500 koronára, Papp Lajost 2 hóra és 1500 koronára, Ranga Jánost 2 bóra és 4000 koronára, Ranga Sándort 2 hóra ós 1500 ko­ronára, Török Lajost 200 koronára ós Szabó Ferencet 200 koronára Ítélte. Szabó Erzsébetet a kapitányság 300 koronával büntette meg, mert a társaságot figyelmeztette a rendőrség közeledtére. Érdekes, hogy az orv­vadásztársaságot tulajdonképen Török Pál mezőőr invitálta meg a hajtásra és ő állította össze a mulatság pro­gramúját. Mivel neki, mint mezőőr­nek volt fegyverviselési engedélye, az ő ügyét nem a rendőrség tár­gyalja, hanem áttették a feljelentést a városi tanács kihágási osztályához. — A toborzás ellen Izgattak. A szekszárdi államrendőrség a város­házán tartott toborzó sorozások alkal­mával letartóztatta Wolf János háta széki születésű budapesti géplakatost, aki a vasasok sztrájkja miatt utazott le Budapestről Szekszárdra, ahol a földijeit biztatgatta, hogy ne állja­nak be katonának. Ä rendőrség megindította ellene az internálás! el­járást. Ugyancsak letartóztatták ilyen igatáeért Király János bátaszéki va­sutast is. — Gondatlan bába. Müller Erzsébet vaskuti bábaasszony kezelése alatt a napokban meghalt egy szülő nő, kettő pedig gyermekágyi fertőző lázban súlyosan megbetegedett és csak a sürgősen alkalmazott orvosi beavat­kozás mentette meg őket az életnek. Az orvosok feljelentésére a szekszárdi kir. ügyészség vizsgálatot indittatott Müller Erzsébet ellen, akit a Baján székelő bácsbodrogvármegyei törvény- hatóság azonnal eltiltott a gyakorlat­tól, mert teendőit gondatlanul és a tisztasági óvrendszabályok figyelmen kivül hagyásával végezte. — Figyelmezteti a rendőrség a táncvigalmakat rendezőket, hogy zár­óra meghosszabbítása iránti kérvé­nyeiket időben nyújtsák be, mert a rendőrségnek nem áll módjában, hogy záróra megbosszabitást adjon. A rendőrség tehát engedély hiányá ban minden esetben ragaszkodik a törvényes záróra (éjjeli 12 óra) be­tartásához. A záróra meghosszabbí­tást a belügyminiszter adja. Bácsi kifizetés —_ ■_ m stb. külföldi pénznemeket: DOllaB1. arany*> ezüst érmet, állam­Papírokat és hadikölCBÖH­kötvényeket legjobban vesz üilláll elad- Külföldi kifizetése­id 111 €1 ■ két és átutalásokat a leggyor- 1— sabban eszközöl t ENGEL BÉLA áru-, bank- és tőzsdebizományos Szekszárdi Telefon 72 Széohenyi-utoa 176 Telefon 72 (Mutschenbacher Lajos-féle házban.) M. kir. osztálysorsjegyek árusítása. Kőszenet - faszenet gyári vállalatoknak porszenet waggontétslekben minden mennyi­séget szállítok 14 napon belül. Délután 4 érától a hivatalos árfolyamok kira­katomban láthatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom