Tolnamegyei Ujság, 1922 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1922-11-04 / 45. szám

1922 november 4. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 5 r 62 év óta fennálló STERN JÓZSEF RT. BUDAPEST, Calvin-tér I. áruházban mindig megtalálja azt, amire szüksége van. OSZTÁLYAINKON: Oivafszövetsk. mosóáruk, selymek, bársonyok, bélésáruk, vásznak, chiffonok, kész férfi, női és gyermekfehérnemilek, paplanok, ágy-, asztal- és kocsitakarök, csecsemőkelengyék, kész női ruhák, felöltök, szőrmék, valamint kötött és szövött áruk a legjobb minőségben és a szokott mér­sékelt áron állnak m. t. vevőink rendelkezésére. "i * * I száma megfelelő helyiségről gondos­kodni. Az újabb határnapokra azon­ban a tanintézetekben a tanítások megszűnnek s igy a polgári fiúiskola egész épülete e célra rendelkezésre fog állani. A csoportvezetők a kiállí­tás elhalasztásának dacára is tovább dolgoznak, hogy az minél sikeresebb legyen. — Emléktábla leleplezés az izraelita templomban. A Szekszárdi Izraelita Hitközség elöljárósága múlt hó 29-én délelőtt 11 órakor leplezte le fényes ünnepséggel a világháborúban hősi halált halt fiainak emléktábláját. Az ünnepségen megjelent a vármegye Forster Zoltán főispán és dr. Éri Már ton alispán vezetésével, a magyar kir. honvédség küldöttsége Farkas és Fördős őrnagy vezetésével, a Vitézi Szék képviseletében Tihanyi Szilárd, I Vitézi Szék kapitánya, Szekszárd város képviseletében Vendl István polgármester, a népgondozó hivatal Szathmárv József nyug. ezredes veze­tésével, ott voltak dr. Őrffy Imre nemzetgyűlési képviselő, a pénzinté­zetek küldöttségei és még többen. Az ünnepség a templomi énnekarnak a Magyar Hiszekegy eléneklésével kezdődött, majd Benau Lipót volt kántor énekelt, amely után dr. Rubin­stein Mátyás rabbi mondott gyönyörű gyászbeszédet. A gyászbeszéd végén lehullott a lepel a művésziesen elké­szített emléktábláról, amely körül ott égett minden egyes hősi halott emlék­mécsese. Ima után Pirnitzer Edéné szép soló-éneke következett, ezután pedig a Szentegylet nevében dr. Erőn Ferenc ügyvéd, az egylet elnöke rövid, de gondolatokkal telített szép beszéddel átvette kegyeletes megőr­zésre az emléktáblát. A bajtársak nevében dr. Gulyás József mondott megható beszédet. A templomi ének­kar igen szép összhangu vallásos ének­száma következett, majd Benau kán­tor éneke, végül pedig az énekkar a magyar imával fejezte be a meg­ható, hegyeietes ünnepséget. x „Elite“ divatlap 1922—23. évi őszi, téli idényre megjelent, 1200, részben színes modellképekkel, 100 oldalon. Télikabátok, rnhák, aljak, pongyolák, estélyi ruhák, blonzok, fin és leányka ruhák és fehérnemtiek számára. Bolti ára 300 korona. „La Mode de Paris“ 200 K, „Parisians“ 120 K. Minden könyv- és papirke- reskedőnél és ujságárusitónál kapható. Szabásminták bármely rajz után meg* rendelhetők a kiadóhivatalban. — Most jelent meg Altay Margit kedvelt írónő „Célnál“ cimü társadalmi re­génye. Ez a regény érdekfeszitő meseszövésével, drámai jelenetekkel gazdag fordulatában egy fővárosi asszony izgalmas életét, tárja elénk, ki nagyravágyóan küzd egy magas- rangú férfi szerelméért, de azután asszonyt alázatossággal, közvetlenül a cél előtt, lemond szerelméről, álmai­ról, nagyravágyásáról és gyermeké­nek és családjának szenteli életét. Hét ives munka, díszes, moaré bati­kolt kötésben. Bolti ára 150 korona. Kapható mindenütt. Mátyás Gusztáv kiadóhivatala Budapest, IV., Károly- körút 8. III. — Szekszárd város közgyűlése. A városi képviselőtestület f. évi október hó 28 án délután Vendl István polgár­mester elnöklete mellett rendkívüli közgyűlést tartott. E közgyűlésnek ünnepélyes jelleget adott az a körül­mény, hogy a tárgysorozat első pont­ján Farkas Lőrinc városi őrmester kitüntetése szerepelt, akit a belügy­miniszter félszázados fáradhatatlan szolgálatáért elismerésben részesített. A képviselőtestület ez alkalomból már most kimondotta, hogy Farkas Lő- rincet, ha szolgálatra képtelenné válik, élte végéig il etményeinek tel­jes ^élvezetében hagyja. Az ünnepelt- nek Vendl István polgármester meleg szavak kíséretében nyújtotta át a miniszter elismerő levelét, aki azt a képviselőtestület lelkes éljenzése kö zött köszönte meg. A közgyűlésnek öt perces szünete után dr. BÚ3 Lajos főjegyző ismertette több képviselő' testületi tagnak polgármesteri illet­ményföld megállapítása iránti előter­jesztését, amelyet a közgyűlés egy­hangúlag elfogadott. Majd dr. Cs. Papp Jenő v. tanácsos ismertette a Mezőgazdasági-Kereskedelmi Rt*-nak szőlőtelep létesítése iránti kérelmét. A képviselőtestület e célra 15 kát. holdat engedett át azzal a kötelezett séggel, hogy a bérlő több holdon kizárólag vadvesszőt tartózik ter­melni és azt a helyi szőlősgazdáknak köteles méltányos árért átengedni. Ezután megállapították a Fehér Vil­mos színtársulatának nyújtandó ked­vezményeket és a tisztviselői illet­ményföldeket. Elhatározták, hogy a város belép a Falu Orsz. Szövetség alapitó tagjai sorába és hogy a Rella N. unokaöccse építkezési' vállalkozó cégnek a kislakások építésével fel merült többletet kiutalják, a házakon még fennálló tartozásokra törlesztéses kölcsönt [vesznek fel. Felemelték to­vábbá a hatósági bizonyítványok után szedendő bélyegilletéket, az orvosi láto­gatási dijakat, a dobolási dijakat, a bérmének fedeztetési dijait, a sír­helyek árát, a halottas kocsi fuvar­díját, a husvizsgálati szemledijakat és a községi szeszfőzde diját. Végül több magánkérelem és illetőségi ügy letárgyalása után a közgyűlés az esti órákban véget ért. — A mészárosmesterek öröme. Vendl István polgármester a Vágóhíd felé vezető útnak használhatatlan állapota miatt megengedte a helyi mészárosmestereknek, hogy az állat­egészségügyi rendelkezések szigorú betartása mellett f. hó 1-től kezdő- dőleg további intézkedésig a vágó­állatokat saját udvarukban ölhessék »meg és dolgozhassák fel. — Vidéki köztisztviselők és nyug­díjasok figyelmébe. A köztisztviselők fogyasztási szövetkezetének szekszárdi elosztóhelyéhez tartozó tisztviselők és nyugdíjasok részére a pamutvászon megérkezett és az árudában a vászon­jegy ellenében átvehető. — November 15. és 16-án, szer- dán és csütörtökön a Világ-mozi legnagyobb filmszenzációja, a „Hindu síremlék“ kerül bemutatásra. legyek elővételben csak ugyanaz nap d. e. 10—12-ig váltbatók. — A Napközi Gyermekotthon javára adakoztak: Br. Rudnyánszky Dezsőné 100 kg. búza, Papp Lajos 100 kg. rozs, Sztankovánszky János 100 kg. búza, Bernrieder József 100 kg. búza és 1 zsák burgonya, Bischitz Arthur 85 kg. főzőliszt és 23 kg. bab, özv. br. Jeszenszky Jánosné 100 kg. rozs. — Első tolnamegyei mér­leggyár, gépjavító és villa­mossági vállalat: Titte Testvérek és Sommer Béla Szekszárd, Petőfi-u. 534. Telefon 91. — Méltó büntetés hamisított tej forgalomba hozataláért. A város ki- hágási rendőri büntetőbírósága Takler Istvánné és Gróf Jánosné szekszárdi lakosokat azért, mert 20% nyira meg­vizezett tejet, hoztak forgalomba, egyenként 2000, illetve 4000 korona pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet még nem jogerős. — Lóvásárlás járlatlevél nélkül. Sztpl István kisvejkei lakos eladás végett két darab lovát behajtotta Szekszárdra, ahol az utón összetalál­kozott Bozics László bátaszéki lakos­sal, aki azokat járlatlevél nélkül meg­vásárolta. A csendőrség Zomba hatá­rában elfogta az uj tulajdonost passzus nélküli lovaival és feljelentette Szek­szárd város rendőri- büntető bíróságá­nál. A büntető bíróság úgy az eladót, mint a vevőt az enyhítő körülmények beszámításával 300—300 kor. pénz- büntetésre ítélte. Az ítélet jogerős. — Tetten érték a szőlőlopáson. Salamon Jakab füszerkereskedő pa­naszt emelt a rendőrségen, hogy a Lisztes-völgyben levő szőlőjét nap nap után dézsmálták s legutóbb, hogy a lopásokat könnyebb szerrel hajthassák végre, a kerítés ajtajáról a vaslakatot is lefeszítették. A bevezetett nyomo­zás alapján a rendőrség özv. Hödör Antalné lisztesvölgyi lakosnál meg­találta az eltűnt vaslakatot, aki be­ismerte, hogy azt ő tulajdonította el és részes a szőlőlopásokban is. Most az irányban folyik a nyomozás, hogy kik voltak Hödörné tettestársai. — A női testápolás kézi könyve. Irta: Práger Márton. — A női szer­vezet ismertetéséből kiindulva vázolja szerző, miként gondozza a szülő serdülő leánygyermekét, majd ismer­teti a felnőtt leányok testápolását. Kitér a házasélet egészségtanára és megállapítja, hogy a legszebb női ékes­ség a ragyogó egészség. De. Práger e helyet is megragadja, hogy propa­gálja azon hasznos eszméjét, hogy házasságot csakis o’yanok kössenek, akik testileg, lelkileg teljesen egész­ségesek. Tovább haladva, megismer­kedhetünk a szülés és gyermekágy alatt követendő eljárásokról. Értékes fejezete a könyvnek, amely a női változás idejét tárgyalja, amely sok idősebb nőnek laikusok előtt érthe­tetlen cselekedetét világítja meg. A szerző a női szépségápolást részle­tesen tárgyalja. A könyv szakszem pontból magas nívójú s a közönség­nek is megfelel, mert könnyen ért­hető. Kiadása által hasznos célt szol­gált a Lainpel cég. A könyvet 275 j boronáért megrendelhetik i nők Buda­pesten, Andrássy-u. 21. szám alatt, a Lampel könyvkereskedésben. — A Nemzeti Színház és a Városi Színház premierjeinek képei díszítik a „Színházi Élet“ most megjelent uj számát. A Raguza hercege és Az uj rokon beszámolóin kivül Beöthy László, S^sép Ernő, Farkas Imre és Móricz Zsigmond nevei diszlenek az egyes cikkek fölött. Érdekes mellék­letek, kotta, regény; van még a 64 oldalas uj számban, melynek ára 50 korona. Negyedévi előfizetés 500 ko­rona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsé­bet-körút 29. — Állj meg magyar I a mai hatal­mas keresztény demonstráció áhitatos hangulatában: a keresztény közélet szónokain kivül hadd szóljon hozzád vezéreid s saját magad orgánuma, a „Magyarság* is, mely a keresztény­ségnek magyarságot s a magyarság­nak kereszténységet, hitet, egész Magyarországot hirdet. Te tudod, hogy a „Magyarság“, mint a legjobb keresztény magyar újság,. mennyi harcot viv a destrukcióval, a liberális- radikális táborral szemben. Ezt az újságot olvasd, terjeszd és még ma rendeld meg a kiadóhivatalból: Buda­pest, VII, Miksa utca 8. — A „Paksi Sportegylet“ október 28-án sikerült műsoros táncestélyt rendezett az Erzsébet-szálló nagy­termében. A paksi ének- és zene­egyesület szép összjátékkal játszotta ez alkalommal Fucik: Marionella nyitányát és Abe Hoizmann: Feuert- Los indulóját. RédeyF. és Hoffmann S. ügyes és jól sikerült tréfás jelenetet adtak elő. Dr. Kunczer Jenő szek­szárdi ügyvéd hegedüjátéka művészi hatást ért el. Kellemes és mulattató játékot adtak elő Székely S., Herczeg Zoltán és Dömötör Lajos és sok tapsot is kaptak. Természetes és művészileg átérzett falusi vigjátékbau kiváltak: Fuchs Gy. és Fuchs Györgyné, Polya Irén, Vice L., Ibi Gizella, aki bájos megjelenésű, képzett hangskálával ható igazi művészi tökéllyel adta elő Puccini „Tosea imája“ és Grieg: „Szeretlek“ cimü énekeket. Az est sikeréért dr. Tél, Matkovics S., Krurr C. 8 a többi rendezők fejtettek ki szép munkát. — Dr. A. N. Gy. * — Dr. Kállay Zoltán jogi szemi­náriuma Budapest, Andrássy-ut 8. és Szeged, Pallavicini-n. 3., felelős­séggel és biztos sikerrel készít elő bármely egyetem és jogakadémia összes jogi vizsgáira és az ügyvédi vizsgára. Jegyzetbérlet! Rekapitu- láeió ! Minden felvilágosítást szóval, vagy levélben készséggel ad akár a budapesti, akár a szegedi igazgatóság. Kiadó a »Telnamegyel UjsAgc hírlapkiadó rt Hajópadló 100 m2 újból felhasználható Fészer 13 m, hosszú. 8’5 m. széles, lebontható és ismét felállítható, eladó Fábián mérnöknél Szekszárdon, Bezerédj-utca 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom