Tolnamegyei Ujság, 1922 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1922-01-07 / 1. szám

1 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1922 január 7. újjáépítésének nagy munkájában, amelyben toliunkat mindig csak a közélet tisztaságának ideálja és a közéi dek vezette. Hisszük, hogy közönségünk haza­fias kötelességünk teljesitésében ben­nünket továbbra is támogatni fogj bár az általános gazdasági viszonyok kényszere alatt fdkozottabb áldozat- készséget kell kérnünk igen tisztelt előfizetőinktől. A nyomdai anyagok és munkabérek újabb tetemes ár­emelése ugyanis arra késztetnek ben­nünket, hogy lapunk előfizetési árát január hó 1-tól kezdve emeljük. Kér­jük tehát, hogy ez időtől togva egész évre . . 120 koronával fél * • . 65 „ • • 35 „ előfizetéseiket megújítani méltóz- tassanak. Ifi ezután még fokozottabban fo­gunk törekedni közönségünk igényei­nek kielégítésére és hírszolgálatunk kiterjesztésével és újabb megszerve­zésével fogjuk meghálálni azt az értékes támogatást, amelyben ben nüoket eddig részesíteni szívesek voltak. Hazafias tisztelettel a „Tolnamegyei Újság“ szerkesztősége és kiadóhivatala. HÍREK. Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország — mennyország. Hol az Isten? Irta: Bodnár István. Hol az Isten ? Ne kérdjétek, Bet még kérdezni Is vétek. Tenger sok most az 0 dóiga: Nagy rovását épp most rójja. Most számlálja a sok könnyet, A sóhajtást, mit itt nyögnek, A bús panaszt, ezer átkot A vér nyomot, mit bot vágott... A mártírok szentelt sírját Apák, anyák Krisztus-kínját, Átvert szivek mély keservét, Jádás csókok gyilkos mérgét. A gazokat áralókat Vörös fény után futókat... S kik ránk hozták a sok Miét, Amely aztán csontig evett... Most számlálja Isten éppen: A felhőt a magyar égen — — Hogy hol van? hát ne kérdjétek: Fel lesz Írva minden vétek. Fel lesz írva minden vétek, Csak egy mégis, mitől félek: Annyi onn e földi részen, — Sofa'se lesz az Isten — készen! Dal három húron. óh, élni. élni! Hideg őszi éjszakán kinézni a sze­lek szárnyán zörgő levelek közé, aztán behúzódni fehérre meszelt fu tölt vityillóba . . . óh, élni, élei! ▲ goromba’ éjszakának zordon égi korongjára egy ije^U pillantást vetni, aztán sercegő kis mécses barátságos lángocskájába tekinteni . .. Óh, élni, élni! S amíg a temető hideg földjében az apák omlatag csontjai az enyé szettel vívják reménytelen csatájukat, bent a kis szobáeska fapadján ülve •ibá ni duhajkodó apróságok selymes üstökét . . Óh, élni, élni! S amíg az emberek nagy vásári forgat gában mérges ordítással leve rik a küzködők egymás könyökét, az alacsony kis gerendás hajlék fe­hér nyoszolyájára szelíden levonni a bájos arcú nőt és hamvas ajkára drága meleg csókot lehelni . . . Óh, élni, élni! * Az Életét sohasem néztem siva tagnak, csak én voltam mindig siva­tag-lakó. Qülbaba rózsás kertje kö­zepén mindig úgy álltam, mint Sza hara tamarixa. Színes felhőket gön- gyölgetett fölöttem váltig sorsom, s tarka szivárványkötővel kötögette össze őket: Én pedig szótlan kart hauzi módra feküdtem porban. Vidám muzsikaszót füttyengetett, folyton száz madár fölöttem, s én a roboto- sok jajját nyögjem rája. S a bort, mit megittam? — hiába nőtt hires Olymp derekán az ága, — ki kel lett köpnöm, mert keserű volt . . . Fattya fia vagyok a Földnek, ijedté­ben szült anyám, az Ég, s lehajitott a porba, sárba, piszokba, mint a szégyenét.- ■ f * Csak még egyszer föl a helyemre jussak, csak egyszer még erős lehes­sek : piros rózsa tör ki belőlem az égre, s láng szalad a szememből szer­teszét, — égetni, gyújtani fogok és tobzódni a tüzek zsarátnokán. Lankadt husu legény voltam eddig, cirádás palota perzsa erkélyére kö­nyöklő, — de lezökkeutem most kö­nyökömmel a márvány táblát, s da­rabjaival elefántokat verek agyon. Nem bánom én, ka nem ágyban ha­lok is meg. Fáj minden csontom; a levegő félve bújik belém; mint égett pat­kány betemetett pince torkában, úgy vergődöm itt; nem, nem akarok be- .lesenyvedni a semmibe, még hátra van a titáni táncom: csillagparittyázó hősi kedvem — eleresztem. Bubán borongó szegény fia én árva fajtámnak — sírtam sokat. De félre most a könnyel! . . . aranyvégü ezüst dárdámat belek aj itom a Napba és szakadjak szét kényestül, szemes­tül, ka meg nem áll. A Nap ítélni f*S felettünk. — Főispán! installáció és rend khrfili megyegyQlés. Forster Zoltán főispánt a f. évi január kő 17-ére összehívott installáló közgyűlésen fog­ják beiktatni. Az ünnepélyes beikta­tás után rendkívüli közgyűlés is lesz, amelynek napirendjén a közgyűlési elintézésre váró s már beérkezett ügyek közül a sürgősebb természe­tűek fognak szerepelni. — Vármegyei berendelés. Dr. Éri Márton alispán-helyettes főjegyző, dr. Szalay László közigazgatási gyakor­nokot Tamásiból az alispáni hivatal­hoz rendelte be szolgálattételre. — Plebánosválasztáe Pécsett Pécs város törvényhatóság» pécsi bet városi plébánossá megválasztotta dr. Kelemen Andor adminisztrátor káplánt, aki­nek eddigi lelkészi működése a püspöki város egész társadalmának osztatlan nagyrabecsülésével találko­zott. Az uj plébános fia Kelemen Ferenc If. Á. V. főfelügyelőnek, a magyar királyi államvasutak kapós­vári forgalmi főnökének. — Eljegyzés Moderer Lajos Sop­ron és Baranyay Anci Szekszárd, jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Lerck János eljegyezte Czirbusz Annuskát Budapestről. (Minden kü­lön értesítés helyett). Obernig Károly és Targa Jolánka jegyesek. (Minden külön értesítés helyett). — Kinevezés. A vármegye főis­pánja a vármegyei árvaszéknél üre­sedésben levő un. irodatiszti állásra Sugh István vm. irodásegédtisztet, a vm. irodasegédtiszti állásra pedig Vmkovíts Katalin vm. dijnokot nevezte ki. — Képviselőnk és az egységes párt A Magyar «Turista Klub Buda­pesten f. hó 3-án a Hősök emléke­zetére nagy társasvacsorát rendezett, amelyen a politikai és társadalmi élet kiválóságai vettek részt. Bethlen István gróf miniszterelnök ez alka­lommal Tisza István, szellemét idézve, felhívást intézett azokhoz, akik tisz­tán és kizárólag a haza javát kere­sik és kutatják, akár vannak a par lamentben, akár kívül állanak, hogy egyesüljenek Tisza István sokat ál­dozó szellemében a legszentebb köz­ügynek, a hazának szolgálatában. A nagyhatású beszéd után a szekszárdi kerület képviselője dr. őrffy Imre arra kérte a miniszterelnököt, hogy vegye ismét kezébe az egységes kor­mányzó-párt megalkotását, mert az ország érdekeit C3ak úgy képvisel­heti befelé és kifelé egyaránt meg­felelő sulylyal a kormány, ha . mö götte egy egységes alkotni, dolgozni kívánó és tudó párt áll. Örömmel látjuk képviselőnk határozott állás- foglalását, ma mindenkinek félre kel lene tennie egyéni sérelmét, önző ambícióját, mert ebből a mai áldat­lan politikai és gazdasági helyzetből csak úgy kerülhetünk ki, ha egye­sítjük erőnket és munkánk nem egy­más letörése, de egymás segítésében összpontosul. — Távozás a vármegyétől. A vár­megyei tisztikar szimpatikus fiatal tagja, dr. KUnsztler Kálmán vár megyei aljegyző, aki az alispáni hi­vatalnál teljesitett eddig szolgálatot, állásáról lemondott és az ügyvédi pályára lépett át. — Vitézi C8l A vármegyei vitézi szék január 20-iki szekszárdi mű­soros estjének előkészítésé, — amint értesülünk, — serényen folyik. A pinden izében magyaros, művészies színvonalú műsor bizonyára nagy­száma közönséget fog oda vonzani nemcsak Szekszárdról, de a vidékről is. Az est tiszta jövedelme, mint már előző számunkban jeleztük is, a vi tézi telkek beinstruálására fordittatik, kívánatos tehát, bogy a nemes cél érdekében azok, akik tehetik, vagyo­nukhoz és jövedelmükhöz mérten álddozatot hozzanak. — Jubileum. A magyar kultúra szolgálatában 40 évet töltött ei Bencze Sándor bö cskei kántortanitó. Éhnek a 40 éri névtelen hősködésnek év fordulóját ülte meg Bölcske községe múlt hó 27-én nem nagy keretekben, de a szeretet igaz melegével és köz­vetlenségével. Reggel ünnepélyes szentmisén gyűlt össze a jubileum közönsége, onnan az iskola termébe vonultak, hol Horváth Dénes plébá­nos meleg szavakkal köszöntötte a jubilánst, kiemelte a tanügy terén szerzett kiváló x érdemeit és tolmá­csolta a felnevelt nemzedék háláját és köszönetét. Ezután a növendékek szavaltak és énekeltek. A jól végzett kötelesség spontán elismerése volt ez a rögtönzött ünnepség. Ebből me­rítsenek buzgalmat, kitartást azok, akik a magyar tanitásügy mostoha, de a nemzet fentartása szempontjából igen fontos mezején önfeláldozó be osttlettől verejtékeznek. — Uj községi állás. Sióagárd kép­vise'ölestttiete községi írnok végre hajtói állás szervezését határozta el. i Eladó: Tolnamegyében 22000 öles szinté eladó a rajta lévő 2 szobás épülettel együtt Ár. 640.000 korona. Ara Székesfehérvárhoz közel 30 holdas 3 szobás lakássá) ellátott gazdaság. — Ár, 1.000.Ö00 kor. . la Egy könnyebb és egy nehezebb, jókarban lévő stájer kocsi. Budapesttől 4 km-re fekvő 50 000 négy­szögöles hegyi birtok, melyből 15 hold szántó, 21 legelő, a többi gyümölcsös és erdő, 5 szobás kuriaszerü lakással és bősé­ges gazdasági s épületekkel. Tehenészetre különösen alkalmas. Ara négyszögölenként, 40 korona. Gyertyánosban 1200 D-öles parlag. Ára 8 kor. négyszögölenkint. * Szekszárdon több nagyobb ház a főutcán 500.000—900.000 koronáig. A patakhoz közel egy 3 szobás és 2 konyhás ház pincével, kuttal a házban. Vil­lanyvilágítás bevezetve. Két szoba, konyha 2 héttel a vétel után elfoglalható. Ara 140.000 kor. Igen kedvező fizetési feltételek mellett átvehető. Az újvárosban a templomhoz közel egy egyszobás, konyház és ksmrás ház. Ara 64.000 korona. A Kossuth Lajos-utcában 4 szobás ház. A ház vétel után 2 hóra elfoglalható. A Bartina-utcában egész elől 4 szoba, 2 konyhás ház, amelyből 2 szoba, 1 konyha vétel után 1 hónapra elfoglalható. — Ára 270.000 K. A Rákóczi-uthoz közel, az újvárosban 380 O-öles telken épült cseréptetős ház kuttal, vagy pincével. Ára 420.000 kér. A nagyhidhoz közel hivatalnoknak Vagy iparosnak alkalmas ház. Ára 3001000.K. A palánta hegyen 2100 Q öles szőlő 2 tanyával, teljes felszereléssel. Bencze-völgyben egy 1808 és egy 1045 □ öles föld, részben vaddal beültetve. A felsőutcán szilárdan épült nagy ház, több lakással. Egy kétszobás lakás vétel után rövid időre elfoglalható. Keszthelyen és környékén több családi villa, Valamint szálloda teljes berendezéssel. . Veszprémmegyében 250 holdas birtok, — Ára 5,000.000 korona. Zalamegyében 150 holdas épületekkel. , Zalamegyében 130 holdaís épületekkel. Ára 4.500,000 korona. Zalamegyében 150 holdas épület nélkül« Holdja 20,000 korona. Zalában, a Balaton partján sok villa és szálloda. Zalamegyében 17 hold épület nélkül- Zalában 160 kát. holdas. Ára 5.000,000 korona. 8omogytran 4T ids hold. Ára 1200 dollár. Somogybán n holdas szoiiőbirtok. Ára 3000 dollár. Tolnamegyében 420 holdas. Tolna főhelyén cca 200 Q-öl bármiféle üzlet, köz- vagy magánépület építésére al­kalmas saroktelek. iász-Nagy-Kun-Szolnok megye egy nagy helységében (vasútállomás helyben), a köz­ség főterén minden üzletre alkalmas nri ház. Ára 500 000 korona. Siófokról 1/a órára egy szobás konyhás villa. Ára 250.000 korona. Heves megyében fürdő. Ára 4.500,000, K. Hevesmegyében 30 szobás szálloda. Ára 8 millió korona. Keresek: if|||B Bárhol a Dunántúl 20 holdtól felfelé bár mily nagyságban birtokot bérletre vagy vételre. 2000 holdas bérlet még hátralévő 6 évre átadó. Amortizációs (törlesztéses) köl­csönöket megszerzők a legmaga­sabb összegig. Nagy disznóforrázó teknők eladók. Flschhof Sándor ingatlanközvetítő irodája Szekszárd br. Augusz lmre-u. 628. sz. Közvetítő szervezetem eddig kiterjed : Tolnamegyén kívül Budapestre, Pécsre Kaposvárra, Győrre és Keszthelyre, Nagykanizsára, Kispestre, Rákos Szt Mihályra, Fehérvárra. Bajára, Egerre. ma a legtökéletesebb terpentines cipőkrém.

Next

/
Oldalképek
Tartalom