Tolnamegyei Ujság, 1921 (3. évfolyam, 1-54. szám)

1921-12-03 / 50. szám

4 1921 december 3. — Nem orvosoknak tilos az ér­vágás és kflpftlés. Egy régi, még 1876. évből való belügyminiszteri rendelet megengedte az állandóan megtelepült borbélyoknak és segé­deiknek, bogy írásos orvosi rende­letre köpülyölhetnek és eret vág­hatnak. Ezt az orvosi dadomány mai állásával össze nem egyeztethető, az orvosi gyakorlatba kontárkodást ttirő rendeletet most a népjóléti mi­niszter hatályon kívül helyezte és úgy az érvágás, mint a köpülyösés gyakorlásától.-büntetés terhével az orvosi minősítéssel nem rendelkező egyéneket í. é. nov. 19-én kelt ren­deletével eltiltotta. — Ébredő-nap Dunafőldváron. Múlt hó 20-án Danaföldváron az Ébredő Magyarok Egyesülete népgyttlést tar­tott és atána az Egyenlőség! Körben táncmulatságot. A népgyülésen a Központ nevében Csöpp Ferenc fog lalkozott hosszabb beszédben a zsidó­kérdéssel, az estélyen pedig dr Erdélyi Aladár ügyvéd, nagybirtokos tartott hatalmas, mindvégig érdekes előadást Magyarország slzsidósedásának kér­déséről. Az előadáson megjelent Duna földvárnak és környékének egész kcresntény előkelősége. — Revldiáljék a földbirtokra jelent­kezetteket. A földbirtok helyesebb megosztásáról szóló 1920 : XXXVI. t.-c. előírja, hogy a földbirtokra je­lentkezett egyének igényjogosultságá- nak megállapitása céljából a járási (városi) mezőgazdasági bizottságok meghallgatandók, amelyek határoza­tukat titkos szavazással döntik el. A városi mezőgazdasági bizottság « hó 3-án délután tartja meg e tárgy­ban rendkívüli ülését. — Pótvásár Szekezárdon. A si­kertelen Erzsébetnapi vásár helyett Szekezárdon 1921. év december bó 19-ére pótvásár engedélyeztetett. — Hollay Kamillával kezdi meg e I heti, szombat vasárnapi műsorát a Világ-mozgó. A nagyközönség előtt nem is kell sokat irni Hollay Kamil- I Iáról, aki minden szerepében a leg j bájosabb játékot produkálja. Hollay szenzációs filmjátékának címe: „ Újjá- születésu dráma 4 felvonásban. Kod den, 5 én a „Don Quijotte(t kalan­dorjáték, olasz filmujdonság kerül bemutatóra. Ebben nemcsak az olasz művészek tökéletes játéka, bravúrjai, trükkjei szórakoztatják a közönséget, hanem a legszebb olasz tájak is gyö­nyörködtetik. Csütörtökön amerikai művészekkel a főszerepben a „Cali­fornia fedélzetén“ cimü 5 felvonásos drámát vetitik, A darabban meglát­hatjuk az amerikaiak legkedveltebb művésznőjét, Juanitta Hansent. Szom baton és vasárnap „A megfagyott gyermeku filmjéhez Szekszárdra jön Szécsi Ferkó, akit a vásznon már többször láttunk. A 10 éves kis ma­gyar művész, a kiváló szinésztalen- tum ezúttal játszani és szavalni is fo'g. — A köztisztviselők fájt és szene. A szekszárdi vasúti állomás főnök­sége, amely a köztisztviselők kedvez­ményes fájának és szenének e’árusi tásával ven megbízva, arról értesíti az érdekelteket, hogy az előjegyzé­süket és a tüzelőanyagok árát nem fogadhatja el, mert a még szükséges szén és a 20 waggon fa érkezési idejét nem tudja. Mikor a hiányzó mennyiség dirigálásáról értesül, azt' lapunk utján késedelem nélkül a tisztviselők tudomására fogja hozni. — A magyar vöröskereszt egylet ifjúsági osztály: szekszárdi polgári fiúiskolái csoport vezetősége hálás köszönetét mond az alábbi szives adományokért: báró Jeszenszky Já­nosáé Felsőhidvég 100 K, özv. Dőry Dénesné 200 K, Hanzély János Bölcsbe 100 K, Mateidesz 20 K, Halász 10 K, Végh István, Gutt mann Menyhért, Schwartz Miksa 20—20 K, Ledwecki István, Wach tel M., Beck Ignác, Belső Vendeiné 10—10 K, Bettelbeim Miksáné20 K, Fleischer Károly 30 ,K, Süveg Já­nos, Pintér János 1—1 K, Sziget Gáhorné 3 K, T*kler G^Jrgy O K, TOLNAMEGYEI ÚJSÁG Dingha Sándorné, dr. ßcrze Nagyné 5-—5 K, N. N., Székely Imre 1—1 K, Bakó László, Ferenc, Tóth Jó­zsef 2—2 K, Bakó Antal & K, Bakó Mária 3 K, Schäffler Mihály 2«K, Schäffler János 4 K, Lanten­bach Mihály 1 K, Lantenbach János 1 K, Steinbach Antal 2 K, özv. Bulyáki Jánosné, Szabó István, Bó- zső Ferencné 1—1 K, Tamer Ká­roly 4 K, Komlósí József 200 K, dr. Drágíts Imre 40 ɧ . Róth Sán­dor 10 K, Schulz Gusztáv 40 K, Wolf Arnold öü K, Schweisz Miksa 100 K, dr. Káldy Gynla 40 K, dr. Spitzer Manó 20 K, dr. Szászy En- dréné 20 K, özv. Beöthy Károly né 50 K, Leopold Mihályné 50 K, dr. örffy Gyula, dr. Zsigmond Endre 10Ó—100 K, dr. Pirnitzer Béla 25 K, Tóth Károlyné 50 K, Szedlacsek György 100 K. — Lopnak a város határában. A város kihágást büntető bíróságánál nap-nap után emelnek panaszt a szekszárdi gazdák, hogy a földjei­ken visszamaradt kukoricaszárakat, amelyek a mai viszonyok között magas értéket képviselnek, tömege­sen lopkodják. Legutóbbi Osvált Pál szekszárdi földmives tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik a pa­lánki részen levő földjéről mintegy 100 kéve kukoricaszárat emeltek el. A városi tanács szigorúan utasította ezért az összes mező és hegyőröket, hogy a legnagyobb éberséggel ügyel­jenek a reájuk bizott határra, mert a jövőben előforduló lopások esetén szolgálatukból el fognak bocsáttatni. — Üzleti záróra. A m. kir. keres kedelemügyi miniszter megengedte, hogy mindazokban a városokban és községekben, amelyekben a borbély és fodrászüzletek vasárnapokon az egész napon át zárza tartatnak, ezek az üzletek szombaton este fél 9 óráig legyenek nyitva tarthatók. A szombati napra megállapított ezen zárórán túl, a borbély és fodréazüz- letekben sem alkalmazottakat foglal­koztatni, sem bárminemű munkát végezni nem szabad. — Anya- és csecsemővédő szak* Osztály kérése. A Pedlow-féle szere­tet adományok szétosztása folytán még számos szegénysorán anya, akik­nek csecsemőjük ruhátlanok voltak, nem részesülhettek meleg ruhában és fehérneműben. A Szociális Misszió Anya- és Csecsemővédő Szakosztálya a készlet hiányában ellátatlanul ma­radt csecsemőknek a beállott nagy hidegekre való tekintettel, meleg vételkényszer nélkül saját érde­kében mindenki tekintse meg a VILAG­áruházban VII., RÁKÓCZI-UT 42. (Nemzeti Színházzal szemben), ahol az árak hirdetése nélkül Is a legolcsóbban szerez­heti be szükségleteit. Férfi és női angol és francia gyapjú­szövetek, siffon, vászon, kana- vász, zefir, flanel, barchet selymek, trikóáruk, bár- z - sony, kendő és ágygarnitu- rákban HAST MARADÉKVÁSÁR! ELADÁS HA6YBAN ÉS KICSINYBEN! Az árak minden darabon feltüntetve Mindennemű mérlesek és vas-súlyok szakszerű és gyors javítása! Beépített mérlegek javítására szerelőt köldök. — Saját készítményt} mérlegeim: egyen- súlyos, tizedes, százados, tolósúlyos, szekér- és marhamérlegek. — Uj vas- és réz-sulyok a legelőnyösebb árban! — Az összes mérlegeket hitelesítve szállítom. Jonusek Géza mérleggydra Szehszűrd, Pásztor-utca 506 Fekete féle gőzmalommal szemben. ruhával való ellátása végett ismétel­ten azzal a kéréssel fordul a város áldozatkész közönségéhez, hogy nél­külözhető gyermek- és csecsemő­ruháikat, fehérneműtöket, használható ruhadarabokat stb. juttassák el a szakosztályhoz. Amint értesülünk, a szakosztály e hónapban a szegény­során csecsemők javára műsorral egybekötött táncestélyt fog rendezni. — A szekszárdi gőzfürdő a kazán vaskéményének javítása miatt, né­hány hétig zárva marad — Uj Komédia címen jelenik meg. Kaposváron Tyruauer István nivós és tartalmas hetilapja, amely azon­kívül, hogy bőveu tárgyalja a kapos­vári színházi életet, szenzációs cik­keket, regényt, verseket, novellákat essayeket, humoreszkeket közöl. A lap szerkesztője felkéri mindazokat a dunántúli költőket és Írókat, akik müveiket megjelenésre érdemesnek tartják, küldjék be kézirataikat mi­előbb ciméie. A lap előfizetési ára egy félévre 250 korona. Szerkesztő­ség és kiadóhivatal Kaposvár, Ko­rona-utca 10. — A Pénz e heti száma rendkivül érdekes tartalommal jelent meg. Fel- tüuést kelt a főszerkesztő vezércikke, mely a pénzügyi tárca sürgős betöl­tését követeli. Érdekes a riport a bécsi tőzsdesztrájkról. Nagy hord­erejű újítása e kitűnő szaklapnak a külföldi tőzsdei hírszolgálat meg­szervezése. E számban már bő tudó­sítás jelent meg a prágai, zágrábi, belgrádi értéktőzsdékről és a pozsonyi terménytőzsdéről. Ezenkívül számos szenzációs riport, közlemény, tőzsdei beszámoló és kitűnő hírrovat élénkíti a közkedveltségnek örvendő lapot. Előfizetések és hirdetések a kiadó- hivatalhoz Budapest, IV., Ferenciek- tere 3. II. emelet 6. intézendők. — Herczeg Ferenc premierjéről ad számot e héten a Színházi Elet. A „Baba-hu“ és a „Két. ember“ leg­szebb jeleneteit pompás képekben mutatja be a lap, a darabot pedig maga a szerző Herceg Ferenc és Karinthy Frigyes, Barna Károly, Harsányi Zsolt ismerteti. Rengeteg cikk, fotográfia, Szomahizy regény, színdarab, kotta, mozi, zene, divat­melléklet van még a Színházi Élet ben, melynek ára 12 korona, negyed­évi előfizetési dij 120 korona. — Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet kör­út 29. sz. Kiadó: »Tolzaimgyel Újság< hírlapkiadó rt. Felhívás. Felhívjuk mindazokat, akiknek a FUTURA Magyar Szövefkezeti Köz­pontok Áruforgalmi rt. tamási kiren­deltségével szemben bármi néven ne­vezendő követelésük van, hogy azt fentnevezett Szövetkezet szekszárdi Kirendeltségével záros batáridőn be­lül közöljék. FUTURA szekszárdi Kirendeltsége. le$szebl) karácsonyi ajándlk mremek bútordarab. Igen jutányos árban, a leg­rövidebb idő alatt, készít Tűrő József asztalos Szekszdrd Mii hely: Rákóczi-ut 974. Állandó butorközvetités. — Eladó antik bútorok. jogi szeminűrlum ügyvédi Budapest, VI., Andrissy-uf 8 és Szeged, Pallaviefnl-utoa 3 Legrégibb és legmegbízhatóbb Intését. Biztos sikerrel előkészít bár­mely egyetem és jogakadémia összes jogi vizsgáira és az ügyvédi vizsgára. Jegyzetbérlet! Rekapituláció! Minden felvilágosítást azonnal ad: Dr. Kállay Zoltán, igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom