Tolnamegyei Ujság, 1921 (3. évfolyam, 1-54. szám)

1921-01-01 / 1. szám

2 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1921 január 1./ A szervezet elnöknője meghatva lépett szegényei elébe. Azok a kö­szönő szavak, melyek a piciny gyer­mekajkakról elhangzottak, könnyet csaltak szemébe. -— A római pápa Őszentsége ajándékát: 1000 koronát tiz olyan szegénynek adta át saját- kezüieg, ki hitbuzgóságával rászól gált. Kiosztottak még vagy 30,000 koronát,' élelmiszereket és sokkok rnhaneralit. — Boldogság ül minden arcon, boldog a szegény s boldog a misszió társulat minden tagja. * i Karácsonyi szeretetadományok gya­nánt a következő amerikai rahane- müek érkeztek Szekszárdra Pedlow kapitány akciójából: .280 darab meleg alsónadrág, 269 darab nyári alsószoknya, 400 darab női ing, .119 gyermek ing, 227 férfi ing, 265 .pár férfi alsónadrág óa ing, 70 pár férfi flanel/alsónadrág és ing, 455 pár férfi harisnya, 12‘ pár női harisnya, 212 darab férfi . stetter, 390 darab gyermek svetter, 150 darab női mellény, 199 darab leányka kabát, 10 darab trikót férfi kabát, 20 darab trikót férfi alsónadrág, 20 jlarab női flariell kabát, 41 darab női szövet kabát, 27 darab gyer­mek kabát, 12 darab fia kabát, 5 darab paraszt kabát, 2 darab férfi kabát, 350 darab shavrl, 600 darab vászon törülköző, 188 darab frotir törülköző, 14 darab téli paplan, 36 darab fekete leányka kötény, 8 vég rózsaszín flanel), 45 csomag csecse­mő-kelengye, 45 csomag varró fel­szerelés. Városi képviselőtestületi közgyűlés. Szekszárd város folyó hó 23-án a képviselőtestületi tagok élénk érdek­lődése mellett rendkívüli közgyűlést tartott. Vtndl István li. polgármester me­leg szavakkal üdvözölte, a megjelen­teket és azon bő óhajtását fejezte ki, hogy végre hat évi súlyos meg­próbáltatás és szenvedés után hozzon számunkra a Mindenható boldog ka­rácsonyt. A Hiszekegy szavaival az ülést megnyitja. A közgyűlés a vá­rosi tanácsnak az úgynevezett ta­nácsköztársasági volt városi intéző bizottság.relien folyamatba tett bűn­vádi'élj/írásró! szóló jelentését tudo­másul vette. Majd névszerinti szava­lással elfogadta a helybeli pénzinté , zeteknél fennálló folyószámla hitel bejelentést. Élénk vita fejlődött ki az 1920. évi költségvetés keretében felmerült hitel túllépésről-.elhangzott tanácsi je­lentésnél. Dr. Fehér Lőrinc, e kér­déssel kapcsolatban azon indítványát terjesztette elő, hogy a város a je­lenlegi fogatok számát apassza, mert tartásuk oly sokba kerül, bogy a 1 közönség a költségeket nem birja meg. Vendl h. polgármester vála­szában kijelentette, hogy a fogatok az élelmi és egyéb hatósági ellátás alá eső szükségleti cikkek befuvaro- zásánál, a Sédpatak javításánál' és több közmunkánál annyira igénybe vannak véve, hogy a jelenlegi állo­mány nem apasztható. Kimutatja, hogy e munkáknak a mai horribilis fuvardijak mellett fogadott fuvarok­kal való elvégzése sokkal nagyobb terhet róna a városra, mint a jelen­legi fogatok fenntartása. £ szavak elhángzásá után a képviselőtestület 1 tanács javaslatát fogadta el éB Fehér Lőrinc indítványát elvetette. Ezután tudomásul vette a képvi­selőtestület | községi szeszfőzde üzembevételéről szóló tanácsjelentást, I városi alkalmazottak részére járó- élelmiszer és széntéritmény1 előlege­zését,' az iparos tanonciskola költ­ségvetését es mult évi számadását, apaállatok eladását és újabbak be­szerzését, a villamos és jégmü pénz kezelésére vonatkozó tanacsjavasla tot. Előtérje?/.rést tett aziránt, hogy a város határában a mezőr»" dóri és hegyőr! szolgálatot az ái a: i'end­őftóg lássa el. A viliamesmü üzlet-* menetének és gépi berendezésének megvizsgálására bizottságot küldött ki. Végül több kérdés, felebbezés és illetőségi ügy letárgyalása után-az el­nök a közgyűlést a késő esti órák­ban berekesztette. Előfizetési felhiuös. ' Lapunkra 1921 január elsejével kezdődőleg uj előfizetést nyitottunk. Kérjük Tolnavármegye nagyrabeesült lakosságát, hogy lapunkat, mely tá­vol állván minden politikai elfogult­ságtól, mindenkor és elsősorban . a magyar nemzet egybeforrasztásáért harcolt, célja mindig az igazságnak és közérdeknek becsületes szolgálata volt, továbbra is támogatni szíves­kedjenek az előfizetési dijak bekül­désével. Előfizetési dij: Helyben Vidéken egész évre . . . 80— 88 — félévre ... 42.—' 46.— negyedévre . : . 24.— 26.— Hazafias üdvözlettel: a Tolnamegyei Újság .... kiadóhivatala. Hírek, ____ — A földgáz és ásványolaj kvtak tekintetében a kormány és egy vi- 'lághirü angol pég közt szerződés jött létre, a melyet a nemzetgyűlés jóvá­hagyott s amely szerint a cég saját költségén nagyobb szabású fúráso­kat fog^eszközölni a Csonka-Magyar - ország területén. Ha lehet valami, a meiy kétségbeejtő helyzetünkön ja­víthat, úgy ezeknek a fúrásoknak eredményessége az. Mint képviselőnk­től, dr. Orffy Imrétől, aki, mint a nemzetgyűlés pénzügyi bizottságának előadója, Böckh államtitkárral, a ma­gyar földgáz kutak zseniális létesítő­jével e kérdésben többször tárgyalt, halljuk, hogy vármegyénk a fúrá­sok eredményessége szempontjából egyike a legkedvezőbben minősig letteknek, amit egyébként az is bi­zonyít, hogy az országban az első két fúrás a zalamegyei Letenyén és □álunk Kurd Csibrákon fog történni. Böckh államtitkár, nyilatkozata sze­rint S-zekssárd közelében is vannak kedvező kilátású helyek s a nagy „boltozat“ éppen Szekszárdtól északra van körülbelül 12 kilométerre. Ha az első két forrás eredményes tlesz, úgy rövidesen követni fogja a többi I reméljük a vármegye gócpontjai kivétel nélkül részesülnek a föld mé­hének nagyszerű áldásaiban. — Az iskolakerülés megakadályo­zása. A vármegye , területén sok he­lyütt észleltetett az a. szomorú do­log, hogy egyes saülők hanyagsága folytán az iskolaköteles sorban levő gyermekek az iskolát elkerülik ,s az igazolatlan mulasztások száma igen nagy. Hogy egyes szülők és gyámok oly lanyhán teljesítik felügyeleti kö­telességüket, eunek jó részben az az oka, hogy az 1—8 koronás bírság­nak a mai viszonyok között a leg­csekélyebb elrettentő hatása sincsen. Erre való tekintettel a vármegye al­ispánjának indítványára a törvény- hatósági bizottság a folyó évi de­cember 16-án tartott közgyűléséből feliratilag kérte a vallás- és közok­tatásügyi minisztert,- hogy megfelelő módon sürgősen intézkedjen, hogy az iskolakerülők szülői és gyámjai mulasztásaikért a mai viszonyokhoz mérten érzékeny büntetéssel legye­nek sujthatók. — Jótékonyság. A C3éndben, min­den reklám nélkül munkálkodó/Sze/c- szárdi Ref. Nőegylet a karácsonyi szent ünnepekre felekezeti különbség nélkül 35 iskolás és óvodás gyerme­ket ruházott' fel. Őszinte köszönet és elismerés illeti meg az egylet vezetőit, továbbá' azokaf a fáradhatatlan asz- szonyokat és leánykákat, akik^mtin- den szabad idejüket feláldozva dől-1 goztak ezen a krisztusi munkán. — Eljegyzések. Szilágyi Andor Budapestről eljegyezte Strasser Er­zsit Szekszárdról. Moizes Károly leányát, klárikát eljegyezte Vttl^ga István erdész. Min­den külön értesítés helyett.. Gyiiszü István rendőrségi hivatal­nok eljegyezte Czank Annuskát. Minden külön értesítés helyett. Klein Vilmos, a Magyar Árufor- galmi r.-t. tisztviselője és Grossl Bettyke,, Haspel József gyámleánva, folyó hó 26-án jegyet váltottak. — A kommunisták által kivetett SafCOk a károsultakat még ma is teljes joggal izgatják annál inkább, mivel közpénztárakban ma is őriz­nek ily eredetű összegeket s azok kiutalása, illetve felosztása érdeké­ben mi som történt. Ez a körülmény arra késztette dr. Őrffy Imrét, a szekszárdi kerület képviselőjét, hogy az igazságügyi miniszterhez egy me­morandumot nyújtón be, a melyben rámutatott a helyzet tarthatatlan vol­tára, valamint arra, hogy az e tárgy-, ban ! eddig kibocsátott két rendelet a gyakorlati élet igényeit egyáltalán nem elégíti ki s kérte, hogy a kér­dés tyból vétessék szabályozás alá,, rámutatva egyben egyes eddi§ meg­tenni elmulasztott rendelkezések szük­ségességére. A miniszter válaszában “megígérte az újabb rendezést s uta­sított* szakközegeit, hogy lépjenek dr. őfffy Imrével érintkezésbe. | A mint értesülünk, ez megtörtént I a január havában kibocsátás alá ke­rülő uj rendelet lényeges rendelke­zései az alábbiak lesznek. Az összes igények újból bejelentendők. A fel­osztást nem az igazságügyi minisz­ter, hanem az ílletékés járásbíróság fogja eszközölni, melynek határozata ellen .egyfokú felebbezés lesz a tör­vényszékhez. Ha nem lesz elég fede­zet, a felosztás a kivetés' arányában fog történni. A záros határidőn túl bejelentett igényeket csak a törvény rendes utján és az illető kommunia- 'ták vagyonával szemben lehet érvé­nyesíteni. 'Valószínűleg ki fog mon­datni az egy községbeli igénylők közös képviselőválasztási kötelessége, amely 'aktusnál, valamint egyéb elő­készítő cselekménynél a községi elöl­járóságoknak döntő szerep jut. Re­méljük, hogy jelzett rendelkezések mielőbb megjönnek i igazságosan el­intézik ezt a már régóta vajúdó ügyet. — Uj missziós tag. Özv. Fónagy Józsefné .1000 koronával a misszió alapító tagjainak sorába lépett. , — A hadirokkantak-, özvegyek- és árvák Összeírására vonatkozó batár­idők január 15-ig meghosszabbittat- tak. A hadiözvegyek és badiárvák "hivatala figyelmezteti úgy az érde­kelteket, mint az összeírást és a gyűjtéseket esfeközlőket, hogy gabo- nanemüek és fel nem dolgozott iiszt- nemüek gyűjtése a a Belügyminisz­térium leirata alapján tilos. A ház- felügyelők. Írják össze a házban lakó badirokkantakat, özvegyeket és ár­vákat kivétel nélkül. — A szegény főiskolai hallgatók ÖSZtÖndija. A Szoc. Misszió Társulat január hó 3-án délután 3 órakor a városháza nagytermében választmá­nyi ülést tart. Tárgy: egy jótékony emberbarát által adományozott 5 drb. 5000 korona, azaz huszonötezer kő-1' ronás ösztöndíj kiutalása. A pályá­zók kérvényeiket 1921 január 4-én délelőtt 10 és 12 óra között átvehe­tik a Nővédelmi Hivatalban. — A népkonyhára adakoztak: gróf Apponyi Géza 200 K, Szeghy Sándor 200 K, dr. Kämmerer Gusz­táv 100 K, Honig Albert, Döry Frigyes, Bernrieder József K.-Hjdvég 200—200 K, 3 zsák burgonya, báró Rudnyánszky 5 kg. zsír, özv. Sala­mon Árminná 1000 K> Kunfy Ká- rolynó 50Q ,K, Wolf Henrik újabban ismét 250 K és gróf Széchenyi Do­monkos 2000 K. Ezen adományokért hálás köszönetét mond a népkonyha szegényei nevében báró Schell Jó­zsefné. — A vörösök által elrabolt ruhák. A tolnamegyei vörös őrségek és vörös katonák annak idején sok értékes ruhaneműt óa alsórühát, valamint egyéb dolgokat raboltak el, melyek­nek egy részét maguk kpzött szét­osztották, másik részét szétosztás vé­gett Budapestre szállították. A vö­rös uralom bukása után dr. Radó Arthur kutatott Budapesten.ezen dol­gok után, amelyek föltalálásuk után Szekszárdra szállíttatták. A lakosság njság és dobszó utján felszólíthatott, hogy a megkerült ruhákat jogos tu­lajdonosuk vegyék át. Ezen megta­lált 'ruhák legtöbbjének jogos gazdija akadt, egyrészük azonban grfzdátla- nul maradt. Ezeket a szállítási stb. költségek fedezésére . elárverezték. Megmaradt még ‘három fekete posztó atilla és egy fekete bársony disz- magyar. Ezen értékes ruhák az ár­verésen azért nem adattak el, hogy ,jogos tulajdonosuk esetleg Tolnavár- •megye irodaigazgatójánál átvehesse. — Adomány. Gyalog István ev. lelkész Kéty, lapunk utján 3Ö koro­nát küldött | hadiárvák részére. — Szini Márk tanító Hőgyész, újévi üdvözlet megváltás címén 20, koro­nát adományozott a hadiárvák részére. Simontornya község ugyancsak la­punk utján 1000 koronát küldött a Dunaszentgyörgyi tűzkárosultak ja­vára. Kunfy Károlyné 500—500 K t adományozott a szekszárdi népkony­hának és a báró Augusz árvaháznak és Wolf Henrik 250—250 K-t a népkonyhának és a róna. kath. óvo­dának. Az érdekéit jótékony intéz­mények ezúton fejezik ki hálás kö- szönetüket az adományokért. rn A rabek karácsonya. A fog­házban sínylődő szerencsétlen em­bertársaink karácsonyi megajándé­kozásához hozzájárulták: Dr. Albersz Rezsőné, özv. Diczenty Ernőné, dr. Eri Mártonná, dr. Gaáí Dezső, Fejős Imréné, dr. Gulyás fójzaef, dr. Hit­ter Győző, Kovács DávicínéJ Reach Aúrélné, dr. Káldi Gyuláné, Virányi Károlyné. és dr. Spánvi Leóné, mely­ért hálás köszönetét mond a Szoc. Misszió 'Társulat elnöksége. — Színészet. E hét legsikerültebb előadása a keddi volt, amikor a „Szerelem vására“ .cimü amerikai történet került színre.-A termet zsú­folásig megtöltötte a közönség. Az idegi'zgató darabok hiába jobban vonzzák a színházlátogatókat, mint a kevéssé erős kitételü, de művé­sziesebb és több erkölcsi tartalmúak. A keddf előadáson Biró Böskének é3 Verzár Zoltánnak alkalmuk volt be­mutatni, hogy mit tudnak nyújtani. Mindketten igén jól, erős átérzéssel, megfelelő arc- és bangjátékkal ala­kították meg nehéz szerepüket. A közönség többször jutalmazta őket teljesen kiérdemelt tapssal. Kolossay Annus is igen jó volt kis szerepe­ben, Farkas Gusztáv szintén jól ját­szotta nem nokonszenves beállítású szerepét. — Csütörtökön „Pillangó főhadnagy“ került színre. — Pénte­ken este „Nagy szilveszteri kabaré“ lesz Hidassy Sándor operaénekes ven­dégfelléptével, — Szombaton „Cigány­báró“, — Vasárnap „Ingyenélők“ kerülnek színre. — A lakosság cukorellátása. A vármegye alispánjának sürgető fel- terjesztéseire a közélelmezési minisz­ter Szekszárd rt. város és a járások december havi kontingensét kiutalta és már a leszállítás iránti intézkedé­sek is megtörténtek, úgy, hogyha a szállítási viszonyok lehetővé teszik, akkor a közönség már nem sokára megkaphatja várva-várt cukor járan­dóságát. A kiutalással egy időben a közélelmezési miniszter a cukoreilá- tás rendjét is rendeletileg szabályozta. E szerint' mindenütt a hatósági cu­korellátásból törölni kell a közalkal­mazottakat, a vasutasokat családtag­jaikkal együtt, a nemzeti hadsereg összes tagjait, a nős tisztek l és hi­vatásos altisztek, valamint család­tagjaik kivételével; a\közvéffletí el­látásban részesülő ipari [vállal.i|ok al-

Next

/
Oldalképek
Tartalom