Tolnamegyei Ujság, 1920 (2. évfolyam, 1-54. szám)

1920-07-31 / 32. szám

1920 julius 31. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 5 — A Jegyzők Országos Árvaház Egyesületének igazgató tanácsa aug. 10 én délután 4 órakor tartja Ülését Budapesten, az egyesület hivatalos helyiségében. Az Ülés tárgysorozatán szerepelnek: az igazgatói és szám vizsgáló bizottsági jelentés, az ala pitványi kamatok szétosztása éa a rendes segélyek megállapitása, a jövö évi költségvetés, a folyó évi pót­költségvetés, valamint a cinkotai loánynevelő intézet sorsának a meg­állapitása. — Ki akar barackot eladni Debre­cen város központi szeszfőzdéjének ? Debrecen város központi szeszfózdéj a magyar királyi közélelmezési mi­nisztériumhoz intézett jelentése sze­rint hajlandó ezidőszerict barackot akár mint nyers gyUmölceöt, akár mint cefrét waggontételekben bár­mily mennyiségben, Debrecen-Péter- fia állomáson, mint nyers gyümöl­csöt métermázaánként és mint cefrét r hektoliterenként 200 koronáért nt- veuni azonnali fizetés mellett. A ké­sőbb éró gyümölcsökre annakide­jén fog a szoszfőzde nyilatkozni. Ajánlatok Debrecen város központi szeszfőzdéje címére teendők. — Halálozás. Szlics Imre majosi ág. ev. lelkész folyó hó 25 én élete 39. évében meghalt és 27 én temet­ték el az egész környék lakosságá­nak nagy részvételével, özvegye ez. Linde Etelka, valamint E.uska, Imre es Guszi nevű gyermekei gyászolják. — Rendőri igazolások. Az állam- rendőrség folyó hó 22 én a vasúti állomásra érkező és elutazó közön­ség körében, 24-én n reggeli órák ban pedig a helybeli szállodákban és kocsmákban, a délelőtti, valamint az éjjeli órákban pedig a város egész területén razziát tartott. A gyanús egyéneket igazoltatták, akiknél pe­dig katonai kincstári tárgyat talál­tak, azt azonual elkobozták tőle. A razzia alkalmával a közrendre ve­szedelmes egyéneket nem találtak. A kincstári tárgyakat átadták a katonai parancsnokságnak. — A fényüzési adó és a női ruhá­zati Cikkek. Az Omke beadvánnyal fordult a kereskedelmi minisztérium­hoz és kéri, hogy a fényüzési for­galmi adó alá eső áruk közttl a fel­selymek, nyári ruhákhoz alkalmas mosóselymek, a nyers selymek, a pongis, japonais, müselymak, pamut- bársony , cliapbársotiy, félselyem, pluch és pamutplacb kivétessenek. A be­advány szerint n felsorolt anyagok a női ruházatnál, különösen a nyári idénybeli annyira a mindennapi szük­séglet tárgj át képezik, hogy ezek­nek a fényüzési adóval való meg­terhelése, illetőleg fényüzési cikknek való nyilvánítása teljesen indokolat­lan. De a törvényjavaslat tendenciája nem is az, hogy a n-api fogyasztás tárgyait a nugy adótételekkel még inkább megdrágítsa, csupán a luxus cikkek fogyasztásából akar az áliam számára jövedelmet biztosítani. — Zrínyi Gárda Liga az erkbic* védelmére. Ismerteti- Caávossy Ele­mér S. J. Kalocsa, 1920. Ára 5 ko­rona. Kapható na Árpád r. t. könyv kereskedésében Kalocsán. Ifi a Zrínyi Gárda? Erre a kérdésre ad feleletet ez az ügyesen összeállított füzet, mely beszámol a gárda kalocsai alakuló gyűléséről. Közli P. Csávaisy Elemér és M. Lafranco István tartalmas be­szédeit is. A Zrinyi Gárda keresztes hadjáratot iodit a piszok, a szeaay, a bűn ellen. Sóba nagyobb szükség nem volt az orkölosvédelem meg­szervezésére, mint napjaidban. Ettél függ országúik jövője, a magyarság boldogulása. — Előadások a selytmtesyssztäs- ral. Hónapok óta özekszárdon tar tózkodik Bulié tanár, udvari tsuá- csos, a görzi vult osztrák vegyvizs­gáló átiuuiás és seiyeustenyésztési in­tézet nv. igazgatója, aki iu*st a ma­gyar seijemtenjézztés évtizedek óta kipróbált vezetőit oktatja az ő tudo­mányára. Ez az ur hétfőn és keiden este meghívott közönzégzek is tar­tott ns-tKUf »T'drS előadást a selyam- tenyésztí >1. CialédsttU hallgattuk ezeket az elóadáaokat, hiszen semmi olyat nem mondott, amit itt már ré­gen ne tudtak volna. Azok az isme­retterjesztő előadások, amelyeket né­hai való jó Bezerédj Pál emberei vagy húsz éven keresztül nagy siker­rel tartottak szerteszét az ország­ban, mind ugyanazok voltak, mint ennek az előkelő idegennek a mos­tani tanításai. Ha végül felemlítjük, hogy a Bolié által vetített képeket régóta ismerjük a magyar előadások- ' rói is, úgy mindent elmondottunk i 'arról, ami ebben a dologban a kö­zönséget érdekelheti. — A tamásii ellenforradalom bün- pöre. A múlt év május 31-én Zay Dezső parancsnoksága és Steinmetz István mérnök, dombóvári politikai megbízott vezetése alatt 60 pécsi bá nyász és 27 dombó .-ári felfegy vér­zett terrorista Tamásiba ment, hogy ott az ellenforradalmat leverje. A vasúti kocsikat elhagyva rajvonalba fejlődve és kisebb csoportokra oszolva tűzharcba bocsátkoztak az ellen­állást kifejtő tamásii polgárokkal, a kiket a veszprémi és székesfehérvári terroristák segítségével levertek. A veszprémi terroristák Berta Pál, Ma­darász József és Hőrick Imre ta­másii lakosokat felakasztották, a dombóváriak és pécsiek pedig Kis A. József magyarkeszii molnárt az iskolaépület falshoz állították éa agyonlőtték. Ezután letartóztattak 90 embert, azokat súlyosan bántalmaz­ták, a község lakósaitól 100 darab marhát, több vasnti kocsi élelmi­szert és ruhaneműi elraboltak, majd 29 letartóztatott tamásii férfit ma­gukkal hurcoltak Dombóvárra, illetve Kaposvárra. A pécsi bányászok a kommunizmus bukása után elmene­kültek, a veszprémi és székesfehér­vári terroristák fölött az ottani tör­vényszékek ítélkeztek, inig a dom­bóvári vasutasok a szekszárdi fog­házba kerültek. A múlt héten két napig tárgyalta ezt a nagyszabású bfin pert a szekszárdi törvényszék, amely Kómives Géza nagykónyi-i születésű építőmestert, dombóvári vasúti alkalmazottat, aki Kis A. Jó zsef molnárt Kővágó István sUtőse- góddol és 3 bányász terroristával agyonlőtte, 15 évi fegyházra Ítélte, Kővágót pedig 12 évi fegykázra. Major Viuce dombóvári géplakatos 1 évi börtönt, Horváth Peffer dom­bóvári vonatfékező 1 éri börtönt, Kovács Lajos dombóvári főmozdony­vezető 1 évi börtönt, Horvát József dombóvári vasúti segedfékezó 1 évi börtönt, Bóna György dombóvári vonatfékezó 1 ovi börtönt, Eigen- bród András dombóvári vasnti ko­csirendező 1 évi börtönt, Strádi Jó­zsef dombóvári vonatfékező 1 évi börtönt, Gelenasér Sándor dombó­vári mozdonyílitő 1 évi börtönt, Ho­her Antal dombóvári vasúti fékező 1 évi börtönt, Berta Janos dombé vári vasúti fütő 1 évi börtönt, Kroó Emanuel budapesti műszerész 2 évi fegyházat, Dankó Gyula dombóvári vasúti géplakatos 1 évi börtönt, Ye- nerusz Alajos dombóvári vasúti k.i- sánkováos 1 évi börtönt, Vince La­jos dombóvári vasúti műszerész 1 évi börtön», Hanti István dombó­vári földioive8 1 évi börtönt, Rich ter János dombóvári mozdonyvezető 1 évi börtönre, Móricz Gyula dom­bóvári vasúii géplakatos 1 éri Uör- töat, Túri János vasúti géplakatos 1 ovi börtönt, Csonka Ferenc dom­bóvári vasúti géplakatos 1 évi bör­tönt, Scbónfeid József dombóvári vasnti géplakatos 9 hóuapi börtönt, Hsgelmajer József dombóvári vonat- fékező 1 éri börtönt, Bernáth Ist­ván dombóvári vasnti kocsirendező 1 évi börtönt, Koczor György tioe- bóvári vasúti géplakatos 9 hónapi börtönt, Bruokmanu Lajos dombó­vári vaeaii asztalos 1 évi börtönt és Orbán István dombóvári vasnti kocsirendező 1 évi börtönt kepott. A vádlottak zagy része a mait év augusztus 27. és október 22. közti időben kerültök a fsjházba és a le­tartóztatásban töltött időt a bíróság a baatetósbe beszámította. Ragadó« áll.tbetegségek a vármegyében. Lépfene: Dunaföldvár, Dunaszent- györgy öcséuy, Sióagárd, Várdomb, Felső ireg. Veszettség: Dombóvár, Bikács, Du­naföldvár, Paks, Dees, Simonmajor, Kötesd, Nagyszékely, Tolnanémedi, Usdborjád, Nagyszokoly, Pári, Ta­mási, Belacz, Dőrypatlan, Nagymá- nyok, Szekszárd. Takonykor: Paks. Ragadós száj- és körömfájás: Vá­ró Dg, Dombóvár, Böícske, Györköny, Dunaföldvár, Fadd, Kistápó, Nagy- dorog, Németkór, Paks, Gtndlicsa- Iád, Simonmajor, Pusztabencse, Kö- lesd, Felsőnána, Kölesd, Ntgysuó- kely, Sárszentlőrincz, Felsőireg, Fel­sőnyék, Fürgéd, Kánya, Magyar- keszi, Koppányszánté, Nagykónyi, Majsamiklósvár, Szemcséd, Tamási, Nagyszokoly, Grábócz, Dőrypatlan. RÜhöSSég; Bikáes, Bölesae, Ma- docsa, N.sgydorog, Németkér, Paks, ócsény, Sárpilis, Simonmajor, Sár­szentlőrincz, Bonyhád. Sertósorbánc : Fadd, Paks, Gindli- •salád. Sertéspestis: Kurd, Ujdombóvár, Böieske, Dunaföldvár, Paks, Duna- szentgyörgy, Nagydorog, Gindlicsa- lád, Decs, Sárpilis, Szedres, Simun- •major, Tolna, Gyönk, Kőlesd, Felső­nyék, Fürgéd, Börzsöny, Dőrypat­lan, Csikó, Mőcsény, Szekszárd. — Az óz8áki elásott ezüst. Ifj. Leopold Lajos ózsáki bérlő ezüst- neműjét a kommunizmus alatt Bürg- ner Jakab és dr. Iiadó Artúr intézői elásták a puszta parkjában, hogy a vörösök rekvirálása elől megment­sék. Valaki besúgta a dolgot Ara­nyos György kormányzótanácsi el­nöknek, aki a titkárát, Kismándor Sándort küldte Ózsákra a kincsek felkutatására. A titkár hamarosan meg is találta a 38 kilogrammnyi ezüstöt, amelyet beszállítottak Szék- szárdra, egyúttal Btirgnert és dr. Radót letartóztatta. A szekszárdi tör­vényszék zsarolás és személyes sza­badság megsértéséért egy évi bör­tönre ítélte a titkárt, aki egyéb ügyek miatt is felelni fog még a bíróság előtt. — Életmentő diák. Dicséretre méltó bátor tettet vitt véghez a múlt csü­törtökön Németh FtUöp, a dombóvári főgimnázium hetedik osztályának ta­nulója. A sok esőzés miatt megáradt Kapós vizében fürdött két fiatal le­gény, akik nem ismerve a viz árját, egy örvénybe belesodródtak és már- rair elmerültek, midőn Németh Ftt- iöp a vízbe yatette magát és mind­kettőt kimentette. A hősies tettst a hatóság figyelmébe ajánljuk, a bátor életmentő illő megjutalmazza* céljából. — A TolnavaKtrejyei Általános Tanitóegyasület elnöksége ez utón hívja fői azon tagjait, kik a Tanítók Házában létesített „Tihanyi - szoba alapítványira igényi tartanak, kér­vényeiket Horváth Ignác egyesületi alelnökhöz aug. 15-ig nyújtsák be. — Veszettség Szekszárden. A vá­ros területén előfordult veszettség . folytán a hatóság 90 Dapes ebzárla- tót rendelt el. A kutyák ezalatt az idő alatt kötve tartandók, az ut- ; các c?ak szájkosárral éa vezeték- zsinóron vezethetők. — Műkedvelő előadás Döbrökőzön. A döbröközi ifjúság junius bó 29-en a Róm. Kath. Olvasókör helyiségé­ben igen sikerült jótésonycélu tánc­cal egybekötött műkedvelői elő.-.dr.st tartott, amely alkalommal a derék műkedvelők Krumper Lajos tanító rendezésével igen sikeresen adták elő A „Falu rossza* cimü népszínművet. Felülfizettek: Kőiért László Szek­szárd, Törő Gyula Kisszékely, Szenezi istván Simontorcya 100—100, Gon­dos Juliska, Vicze Ferenc 50, Vásár­helyi Ernő 50—50, Weigl Jenő 40, Gál Jánosné, Czabola Gizella, Viz- mati Gyuláné Königsteiu Imre, Pap Pál 20—20, dr. Politzer Manó, Fei- ber Ferenc, Takács János, Márkus Miklós 10—10, N. N. 5 koronát, Spitzer Vilmos deszkákat, összes be vétel: 6302 korona. Kiadás 1279 korona. Marad tiszta jövedelem 3511 korona, ebből a szibériai hadifoglyok hazaszállítására 3000 korona, a Róm. Kath. Olvasókör vigalmi bizottság alapjára 511 korona fordittatott. Fejes Bertalan 0épgyár és gazdaságberendezfi vállalata Székesfehérvár Szállít raktárról azonnal: teljes gőz-, fa- széngáz-, benzin- és járgányos cséplőkész- teteket, fűkaszálókat, aratógepeket, lovas gereblyéket és egyéb mezőgazdasági gépe­ket gyári áron. — Gépraktár: Deák Fe- renc-utca 17. szám. Sport. TIKE—Bonyhádi Move SC 4:0 Folyó hó 25-én látta vendégül a TIKE a bonyhádiak jóleépességü »Move« football csapatát Tolnán, a vásártéren ujonan kiépí­tett sportpályán. A két csapat délután 6 órakor a következő Összeállításban állt fel: Pintér Niedzielszky Gyarmaté Straub 1. Szabados Tóik Schilfer Szauter Háry Szily Rács Léva Seidl Halmay 11. Stertz Halmay IV. Lányi Halmay II. Herceg Papp * Balikó Oravecz I I Már a játék kezdetén látni lehetett, hogy a két egyenlő tormában levő csapat kőzol a TIKE log győztesként kikerülni, mert az erős támadások sorozatát csak a bonyhádi kapus ügyessége folytan tudták részben el­lensúlyozni. Azonban a 35-ik percben Háry a tolnaiak ^centere a kapus tőié helyezett labdájával megszerezte a vezető goalt, me­lyet lélidőig meg is tartottak. A második felidőt a 2-ik percben Háry védhetetlen goalja nyitotta meg, melyet a 8-ik percben Szabados szépen kidolgozott goalba küldött labdája követett. Bonyhád most már újból megkísérli lerohanásaival a támadást, azonban Niedzielszky és Gyarmaty biztosan szereli őket. A 30-ik percben még Rács küld egy éles labdát a bonyhádi ks- puba, mire a játék mindvégig szabályszerűen imponáló lefolyása után a 45-ik percben 4 : 0 arányban végződik a tolnaiak javára. A bonyhádiak közül kiváltak ügyes és szép játékukkal Oravecz, Balikó, Lapp és Halmay 11., mig a TIKE-ben a goallövökön kívül Straub, Niedzielszky, Szily, Gyarmaty, Tóth, Szauter és Schiffer voltak jók. Pintér­nek megint nem akadt érdemleges muakája. A mérkőzést mindkét csapat teljes meg­elégedésére Wirth László biró vezette. Julius hó 31-én és augusztus 1-éu Tolnán tartandó athletikai versenyre a «Szek­szárdi Sport Club» a következő nevezéseket •szközölle: 100 méteres gyors úszás: Hiverth; 25 méteres gyors úszás: Sigora ; 100 méterei síkfutás : Binder. Debulay II.; 400 méteres síkfutás: Tury; 4X100 méteres staféta: Binder. Debulay II., Teleky, Tury; távolug- fís : Csapó, Binder; hármasugrás: Binder; magasugrás: Teleky, Csapó ; radugrát: Gá­bor, Csapó, Teleky: sulydobás: Schmiedegk, Mihályíy, Nagy; diszkoszdobás: Gábor, N«g7­Kiadó: »Tolnamegyei Újság« hírlapkiadó rt Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik felejthe­tetlen jó férjemnek, illetve forrón szeretett édes apánknak . Dr. mezei KURZ JÓZSEFIEK elvesztése alkalmából mély fáj­dalmunkat őszinte részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetét. Czecze, 1920 julius 28. Özvegye és gyermekei. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik felejthetet­len jó feleségem elhunyta alkal­mával részvétükkel fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, úgyszin­tén a Nemzeti Hadsereg Szek- szárdon áliomásezé hivatásos altiszti karának a küldött ko­szorúért ezúton mondok hálás köszönetét. Szekszárd, 1920 julius 30. Jágsr Fsreac, nemzeti hadseregbeli őtuiester.

Next

/
Oldalképek
Tartalom