Tolnamegyei Ujság, 1920 (2. évfolyam, 1-54. szám)

1920-02-07 / 6. szám

2 ________________________________________ TOLNAMEGYEI ÚJSÁG__________________________________ 1920 február 7. a direktóriumtól, hogy az olvasó szoba továbbra is használható, egyéb helyiségekbe azonban be­mennünk nem szabad. Ifjúmunkás otthon a kaszinóban. Ezen nagylelkű engedmény azonban csak­hamar szintén megsemmisült, amikor május hó első napjaiban az u n. ifjúmunkások szakszerve­zetét szállásolták be a kaszinó összes emeleti he­lyiségeibe s az ott lévő bútoraink s egyéb beren­dezési tárgyaink állandó rongálás és megdézsmá- lás tárgyává lettek, a részben neveletlen, erkölcs­telen utcai Buhancok és cselédleányok által. A kaszinó 2 billiárdját, miután azok posztóját a fenti ifjak már alaposan összetépdesték s a golyókat és dákókat ellopták : a „Marx—Lenin munkásotthon“- nak elkeresztelt polgári olvasókörbe vitték. Ké­sőbb megalakult a munkásdalárda, amely azután az ebédlőt és a mellette lévő kis söntés szobát kapta A dalárda elnöke, dr. Kramolin Gyula, hogy a kaszinónak még megmenthessen, amit le­het, a billiárd szobában volt kárpitozott padokat az ebédlőbe vitette s ezen szobát az ifjúmunká­sok elől elzárta. így őneki köszönhető, bogy leg alább ezen padok maradtak meg sértetlen álla pótban. Az ifjúmunkások orgiái Az ifjúmunkások oly orgiákat ültek a ren­delkezésére maradt helyiségekben, hogy még az őrizetükre kirendelt felügyelők is megbotránkoz tak rajtuk s hogy ilyen körülmények közt beren­dezéseink tönkre tétettek, hogy a társadalmi tu­dományi könyvtárt álkulccsal felnyitották s ab­ból mintegy 50 müvet elloptak: nem ejthet cso­dálatba senkit sem. A hírhedt hármas direktóriumnak angnsztui 4 én történt letartóztatása ntán azonnal igyekez­tünk régi otthonunkba visszatérni s amidőn augusz­tus 7-én újból felvettük a leltárt, oly rengeteg kárt állapítottunk meg, amelyet kihevernünk majdnem lehetetlen, A kaszinó kára. A megejtett becslés szerint a felmerült kár 68000 koronán felül van. Kértünk agyán biztosí­tási végrehajtást a volt direktórinmi tagok ellen, azonban kevés a reményünk, hogy kárunk csak részben is meg fog térülni. Hogy képet nyújtsak a kaszinó akkori állapotáról, meg kell még jegyez­nem, hogy a helyiségek a mi belépésünkkor nem egy az ifjúság művelését célzó kultnrintézethes, hanem a szó szoros értelmében vett szemét- és lom tárhoz hasonlítottak. A nemzeti hadsereg a kaszinóban Augusztus 13-án est« fogadtam örömmel a magyar nemzeti hadsereg l-ső hadosztályának Szekszárdon legelső hírnökét, aki mintegy 00 tissttel érkezett ide Szegedről az l-ső hadosztály részére helyet és ellátást biztosítani. Aug. 16 án alispáni intézkedésre bevonult a kaszinónkba az l-ső had­osztály és az első dandár par&ncsnokaágsf amelyek október hó 10-ig vették igénybe, először az összes emeleti helyiségeket, később pedig, amikor a had- osstályparanesnoksig Kaposvárra lett áthelyezve, esak a billiárd- és olvasó-szobákat. Október 12 én ezen utóbbi helyiségeket a Tolnamegyében állomá- aoaó hadseregréss katonai parancsnoksága és a helyi állomásparancsnokság foglalták el és birják a suti napig is. Megindul a tárzasélet A katonaságaik Szeksaárdra és a kaszinónkba ▼aló bevonulásával as a lelki, aa a kedélybeli dermedtség, amelyet as almait hónapok aljasságai fagyasztottak belénk, — lassan felolvadt a as augusztus 23 án aa 1 sí hadosztály tisztikarával egytttt rendesett ■ műkedvelői előadáeaal éa tánccal egybekötött ismerkedési estély, — a szeptember 30 án megtartott helyőrségi tiszti estély, valamint an október 2-án e Saekssárdon állomásozó angol miauié által rendeaett estély — nemesek lelkünk foJmelagodéaének voltak kedves tanujelei, de egy­úttal ékes bizonyságai annak U, hogy e polgári én katonai társadalom kőat még nem oly régen nnilárdan fennállott kínai fal leomlott a helyébe a kölcsönös megértés é* igán magyar baráti és test­véri rokonaaenv és saeretet lépett. Hnrtky admirális látt|tláu' leglelkesebb örömet váltotta ki szivünk­ből október hó 7-én báró Horthy Miklós ellen­tengernagynak, a magyar nemzeti hadsereg rajongásig szeretett fővezérének váratlan meg­jelenése Szekszárdon és kaszinónkban. Kaszinónkat érte az a kitüntető szerencse, hogy legelső, legvitézebb katonánk, a legenda hőse, Horthy Miklós azt az egyszerű ebédet, amely a fennálló viszonyok közt elő volt te­remthető, falaink közt, velünk együtt ét az ót lelkesen szerető tisztjei társaságában elkőltse. Az üdvözlő és köszöntő szavak, amelye­ket társadalmunk minden rétegét képviselő szónokok is az angol misszió vezetője is ez alkalommal hozzá intéztek, nemcsak a leg­nagyobb lelkesedésig menő szeretet is tisztelet, hanem a benne való rcnddfaetetlen bizalom és hűséges ragaszkodásnak is ékes bizonyságai voltak. A Move novemberi estélye. Még egy, a kaszinó helyisegeiben rendezett ünnepi estélyről akarok megemlékezni. A „Move“ szekszárdi csoportja november 23 ‘in a kaszinó helyiségeiben táncestéllyel egybekötött jótékony bazárt rendezett, amelynek rendkivüii sikere nem­csak a nemes célnak, de annak a fáradságot nem ismerd, a nemes lelkesedésben egymáson tnl tenni akaró igyekezetnek köszönhető, amelyet a rende zőség kedves, bájos hölgy tagjai kifejtettek. A kaszinó halottal. A kaszinó tagjai közt a halál az elmúlt év­ben is bő aratást tartott. Hámori Antalt, a mi kedves, tipikus ellentmondónkat, aki azonban oly könnyen volt meggyőzhető és kibékíthető, Mattioni Jánost, az Olaszországból ide telepedett és jó ma­gyarrá lett billiárd pajtásunkat és Wigand Já­nost, aki gimnáziumunkat 23 éven át a legtelje­sebb hivatottsággal vezette és mint tanár nem­csak felsőbbségének legteljesebb elismerését, de a reábizott növendékeknek és azok szüleinek is leg önzetlenebb szeretetét és tiszteletét érdemelte ki, fájó szívvel kisértük utolsó Útjukon. Fájó szivvel vettük halálhírét Singer Bálint és Spitzer Gyula vidéki tagtársainknak is, kik közül az első Tolnavármegye szénbánya művelé­sének fellendítésével, az utóbbi pedig mint jó gazda érdemelték ki nagyrabecsülésüket. Soós Sándor, Bertók Róbert és Wachtel Gábor a kik mint az agynevezett proletárdikta tnra itteni képviselői és hívei, vármegyénknek és a szekszárdiaknak oly sok anyagi és erkölesi kárt okoztak, népitélet alapján kivégeztettek. A tagok igazolása, A kommunizmus alatt komprommittált tag jaink közül a kaszinó választmánya 1919. évi de­cember hó 10-én tartott ülésében 4 tagot kire­kesztett, 5 tagot igazolt, 5 tagnak Ugye még füg góbén van. Taglétszám és pénzügyek. A kaszinó tagjainak létszáma az év elején 224 rendes éa 52 vidéki, összesen 276 tag volt. Az év végén 282 rendes és 57 vidéki, összesen 339 tagja volt kaszinónknak. Pénzügyeinkről, a melyek később részlete­sebben fognak tárgyaltatni, itt esak a következő eredményeket fixirozom: Az elmúlt évben a ka­szinó házi pénztárának összes bevétele volt 21672 K 31 f., kiadása 21456 K 53 f Maradvány 215 K 78 f. A házalap összes bevétele volt 45.216 K 35 f. Összes kiadása 43203 K 74 f. Maradvány 2096 K 61 f. Tekintettől azonban arra, hogy a házipénz tár rendes bevételei a kiadásokat nem fedezték, kénytelenek voltunk a hisalapból 5791 K 64 f-t, a szekszárdi takarékpénztárnál pedig folyó szám­lán 8000 K-t kölcsön venni, mely össseg az 1918. évben a házalapból vett kölcsönnel egytltt 18000 K, A fenti 5791 K 54 f. a házipénztár bevételben mint bevétel, a házalapbaa pedig kiadásként vas elszámolva. A kaszinó vagyona. A kaszinó cselekvő vagyona, mérsékelt ügye lammet a mostani pénsviasonyokra, 428416 K 41 f, szenvedő vagyon 171470 K 03 f. Marad tiszta vagyon 256946 K 38 f. A kasziné kezelése alatt álló többi alapok átlagértéke a következő: A Simontsita tud. könyvtáralapja: 2071 K 31 í. A dr. Váradi Antal alap: 224 K 82 f. A szinház- alap: 383 K 72 f. A Bezerédj szobor alap: 43020 K. Vendéglősök óvadékai: 1000 K. Köszönet a számvizsgálóknak ss az ügyésznek. Nem mulasathatom el e helyes, hogy báláa köszönetét ne javasoljak megszavazni derék szám­vizsgálóinknak, a kik ezen tisztüket már oly sok éven át a leglelkiismeretesebb pontossággal lát­ják el. Dr. Marxreiter Alajos ügyészünk az év fo­lyamán tisztéről lemondván, kaszinónk jogi ügyei nek elintézését dr. Steiner Lajos ügyvéd nr volt szives vállalni, kinek ezea önzetlen odaadó fára­dozásáért a kaszinó hálás köszönetót javaslom ki­fej esni. A könyvtár. A könyvtárnok jelentéséből a következő ada­tokat van azerenssém közölni: Szépirodalmi könyv táránkat, dacára annak, hogy a komniüc alatt különösen az ifjúmunkások ssaksservesete és an­nak vesetősége ismételten kísérletet tettek a könyv tár birtokbavétele iránt, mégis sikerült megmen- ! teni ás használatban fentartani. Tagjaink ezen szomorú idő alatt is minden akadály nélkül kap­hattak ki könyveket olvasásra. Ezen könyvtárunk az elmúlt évben 71 művel, 529 kor. értékben növekedett Sajnos, hogy e rendkivüii idők és anyagi helyzetünk súlyos volta miatt sem esek nem voltak beköthetők, sem a régi a nagy mérv- < ben elrongyolt kötések nem voltak felujithatók. A könyvtár célszerű használatának zagy akadályul szolgál az ai körülmény, hogy könyvjegyzékünk nincsen, ennek kiadásától azonban a kedvezőbb idők beálltáig el kell tekintenünk. A tudományos könyvtár. A szépirodalmi könyvtáriakban volt tudó mányos müveket a Simontsits könyvtárba helyez­tük át, me'y utóbbiról örömmel jelenthetem, hogy annak rendezése John Sándor és Fejős Zoltán tagtársaink lelkes és elismerésre méitó buzgalma és fáradozása folytán annyira előrehaladt, hogy — ha fűtőanyag hiánya nem akadályozta volna — már a tél folyamán is igénybe lett volna vehető, az enyhébb idő beáltával tehát már meg lesz nyitható. A Simontsits könyvtár jelenlegi állomá­nya 1157 mü 1728 kötetben. Zárszó. Az igazgató végül tisztviselőtársai nevében is megköszönte a kaszinó bizalmát és felszólította a tagokat, hogy mint jó barátok, szerető testvé­rek a hazaszeretet nemes lángjától hevítve dolgoz­zanak a kaszinó keretében minden erejükkel azon, hogy mindenki igyekezzék a társadalmat és a nemzetet a szeretet jegyében szolgálni, mert csak igy lehet e szerencsétlen országot újjá építem. A közgyűlés lelkes elismeréssel fogadta az alapos jelentést, amelyért köszönetét szavaztak Tóth Henrik igazgatónak. A számadás és költségvetés. Steiner-Boda László ismertette ezután a ka­szinó mnlt évi számadását és a jövő évi költség- vetést, valamint a számvizsgáló bizottság jelenté­sét, amelyet a közgyűlés jóváhagyott, egyhangú­lag tudomásul vett és a felmentvéoyt az egéas tisztikarnak megadta. Az anyagi helyzet javítása. Tóth Henrik igazgató a költségvetés tárgya­lásánál jelentette, hogy a kaszinó anyagi helyze­tének a javítása céljából már a múlt évben fog­lalkoztak azzal az eszmével, hogy a gazdasági épületet eladják és a befolyó összegen kifizetik a kaszinó terheit és elvégeztetik a szükséges javí­tásokat és beruházásokat. Tavaly április 11-ére már ki is tűzték az árlejtést, amelyet azonban az időközben uralomra jutott kommunizmus tiltó ren­delkezései miatt nem lehetett megtartani. Indít­ványozta, hogy a kaszinó hirdessen árlejtést aa eladásra, amelyen most sokkal nagyobb összeget lehet majd elérni, mint a múlt esztendőben. A köz­gyűlés egyúttal hozzájárult ahhoz az indítványhoz, hogy a tagdijak évi 60 koronáról 120 koronára emeltessenek. A tisztujitás. Az indítvány elfogadása ntán a korelnök el­rendelte a tisztnjitást és a szavazatok szedésére két bizottságot delegált Háry Béla és Ujfalussy Sándor elnöklete alatt, egyben a szavazás tarta­mára felfüggesztette a közgyűlést. Délután 5 óra­kor hirdette ki Kurz Vilmos az eredményt, amely szerint megválasztatott Tóth Henrik igazgatóvá, Mirth László h. igazgatóvá, Kovács S. Endre vi­déki igazgatóvá, dr. Haypál Sándor háznaggyá, Steiner-Boda László pénztárossá, dr. Mayer Gyula Ugyésssé, Holub János könyvtárossá, Morvay László jegyzővé. Választmányi tagok lettek: Dr. A Ibers» Rezső, Bajó János, Bajó Pál, dr Éri Márton, dr. Fent Ferenc, Forster Kottán, Gödé Lajos, Hock István, Jakab László, Kovács Károly, dr. Koza- esek József, Kurz Vilmos, Leicht Lajos, dr. Leo­pold Kornél, Mikula Dezső, Molzár József, dr. Orffy Gyula, Pataki Jákó, Perlaky József, dr. Pesthy PáJ, Schneider János (uj), Scholcz Gusz­táv, dr, Steiner Lajos, Szabó János, dr. Tanárky Árpád (uj), Tóth Károly. VálasstmáDyi póttagokká választattak: dr. Sztaaó Sándor, Szeghy Sándor, Hoffmann Sándar, dr. Borostyán Sándor. Vidéki választmányi tagok: Sasa László, Wéber János, Wilezek Sándor. Vidéki választmányi póttag lett: Báró Sshell József. Az uj tisztikar nevében Tótk Henrik meg­köszönte • kaszinótagok bizalmát, mire a közgyű­lés köszönetét fejezte ki a korelnöknek fáradté- gea munkájáért. Választások. A Tolnával szomaaédoa vármegyék válazatázi eredményei a következők : Baranyaodrmegyc megválasztott képviselői: Pécsrárad: Fischer Miklós kisgazdapárti, Sásé: dr. Kerese György kisgazdapárti, Szalánta: Nyuszti János kisgazdapárti, Saentlőrine: Patacsi Déaea államtitkár, kisgazdapárti. Somogy vármegye megválasztott képriselői: Igái: János Antal kisgaadapárti, Tankovios János kisgazdapárti, Kaposvár: dr. Ereky Károly volt miniszter, Keresztény Nemzeti Párti, Lengyeltóti: Gaál Gasston kisgazdapárti, Nagyatád: Saabé lát­ván miniszter, kisgazdapárti, Szigetvár: dr. Barin Szabó József kisgazdapáéti, Tab: Pákozdy András

Next

/
Oldalképek
Tartalom