Tolnamegyei Ujság, 1920 (2. évfolyam, 1-54. szám)

1920-03-13 / 11. szám

4 1920 március 13. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG erősödve, szorult helyzetbe jutott tagjait segé­lyezze. Ezen »kokra való tekintettel mély tisz­telettel arra kérik a szekszárdi posta és távirda altisztek, illetve a csoport vezetősége a nagy­érdemű közönséget, hogy csoportját pártoló, vagy alapitó tagként leendő belépésével támogatni ke­gyeskedjék. A pártoló tagság 5 korona ieiratáli díjon felül évi 48 korona s három évre kötelező ; alapitó tag pedig lehet bárki, aki egyesületünk özvegy és árva alapjára egyszersmindenkorra leg­alább 200 koronát adományoz. A jelentkező pár­toló és alapitó tagok kegyeskedjenek abbeli szán dékukat bármelyik helybeli posta és távirda al­tiszt kartársunknál, vagy a posta és távirda hiva­talunk főnöki irodájában bejelenteni. — A cukorrópatermelfi gazdák értekezlete, melyet Budapesten az Országos Magyar Gazdasági Egyesület február 24-ére hivott volt össze, a cu­korgyárakkal kötendő szerződések tekintetében a következőkben állapodott meg: Az értekezlet java- solja a gazdáknak, hogy a cukorgyárakkal kö­tendő szerződésekben 75 K métermázsánkénti cu­korrépaátvételi árat, a leszállított cukorrépa 50°/o-át kitevő és 12®/# szárazanyagot tartalmazó ingyen répaszeletet, továbbá a leszállított cukorrépa vag- gonja után, ellenérték nélkül 10 kg. cukrot igé­nyeljenek. Midőn ezen irányelveket a Tolnamegyei Gazdasági Egyesület a gazdák tudomására hozza, egyúttal rámutat a cukortermelés nagy közgazda sági jelentőségére, mely iparág karöltve a mező gazdasággal, ha olymérvtt, hogy exportképes, fon­tos tényezője azon kevés rendelkezésünkre álló valutajavitó eszközöknek, melyekkel a teljesen elértéktelenedett fizetési eszközünket a külfölddel szemben ismét vásárlóképessé tehetjük. Ezt ten­nünk kell! Akinek módjában van tehát a cukor répatermelés, járuljon hozzá az építés és ujjászüle tés nagy munkájához a nemzet és az ország ér­dekében. — Move induló. A „Move“ hivatalos indu­lójának zongora átirata kapható a' „Move“ orszá­gos elnökségénél Budapest, IV., Váoi-u. 38. I. e. és a szekszárdi „Move“ főosztály jelenlegi kiáru­sító helyén a Garay-tóri raktárban. — Postai tudnivalók. A helybeli pusta-, -táv- iró- és távberizélöhivatal főnöksége közli velüuk a posta vezérigazgatóság következő aj rendelkezé­seit : A távirat feladója köteles a táviratra teljes cimét (nevét, (o-lalkozását ás lakását) falirui és a \ felvev ja!ratal előtt kivánatia személyazonosságát V^azolni. Az igazolás adatai a távirat hátlapjára ^kjegyrzendők. Az Ausztriába, Csehországba ás s*ünetországba szóló táviratok magyar nyelven és * Magyarországban használatos többi nyelven is fa®Whatók, egyéb külföldre a táviratokat német, bozjcia, angol vagy olasz nyelvem kell szerkesz- Me*VEgyébként, hogy külföldre hová küldhetők * 'irre né-Te az idönként kiadott „Táv- ^meyjtáblázat* ad felvilágositást. Minden kül- L)e fe szóló távirat azonban Budapestre irányi- *nyjó, abol katonai ellenőrzés alá k«rtl. Azokuak mejMefonállomásoknak az előfizetői, akik a távol , ' forgalomban is beszélgethetnek, személyesen Kútatjuk>.'\,ért, bogy illetéktelenek - okait, sze\nel[1 VJ-e-. ké£, iyfítfniaBÚkr'ól % esetén (egyéb iparos- és S iUfuä*f MÖ"z delem a gjial leszerelendő. Erről a feltételről az szülőket pen *z mt#n értesittetnek. A postahiva­adnak e J’erendezett nyilvános távbeszélöállomá­♦öbb borfánfelek asak községi elöljáróságnak, akol ifi fc\abiro8;1#g van, a főszolgabírónak, városokban a \j igármesttemek esetről esetre kiállított külön en^átO'ye al;V-pján és személyazonosságuk kellő igaz ása ntáir.jo vehetik igénybe. A szabilyszeiü igazolvánnyalellátott hirlaptudósitók igazolványuk alapján folytsjJthatnak hirlapbeszólgetéseket.-— Tilz l Hétfőn, március 8 án este felé a remete «urd Ak nyugati oldalán néhány 5—6 éves gyermek tüilíet gyújtott, ami gyorsan elharapódzott az egész dói liboldalon s már a tetőn levő fiatal akácost i»kikezdte. Cserkészeink éppen hazatérő­ben volta* feötétvölgyi táborozásukról, amikor a tűz már imiyobb arányokat kezdett ölteni. Azon­nal oltáshojí fogtak és sikerült is nekik a tüzet először lokalizálni, azután pedig teljesen eloltani, még mielőtt a tanyákat elérte volna. — Fényképészet Faduon. Borgula helybeli fényképész, kinek jóhiruerét ás munkáját T°‘na- vármegyében jól ismerik, Faddon fiókfenyképé­* szetet nyitott. rézgálic áprilisi szállításra előjegyezhető 50 kilogrammos legkisebb tételekben Mezőgazdasági Kereskedelmi Részvénytársaságnál Szekszárd. Előleg fejében kilogrammonként 30 korona fiz»- teudő le az Osztrák-Magyar Bank jegyeiben. Irodalom. — Koritsánszky Ottónak, vármegyénk ismert nevű iró fiának nA magyar gyógyszerészet a proletárdiktatúra és a politikai átalakulások idején“ cimü nagy müve msgjel»nt. A könyvet, melyet a szerző eredeti ekmáayok ás feljegyzések alspján irt, uagy elismeréssel fogadta a szakiroda- lom. Ismertetésére legközelebb visszatérünk. Királyság legyen e Magyarország vagy köz­társaság ? Az államforma problémáját az újraéledt nemzeti sajtóban először a Posti Hírlap vetette fői egy cikksorozatban, mely oly nagy föltünest kel­tett a politikai világban, hogy közéletünk összes jelesei behatóan nyilatkoztak a Pesti Hiriap cikk­sorozatáról s valamennyien osztották a cikkíró ama fölfogását, hogy csak egy alkotmányos, nem­zeti királyság mentheti meg Magyarországot. Több törvényhatóság is e mellett foglalt állást. A Pesti Hiriap e szenzációs cikksorozata most diszes, kü­lön füzetben is megjelent, még pedig egyszerre nemcsak magyarul, hanem angol, francia és német fordításban is s a külföldi sajtóban is visszhangra talált a Pesti Hírlap akciója. Az államformák elő­nyeinek és hátrányainak tárgyilagos ismertetése után hazánk mai különleges helyzetéből s érdekei­ből vonja le a Pesti Hiriap azt a következtetést, hogy nekünk nemzeti királyság lenne a legjobb. De a hézagos magyar alkotmány uj kodifikálását, a felségjogok korlátozását s uj alaptörvényt kö­vetel a szerző s e tekintetben alapos és részletes közjogi programmot áliit föl az uj országgyűlés számára. A legszebb színházi lap a Budapesten meg jelenő „Színházi Világ“, amely Faragó Jenő szer­kesztésében most indult meg és első kát száma az érdekes olvasmányoknak, a gyönyörű fénykép felvételeknek, rajzoknak, divatképeknek egész sorát adja. Az • ső számok tartalmából felemlítjük Molnár Ferenc, Vajda Ernő, Balassa Emil, Márkus László, Siró György, Ruttkai György, Földes Imre cikkeit, Buttkay Áko« keringőjét az Ezüst Sirály bél, Faragó Jenő regényét, az Öltöztetőuő lóvéiét, Mamuska a főpróbán és más mulatságos rovatokat és a színházi intimitások egész sorát. A lap teehnikai kiállítása elsőrangú. A fővárosi szí­nésznők Labori fotóművésznél uj felvételeket csi­náltattak és ezek a „Szinházi Vílág*-ban nagy­szerű reprodukciókban jelentek és jelennek meg. A lap egyes példányszámának ára 4 K, előfizetési ára egész évre 190 K, félévre 96 K, negyedévre 50 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Lipót-körut 1. Gazdaság. A Magvar Nemzeti Gazdasági Bank alapítása ügyében a gazdag), \S.’ '6 k.ző felhívást intéi larsadaloHi vezetői a követ véreink! A m- -■‘•tók a gazdákhoz: hazdatest- tek részf ry‘“hígatok érdeke kívánja meg: vegye ay,jr ^"{űiudnyájan a Magyar Nemzeti Gazda- dank megalapításában. Már a háború folyamán megértette mindeuki, hogy többet kell termelni, ügyesebben értékesíteni, ami termett, fel is dől gozni, jobban hasznosítani mindent, mint tettük ezt a múltban. Aaóta végigjárta az országot a forradalmi sáskahad s amink megmaradt, azt el­rabolták az oláhok, a cseh meg a szerb megszálló seregek. De nem szabad kétségbeesnünk, hanem. Isten segítségével azonnal meg kell kezdenünk a nemzeti ujjáépités munkáját. Erősen fokozott mun kát kell végezni, hogy végre ismét úrrá tegyük a nemzetet a hazán. Vállvetett erővel kell dolgoz­nunk. Okosan, jőzanul. Meg kell teremtenünk a nemzeti gazdasági életnek azt a szervét, amely forrása legyen az erőnek, amely egységes, rend­szeres munkával mindenkinek segítségére legyen gazdaságának felvirágoztatásában. Ez az erőforrás lesz a Magyar Nemzeti Gazdasági Bank, a keresz­tény magyarságnak, a keresztény msgyar gazda közönségnek nagybankja. A Magyar Nemzeti Gazdasági Bank főcélja lesz, hogy előmozdítsa a termelést és, a termékek ipari feldolgozásit. Be fog szerezni és az árdrágító közvetítés mellőzésével fog a gazdákhoz juttatni mindent, amire szükség van, állatot, gépet, szerszámot, műtrágyát stb. stb. Elő fogja segíteni az észszerű gazdálkodásnak mindennemű formáját, tejgazdaságot, vaj-, sajt­gyártást, baromfihizlalást, tojáskereskedést, kori- gazdaságot, gyümölcskortészetet, konzervgyártást, létesíteni fog magtárakat^ közraktárakat, elő fogja mozdítani az állattenyésztési,, a legeltetést, makkol tatást, hizlalást és minden ezekkel kapcsolatos ipart is. Gondja lesz a boriormolés és borkeres­kedelem fejlesztésére, észszerű erdőgazdaságra, mezőgazdasági kisvasutak létesítésére, rövid szóval mindenre, ami alkalmas arra, hogy fokozza a munka hasznát, felvirágoztassa a gazdaságot, fo­kozza a jólétet. Ezért kell minden erőt egyesíteni, fzért kell mindenkinek résztvennie nagy öeszegü részvéayek jegyzéee által a Magyar Nemzeti Gazda sági Bank megalapításában. Gazdatestvérek! A Magyar Nemzeti Gazdasági Bank a ti bankotok lesz. Ha üzlete nyereséghozó lesz, amint ezt bizo­nyosra vesszük, a nyereség is a tietek lesz, ha részvényesei -lesztek a banknak. Nagy pénzek kellenek. Sok száz meg ezer milliót kell évente megforgatnunk, ha el akarjuk érni a célt, ezért kell a banknak igen nagy alaptőkével rendelkeznie, ezért kell, hogy ti a ti pénzeteken minél több bankrészvényt vásároljatok. A dolog sürgős ! Még az idei esztendőt is jól ki kell használni, a bank­nak tehát még a tavasszal meg kell lennie. A bank megalapításában résztvesz az egész keresz­tény magyar nemzeti társadalom, legyetek azért teljes bizalommal. Gondoljátok» meg, hogy csak akkor lesz mienk az ország, ha a gazdasági téren is a keresztény magyarság lesz az ur, ezért tart­satok össze, csináljuk mog a Magyar Nemzeti Gazdasági Bankot. — Láng József s. k., a Gazdák Biztositó Szövetkezetének vezérigazgatója. Meskó Zoltán s. b., államtitkár, nemzetgyűlési képviselő, az Országos Kisgazda- és Földmivespárt alelnöke. Patacsi Dénes s. k., a kisgazdák államtitkára, nemzetgyűlési képviselő, az Országos Kisgazda- és Földmivespárt alelnöke. Dr. Rubinek István s. k., ügyvéd, nemzetgyűlési képviselő. Wéber^János s. k., nemzetgyűlési képviselő, az Országos Kisgazda- és Földmivespárt alelnöke, a Tolnamegyei Keresztény Kisgazda- és Földmivespárt elnöke. — Részvénye­ket jegyezni lehet Tolnavármegyében Szekszárdim : Szekszárdi Népbanknál és a „Move“ sajtóvállalatá­nak helyiségében. fl „Hangya" szőueíkezeí üzleféue. A Szekszárd és Környéke „Hangya“ fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet most teszi közzé az elmúlt évre vonatkozó zárszámadásait. t A szövetkezet múlt évi mérlege, melyet mai lapszámunkban közlünk, 127,531-72 korona tiszta nyereséget tüntet fel, ami mindenesetre oly szép tredmóny, amely teljesen összhangban van azokkal a várakozásokkal, melyeket ennek a fiatal szövet­kezetnek a jövőjéhez fűztünk. A „Hangya“ szövetkezet, külöuösen az el­múlt év utolsó hónapjaiban, olyan agilis üzleti tevékenységet fejtett ki nemcsak a város, hanem az egész vármegye űz eti életében, amellyel egy­részt közgazdasági szükségességét, másrészt pedig üzleti rátermettségét is igazolta. Ennek a lendü­letes fejlődésnek az oredmétiye már az első évben is kimutatott tekintélyes tiszta nyereség, mely természetesen bőven fedezi az üzletrészek után biztosított 5 százalékos osztalékkötelezettséget, sőt értesülésünk szerint 2 százalékos vásárlási vissza- téritéi óimén is egy tekintélyei összeget fog ki­fizetni — közgyűlés után — a szövetkazet. Most látják csak a szövetkezet tagjai, hogy pénzüket 4J^^LÍ!k^üm8taBÖsóen helyezték el u,ÍLa.ngyk“ üzletrészekbe, hiszen pénzük 10—20 százalékot is kamatozott a vásárlási visszatéríté­sek beszámításával. Aki például egy 100 koronás üzletrészt jegyzett és az óv folyamán 5000 koro­nát érő árucikket vásárolt, az 100 korona befek­tetés mellett 5 százalék kamat fejében 5 koronát, 2 százalékos vásárlási visszatérités cimén 5000 kiróna után pedig 10® koronát, tehát összesen 105 koronát kap vissza a szövetkezettől. Megvan tehát minden okunk arra, hogy a szövetkezet eredményes működésében és életképes­ségében változatlanul bizzunk s ezért támogassuk tevábbra is ezt a jól bevált intézményt, mely rö­vid egy éves fsnuállása után is vezető tényezővé küzdötte fel magát a vármegye üzleti világában. Egyébként külön is felhívjuk olvasó közön­ségünk figyelmét a szövetkezet mai lapszámunk­ban közölt mérlegkimutatására. __tői üzenetek. Ne m közölhető: Élni fog a magyar 1______ Ki adó: »Tolnamcgyei Újság« hírlapkiadó rt. 12 személyes intik ezüst cMjzlet — összesen 3 kg. súlyban — 20 ezer koronáért eladó. Megtekinthető Szabó szekszárdi ékszerésznél. _____ 34 5-1919. h, sz. árverési hirdetmény. Közbirré teszem, hogy a néhai Groszbauer Ferenc hagyatékához tartozó 1305. számú ház folyó hó 14 én d. U. 3 órakor irodámban megtar­tandó nyilvános árverésen el fog adatni. Szekszárdon, 1920 március 10, 0r. Káldi Gyula • közjegyző Szekszárdon Pince eladd a Bezerédj-utcában. — Cim megtudható a kiadóhivatalban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom