Tolnamegyei Ujság, 1920 (2. évfolyam, 1-54. szám)

1920-01-03 / 1. szám

2 TOLNAMEOYEI ÚJSÁG 1920 január 3. * kérdést inteste kosiam, hogy kinek a nevében követelem a lemondásukat. Erre kijelentenem, hogy az egyesült ellenforradalmi pártok nevé­ben. Azt kérdezte még, hogy minő jogon. Erre kijelentettem, hogy az erősebb jogán. Ejrre egy hosszabb Lettedbe kezdett, amely­ben figyelmeztetett enge*, hogy tudom e a tör­ténelem előtt, milyen felelősséget vállalok e tet­temért, milyen helyzetbe Bodrom at országot atial, hogy őket helyükből elmozdítom. Azt mondtam reá, hogy amennyire önök tudták, hogy mit esinálnak és hogy mily felelősséget vállalnak, mikor szovjetet csináltak: annyira vállalom én is a történelem Ítélő széke előtt a felelős­séget és tudom mit csinálok. — Peidl aet kér­dezte : Mi lesz velünk ? Megnyugtattam : Mi nem vagyunk szovjet, életükért a fejemmel felelek. Ók kérték, hogy fél óráig hadd tanácskozzanak. A kérelmet Csilléryvel egyetértóleg teljesítettük. Atonkösben hazamentem, egyenruhát húztam. Fél ér* múlva visszajővén felkértek, hogy egy jegyző- könyvet Írjak velük együtt alá, amelyben leszö- gezik azt, hogy eeak az erőszaknak engednek és így hagyják el helyüket. Kijelentettem, hogy én velük egy lapra a nevemet nem írom, hanem ezt a jegyzőkönyvet közöljék kiséró levéllel velem, én ogy másik levélben nyugtázom azt és kijelentem, hogy az események hütn vannak benne leírva. így is történt. A levél a miniszterelnökségen kell, hogy feküdjék. A Peidl minisztérium tagjai közül kettő kérte, hogy hazamehessen lakására, én két detektívet adtam melléjük, hogy bántódá- suk ne legyen. A többiek ott maradtak. Az egész puoos teljesen vértelenül folyt le — hála a meg­lepetésnek. Csapán 40 lovasrendőr volt mozgósítva. * A külföldi sajtóra ériási hatással volt a hir. Az egész európai politikának más irányt adtunk. Egész Európában a királyság visszaállítását vár. ták. A pucos után a szocialisták és a régi libe­rális párt teljesen elvesztették lélekjelenlétüket (fejetlenek lettek), látták, hogy kezükből minden hatalom kicsnszott. Csak azután, mikor a számot­tevő régi politikusok (akik valamennyien távol voltak Pesttől, megmentették magukat) most min­denféle eszközzel visszajöttek Budapestre, mikor eseknek aknamunkája megkezdődött és kezdtek a •■ocialistáknak, liberálisoknak mindenféle ígéretet tenni, változott meg a helyzet. Szomorú volt látni, hogy amikor a puccs ál­tal a magyarság kezébe visszaadtuk a hatalmat, egy egységes állásfoglalás helyett a régi politiku­sok tülekedve iparkodtak érvényesülni a az en­tente ban azt a hitet keltették, hogy Magyar- ország a személyi érvényesülés hazája, az em­berek az ország megmentésére mit sem tesznek. Volt idő, amikor az entente nál 25 minisi- teri liszta forgott köskézen ! — „Erdélyi“ haza­áruló zngügyvéd, aki főtámaszává szegődött a románoknak, azt a kijelentést tette, hogy a poli­tikusok sorfalat állanak Hungária szállóbeli szó bájában, hogy miniszterek lehessenek 1 A koncentráció folytán mi ellenforradalmár miniszterek, kik a legerősebben voltunk exponálva, kénytelenek voltunk kiválni, hogy a kopcentráció megtörténhessen az ország érdekében. Mindezt annak a történelmi pillanatnak a »hőse< oly közvetlenül és annyi szerénység­gel mondotta el, mintha ez az egész „puccs“, amely a kibontakozás vágányára állította szeren­csétlen hazánkat, semmi egyéb nem lett volna, mint egy becsületes magyar embernek egyszerű köteiességteljesitése. Éreztük, hogy a kétség vergődésében meg­gyengült hitünk mint nő, amint hangját hall­juk, szemünkben hogy fakad fel, nem a bánat, az öröm könnye; amíg Magyarországnak S eh net zer tábornokhoz hasonló fiai vannak, addig nem hagyott még el bennünket az Isten. A vidék szava. A szociáldemokraták követelő fellépése az egész országban kellemetlen érzést váltott ki. Ilyzi érzelmek hatása alatt Fadd nagyközség lakossága múlt hó 21-én megtartott népgyülésében hozott határozatából kifolyólag a következő táviratot in­tézte Huszár Károly magyar miniszterelnökhöz: „Fadd nagyközség hazafias lakossága, első sorban kizgazdái, felháborodással értesültek a kormányban helyet foglaló képviselet utján tá­masztott ama vakmerő követelésről, hogy a kom­munisták internálására vonatkozó kormányrendelet hatályon kívül helyeztessék, a nemzetietlen sajtó cenzúrája megszüntettessék és hogy az újonnan szervezett karhatalom feloszlattassék, illetve rész­ben munkásezredekkel helyettesittessék. Ezen kö­vetelések célzata igen átlátszó és csak az lehet, hogy a Szocialisták, nemzetrontó, hazaáruló, kom- munisztikus aknamunkáinkat újra és ismét a saját bőrük veszélyeztetése nélkül megkezdhessék és sokat szenvedett hazánkat újólag romlásba, rabló uralmuk igájába dönthessék. A község lakossága mélységes aggodalommal vett tudomást arról is, hogy a Nagyméltóságed vezetése alatt álló kor­mány, ahelyet, hogy esen követeléseket leghatiro zottabbmn vitszautasitotta volna, tárgyalásokba bo­csátkozott a nemzet és hazaellenes irányzat kép­viselőivel, sőt bizonyos engedményekre is hajlan­dónak mutatkozott velük szemben. Fadd nagyközség lakossága, első sorban kis­gazdái, mint akik a kommunizmus legvéresebb napjaiban is a keresztény nemzeti irány meilett tettek törbztztlen tanúságot, nyomatékkai kérik és | elvárjA Nagyméltóságodtól és a vezetése alatt I álló, túlnyomó többségben keresztény nemzeti ala- ' pon álló kormánytól, hogy a szociálisták fent rész 1 letezett követeléseit, melyek a nagynehezen helyre­állított rend, személy- és vagyonbiztonság újólagos felforgatását célozzák, a legkíméletlenebb vissza­utasításban fogja részesíteni. Különösen követeli a község lakossága, hogy a kommunizmus gyanúja alatt állé egyének, kik nagyrészt ma is taljes szabadságot élveznek, illetve ismét szabadlábra helyeztettek, haladéktalanul hivatalból letartóztas­salak és internáltassazak, követeli, hogy a nem­zetietlen irányú sajtó, nemcsak a legszigorúbb elő zetes cenzúra alá helyeztessék, de annak a haza­fias magyarság előtt leggyülöltebb termékei, így eiső sorban a „Nópssava“ cinaü újság, mely ma is a boltevismms szolgálatában áll, haladéktaiazul és véglegesen beültessék és követeli végű1, hogy a jelenlegi karhatalom, mint a rend és közbizton­ság fen tartásának biztosítéka, teljes egészében fentartaesék, sőt megerősitteisék, a munkásezredek felállítása pedig, melyek csak egy uj bolsevista vörös rsblóesapatnak képeznék kezdetét, semmi síin alatt se engedélyeztessék. Abban a reményben, hogy Nagyméltóságod ezoa kívánalmainkat, melyek hazánk és memze- tüik létérdekeivel azonosak, minden befolyásával és hivataloz hatalmával érvényesíteni fogja, üdvö­zöljük és biztosítjuk Nagymáltóságodat és a veze­tése alatt 'álló kormányt tevábbi bizalmunkról és támogatásunkról." Azonos tartalmú táviratét intézett Fadd nagy­község lakessága Horthy Miklós fővezérünkhöz is, felkérve őt befolyásának a kermánynál való teljes latbavetésére a szocialisták követeléseinek ellensúlyozására, kiegászitve Fővezérünk szejnólye és nemootmeatő munkája iránti rendithetlen bizo- dalom és ragaszkodás kifejezésével, továbbá azzal a követeléssel, hogy a nemzeti hadsereg, mely Magyarország helyreállításának és fennmaradásá­nak egyetlen biztes támasza és reménysége, ki­építtessék éz a lehető legerősebb, legegységesebb erőhztzlmi tényezővé fejlasztessék. Ezen utóbbi nzgy cél érdekében Fadd nagyközség lakessága, elsősorban kisgazdái, mint a múltban, úgy a jö­vőben is mindéi lehető áldozatot hazafias készség­gel lógnak meghozni. Midőn Fadd nagyközség lakossága ezen ál­lásfoglalását az erzeig magyar érzésű közönségé­nek tudomására kosza, felhívja az összes közsé­geket, városokat, intézményeket és testületeket, hogy foglaljanak haladéktalanul hasonló értelem­ben állást és juttassák elhatározásukat a Miniszter elnök és a Fővezér elé. Sok mulatságaink közepette ne feledkezzünk el az otthon nélküli menekültekről. — A gyűjtést lapunk folytatja s várja az adományokat mind azoktól, akik adhatnak. Schnetzer Ferenc tábornok a gyönki választókerület képviselőjelöltje. Lapunk más heiyén megemlékeztünk, hogy Schnetzer Ferenc volt hadügyminiszter Szekszár- don tartózkodóit. — Ssekazárdról múlt vasárnap Gyönkre utazott, ahol megtartotta prograinmbezzé- dót. Dacára, bogy a kerület választói egy része már Jessenszky, Haypál és Orbán eddigi jelöltek mellé sorakoztak, politikai és katonai életünk e kiválóságának .megjelenése és a magyarság nagy- gyá tételére irányúié hatalmas programmja any- nyira megnyerték a választókat, hogy a győzelem legnagyobb reményével bocsájtkozhatik a válasz táai küzdelembe. Schnetzer tábornok, aki Baja i szülötte, megyei pártunknak „Egyesült Keresztény Nemzeti Kisgazda és Füldmives párt" programul- javai lép fel. Ellenjelöltjei közül báró Jeszenszky György kisgazdapárti, Haypál István nagyatádi kisgazdapárti programmal. Bennünkot őszinte örömmel tölt el, hogy nemzeti újjászületésünk egyik legtiszteletremél­tóbb kiválósága megye.i pártunk programmját fo­gadta el és meg vágynak győződve arról, hogy ezt a programmot nemcsak becsületes hűséggel fogja mindenkor megtartani, de ásnák lelkes vezére és képviselője ií lesz. Jövő héten a jelölt, aki iránt a választó­kerület polgárai társadalmi különbség nélkül mély tisztelettel és lelkesedéssel viseltetnek, ismét ke­rületében fog időzni, hogy minden választó köz. légét felkeresse. Támogatására le fognak^ utazni Friedrich István hadtigy, Bleyer Jakab német ne*setiségi és sokoropitkai Szabó István kis- gazda miniszterek. Schnetzer Ferenc éz az ellenforradalomban leginkább exponált politikusok valamennyien vi­déken lépnek fel, mert mint Schnetzer tábornok kijelentette: „Mi a vidékkel akarjuk a jövendő Maguarországot felépítem, az ország súlypont­ját'Budapestről a vidékre óhajtjuk áthelyezni, mert ezeket a nemzetfentartó pilléreket, a föl­det szerető magyar polgárokat nem képes el­csábítani semmiféle hatalom, semmiféle anyagi ígéret, ások magyarek maradnak mindenkor, mint ahogy nem ingathatta meg őket a vörös uralom minden politikai kínzása sem." Mi a gyöaki kerület választó polgárainak csak igaz örömmel gratulálni tudnak, adná » Isten, hegy sok ely képviselő kerülhetne be a nemzetgyűlésbe, mint Schnetzer tábornok, mert nálánál senki férfiasabban és magyarabban nem tudja ezekben a sorsdöntő órákban az egész ma­gyarság érdekeit képviselni, mint ő. ^r»r>ri ~i ~ ifüikrvVVh^iinirnrw^vr^ü- rr -11^*1 '“n^y^y -irnry~üV*Mi m Adakozzunk a Nemzeti Hadsereg cél­jaira. Templomi zene. Németh Gyula ág. bt. és Gödé Lajos ref. lelkészek fáradtságot nem ismerő ügybuzgósággal toboroztak össze egy kisded művészi gárdát, mely december 28-án, vasárnap délután a helybei refor­mátus templomban mutatta be rátermettségét a templomi zene szolgálatában. Keresztényi kuitur- szükaéglet volt ez, enyhítő balzsam sokat zaklatott lelkünkre, mely a zeneművészet csodás eszközei­vel juttatott minket a nagy mindenség teremtő Urának színe elé. A templom zsúfolásig megtelt áhitatos hall gatókkal. Kezdő számul átérzett előadásban egy orgona- szóló volt a Megváltó születését kifejező örvendő, ujjongó keleties hangulat motívumokkal. Követte ezt egy férfiú-, majd női énekkar, melyek 16. szá­zadbeli ájtatos karácsonyi éneket mutattak be. Megható volt a „Stille Nacht, ruhige Nacht . . Egy ártatlan parányi szív imája az Úrhoz Kará­csony alkalmából. Gyermeki előadói képességének teljességével, közvetlen hangon szólott az Úrhoz. Igén jó volt a hegedűszóló songorakisórettel. Elő­adó határozottan jó hegedüjátékos, finom játékával excellált. A templomi ünnepély a Himnusz-szal nyert befejezést, melyet az egész közönség együtt énekelt. Minden jól sikerült s emelkedett lélekkel hagytuk el a templomot. Igen sikeres ötlete volt ez a rendezőknek úgy erkölcsiekben, mint anyagiakban s reméljük, sőt elvárjuk is, hogy gyakran lesz benne részünk. E helyen tartom érdemesnek megkérdezni azt, hogy ott, hol oly sok zeneértő és kedvelő intelligens közönség van, miért nincs itt még egy zeneclub sem? Hisz ez a kultúrához tartozik, ön­magunkat pedig naggyá tenni hazafias kötelesség most. Miveljük a klasszikus zenét s ne elégedjünk meg Zerkovitz könnyű muzsikájával. Melodikus ez is, de nem lelki táplálék, kulturembernek más igényei is vannak I Alakítsuk meg tehát a zeneklubot 1 *y. fl nemzetgyűlési választások előkészítése egyre nagyobb hullámokat ver vár­megyénkben. Az összes jelöltek megkezdték már kőrútjaikat, sőt egyik-másik már be is fejezte, így a központi kerület jelöltje dr. őrffg Imre kerülete összes községeibe* megtartotta már pro- grammbeszédjót s mindenütt egyenlő lelkes fegad- tatásban részesült. Az idők fordulásának jellemző tünete, hogy nem a jelölt etet és itat, hanem for­dítva, a választó polgárság fogadja őt s kíséretét mindenütt a leggavallérosabb vendégszeretettel, így december hó 25-én Sárpilisen a Szőke és Dávid, január 1-én pedig Várdombon a Schmidt és Willi családok látták vendégül a népszerű je­löltet. Még sem volt választás ebben a kerületben, melynél ily egyhangú bizalom nyilvánult voina meg jelölttel szemben. Egyébként ugyanez a hslyzet Dombóváron, ahol Pallavicini György s Pakson, ahol dr. Er­délyi Aladár jelöltek egyhangú választására szá­míthatunk. Utóbbi december 28-án tartotta meg Pakson a választók impozáns tömege előtt pro- grammbeszódét, amelyben a birtokpolitikai reform és a szövetkezeti eszme rendithetlen hívének val­lotta magát s fogadalmat tett, hogy minden ren­delkezésére álló idejét a választókerület közérdekű ügyének eiőbbrevitelére fogja fordítani. Beszéde

Next

/
Oldalképek
Tartalom