Tolnamegyei Közlöny, 1917 (45. évfolyam, 1-52. szám)

1917-01-14 / 2. szám

4 TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 1917. január 14,. — Műkedvelő előadás, A Szekszárdi Kath. Olvasókör, műkedvelői Horváth Károly segéd lelkész vezetésével 1917 jan. 1 én és 7 én színi előadást rendeztek. Színre került: „Kati, a hadi özvegy| c. háboras darab és a |Félreértés“ c, vigjáték. Az előadás mindkét napon fényesen sikerült. A szereplőkről csak dicsérőleg lehet nyilatkozni. A bevétel, meíy 1008 kor. 32 fillér volt, mindennél jobban kizonyitja a nagyszerű sikert, Felülfizettek : Dr. Fent Ferenc apátpléb. 3 kor. Mosgai Sándor pléb. 2'kor. Boi'gnla Ede 2 kor. Fehéváry Feren 1*60 kor. Rácz József 1 kor. Scholtz Jenci 0‘80 kor. N. N. óO fill. — Árdrágítók megbüntetése. A rendőrség Geiszhauer Ferené, sz. Nagy Teréz szekszárdi lakost 1 napi fogházra'és 10 korona pénzbünte­tésre ítélte azért, mert a tojást a hatóságilag megállapított legmagasabb áron felüli összegért árusította; továbbá Móka Mihály és Bódics Já nosné császtai lakosokat a lencsének túl magas áron való eladása miatt 1—1 napi-fogsággal és 50—50 korona pénzbüntetéssel sújtotta ; végül 1 na pi elzárásra és 10 korona pénzbüntetésre ítélte T am ás Jánosné, sz. Turovszky Teréz szekszárdi la kost azért) mert a maximális árnál magasabb áron vásárolt tengerit. — Tüzhalál. Malitsek Gyula volt gazda­tiszt, Malitsek Ödön nyug. selyemtenyésztési pénztárnok fia, folyó hé 11-én éjjel gyertyával kiment a félreeső helyre s ott ruhája meggyulladt és annyira összeégett, hogy kínos szenvedés után folyó hó~í2 én meghalt. — Lélekszám apadás. Tolnán az elmúlt esztendőben 150 gyermekkel kevesebb született, mint az azelőtti -(békés) években. — A háború nyomai — sajnos — ezen a téren is ijesztően jelentkeznek. — Baleset. Fehér Ferenc szekszárdi 15 éves földmives fiú szecskavágó géppel balkezének középső ujját levágta. Súlyos sérülésével a hely­beli Ferenc-közkórházban ápolják. — Rendőri hírek. , • ♦ Szabó József 20 éves helybeli paraszt-suhanc karácsony másnapján dél­után a bonyhádi országút mellett fekvő Fehér­féle korcsmában mulatozott. Csakhamar megitta- sodott és garázdálkodni kezdett. — Midőn a korcsma tulajdonosa e miatt rendre utasította, a mulatós kedvű legényke kemény fenyegetőzés közben eltávozott. Az alkonyi órákban azonban vadászfegyverrel kezében visszatért és Fehér István lakásába az egyik ablakon át belőtt. — A szobában levő kályha a lövés következtében összezuzódott, de ennél nagyobb baj nem történt. Az elszánt és önérzetes ifjút a csendőrség párt­fogásába vette. IRODALOM. — Milyen lapot olvassunk ? Két és fél esztendeje folyik ■ár a világháború, mig hivatalosan is eljutottak a hatalmak a béke kérdésének fölvetéséhez. A magyar Sajóban a. „Ma­gyarország“ volt az mely legelőször hangoztatta a mielőbbi béke megkötésének szükségességét, rámutatván, hogy fegve- reink elérték ázt a sikert, melynél többet a harctéren a magyar nemzetnek nem szükséges, hogy fiait, a dolgozó millióknak óriási seregét a harctérről visszaadhassa aoé- kés munkának, a családfőt a családjának s a fiút a szü­lőinek. Ám a béke sürgetése ^mellett a háboru dulása alatt, valahányszor csak alkalma, és szüksége merült fői, szavát fölemelte az igazi nemzetipolitikától vezéreltetve, a nemzet jogáért is; s mint ahogy Károlyi Mihály gróf pártja, a legnépszerűbb magyar politikai párt a parlament halhatja szavát a békéért és a nemzeti jogok érdekében, éppen ■gy ’ad kifejezést e követelményeknek a magyar sajtóban ar „Magyarország“. E magatartását, nagyságát, a nemzet jogaihoz a Világháboni alatti nagy ragaszsodását is, kö­zönség azzal jutalmazta, hogy rövid idő alatt még a korábbi nagy népszerűségét -is messzi meghaladó népszerűségre emelte a „Magyarországot'-ot. Amellett e lap, teljes tuda­tában ama kötelességének, melyet a hírszolgálat teljesítésé­ben is a legelsők között áll. Külföldi, hírei 'oiszágos jellegű tudósítása, — mely utóbbiak közül’a megtiport Erdélyből közölt, cikkei épp oly szenzációs feltűnést kel­tettek, mint annak idejen a* kárpáti harcokról hozott tudó­sításai 5— hírrovat és speciális riportjai a moderp újság­írás legmagasabb fokán állanak s innen van az, hogy aki pontosan és gyorsan akar tájékozódni I világ és az or­szág eseményeiről, annak a „számára nélkülözhetetlenné vált a „Magyarország“. Irodalmi és művészeti kérdésekben is vezetőhelyen áll ez a lap. E tekintetben programmja a magyar nemzetig irodalom és művészet s ennek fejlesz­tését. Vasárnapi számaiban' melyek egyenkint is a magyar, zsurnalisztika remekei, Tömörkény Istvánnak, a jeles Írónak tárcái s Krúdy Gyulának, az oly gyors és oly nagy kariérre megérkezett kiváltó iró Pesti levelei gyönyörködtetik az olvasót. De külön szenzáció a lapnak azok a'* színházi könyvkritikák'is, melyek szintén Kmdy szerzősségét vallják magukénak...Rövid vázlatukban ezek a „Magyarországának, mint egyik legjelentősebb sajtóorgánumunknak sz‘ mbeötlő nagy értékei. Békepolitika, nemzeti jogok érvényesítések kiváló hírszolgálat, nemzeti irodalom^ művészet, melyet, egyenként is igen becsessé teszik előttünk, fis éppen ezért, midőn szemlét tártunk az esztendő elmúlása alkalmából a magyar lapok fölött, ana a kérdésre, hogy milyen lapot olvassunk elsősorban, választásunk a „Magyarország“-ra esik. És a „Magyarország“ megrendelését ezen kívül már csak ezért is melegen ajánljuk olvasóinknak, mert a fő­városban való szerencsés idejű mejelenésénél fogva már a kora reggeli órákban meg érkezik minden vidéki városba, vagyis a legtöbb városba tizenkét órával, sok városban' pedig teljes huszonnégy órával megelőzi a többi lapokat. — Krúdy Gyuls’uj regénye. A legközelebbi irodalmi ese­mények között kétségkívül igen szenzációs lesz a Krúdy Gyula uj regényének megjelenése. írásainak különös za­matja, speciális ize, szinpompája és gazdag elképzélö ereje a sik'éj és az elismerés oly gyors útját nyito'.ta meg kiváltó munkatársunk előtt, mint amilyen karriér a'ig jutott magyar Írónak, Első legszenzációsabb regénye „A vörös postakocsi“ volt, mely példátlan népsztrüségbeAegyik kiadást a másik után érte meg s egyszerre oly márkával ajándékozta meg Krúdy müveit, hogy ma máf*az ő müvei „jjélkül magyar könyvesházak és könyvtárak el sem képzelhetők. A vörös postakocsi [regénynek folytatása lesz a Krúdy Gyula uj regénye. Cime: „A vörös postakocsi őszi útja“. Midőn Krúdy készülő uj regényéről, melynek megjelenését irodalmi körükben is feszülten várják, hirt adunk, örömmel közöljük olvasóikkal, hogy a regény első megjelenésének jogát a „Mágyarország“ szerezte meg. Krúdy sok müvépék sikere szorosan egybe forrott „Magyarország“ nyilvánosságával is s igy csak kedves kötelességet teljesítünk, midőn a re­gény közlési jogának megszerzésével lehetővé tesszük, hogy a -jeles irásmüben elsősorban a „Magyarország“ olvasói gyönyörködhessenek. ,,A vörös postakocsi őszi utá“-nak közlését ujesztendei számunkban kezdjük meg, — 1917. Kettős ünnepek kelkezdődik a most ránk kö­szöntő uj esztendő. Mindnyájunk óhaja, hogy hozza meg az emberiség legnagyobb ünnepét: a béke napját. A Pesti Hírlap Naptára az T917-ik évre — juttatja ezt ma eszünkbe. A magyar olvasóközönségnek ez a kedvenc naptára, mely immár 27-ik, évfolyamát érte meg. A tetszetős külsejű és gazdag tartalmú évkönyvet a Pesti Hírlap minden előfize­tője ingyen kapja és megszerezheti mindenki aki egyszerre negyedévi előfizetést (9 kor. 50 fillért) küld a Pesti Hirlap kiadóhivatalába (Budapest, Vilmos császár-ut 78) Aki a naptárt megszerzi, kap vele égisz esztendőn át szükséges kalendáriumon kivül egy novellás könyvet megkapja a világháború történetét 8 térképpel, ismeretterjesztő cikkek (köztük a skagerraki tengeri ütközet leírását ábrákkal), 20 oldalrjL terjedő aktuális képeket, rövid címtárt, fővárosi ut mutatót, városok jegyzéké, stb. ‘ A Pesii Hirlap a háborús viszonyok között is a legnagyobb terjedelemben megjelenő napilap. Valóban jó üzletet csinál tehát, az aki most ren­deli meg a lapot, mikor a negyedévi előfizetéssel (9 kor. 50 fillér) egy tartalmas évkönyvet szerez magának, melynék egész éven át hasznát veszi. SZERKESZTŐI ÜZENET. Nagy Antal ur Baja. Előfizetése 1916 ;év végéig rendben van. Kiadótulajdonosok: MOLNÁR MÓR és HORVÁTH IGNÁC. Gazdasszonynak ajánlkozik. 52 éves, özv. iparos asszony, magá­nyos úrhoz vagy úrnőhöz gazdasszonynak ajánlkozik, ki már 9 és 5 évig volt ily minőségben alkalmazva. Szives megkere­sés a kiadóhivatalba, Nánay Mariska eimen kéretik. Valódi amerikai gyártmányú kiváló jóminőségü uj írógépek 250 koronától 550 koronáig be- * szerezhetők a MOLHÁR-léle részvénytársaság könyv- és coDirkereskedésétien Szekszárdim (Kaszinóűozdr.) Eladó szüld. SMkszárdon, az Előhegyen levő, ame­rikai alanyu {000'□.öl nagyságú, termő­szőlőmet szabad kézből, kedvező fizetési feltételek mellett eladom. Stocking er János. Fogorvos. * . Kovács J. Specialista íog- és szájbetegségeknél. Készi arany-, ezüst-, platina-, porcellán-, cement­es email-töméseket, Arany, platina és por­cellán koronákat és hidakat. Kautschuk és irány lemezre műfogakat és szájpadlás nél­külifog ákat. Foghúzás érzéstelenítéssel! Műfogak és javítások szükség esetén 24 órán belül készíttetnek. Lakás : a gimnáziummal szemben MMIMMMNII m m m SO darab * * | Takarékpénz. | tári részvény elő­li vételi jogát el­| adom. Özv. Bencze Sán- * * Horné, Pécs, Bfithory-u. « é l. szám. | ö *!» ^ »!• $1 ^ ti? $ $ »I» »!• $ 5F é ss/ ssz ss/ SS/ w w ss/ ss/ ss/ NE OOBJá KI PÉNZÉT! silány fényképna- gyitásokra, J HANEM KERESSE FEL B0RGULA <| MŰTERMÉT SZEKSZÄRDOn, hol elsőrangú, gyö­nyörű kivitelű /SS m /ss /SS m /SS m /ss /ss /ss FÉNYKÍPNAGYITASOKAT kap Elvállal sírkőbe valóporcellánképek készítését régi kép­ről is. FÉNYKÉPFELVÉTELEK mindennap eszkö­zöltetnek. Vasár-és ünnepnap is. /SS /SS /SS W W SS/ SS/ i ss/ SS/ w ss/ SS/ SeokMárd, 1917. Mokiár-féle Nyomdai Műintéeet és Se ab. Iróateatgyár Részvénytársaság nyomása

Next

/
Oldalképek
Tartalom