Tolnamegyei Közlöny, 1913 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1913-07-13 / 28. szám

1913 julius 13. TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 5 — A pécsi közigazgatási tanfolyam meg­szüntetése. Annak idején megírtuk, hogy a bel­ügyminiszter elhatározta, hogy az ország köz- igazgatási tanfolyamai közül egypárat beszüntet, mert a tanfolyamok látogatottsága nem kielégítő. A belügyminiszter a napokban értesítette Pécs város tanácsát, hogy a pécsi közigazgatási tan­folyamot is véglegesen beszüntette. — Erdősítési Jutalmak. A Tolnavármegye kopár területein teljesített erdősítések költségé ­nek fedezésére a földmivelésügyi minister ál­lami pénzsegélyekül kiutalványozott Alsónána volt úrbéri birtokosainak 3 0 hold után 120 koronát Kunszt Dániel birt. elnök kezére a szekszárdi kir. adóhivatalnál. Bátaapáti volt urb. birt. 3 0 hold után 120 koronát Bemez Jakab birt. elnök kezére a bonyhádi kir. adóhivatalnál. Bátaszék volt urb. bírt. 2 0 hold után 80 koro­nát Thész Lőrinc közs. biró kezére a szekszárdi kir. adóhivatalnál. Cikó volt urb. birt. 7 Ö hold után 280 koronát Schmaicz Ádám erdőgazda kezére, Grábóc volt urb. birt. 2 0 hold után 80 koronát Schrott Ferenc erdőgazda kezére Kakasd volt urb. birt. 3-0 hold után 120 koro­nát, Kiefer János birt. elnök kezére, Kismányok vo’t urb. birt. 3 0 hold után 120 koronát Fridrich Eberhardt birt. elnök kezére, Mórágy volt urb. birt. 4 0 hold után 160 koronát, Kolep Keresz- tély birt. elnök kezére mind a bonyhádi adó­hivatalnál, Mucsi volt urb. birt. 6 0 hold után 240 koronát, Genzier Ádam birt. elnök kezére a gyönki kir. adóhivatalnál, Nagymányok volt urb, birt. 5'0 hold után 200 koronát, Schurk Ádám birt. elnök kezére bonyhádi kir. adó­hivatalnál. — Riport. F. hó 5 én d. e. 10 órakor tar­totta dr FeniCZy Ignác főszolgabíró a most ala­kult Mekenyes községben a jegyző választást, a melyen egyhangúlag Bilid Henrik, magyarszéki másod jegyzőt választotta meg a képviselő-tes­tület. Az ebéd alatt sok felköszöntő hangzott.el a minden tekintetben kiváló ünnepekre, ki szép és érzékeny szavakban köszönte meg az ünne- peltetést. A vendégek a késő esti órákig élvezték családjának a meleg vendégszeretetét. — Abbáziából jelentik lapunknak: Még sohasem Írtak Abbáziáról annyi rosszat s még sohasem volt a fürdő ilyen teli mint az idén. Egynéhány himlőesetből egy pár rosszakaratú tudósitó járványt csinált s junius végén töme­gesen érkeztek a kérdezősködések, vájjon lehet-e nagyobb veszedelem nélkül Fiumébe menni! Ezekre a kérdésekre igen kategorikusan felelt Wickenburg István gróf, fiumei kormányzó, a városi főorvos jelentése alapján a leghatározot­tabban kijelentvén, hogy járványról szó sem le­het, mert hiszen összesen 20 himlőeset fordult elő s az sem volt fekete himlő. Erre aztán töme­gesen jöttek a megrendelések s miután az ide­érkezettek az ismerősökkel tudatták, hogy egy szó se igaz abból, hogy fiúméban az idegent kényszeroltásnak vetik alá, most már bátran jöt­tek le a kék Adria partjára ezren és ezren s ma megállapítható, hogy ilyen jó nyári szezonja még sohasem volt Abbáziának. — Jég. Nagy jégeső hullott f. hó 9-én úgy a délelőtti, mint a déli órákban Értény község határa felett, mely különösen 1 nagy kárt tett az immár lekaszálásra váró érett árpa kalászokban és a kukoricában. 80°/0 kárról beszélnek az értényi gazdák. Az egy hét óta tartó esőzés miatt nem állhatták' bele az árpa lekaszálásába s iine most learatta helyettük az árpát a jég. Búzába, szőlőbe is tett kárt, de legfőkép az árpát és a kukoricát verte el. Nagyobbrészt biztosítva volt, hogy mennyi térül meg biztosítás utján, a biztositó társaságok humanitásától függ. — A választókerületek uj beosztása A bel­ügyminisztérium az országos statisztikai hivatal lal karöltve jelenleg a választókerületek beosztá­sáról szóló törvényjavaslaton dolgozik. Terv sze­rint most még nem határozzák meg pontosan az egyes kerületek nagyságát és határát, csupán ki jelölik, hogy melyik megyére hány kerület jut. A közelebbi intézkedéseket a törvényhatóságok javaslatára későbben ejtik meg. Annyi azonban már most is kétségtelen, hogy a kerületek nem lesznek megközelítőleg sem egyenlően nagyok. A műveltebb és magyarabb vidékeken a kerüle tek kisebbek lesznek szemben a hegyvidéki nem­zetiséglakta vármegyék kerületeivel. Az egy ke­rületre eső legmagasabb választói számot 2000-ben, az összes kerületek számát 425 ben akarják meg­határozni s mostani 413 helyett. A városi kerü­letek száma szaporodni, a vidékieké csökkeni fog. A tervezet áz ősszel fog törvényjavaslat alakjában a Ház elé kerülni, mikor is a bel­ügyminisztérium már a közigazgatás reformjának előkészítő munkáit fogja eszközölni. — Mert megszidta az apja. Halbrohr Rezső dunaföldvári kereskedő 13 éves fiát a rossz isko­lai bizonyítvány miatt szóval megdorgálta, amit a gyermek annyira szivére vett, hogy bement a szomszédos szobába és az édes atyja revolverét előkeresve, agyonlőtte magát. — Gyászhir. Nouvier Károly felsőiregi föld- birtokos folyó hó 8-án 57 éves korában elhunyt. Özvegyén és gyermekein kívül kiterjedt előkelő rokonság gyászolja. — Nagy vürhenyjárvány. Szekszárdon már évek óta lappang a vörheny járvány, hol az uj, hol az alsó városban ütve fel fejét. A lakosság foldmivelő munkás része könnyelműen veszi a betegséget, orvost csak a végső pillanatban hivat s igy a hatóságnak a ragályos betegségről nem lévén tudomása, minden óvintézkedés nélkül sza­badon terjed a nyavalya. Mindenesetre erélyes hatósági ellenőrzésre volna szükség, legfőképen pedig a még mindig üres városi másod orvosi állás betöltendő volna s a vészgyanus, fertőzött, folytonos ragály fészkeken, az u. n. paskum részen és szükség szerint egyebütt is, a lakossá­got állandó hatósági orvosi felügyelet alatt tartani. — Nem fórt a bőrében. Neiner József 20 esztendős szekszárdi suhanc legény a múlt vasár­nap a B. Balogh Ádám utcában túl vérbőségből bizonyára rálött a vele szembe jövő Klézli Fe- rencre és Lajosra. A golyónak azonban több esze volt, nem talált. A bires atyafit a csendőr­ség kezeli. — Értéktelen külföldi műtrágyát hozott nálunk megint forgalomba egy pozsonyi keres­kedő „Potasehe“ műtrágya név alatt, melyet állitóLag nagyon olcsón 5 25 koronáért árusít métermázsánként. Egy megejtett hivatalos vizs­gálat szerint ez a hamuzsir gyári huladék csu pán 4 2 °/o kálit és 0.09 °/o foszforsavat tartal­maz, s ennek következtében alig 40 fillér bel- értéke van Igaz ugyan, hogy az illető főeláru- sitó azt hirdeti, hogy a hulladék trágya 2 °/o nitrogént, 3 °/o foszforsavat és 4 °/o kálit tar­talmaz, ezen béltartalomért azonban maga sem vállal szavatosságot. A hatóságok itt-ott már meg is tették a hulladék forgalomba hozatalának megakadályozására a szükséges intézkedéseket, mert hazánkban kcsak olyan műtrágyát szabad áruba bocsátani, amelyek hirdetett béltartalmá­ért forgalomba hozója nem áll jót, forgalomba hozatala üldözendő cselekmény. Miként értesülünk — sajnos — már eddig is sokan mentek lépre, s vásároltak ebből a termésfokozó hatással egy­általában nem biró hulladékból. — Panasz. Lapunk egy olvasójától a kö­vetkező panaszos sorokat hozta a posta: „A Szek­szárdi vasúti állomás legújabb rendjéről akarok szólni. A harmadosztályú utasokat lezárják egy lécakolyba, mint az állatokat s ennek következ­tében megtörtént, hogy a ma reggeli vonatra az utasok nem szánhattak fel, hanem mind itt ma­radtak. Érthető az itt maradt utasok elkeseredése, ha meggondoljuk, hogy a mai rossz pénzviszo- nyok között egyetlen szegény ember sem utazik kedvtelésből, hanem csupán akkor, ha arra el­kerülhetetlen okok kényszerítik.“ — ló világ van az ügyvédekre. Az idei nyári szezon, úgy látszik, az ügyvédekre épen nem lesz holt szezon. Júniusban, a mikor ezelőtt inkább a földmivelők arattak, az idén az ügyvé­dek aratnak. Csendes kereskedelmi viszonyú me­gyénkben az elmúlt hó folyamán 132 darab som­más váltókeresetet adtak be a szekszárdi kir. törvényszéknél 153.565 korona és egy néhány fillér értékben. Vagyis ez, expensnota nyelven, az ügyvédeknek 30.000 1 koronánál több munka­dijat jelent. Mert hát a háborúból is van hasznuk a töltény gyárosoknak s a nehéz, sőt rossz pénz és hitelviszonyok is, kell, hogy valakinek hasz­náljanak. — Bedugult a vízvezeték. A belügyminiszter Fejős mérnök és dr. Hilbert ügyvéd által beadott közös felebbezés folytán a Szekszárd r. t. város képviselő-testülete által a múlt évben egy forró délután amerikai gyorsasággal és nagy úri köny- nyüséggel megszavazott vízvezetéki tervezetet nem hagyta jóvá, mert a belügyminisztérium nem ta­lálta azt megfelelőnek, sem a technikai, sem a financiális kivitel szempontjából és közegészség- ügyi tekiutetben is a vízvezeték feliből harmadá­ból való megoldásának. A belügyminisztérium ugyanis rokonszenvvel fogad minden haladást, de az az elve, hogy ha már lúd, akkor legyen kövér. Utasitást is ad, illetve irányelveket, ame­lyek a'-ápos megfontolásával uj határozatra utalja az elnagyolt kérdést. Mi', akik a vízvezetéknek a mai pénzviszonyok közti forcirozását veszedel­mesnek 8 az elfogadott tervezetet sem a létesít­mény kivitele, sem a teher megosztás miatt jónak nem tartottuk és velünk igen sokan, örömmel és megnyugvással fogadjuk a minisztérium döntését s reméljük, hogy ez a visszadobott terv is oda kerül a másik, a 10.000 koronás terv mellé, még pedig jó városi müjégre, hadd aszalodjék. — Szökött katona. Gy. Nagy Kálmán mező­túri születésű huszár, ki a cs. és kir. 13. huszár e*red 2. századában Tolnán teljesít katonai szol­gálatot, a napokban hátat fordított a huszárélet­nek és megszökött. Útját Bogyiszlónak vette, a melynek határát szerencsésen el is érte. Sokáig azonban nem élvezhette ott szabadságát, mert út­közben a sors egy bogyiszlói csendőrjárőrrel hozta össze. A csendőrök a gyalogszerrel járó huszárban azonnal szökevényt láttak és igy iga­zolásra szólították fel. — A huszár töredelmesen bevallotta, hogy ezredétől megszökött, mivelhogy az ott dívó életet megszokni nem tudta. A szö­kött huszárt Tolnára, a század parancsnoksághoz kísérték. — A közegészség állapota vármegyénkben júniusban kedvező volt. Vörheny volt 29 község­ben 94, (23 halál), kanyaró 15 községben 44 (1 halál), roncsoló torok lob 18 községben 26 (7 halál), hasi hagymáz 7 községben 10. Rendőri hulla vizsgálat volt 5, törvényszéki boncolás 4. A Ferenc kórházban ápoltatott 553 beteg, ezek közül meghalt 15. Hölgyek figyelmébe. Van szerencsém úgy a helybeli, valamint a vidéki hölgyközönség b. tudomására hozni, hogy pliszirozó, gombbehuzó intézetemet és előnyomdá- mat kibővítettem egy újonnan beszerzett azsu* i*ozó géppel, amelyre úgy selymet, mint fehérneműt és batisztot elvállalok uzsurozásra. Nb. támogatást kérve, vagyok tisztelettel Haudinger Gyuláné Kossuth Lajos-utca 1031. szám. Fogorvos. Kovács J. Specialista fog- és szájbetegségeknél. Készít arany-, ezüst-, platina-, porcellán-, cement- és email-töméseket, Arany, platina és por­cellán koronákai és hidakat. Kautschuk és arany lemezre műfogakat és szájpadlás nél­kül fogaikat. Foghúzás érzéstelenítéssel! Műfogak és javítások szükség esetén 24 órán belül készíttetnek. Lakás s a gimnáziummal szemben. EGYLETEK, TÁRSULATOK. — A TKE. közgyűlése. A Tolnavármegyei Közművelődési Egyesület a f. hó 9-én tartotta Forster Zoltán alispán elnöklésóvel évi közgyű­lését. Az ülés legfontosabb pontját az egylet évi működésének a megállapítása képezte, azonban, mint Padányi Andor kir. tanfelügyelő felszólam­lásában ki is fejtette, a munkaprogram sovány, a vármegye kultúráját fel nem öleli, csak a mun- kásgimnáziumnak nevezett melegágyi kultúrnö­vényt táplálja. Ezt ugyan már Padányi felszó­lamlása nem foglalta magában, de tény, hogy a nagy, igen nagy sokadalom és ünneplés közt megalapozott TKE. eddigi működésével a nevét nem igazolta, ellenben joggal várhatja a közvé­lemény a hozzá fűzött remények beváltását. A megboldogult és tisztes emlékű vármegyei Mu­zeum egyesület zárszámadásait jóváhagyták. A jövő évi költségelőirányzatot 5285 kor. 33 fillér bevétellel és 3940 kor. 66 fillér, kiadással elfo­gadták. Az egyesület ezután a közgyűléseit hir- lap utján hívja össze. Kiemelkedő pontja volt a gyűlésnek Simonlsils Elemér orsz. képviselőnek az egylet létesítése körüli nagy érdemeiért örö­kös disztaggá megválasztása. IRODALOM. Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. (Megjelen havonként kétszer: 5 én és 20 án. Évi ára 12 korona. Budapest, VIII. kér., Horánszky utca 20. sz.) — Legújabb száma most jelent meg a következő gazdag és változatos tar­talommal : Tanulmányok: Az egyházi vagyon eredete és jellege Magyarországon. 1. Dr. Erdélyi László. A polgári házasság első húsz év?. Dr. Bozóky Géza. Nőmozgalom és feminizmus. Dr. Giesswein Sándor. A magyar katholicizmus meg­szervezése. I. Dr. Mestor János S. J. Tárca: A látomás. Balassa Imre. Pajzs cs kard: Levél- szekrény 12. A vallási egység és a ’protestantiz­mus. bb. — Jezsuita hittudósok, r. — Budapest specialitása. ^=sk. — Pikier Gyula, Haeckel és a lourdesi csoda r. — A fizika tanárja. —sk. Akinek vaj van a fején. —sk. — Muszka bará­tok. —sk. Szemlék és kritikák: Szépirodalmi folyóiratok szemléje. Nagy Péter. — Könyvek : Wick Béla: Hitvédelmi zsebkönyv. Szuszai Antal. Ottó Pfüff: Joseph Graf zu Stolberg Westheim. Bangha Béla. S. J. — Pintér Jenő: A magyar

Next

/
Oldalképek
Tartalom