Tolnamegyei Közlöny, 1913 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1913-12-14 / 50. szám

XU. épfolyam. _________________________________50. szám.___________________Szehszárd. 1913. december 14. Fü ggetlenségi és 48-as politikai hetilap Szerkesztőség Bezerédj István-utca 6. sz., hová a lap szellemi részét illető minden közlemények intézendők. Telefon 11. Kiadóhivatal Telefon 11. Molnár-féle nyomda r.-t., hová a lap részére mindennemű hirdetések és pénzküldemények intézendők. Felelős szerkesztő Főmunkalárs BODA VILMOS HORVÁTH IGNÁCZ Megjelen hetenként egyszer, vasárnapon. Előfizetési ár: Egész évre 12 K, Vs évre 6 K, */4 évre 3 K Számonként 24 fillér e lap nyomdájában. Hirdetési árak: Árverési hirdetések: 35 petit sorig 8 ko­rona, további sor 30 fillér. — Nyilttér: garmond so­ronként 40 fillér. Pénteken. Télen, nyáron, hidegben,, melegben, esőben, hóban, sárban, porban Szekszárd rt. városában, minden hét pénteki napján, a Benedekszurdoki pincelakásokból megin­dul a szomorú menet. Negyven-ötven ron­gyokba burkolt, sánta-béna, sápadt kiné­zésű alak halad a belváros utcái felé, hogy minden házba bekopogtatva, a két filléres könyöradományt elnyűtt tarisznyájábarakva, egy hétig tovább tengesse irigylésre nem méltó életét. így látja el á megkülönböztetett cím­mel díszelgő vármegye székhely a társa­dalom azon legalsó rétegét, melyet bilétás koldusnak nevez el a világ. Kétségen kívül ez egy nem minden­napi baj, melynek orvoslására törekedni nemes, szép és szükséges teendő volna, mert eltekintve attól, hogy ezt az áldoza­tot ismét a lakoság azon rétege kénytelen meghozni, mely amug/is mindennemű köz- intézmény fenntartására mintegy predesz­tinálva van s mely nem is oly jelentékte­len, mert évenként 20—30 koronára rúg; még-az is megfontolásra méltó, hogy az élő nyomorúság szemlélése a jótékony ada­kozóra nem a legkellemesebb benyomást gyakorolja. De ez még csak a kisebbik baj; a nagyobb az, hogy ezek a szegény embe­rek mindennemű ragályos betegségnek ön­kénytelen terjesztői. Az orvosi tudomány tudvalevőleg meg­állapította, hogy mindennemű ragályos be­tegség a bacillusok által terjed, sőt leg­újabban azt is feltalálta, hogy vannak egyének, kik a betegséget, minthogy erre hajlammal nem bírnak, nem kapják ugyan meg,_ de a közforgalombán, mint bacillus hordozók szerepelnek. Már most, nem hi­szem, hogy akadna még nem szakértő is, aki tagadásba venné, hogy azok a föld­alatti pincelakások, melyekben ezek a nyo­morultak szegénységben, tisztátlanságban életüket tengetni kénytelenek, a legjobb bacillus tanyák, ahol az amugyis termé­keny fertőző anyag a legalkalmasabb ta­lajra talál. Minden pénteken tehát, mintegy öt­ven bacillus hordozó, évenként ötvenkét- szer lepi el leginkább a belvárost, hogy akarata és szándéka nélkül ezt a város­részt is inficiálja. E szerint a legfontosabb közegészségügyi feladat, ennek a heti ván­dorlásnak a legnagyobb eréllyel véget vetni. Úgy tudom, hogy városunknak van egy úgynevezett szegényalapja, melynek egyenesen az a feladata, hogy a részint önhibájukból, részint anélkül ilyen szo­morú sorsra jutott szegényeket ne csak istápolja, hanem egyenesen eltartsa. Nem vagyok ugyan tájékozva, hogy ez az alap mily összegre rúg, de annyit kimerek mon­dani, hogy ezt az alapot oly helyzetbe kell hozni, hogy az arra -szorultakat' né csak karácsonyi ajándékban részesíts^, ha­nem azok évi ellátásáról gondoskodva, a heti vándorlásokat teljesen megszüntesse. A felhozott szempontok ezt sürgetőleg kö­vetelik. Már most nem az én feladatom, arra nézve javaslatot tenni, hogy mi módon le­hetne ezt a szegényalapot oly arányban fejleszteni, miszerint az kitűzött feladatá­nak teljesen megfeleljen ; mégis van egy eszmém, melyet az illetékes tényezőknek szives figyelmébe ajánlok. A város költ­ségvetésében előfordul egy tízezer koronás tétel, melynek az lenne a feladata, hogy az állami főgimnázium fenntartására szük­séges költségek részbeni fedezésére szol­gáljon. Ezt az összeget az állammal kötött szerződés'értelmében a város kötelezve volna az adóhivatalba évenként beszolgáltatni, de hét év óta, megfoghatatlan módon, soha­sem szolgáltatja be. Már most, ha a költ­ségvetésbe felvett összeg sohasem jut ren­deltetési helyére, de azért a pénztárban sem marad benn, természetes, hogy azt felhasználják valami más célra. Ily módon a város adósága évenkint tízezer koroná­val szaporodik, mely összeget, hogy a tönk szélén álló állam valaha elengedje, alig van kilátás rá. Ha tehát már elköltik, ezt az összeget — vagy legalább annak kamatait — leg­alább fordítsák a heti vándorlásra kény- szeritett szegények eltartására. Ezzel azután csakugyan érdemes szol­gálatot tennének a közügynek. Boda Vilmos. Női gazdasági iskolák. A mérföldes léptekkel előrehaladó liberáliz- mu8 az utóbbi évtizedekben minden vonalon biz­tosította a nőnek a kenyérkereső pályán való ér­vényesülését. Erős versenytársa ma már a férfi­nak a nő az intellektuell életpályákon is s el­tekintve attól az üdvös momentumtól, hogy nő­orvosaink vannak, már a jogi pályán is vannak versenytársak, sőt hovatovább mindig nagyobb Liliomok. A „Tolnamegyei Közlöny" eredeti tárcája. Irta: Sepsiszentgyörgyi. Gyöngyné szegény özvegyasszony volt. Bogárhátu kicsi háza ott húzódott meg az al­végen félholdnyi kerttel. Kicsi portája mögött cammogott el a Duna Csalóközi ága; el is ha- rapdált a fundusából már egy negyedrésőt. Ura után nem maradt semmi más vagyona. Azért hát a dúsan termő kis kertjében kereste meg kenyerét: liliom és rózsatermeléssel. Egyet­len leánya, a tizenhat éves Vera is már jócskán segítette munkájában. Poetikus foglalkozásuk szinte rányomta bé­lyegét arcukra is. Vera arca oly hamvas, üde volt, hogy vetekedett liliomjaival. Sőt anyja arca sem akart megöregedni. El is nevezték a falu­ban Lilioméknak. Gyönyörűség volt benézni kertjükbe úgy junius dereka táján. Valóságos liliomerdő bólo­gatott onnan felénk. Udvarukból pedig a leg­szebb piros és sárgarózsák kacagtak kifelé a kerítésen. Mikor aztán teljes pompában voltak a rózsák és liliomok: leszedette a faluban lakó patikus és illatszereket főzött belőlük. Ezek az illatszerek aztán bejárták a nagyvárosok fényes illatszerüzleteit. És senki sem gondolta, hogy egy szegény parasztasszony munkájából születtek. * Egy szép májusi délután ép a liliomok közt bíbelődtek ; Vera fölpillantott véletlenül öntözéséből s a kerítés mellett egy urias külsejű ifjút látott, ki bámulva szögezte tekintetét reá. Hogyne! Vera szép volt, mint egy feslő rózsa­bimbó ; s a rengeteg liliom között úgy festett, mint egy bibliai kép eleven másolata. Bár nyomban munkához látott, mégis kissé meg lett zavarva, Gyöngyné is észrevette a bá­muló urat, de neki nem volt feltűnő : megszokta, hogy liliomkertjét bámulják az idegenek. Alig múlt félóra, nyílt az utcaajtó. — Nini, Nagy jegyző ur az előbbeni úrral; mit akarhatnak ? súgta oda leányának. — Jó napot adjon Isten kedves Gyöngyné asszonyom! kiáltott már messziről a jegyző fe­léjük. — Adjon Isten ! — válaszolt nyájas arccal Gyöngyné. — Mivel szolgálhatok az uraknak? — Előbb bemutatom Bártfay Béla festő­művész urat édes szomszédasszonyom, — és ked­ves leányának is. A műrész nyájasan fogott velük kezet. — Nagy kérésem volna édes asszonyom; :— szólt. Az imént erre mentem s bámultam remek liliomkertjét; de leginkább, a legszebbet köztük : kedves leányát; — s mosolyogva pil­lantott Verára. — Oly szép volt a kertben, amilyet én még nem láttam soha. És azért jöttem ide, hogy megkérjem, en­gedje őt lefestenem. Ugye édes Veronika, kegyed is bele fog egyezni ? Rövid ideig fog tartani. Vera irult-pirult s még szebb volt igy. Gyöngyné zavartan, tétovázva s mintegy támaszt keresve, a köztiszteletben álló jegyzőre nézett, kérdőleg. — Megengedheti bátran édes Gyöngyném, nincs abban semmi rossz. Sőt büszke is lehet, hogy ily szépséges leányt adott magának az Ég. — — De a jó Isten el is veheti e szépsé­get tőle sóhajtott föl válaszképpen. — Ép azért nem is vagyunk rá egy csöppet sem büszkék, ugye leányom ? — Hanem más aggaszt engem. Mert hát tudják az urak, hogy a magunkfajta szegény embereknek egyetlen kincsük és kamatozó va­gyonuk : a becsület. Megbocsássanak az urak, ha vétenék szómmal. S aztán a mi fajta népünk itt falun, bizony kihireszteii ha valami úri do logba keveri magát ilyen szegény leány is, mint az én Verám. — — Eredj lányom etestd meg a csibéket, szólt hátra Verának hirtelen, hogy ne hallja további beszédjét. Biz úgy van uraim. Isten látja lelkem: Verát is úgy neveltem föl, a jó isten segítségé­vel ; mint liliomjaimat, ő reá is féltve vigyáz­tam ; mert higyjék el az urak, a leány becsülete kivált a szegényé, — még a liliomnál is kénye­sebb . . . Oszt maholnap bizony leányomra kell támaszkodnom, ha kiesne öreg kezeimből a kapa. S elérzékenyülve törülgeté könnybeborult szemeit. A két férfit szinte megnémitotta az egy­szerű, falusi asszony okos, lelkes beszédje ; remek elve és nézetei. De a művész le volt bilincselve. — Édes jó asszonyom, egész őszinteséggel hajlok meg értelmes beszédjére szólt. De enged­jen meg és higyjen nekem: nem lészen ebből semmi. Egyszerű lesz a dolog nagyon. A Vero­nika odaáll a szokott ruhájában, öntözőkannával kezében, épp úgy, mint az imént láttam, oda a halványpiros rózsafa mellé s 1—2 óra alatt le­festem őt. Sőt édes néninek is fogok adni egyet emlékül. Mily öröme lesz, ha mindig fiatalnak fogja látni őt azon a képeD, késő öregségében is. — Kedves szomszédasszonyom, szólt bele beszélgetésükbe a jegyző, ki időközben elment Vera után, a kertet nézni, ismer engem maga is,

Next

/
Oldalképek
Tartalom