Tolnamegyei Közlöny, 1912 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1912-03-17 / 11. szám

4 — Személyi pótlék. A vallás és közoktatás- ügyi miniszter Kresz János kisdorogi kántor- tanitónak ez évi január 1-től visszamenőleg 200 korona fizetés természetével biró személyi pótlé­kot engedélyezett. — Királyi érem. Az ő felsége által alapitott érmet 25 éves működésűk alkalmával a követke­zők kapták meg Dr. Óvári Ferenc orszgy. kép­viselő, a M. 0. T. Sz. alelnöke, Veszprém vár­megye tűzoltó szövetségének elnöke, Breuer Szilárd, Budapest szfőv. hivatásos tűzoltóságának főtisztje, a M. 0. T. Sz. főtitkára, Dr. Szily József, a budapesti önk. tüzoltótestület parancs­noka, a M. 0. T. Sz. előadója. Scserbovszki Szaniszló, Budapest szfőv. hivatásos tűzoltóságá­nak főparancsnoka, a M. 0 T. Sz. tiszteleti tagja. Janicsek Andor, Budapest szfőv. hivatásos tűzoltóságának parancsnoka, a budapesti tűzoltó- szövetség tiszteletbeli tagja, az országos tűzoltó tiszti egylet alelnöke. Rösch Frigyes, soproni tűzoltóparancsnok, Sopron vm. tüzoltószövetségé- nek elnöke, a M. 0. T. Sz. választmányi tagja. Markusovszky Béla, Budapest szfőv. hivatásos tűzoltóságának főtisztje, a M. 0. T. Sz. előadója, a budapesti tüzoltószövetség alapitó tagja, a „Tüzrendészeti Közlöny“ szerkesztője. Dókus Gyula cs. és kir. kamarás, Zemplén vármegye alispánja, a sátoraljauihelyi egykori tüzoltóegylet elnöke és főparancsnoka. Bocid Vilmos szekszárdi tűzoltóparancsnok, Tolna vm. tűzöl tószövetségé­nek elnöke, a M. 0. T. Sz. választmányi tagja Verebi Végh István, verebi tűzoltóparancsnok, Fejér vm. tüzoltószövetségének elnöke, a M. 0. T. Sz. választmányi tagja. Maczki Emil ország- gyűlési képviselő, a hevesi önkéntes tüzoltótestület parancsnoka, Heves vm. tűzoltó-szövetségének elnöke. Lukáts Gyula, Bars vm. tűzoltó-szövet­ségének alelnöke és vármegyei tüzrendészeti fel­ügyelője. Alit Lajos, a Máv. északi főműhelyi tűzoltóság parancsnoka. Barabás István vasvári tűzoltóparancsnok, Vas vármegye tűzoltó-szövet­ségének titkára, a M. 0 T. Sz. előadója. Béréi Bartha Gergely kolozsvári tüzoltóparancsnak, a M. 0. T. Sz. előadója. Bleyer Hermann, a buda­pesti önkéntes tüzoltótestület rajvezetője Ehrlich Manó, az Ehrlich Manó féle budapesti szeszgyár tűzoltóságának parancsnoka, a budapesti tűzoltó- szövetség alelnöke. Dr. Gerber Béla és dr. Flóris Áron, a budapesti önkéntes tüzoltótestület orvosai. Haluska János, a Ganz és társa vasúti kocsigyár önkéntes tüzoltótestületének tüzfelvigyázója. He­vesi Zsigmond a budapesti önk. tüzoltótestület szakaszparancsnoka. Herpich Pál, az óbudai hajó­gyári tűzoltóság parancsnok. Kálmán Géza, a budapesti önk. tüzoltótestület szakaszparancsnoka. Knortzer György a nagykanizsai önkéntes tűz­oltóság parancsnoka, Zala várm. tűzoltó-szövet­ségének elnöke, a M. O. T. Sz. választmányi tagja. Dr. Kösztler József, Heves vármegye tűz­oltó-szövetségének és az egri tüzoltótestületnek orvosa. Nagy Ágoston, a M. Á. V. északi főmű- helyi tűzoltóság őrparancsnoka. Palády Nándor, az óbudai hajógyári tűzoltóság csővezetője. Re­ményi Samu, a csurgói tűzoltóság parancsnoka, Somogy vármegye tűzoltó-szövetségének elnöke, a M. 0. T. Sz. választmányi tagja. Sendlein János, pozsonyi tűzoltóparancsnok, Pozsony vár­megye tűzoltó-szövetségének alelnöke, a M. 0. T. Sz. felügyelő bizottságának tagja. Sonnberger Henrik, a Ganz és társai vasöntöde önk. tűzoltó­ságának parancsnoka. Schuszter Károly Lajos, brassói tűzoltóparancsnok, Brassó vármegye tüz­oltószövetségének elnöke. Szabados Imre kapos­vári tűzoltóparancsnok, Somogy vm. tűzoltó-szö­vetségének alelnöke, a M. O. T. Sz. előadója. Szabó Gyula Sopron vm. tüzrendészeti felügye­lője, a M. O. T. Sz. előadója. Szalczer János, a Ganz és Társa vasúti kocsigyár önkéntes tűzoltó­ságának őrparancsnolta. Trethán Tamás ugyan­azon tűzoltóság szakasz-parancsnoka. Vámosi Gyula, a Mauthner Testvérek és Társai, újpesti bőrgyár, önkéntes tűzoltóság szakaszparancsnoka. Varga Lőrinc temesvári tűzoltóparancsnok, Temes vm. tűzoltó-szövetségének tüzfelügyelője, a M. 0. T. Sz. előadója. Vida Pál székesfehérvári tűzoltó- parancsnok, Fehér v. tűzoltó-szövetségének tit­kára, a M, 0. T. Sz. előadója. Wolf Márk, a budapesti önkéntes tüzoltótestület rajvezetője. Pálfy Antal szegedi önkéntes tüzoltóegylet tb. parancsnoka. Antal János nyíregyházi vármegyei tüzrendészeti felügyelő, Sztankovics Milos aradi hiv. tűzoltóparancsnok. — Jégeső márciusban. Az ország több ré­szében folyó lió 12-én délután jégeső volt. Szek- szárdon szintén ezen a napon délután 5 órakor nagy jégeső szakadt alá, mely jó ideig tartott. Éjjel pedig villámlás és menydörgés közben zápor­eső zuhogott.-- Rüll Nándor végrendeletét megtámadják. Illetékes forrásból vett értesülésünk szerint az oldalági rokonok Rüll Nándor végrendeletét meg­támadják és kérik több szabálytalansági ok alap­ján annak érvénytelenségét kimondani. TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY — A kath. kör hazafias ünnepe. Március hó 17-én, vasárnap délután fél 5 órakor a szek­szárdi kath. kör a szabadság hajnalhasadásának 64 ik évfordulója alkalmából hazafias ünnepélyt rendez a következő műsorral : 1. Hymnusz. Eenkli az ünneplő közönség. 2. Talpra magyar. Szavalja : Támer József. 3. Magyar népdalok. Cimbalmon előadja ; Léhmann Rozika. 4. Kossuth Lajos és az emigráció. Előadja: Varga Ferenc főgimn. tanár. 5. Kossuth sírja. Szavalja : Tokai Juliska, 6. Magyar dalok. Énekli : Tumó Antal. Harmo- niumon kiséri : Hiller Gyula. 7. Március 15. Sza­valja : Wendl Gyula, 8. Katona induló. Négy­kezes. Zongorán előadják : Polgár Margitka és Kliegl Annuska. 9. Kossuth nóta. Énekli az ün nep’ő közönség Belépő díj nincs, de szives adó mányokat a gróf Zichy Nándor emlékművére hálásan fogad az Elnökség. — Uj iskola. A murgai rk. hitközségi ta­nács és iskolaszék elhatározta, hogy uj tantermet és tanítói lakást épittet. — Ehdták a szekszárdi uradalmi épületet. Múlt csütörtökön bontották fel a szekszárdi ura­dalmi épületre, valamint a Muzeum-utcában levő uradalmi telkekre beérkezett zárt ajánlatokat. A felbontott ajánlatokból kitűnt, hogy az épületért Dicenly László építész 50.000, Müller Testvérek cég 61.200, a Szekszárdi Takarékpénztár 65.000, a Tolnamegyei Takarék és Hitelbank pedig 71.550 koronát ígértek be. A Muzeum utcai telekért a Tolnamegyei Takarék és Hi telbank az egészért négyszögölenként 15 koro­nát, Szauer Mátyás egy telekért 14 koronát, Dicenly László építész két telekre 21 és 23 ko­ronát ajánlott. — Missziók. A Pécsegyházmegyei Missziós­papok Egyesületének két jeles egyházi szónoka : kekete Ágoston tolnai prépostplebános és Body István pécsbelvárosi káplán április hó 21-től fogva egyhéten át a szombathelyi egyházmegyében, Acsádon szentmissziótfognak tartani. — Oberdörfer János felsőausztriai pucheimi és Lindermajer Alá jós lerbeni Redemptorista missziósatyák Tevel és Bonyhádvarasdon tartottak népmissziót. Tevelen 1600 lélek járult a gyónás és áldozáshoz, Bon) hád varasdon pedig 3 lélek kivételével a községben minden férfi, nő és gyermek a szentségekhez járult. Bonyhádvarasdról Závodra mentek a misszióná- riusok. — Március 15-én, a sajtó felszabadulásának emlékünnepén a szekszárdi áll. főgimnázium ifjú sága dr. Bartal Kornél, Földes László és dr. Scharbert Vilmos tanárak vezetése alatt meg tekintette lapunk nyomdáját, hol Schneider János igazgató és az egyes osztályok vezetői látták el az ifjúságot szükséges felvilágositásokkal, — Matiné a polgári leányiskolában. Vasár nap délelőtt nagyszámú közönség előtt rende­zett matinét a polgári leányiskola és a tovább­képző tanfolyam. Fleischer Erzsi Az öreg hon­védet, Hitiing Kata a Koldust és Hoff Etelka a Tanút szavalták érzéssel és igyekezettel. Schloss Klotild Farkas Imre bájos versével, De Saint Pierre-rel aratott nagy sikert és árult el nem közönséges művészi tehetséget. Grünfeld Lilinek, a kis primadonnának, kétszer kellett elénekelnie a Két verebet. Zongorajátékkal Waldmann Mancy, egy szépen megjátszott, halk Chopinnel, valamint Szászy Jolán és Ács Klári, cimbalom­játékával Mojzes Erzsi emelték a matiné sikerét. Igen jó volt Tóth Ilonka melodráma szavalata az anyai szívről és a két karének tiszta össz- hangzatával szintén örömet szerzett a művészi­leg ítélő hallgatóságnak. Örvendetes dolog, hogy az iskolák végre kezdik növendékeiket a poros és penészes önképzőkörök misztikus ho­mályából a közönség bíráló szemei elé vezetni. Sok reménnyel tekintünk a leányiskola tervbe vett további matinéi elé. A matinénak megvolt különben a kel-ő anyagi sikere is. Felülfizettek : Adler N. János 3 kor., Kis Ernőné 3 20 kor., Mayer Gizella 2 kor., Szabó Jánosné, Mehrwehrt Ferenc, N.-N, Steinszdörfer Józsefné, Mojzes Károlyné, Bogyai Karolin, Verő N.-né, P40 kor., Bauer Józsefné, 2 kor., Molnár Mór, Pazár Dezső 1 kor., Szegi Sándorné, Braun Sándor, dr. Rubinstein Mátyás 80 fill., Grünfeld Miksáné, Göde Lajosné 60 fill., fa. N., Babits Anna, Mayer Gyuláné, Debulay Imréné, Kram- mer N.-né, Schlosz Lajosné, N. N., Molnár Istvánná, ifj. Simontsits Elemér, Fleischer Jakab, Kommandinger Anna, Bőthy Károlyné, Csapó N-né, Hámori Antalné, N. N., Őrffy Gyula, Perlaky Józsefné. N. N., Diczenti Lajosné, N. N., Tihanyi Domokosné, Szabó Gizella, Balog Gyuláné, Tóth Károlyné, Halász István, Wágner Károly 40—40 fillért. A szives adományokért köszönetét mond az iskola igazgatója. Az ösz- szes bevétel 144-50 fillér volt. — Megjöttek a szalonkák. A tavasz köze­ledését mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a szalonkák, a vadászok e kedvelt szárnyasai már megérkeztek téli kirándulásukból. 1912 március 17. — A tolnai uhlánusok elvonultak. Tolnáról már elvonultak az uhlánusok, kiknek helyét a 13 ik huszárezred foglalja el. Egy század folyó hó 29 én érkezik meg Tolnára, a többiek pedig akkor jönnek meg, ha a jelenlegi helyőrségük területén a tífuszjárvány megszűnik. A tolnai laktanyát Tolnavármegye kiküldötte: Forster Zoltán vm. főjegyző vette át. — Nagyreményű ifjú. Ifj. Rémspack Ferenc még csak 10 éves s már is szépen dolgozott ön­állóan a betörő ipar terén. Cs. Könczöl András decsi présházából 24 koronát, forgópisztolyt és pár üveg bort lopott el. Majd Buzsáki Könczöl András tanyájából 1 darab fali ingaórát emelt el. A lefolytatott nyomozás után a szépreményü fiút az ügyészségnél feljelentették. — Zarándoklat Rómába. Z chy Gyula gróf, pécsi megyéspüspök, mint a Katholikus Szövet­ség védnöke, a püspöki kar több tagjának csat­lakozásával ü Szentsége a Pápa elé nagy zarán­doklatot vezet. Az indulás május 1 én lesz, a visszaérkezés május hó 9 én történik s a rész­vételi dij I. osztályra 190 korona, II. osztályra 150 korona, a III. osztályra 95 korona, melyben utazás, lakás, ellátás (Budapesttől—Budapestig), belépődíjak és borravalók bennfoglaltatnak. Á jelentkezés utolsó határideje 1912. április 15., mikorra a részvétel ára is beküldendő a szövet­séghez.-— Pótvásár. A kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy Tolna vármegye területéhez tartozó Gyönk községben az 1912. évi február hó 15-ére esett, de hasított körmü állatok fel hajtása nélkül tartott országos állatvásár helyett 1912 évi március 21 én kizárólag hasított körmü állatok felhajtására pótvásár tartassák. Ugyancsak Tevel községben a február 5 éré esett, de elma­radt országos állat-és kirakodóvásár helyett április hó 9 én pótvásár tartassák. — Merénylet a kisbiró ellen. Lévén a kis- biró a falu legelső hivatalos tekintélye, méltán nevezhetjük merényletnek azt a támadást, mely­ben Maszkonics András bátaszéki lakos részel­tette Rádi János alsónyéki kisbirót, akit többször arcul csapott. A merénylőt a járásbíróságnál fel­jelentették. — Neki ment a falnak. Molnár József Bnj- dosi faddi lakos a f. hó 12 én becsudálkozott, s eme boldog állapotban úgy talált a falnak neki menni, hogy eszének kerekei megrázkódván, a kórházba kellett szállítani. — A tolnai szönyeggyár felszámol. A tolnai Bányai-féle Szőnyeggyár Részvénytársaság fel­számol. A kiküldött felszámolók felszólítják mind­azokat, akiknek a nevezett részvény ársaság ellen követeléseik vannak, hogy igényeiket hat hó leforgása alatt okvetlenül jelentsék be, mert ellen­esetben követeléseik figyelembe vétetni nem fognak. — Halálozások. Várady János nyugalma­zott csendőr járásőrmester hosszas szenvedés után életének 62-ik évében Szekszárdon elhunyt. A megboldogult rendkívül ügyes és bátor csendőr­őrmester volt, aki Buday Gyula volt szekszárdi csendőr főhadnagy gyal évekkel ezelőtt Tolna vár­megyét megtisztította a tolvajok, rablócigányok és pénzhamisítóktól. Ezén kiváló érdemükért a király mindkettőjüket ki is tüntette. Buday Gyula a-vitézségi keresztet, Várady János pe­dig a koronás ezüst érdemkeresztet nyerte el. Várady János kitüntetése után nyugalomba vo­nult és az országos selyemtenyésztési hivatal szolgálatába állott. Ezen állásáról távozva, a szek­szárdi Ferenc-közkórházban nyert alkalmaztatást, ahol haláláig nagy szorgalommal működött. Te­metése folyó hó 12 én délután ment végbe nagy részvétellel. Temetésén csendőrbajtársai is díszben megjelentek parancsnokuk vezetése alatt. Bánatos özvegyén kívül egyetlen József nevű fia gyá­szolja. Kristojek Ferenc folyó hó 13-án életének 72 ik évében szivszélhüdés következtében elhunyt. A megboldogultat mély vallásosság és ritka jó emlékező tehetség jellemezte. Temetése március 15 én, a magyar szabadság hajnalhasadásának évfordulóján délután 3 órakor ment végbe a szekszárdi Ferenc-közkórházból, ahol már évek óta ápolták. Halálát testvérei özv. Molnár Sán- dorné szül. Kristojek Mária, özv. Molnár Ist­vánná szül, Kristojek Viktória és kiterjedt ro­konság gyászolja. Mély részvétet keltett Szekszárdon Szivei' Ignácné szül. Klein Lenkének 26 éves korában történt halála Folyó hó 14-én délután temették el nagy részvéttel. Férje Szivei' Ignác gépész­lakatos, szódavizgyáros, öt kis árvája és nagy rokonság siratja halálát. Hosszas szenvedés után folyó hó 7-én el­hunyt Prchaazer Imre nyugalmazott bikácsi ev. tanitó. Piszaszits Ferenc nyugalmazott kiskőszegi plébános múlt szombaton életének 80-ik évében Mohácson elhunyt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom