Tolnamegyei Közlöny, 1911 (39. évfolyam, 1-53. szám)

1911-01-15 / 3. szám

4 — A pécsi püspök, mint főgimnázium ala­pító. A bőkezűségéről országszerte ismert pécsi püspök : gróf Zichy Gyula nemes lelke sugallatát követve, elhatározta, hogy Pécsett püspöki fő­gimnáziumot létesít a Malcárhegynek a Pécs (szigeti) külváros szélső felére lejtő dombos ma­gaslaton, az úgynevezett püspöki s az általa dr Bozóky Géza és dr. Tuka Béla jogtanároktól átveendő Horváth és Neubauer-féle szőlőterüle­ten, összesen 15 katasztrális holdon. A főgimná­ziummal kapcsolatosan püspöki internátust is ala­pit, közel egy millió tőkével. Erre elsősorban az általa létesített és az általa szervezett Pius-inter- nátus alapjait használja fel. A püspök állami segélyt is fog kérni a főgimnáziumra. — Az állami tisztviselők előléptetése. Mint a Budapesti Tudósitó illetékes helyen értesül, az ez évi január hó 7-én tartott minisztertanács a pénzügyminiszter javaslatára elhatározta, hogy az 1911. évi állami költségvetési előirányzatba a létszámviszonyok rendezése céljából az 1909. évi állami költségvetéssel szemben az egész évi hitel- szükséglettel felvett magasabb állások és pedig a tisztviselőknél a magasabb* fizetési osztályba, az altiszteknél és szolgáknál a magasabb csopor­tokba felvett állások az 1911. évi állami költség- vetés törvényerőre emelkedésének bevárása nél­kül azonnal betölthetők, illetőleg, hogy ezekre az állásokra az arra érdemes tisztviselők (altisz­tek és szolgák) már most kinevezhetők vagy ki­nevezésre legfelsőbb helyen javaslatba hozhatók. Ez a határozat csak a létszámviszonyok rende­zése céljából felvett, tehát csakis azokra a ma­gasabb állásokra vonatkozik, amelyekkel szem­ben az állami alkalmazottak illető kategóriájánál az alacsonyabb állások Bzáma megfelelően apasz- tatott. Az 1908. évi VI. törvénycikk rendelke­zései folytán ez a minisztertanácsi határozat nem vonatkozik a bírói állásokra sem. Nem terjed ki továbbá ez a határozat a m. kir. államvasutak­nál felvett uj állásokra sem. A m. kir. posta- távírda és távbeszélő személyzeténél azonban az előléptetés végrehajtható. — Előadás a koleráról. Páter Oslay Oswald filozófiai tanár, az oltáregyesület igazga­tója folyó hó 8-án a dunaföldvári oltáregyesület közgyűlésén nagyszámú közönség előtt igen tanulságos és kimerítő előadást tartott a kolerá­ról és commabacilusról. A közönség lelkesen megéljenezte a kitűnő előadót. — Dombóvár küldöttsége a mintaterek­nél Dombóvár községnek nyolcvan tagú kül­döttsége járt múlt kedden a képviselőházban. A küldöttség, melyet Szluha Pál országgyűlési képviselő vezetett, először Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszternél tisztel- í gett. 111 és Gyula községi főjegyző a mi­nisztertől római katholikus főgimnázium föl­, állítását kérte, megemlítve azt is, hogy Ester­házy Miklós herceg az*iskolai céljaira ingyen­telket ajánlott föl. A miniszter kijelentette, hogy az ügy kedvező elintézése elől semmiképp sem akar kitérni, mert méltányolja a küldöttség szónoka által kifejtett indokokat. Reméli, hogy a kérést a községek, az érdekeltségeknek és Esterházy hercegnek támogatásával a lehető legrövidebb idő alatt elintézheti. A küldöttség azután Székely Ferenc igazságügyminisztert kereste föl, akit Nagy István főszolgabíró arra kért, hogy a a tamási járásbírósághoz tartozó területek kettéosztása utján Dombóváron járás­bíróságot létesittessen. A miniszter megígérte, hogy a kérést a lehető legnagyobb jóakarattal teszi tanulmány tárgyává. A küldöttség végül Hieronym* Károly kereskedelemügyi miniszter­nél tisztelgett és kért, hogy tekintettel arra, hogy Dombóvár vasúti gócpont és kereskedelmi tekintetben is a Dunántúl egyik központja, tá­mogassa a maga részéről is a gimnázium föl­állításának ügyét. A miniszter biztosította a kül­döttséget teljes jóindulatáról és kilátásba helyezte támogatását. — Adományok a szekszárdi népkonyhára. A népkonyhára adakoztak: özv. Boros Gyuláné Szekszárd egy zsák burgonya, egy darab szalonna,' hat liter bab, két fogás hagyma. Szekszárd város tanácsa két méter tűzifa, ifj. Leopold Lajos Szekszárd, egy birka. Dőry Vilmosné Tüske-puszta egy zsák bab, két zsák burgonya. Botos Imre Szekszárd két darab kanál. Adler N. János Szekszárd 10 korona. Woudry Hugó Szekszárd 5 korona. Ezen kegyes adományokat számos szegényeink nevében hálás köszönettel nyugtatom. Bezerédj Pál. — Megőrült, mert beperelték. Durgonits József 39 éves szekszárdi kisgazda szőlőt vett egy mözsi embertől oly feltétel alatt, hogy an­nak árát négy év alatt tartozik lefizetni. Az el­adó ennek dacára most egyszerre kívánta a vé­telár lefizetését és mivel Durgonits ezt nem tette, beperelte. A tárgyalást folyó hó 9-én tartották meg ebben az ügyben. Durgonits annyira szi­vére vette az esetet, hogy beleőrült. A szeren­csétlen embert be kellett vinni a kórházba. TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY — Halálozások. Tolnanémediben folyó hó 6- án temették el Busbach József volt birtokost. özv. Stann Alajosné életének 84 ik évé­ben Szekszárdon elhunyt. Folyó hó 6-án temet­ték el. Csaprendeken meghalt özv. Rabinek Ja- kabné életének 91 ik évében, kiben Rabinek Pál paksi takarékpénztári vezérigazgató édesanyját gyászolja. Kiesling Ferenc nagytormási kasznár éle­tének 63 ik évében folyó hó 13-án elhunyt. — Kutyaharapás — emberhalál. Kelemen Istvánnét gyulaji lakost lábikráján megharapta egy kutya s a szerencsétlen asszony orvosi segítség nélkül egy óra alatt elvérzett. Gynlaj ugyan körorvosi székhely, de a silány díjazásra nem kajmak orvost, valamint Szakoson és Döbröközön sincs körorvos, igy az egész nagy járásban egyedül Dombóváron kapható orvos, az pedig Gyulajtól a mostani útban három, tehát oda- vissza hat óra járás. — Uj fióktakarékpénztár. A Tolnavidéki Takarékpénztár Zombán fiókintézetet létesít, mely­nek igazgatóságát a következő Zomba községi lakosokból alakította meg ; Antlfinger János köz­ségi biró, Jung Mihály községi pénztárnok, Kóhn József földbirtokos, Lunova János községi fő­jegyző, Rapp Mihály földbirtokos, Steib Mihály dőripatlani községi főjegyző, Takács Mihály föld­birtokos, gőzmalom tulajdonos és Wenk József műasztalos. A fiókintézet pénztárnoka Krómer József földbirtokos, zombai lakos lesz és a fiók már február hó folyamán meg fogja kezdeni mű­ködését. A szekszárdi kereskedő ifjak egylete fi hó 7- én a Szekszárd Szálló nagytermében Garay Lajos zenekara közreműködése mellett jói sikerült zártkörű táncestélyt rendezett. A mulatság mint mindig, úgy ezúttal is fényesen sikerült, mit bizonyit az, hogy a megjelent fiatalság és a nagyszámú közönség csak a hajnali órában oszlott szét. Jegyeiket megváltották: Bezerédj Pál 50 korona; Gróf Batthyány Tivadar 20 korona; Salamon Jakab és Tsa, Wolf Henrik, Holzer divatháza, Kann és Heller, Mayer János, S. Heit, Pirnitzer József és fiai, S. J. Fraenkel, Pauncz Sándor, Herrn. Poliak’s Söhne, Ignaz Hufner és Jakab 5—5 korona ; Schlesinger Ignác, Salamon Ármin 4—4 korona; Steiner Albert, Wolf Arnold, Reich Ármin, László Marcel, Heég és Friedmann, Friedmann S. 3—3 korona; Vámosi Mihály fiai, dr. Mártin József, Betelheim N., ifj. Glantz Miksa, Lustig és Bech, Reitzer Lipót és Tsa, Kolem Manó, dr. Steiner Lajos, Krausz Béla, Sarkadi Andor, Back Bernát Fiai, Délmagyarországi Kalapgyár, Eppinger, Lázár és Fia 2—2 korona; Markó N., FiBchoff Sándor, Majtényi József, Scheffer Sándor, Seiner N., Barakovicsné, Schuk N. 1—1 korona. — Közmunkák végeztetése fegyencekkel. Régebbi időben egy neme volt általában a bün­tetésnek a kényszermunkára való ítélés. Ezt a legtöbb állam azonban ma már megszüntette. Az Amur-vasut építésénél azonban ezerszámra alkalmazzák a fegyenceket. Összesen 2500 fegyencet szorítottak közmunkára. Bár őrzésük sok gondot okoz, a módszer bevált, mert a munkákat gyorsan, rendesen és minden fáradság nélkül végzik. A fegyencek szorgalmát azzal akarják fokozni, hogy a szorgalmas és pontos, engedelmes munkás-fegyencnek büntetése egy- harmadát elengedik. — Rögtönzött verekedések. Cz. Bogár András és Gáspár István decsi lakosok folyó hó 8- án este Szél János decsi lakost minden ok nélkül megtámadták és elverték. — Schulz György nagykövesd-pusztai lakos folyó hó 7-én Szugfil Rezső kiskövesd-pusztai lakost vasvillá­val megverte. — Koch Erzsébet és Schneider Teréz alsónánai lakosok folyó hó 8-án össze­verekedtek, még pedig klumpával fejelték meg egymást. Ezen verekedések folytatása, illetve a verekedők további elpábolása már a kir. járás­bíróság előtt fog megtörténni. — Vadorzó által meglőtt gyermek. A két Romek testvér Felsőiregről elment mókusozni az erdőbe. Amint a sűrűt bújták, egyszerre lövés dördült el a szemközti hegyoldalról s a sörét a kisebbik fiú lábába fúródott. Miután a vadász­bérlő aznap nem vadászott, csak orvvadász követ­hette el a tettet, aki a gyermeket valószinüleg vadnak nézte. A csendőrség megindította a nyomozást. A bátaszéki kath. kör tisztújító közgyűlése. A bátaszéki kath. olvasókörben folyó hó 8-án tartották meg a tisztujitó közgyűlést. — Elnök ismét Wolf Mátyás, II. elnök Rohr István, igaz­gató Göbelt Mihály lett. A többi tisztviselők is nagyobbrészt a régiek maradtak. 1911 január lő. — Az „Okos bolond“ másodszor. A szek­szárdi kath. olvasókör derék műkedvelői vasár­nap, január 15-én este 8 órakor közkívánatra másodszor előadják Szigeti Józset: „Okos bolond“ cimü kacagtató népszínművét. Helyárak : I. hely 1-40 K, II. hely 1 K, állóhely és diákjegy 60 fillér. Jegyek előre válthatók a kör ügyvezető elnökségénél. '— A bonyhádi protestánskör uj helyiségét nagy érdeklődés mellett múlt vasárnap nyitották meg ünnepélyesen. Az evangélikus énekkar „Erős várunk, a mi Istenünk“ kezdetű énekkel nyitotta meg az ünnepélyt s utána Gyalog István főgimn. igazgató, köri elnök mondotta et ünnepi beszédjét, majd Graef József ev. lelkész beszélt, Bicző Zsigmond ref. lelkész pedig imát mondott s végül elénekelték a Hymnuszt. Este fényes hangverseny volt. Porkoláb Gyula pécsi ev. lelkész alkalmi szép költeményét Mál'Z Konrádné szavalta. Schall Olga és Irén szépeu énekeltek, Lehmann Ilonka pedig Hajas Bélá­val melodrámát adott elő. Majd Zvarányi János művészies zongorajátékával nyújtott nagy élve­zetet. Dicséretet érdemel Wickert a férfikar precíz vezetéséért. Előadás után táne következett. A bevétel 660 korona. Okos bolond. A szekszárdi kath. kör 13 éves műkedvelő társulata összes eddigi fényes sikereit felülmúló műkedvelő-estélyt rendezett vasárnap, január 8-án, midőn Szigeti József „Okos Bolond“ cimü kacagtató népszínművét hozta színre. A lucskos idő dacára is nagy közönség jelent meg a jeles műkedvelők előadá­sán. Hogy pedig a nézőközönség kitünően mula­tott, azt hangosan bizonyította az állandó kacagás, melytől visszhangzott egész este a kör díszterme. A közderültség legfőbb tényezői közül különös emlitést érdemelnek : Bencze János, ki az okos bolondot oly finom komikai érzékkel személye­sítette, hogy sikerét a leggyakorlottabb színész is méltán megirigyelhette volna. Méltó társa volt a komikum fokozásában Taksonyi János, dr. Kinzai Boldizsár falusi orvos szerepében, melylyel a közönséget sokszor könypotyogtatásig megnevettette. Tipikus öreg Márton gazda volt Udvardy Antal, kinek puszta megjelenése és öreges mókái nagyban emelték a darab derültsé­get keltő hatását. Szttcs Mihály, a pénzsóvác lakatos személyében kitűnő alakítást nyújtott. Ujj János mint ügyeilen ügyvéd sikkes játéká­val keltett méltó tetszést. Kardos József mint újdonsült orvos pompásan töltötte be az intrikus szerepét. A női szereplők közül különösen kiváltak : Lengyel Sándorné Laura szerepében, melyet ritka ügyességgel adott elő, mig Hahn Annuska Etel árvaleány szerepét siemélyeBitette a tőle megszokott elevenséggel. Mindketten óriási taps­vihart arattak, szebbnél-szebb fülbemászó és szívhez szóló dalaikkal, melyeket több ízben közkívánatra meg kellett ismételniük. A többi szereplők, mint Vesztergombi Juliska (szobalány), Tamaska János (végrehajtó). Pollermann Ferenc és István (polgárok) és Horváth János (kertész), szintén jelentékenyen közreműködtek a darab sikeréhez. Az anyagi siker 245 korona. Annyi bizonyos, hogy akik jelen voltak, oly pompásan mulattak, hogy ott minden but-bajt elfelejtettek. Aki nem hiszi, az menjen el vasárnap a második előadásra. Egy jelenvolt, aki még egyszer elmegy — nevetni. — Meglőtte az atyját Mozolán József szek­szárdi lakos folyó hó 5-én összeszólalkozott édes atyjával és azt forgópisztollyal meglőtte. A meg­lőtt apát életveszélyes sérülésével a szekszárdi Ferenc-kórházba vitték, a gyilkos fiút pedig a csendőrök letartóztatták. —■ Emberölés egy liter bor miatt. Schlei­cher János felsőnánai lakos folyó hó 5-én este 8 órakor a korcsmában találkozott Fridrich György felsőnánai lakossal, akit felszólított, hogy fizessen neki egy liter bort. Mivel Fridrich a felszólításra gorombán felelt, e miatt Schleicher János annyira felindult, hogy kését előrántva, úgy szúrta hasba, hogy a szekszárdi Ferencz kórházba kellett szállítani, bol folyó hó 8-án sebében meghalt. A gyilkost a csendőrség letar­tóztatta és átadta a kir. ügyészségnek. — Nyilvános nyugtázás. A kath. kör vasár­napi műkedvelő előadásán felülfizettek: dr. Fent Ferenc apát-plébános 1-60 K,# Simon Gyula 40, Cziráky Ferencné 80 fillért. Összes bevétel: 245 korona 70 fillér. A szives jótevőknek a nyilvá­nosság előtt mond hálás köszönetét Szabó Géza főgimnáziumi és polgári iskolai hittanár, a kath. kör ügyvezető elnöke. — Műkedvelői sziníelőadás Faddon. A faddi róm. kath. ifjúsági egylet 1911. évi január hó 7-én és 8-án tánccal egybekötött műkedvelői szinielőadást rendezett nagyon szép sikerrel a Korona vendéglő nagytermében. Színre került Csepreghy Ferenc „Sárga csikó“ 3 felvonásod népszínműve. Felülfizettek : Zányi György pápai kamarás plébános 3 K, Fövenyessy Pál l'8ö K,

Next

/
Oldalképek
Tartalom