Tolnamegyei Közlöny, 1911 (39. évfolyam, 1-53. szám)

1911-04-16 / 16. szám

— Értesítés. Dr. Dobrescu Sándor szekszárdi fogorvos két hónapi tartózkodásra, Gráczba utazott. — Uj irányzatú művészi fényképeket készit modern kivitelben Borgula Ede Szekszárd Széchenyi-utca 646. Kunoer-ház. A cég elsőrendű specialitása a modern híMgylényképezés, fővárosi mintára próbaképekkel. — Szinielöadás és táncvigalom. A dombó­vári polgári ifjak társasköre a „Korona szálló“ nagytermében folyó évi április hó 17-én a könyv­tár alapja javára tánccal egybekötött szinielőadást rendez. Belépő-dij : személyenkint 1 korona 50 fillér. Kezdete este pont 8 órakór. Felülfizetést köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. Jegyek előre válthatók : Abelesz Mór üzletében és este 7 órakor a pénztárnál. Színre kerül: Az apósok. Vígjáték 3 felvonásban. Irta Gabányi Árpád. Rendező: Zápor József. — Öngyilkossági kisérlet. Érthető szenzá­ciót és sajnálatot keltett Szekszárdon Dr. Abai János ügyvéd nejének öngyilkossági kísérlete, aki múlt hétfőn mérget ivott. Az előhívott orvosoknak sikerült a szerencsétlen asszony életét megmen­teni. Tettének oka családi viszály. — A fiimágtermelés meghonosítása Magyar- országon. Figyelmébe ajánljuk mindazon gazdák­nak, kik Magyarországon fümagtermeléssel szán­dékoznak foglalkozni, hogy e célból Mauthner Ödön cs. és. kir. udvari magkereskedő céghez, Budapest, forduljanak. A Mauthner cég, mely a gazdák jövedelmének nagyobbitása terén már oly gyakran volt úttörő, készséggel bocsájt ren­delkezésre egy régi, tapasztalatokban gazdag fümagtermelőt, ki a szükséges utbaigazitásokkal és szakszerű tanácsosai szolgál. A cég ezt minden költség felszámítása nélkül teszi, sőt még a szakember útiköltségeit is viseli. Ha figyelembe vesszük, hogy Ausztria Magyarországba a múlt éven is külföldről csupán fűmagot 2x/2—3 millió korona értékben hoztak be, úgy a Mautner cég ezen mozgalma a gazdák körében bizonyára nagy tetszéssel fog találkozni. — A pécs—bátaszéki vasút megnyitása most már nem sokáig késik, melynek menet­rendje ez: Pécsről az első vonat hajnali 4 óra 45 perckor indul, mely fi óra 04 perckor érkezik Pécsváradra, 8 óra 13 perckor Bátaszékre, 10 óra 09 perckor Bajára, 12 óra 21 perckor Sza­badkára ; a második vonat délután 1 óra 17 perckor indul, 2 óra 42 perckor érkezik Pécs­váradra, 4 óra 54 perckor Bátaszékre, 7 óra 22 perckor Bajára és 9 óra 34 perckor Szabadkára. Délután 4 óra 55 perckor indul a harmadik vonat, mely 6 óra 22 perckor érkezik Pécsvá­radra, 8 óra 35 perckor pedig Bajára és Sza­badkára egyáltalán nincs csatlakozás. Ellenkező irányból Pécs felől az első vonat Bátaszékről hajnali 3 óra 44 perckor indul Pécs felé, Hosszú- hetényből pedig 6 óra 26 perckor, A második vonatnak Szabadkáról hajnal 5 óra 05 perckor, Bajáról pedig 7 óra 14 perckor induló vonathoz van több mint 2 órai bátaszéki várakozás után csatlakozása, mig onnét 9 óra 22 perckor elindul a vonat, mely 11 óra 49 perckor érkezik Pécs­váradra, 1 órakor pedig Pécsre. A harmadik vonat Szabadkáról ^2 óra 20 perckor, Bajáról 4 óra 23 perekor való indulással, este 6 óra 20 perckor indul Bátaszékről és esti 10 órakor érkezik Pécsre. Szekszárd felé Bátaszékről csakis a Pécsről reggeli 4 óra 45 perckor induló vo­natnak van csatlakozása, mely Szekszárdra 8 óra 59 perckor érkezik; ellenkező irányban a Szekszárdról reggel 8 óra 25 perckor induló vonattal Bátaszéken át 1 órakor lehet Pécsre érkezni. —- Bevándorlók elosztása. Newyork ból je­lentik nekünk: Nagel belügyi államtitkár terve­zetet dolgozott ki a bevándorlóknak vidéki kerületekre való elosztását illetőleg, ezzel meg­akadályozni szándékozván, hogy a bevándorlók a városokba tömörüljenek. Számítanak ennél az állami bevándorlási hatóságokra és ez okból a minisztérium kebelében fennálló információs szak­osztály vezetője, J. L. Mc. Graw, körutazásban meglátogatta Ohió, Indiana, Illinois, Nebraska, Wuconsin és Michigan államok illetékes hatósá­gait, hogy bevándorlók befogadására vonatkozó kívánságaikat és szükségletük mértékét kipuha­tolja. Más államok illetékes hatóságait ezután fogja meglátogatni az államtitkár. Remélik, hogy a bevándorlókat oly vidékekre fogják irányít­hatni, hol munkát és alkalmat fognak találni arpa, hogy jóllétre tegyenek szert. Mennyire húzódnak a bevándorlók városokba, kitűnik abból, hogy például tavaly az összes partraszál- lottak negyedrésze Newyork államot jelölte meg utazása végpontjául és nincs kétség aziránt, hogy e bevándorlók legnagyobb része Newyork váro­sában ragadt. Ama 95.000 <személy közül, kik Illinoisba-mentek, nem; kevesebb, mint 90 száza­lékuk Bhléafi'óban'telepedett le. TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY — Az analfabéta tanfolyamok erkölcsi és anyagi haszna. Vármegyénk kir. tanfelügyelője a folyó tanév elején felhívta a tanítókat, hogy az analfabéták oktatását vállalják el. E felhívás­nak annyi eredménye lett, hogy Gyönkön Kring Ödön ág. ev. tanító 40, Ozorán pedig Réber Ferencné magániskolái tanítónő 35 analfabétát oktatott a téli hónapokban. Padányi Andor kir. tanfelügyelő a zárvizsgát Ozorán március hó 22-én, Gyönkön pedig március 23-án tartotta meg. A vizsgálaton a felnőtt analfabéták jól olvastak, írtak és számoltak. Az eredmény örvendetes volt. Gyönkön német anyanyelvű analfabéták folyékonyan olvastak és biztosan számoltak. Ozorán 40, sőt 50 éven felüli anal­fabéták is meglepő eredményt mutattak fel. A kir. tanfelügyelő jelentése alapján az országos közművelődési tanács Kring Ödönnek 200 K, Réber Ferencnének pedig 175 K tiszteletdijat utalványozott ki. Ez az aránylag csekély tisz- teletdij párosulva két lelkes népoktató fáradha­tatlan buzgalmával, 75 felnőtt egyén részére megnyitotta a szellemi erő forrását s beleillesz­tette őket az öntudatos társadalom keretébe. — Ilyen érdemeket csakis a népnevelés terén lehet szerezni s tekintettel néptanítóink szegényes fizetésére, az anyagi jutalom is jó helyekre jut. — Regénypályázat. A Budapesten megje­lenő Uj Lap szerkesztősége pályázatot irt ki regényre. Beérkezett 388 pályázat, melyek közül harmincnégyet talált a szerkesztőség kitűnőnek és kifogástalannak. A kitüntetett szerzők között találjuk Jártas Róza szekszárd-belvárosi rk. tani tónőt, lapunk munkatársát, továbbá Janusek J., Janusek B. szekszárdi szerzőket és Pintér György felsőiregi lakost. Sorshúzás után az első dijat Tímár Dániel, a másodikat pedig Pintér György nyerte el. — Artézi kút a vasúti állomásom A máv. nagyobb állomásain mindenütt artézi kutakat furat, hogy egészséges ivóvízhez jussanak a vasutasok és hogy a gépeket salétrommentes vizzel lássa el. Újabban a hidas-bonyhádi vasúti állomáson fúrtak artézi kutat, mely 420 méter mély és percenkint 900 liter vizet ad. — A Delta diadala. Nem a Duna, nem a Nílus deltájáról van szó, egy magyar ipartermék­ről, mely „Delta“ néven került forgalomba és most, ébredező tavasszal aktuális. A „Delta“ keritkezésre alkalmas elsőrendű sodronyfonat. Ezt a „Delta“ fonatot egy kiváló, régen elismert hazái cég, Kollerich Pál és fiai gyártják s szál­lítják. A „Delta“ egyetlen szegéllyel ellátott be kerítéshez alkalmas anyag, mely kifeszités után teljesen sima, erős, alakját nem változtatja. Azért a legkeresettebb sodronyfonat. Különösen alkal­mas szőlő, gyümölcs és konyhakertek, gazdasági udvarok bekerítésére, legbiztosabb védelem vad­károk ellen, Két minőségben és 6-6-féle huzal­vastagságban kapható különféle szélességekben. Kimerítő ismertetéssel és mintákkal, árjegyzék kel készségesen szolgál: Kollerich Pál és fiai első magyar sodronyszövet, fonat és szitaáru gyára, Budapesten, IV. Ferenc-Józset rakpart 21. —• Rövid hirek. Uj segédjegyzö. A bátai képviselőtestület a megüresedett segéd­jegyzői állásra Szil okay Nándort választotta meg. — Községi elöljárók választása. Döbrökö zön uj elöljárókká választattak: Kabus Ferenc, Szálai Mihály, Vicze György, Gelencsér Imre és Török József. — Népszövetségi gazdakör. A regölyiek uj Népszövetségi Gazdakört alakítottak, melynek alapszabályait az alispáni hivatal utján jóváhagyás végett felterjesztették a miniszterhez. — Jóváhagyott alapszabályok. A belügyminiszter jóváhagyta a Dombóvárott alakult „Gonduiselésa temetkezési egyesület alapszabályait. IRODALOM. „Ország-Világ“ szépirodalmi képes hetilap. Szerkesztik dr. Váradi Antal és dr. Fáik Zsig- mond. Az illusztrációk olyan tömegét látjuk az „Ország-Világ“ legújabban megjelent (15 ik) fü­zetében, amely még a világhires angol és francia képeslapoknál is nagy esemény számba - menne. A kiadó a tavaszi vásár alkalmával majdhogy nem megkettőztette a lap terjedelmét, a jól sike­rült fényképi reprodukciók hosszú sorozatával ismertetve ezt a szépjövőjü intézményt, amely már mostani embriójában is kezd hasonlítani a hires lipcsei „messe“-khez. Vagy egy tucatra való képen keletázsiai nevezetességeket, népies jeleneteket, tájképekat látunk; egy másik kép­sorozat a Kúria mostani jubileumával kapcsola­tosan mutat be érdekes dolgokat. Históriai meg egyéb tárgyú képek, arcmások stb. seregét talál­juk még e számban ; szinte sok is volna mind elősorolni. Az arcképek közül csupán néhányat említünk meg; így Tóth Imréét, a Nemzeti Szín­ház jubiláns igazgatójáét, Günther Antalét, Wav- rik Béláét és Dárday Sándorét; az arányláko­5 dalmas óváry Lipót miniszteri tanácsosét s nejéét, továbbá a most elhunyt Zoltán Jenőét, ki egy­kor a Magyar Színház igazgatója volt. A magas színvonalú irodalmi részbe regényeket, elbeszélé­seket, kritikai cikkeket vagy közleményeket Írtak: dr. Bányász László, dr. Bozóky Dezső, dr. Fáik Zsigmond, Gyárfás Zsigmond, N. Kiss Ferenc, dr. Rózsa Ignác, Szentkirályi B., Szilágyi Miklós, Thomée József, dr. Váradi Antal, Versényi György stb. Igen érdekesek s tartalmasak a rovatok is, igy: Színház, Művészet, Irodalom, Hírek, Sport, Zene stb. Mutatványszámot ingyen küld a kiadó- hivatal (Budapest, V., Hold-u. 7 ), ahová az elő­fizetési pénz beküldhető. A lap ára félévre 8 K. — Nagyon sok olyan betegség van, mely nem szervi hibákból ered és melynek nem komolyabb elváltozások ké­pezik alapját, ennek dacára heves és kínzó fájdalmakkal járnak. Minden tapasztalt orvos tudja, hogy ily esetekben az emésztési műkö­désben van a hiba, vagy a gyomor nem műkö­dik kielégítő módon, vagy a belek fejtenek ki renyhe működést. Ily esetekben nem rendel mást, mint V2 vagy egy egész boros pohárnyi termé­szetes Ferencz József-keserüvizet, me­lyet a betegnek naponkint reggel éhgyo­morra kell meginni. Ez az egyszerű, olcsó és kellemes kúra minden ebből eredő bajt* rosszullétet, szédülést, fejfájást, bágyadtságot stb. rövid idő alatt teljesen megszüntet. Az igazi Ferenc József víznek jó az ize és valóban jót is tesz! Ajánlatos csakis valódi Ferencz József vizet kérni és nem budai vagy egyéb álta­lános elnevezést használni, mert több csekély értékű viz csalódásig hasonló vignettákkal jön forgalomba. Kapható gyógytárakban és füszerkereskedésekben. CSARNOK. Mikor szemedben . . . leikor szemedben boldogság ragyog Es ajkad mosolyog; Mikor lenéznek ránk a csillagok S te választól két fényes csillagot, Egyet nekem s a másikat magadnak S elnézed, hogy mily égetőn ragyognak — Én a halaira gondolok. Hogy c ókra nyújtod édes ajkadat És két karod nyakam köré fonod; f ogy suttogóvá válik a szavad s arcodon piros rózsa fakad S remegve bújsz hozzám, miként a repkény A sziklafalhoz, védelmet keresvén, — Én a halálra gondolok. De ha, bár rövid pillanatra, Elborul homlokod, Ha szemed fényét a könyek harmatja Megtöri és a torkod fojtogatja A sirás, — hogy sohase érjen bánat S megvédjetek, ha gyötrő gondod támad: Örökre, mindig élni akarok! H0NTHY ISTVÁN. Mezőkövesdi hangulat. Irta: Bérezik Árpád Beszélgetve a mezőkövesdi matyókkal, meg­állapítom, hogy a nagy tömeget a kényszerűség hajtja ki Amerikába. — Nem szívesen megyünk mi oda, hiszen szeretjük a hazánkat és itthon hagyjuk a csalá­dunkat . . . De ki kell mennünk kónytelenség- ből. Már én is azon gondolkozom, hogy kimen­jek, mert nem lebet itt se boldogulni, se meg­élni ! — mondotta egyikük. Aki ezeket elpanaszolta, az egy igen értel­mes kisgazda volt, kinek nyolc holdja van és nyolc gyermeke. Legnagyobb^ baj, hogy télen nincs munka. Ott állnak olyankor a fogadó előtt hosszú sorban a „heverő legények“. — Ha azok az urak Pestről lejönnének és benéznének hozzánk, sokat mondhatnánk el nekik . . . — Kenyér 1 . . . Kenyér! . . . Jobban mondva munka! , . . munka! . . . Ez hallat­szik alulról végig az országon. Igen okosan, hig­gadtan, emberségesen beszélnek ők; csak úgy érzik a bajokat, a közállapotokat, mint az értel­miség ... Az alaphang bus csügedéB— lemon­dás . . . Ismerik a bajokat, de nem tudnak má-

Next

/
Oldalképek
Tartalom