Tolnamegyei Közlöny, 1910 (38. évfolyam, 1-51. szám)

1910-12-08 / 49. szám

1910 december 11. 3 munkát nem kaphat s hogy e tekintetben az osztrák liberalitás odáig terjed, hogy Gregersen- céget, amely Prágában egy negyedszázad óta be van jegyezve és egy munkánál másfél millióval volt olcsóbb az osztrák versenyzőknél elütötte a munkától s azt az osztrák Unió-cégnek adta. Nehogy valami félremagyarázás lehessen a do­logból, azt is idejegyezzük, hogy ezért Körber akkori miniszterelnök meginterpelláltatta magát és az osztrák képviselőház egyhangú helyeslése mellett kijelentette, hogy jóllehet Gregersen Prá­gában be van jegyezve, még sem tekinthető osztrák vállalkozónak, már pedig ő osztrák köz­munkát másnak, mint osztrák állampolgárnak nem ad. Vagy ha ez nem elég annak bizonyí­tására, hogy Ausztriában miképen járnak el a magyar vállalkozóval, idézzük a Grünwald és Schiffer-cég ügyét. Ez a cég az uzsoki vonal folytatását képező, Galiciába vezető osztrák vonal építésére tett 1 millió koronával olcsóbb ajánla­tot. Ajánlatát azzal az indokolással, hogy nem osztrák vállalkozó, egyszerűen visszautasították. Ausztriában igy kezelik a magyar vállalko­zót és igy áll a dolog a jóakart szempontjából. Törvény szempontjából azonban igy áll. A köz- szállitási szabályzat megmondja, hogy közmunkát nálunk is csak magyar vállalkozó kaphat. A be­jegyzés azonban senkit sem tesz még magyar vállalkozóvá, aminthogy nem lesz azzá a Redlich- cég sem, ha mint részvénytársaság próbál sze­rencsét. Nyilvánvaló ugyanis, hogy ez a rész­vénytársaság ugyanabból a célból következett, mint amelyből Redlich ur az eszéki hidpályázat- nál olcsóbb volt a magyar ajánlattevőknél. Ez a cél a közszállitási szabályzat intenciónak ki­játszása. KÜLÖNFÉLÉK. — Királyi kitüntetés. A király Kulifay Elek szlavóniai, tordincai retormátus lelkészt a lelkipásztorság terén 50 év alatt szerzett érde­meinek elismeréséül a koronás arany érdem­kereszttel tüntette ki. A kitüntetett édesatyja Klllifay Elek tésenfalvi lelkésznek, aki múlt évben vette nőül Szabó Mariska tanítónőt, néhai Szabó József szekszárdi ref. tanító leányát. — Áthelyezett számtiszt. A pénzügyminiszter Somogyi Gyula szekszárdi pénzügyi számtisztet hasonló minőségben Lúgosra helyezte át. Fűrész Elemér kassai számtisztet pedig Szekszárdra helyezte át. — Katonaság köréből. Cstöa István honvéd- főhadnagyot Yersecről áthelyezték Pécsre a honvédhadapródiskolához tanárnak. — Egyhangú lelkészválasztás. Illyés Kálmán ref. lelkészt, megyénk szülöttjét, Félegyházán egyhangúlag rendes lelkésszé választották. — Államsegélyek. A vallás és közoktatás­ügyi miniszter a bátaszéki és az alsónánai gör. keleti egyházközségeknek 200—200 korona államsegélyt engedélyezett. — Az ozorai csikótelep parancsnokának ki­nevezése. A hadügyminiszter Julek Gyula huszár­őrnagyot, Rassovszky Julián főszolgabíró, tb. vm. főjegyző vőtársát az ozorai csikótelep parancs­nokává nevezte ki. — Az ügyvédi gyakorlat meghosszabbítása. Minthogy a Székely féle javaslatból pár hónap múlva törvény lesz, mindazok, akik a törvény életbeléptéig doktorátust nem szereznek, csak két évvel később lehetnek önálló ügyvédek. Akik azt akarják, hogy az uj törvény reájuk ki ne hasson és igy két évet nyerjenek, forduljanak a dr. Dobó jogi szemináriumához (Kolozsvár, Bolyai-utca 3), melynek segítségével hat hét alatt letehetnek egy szigorlatot. Ez annál is inkább tanácsos, mert a beállott egyetemi rendszer- változások következtében a szigorlatok anyaga aránytalanul megnagyobbodott. Az intézet kiköl- csönzi tankönyveket helyettesitő, az összes szi­gorlati kérdéseket felölelő jegyzeteit, melyekből az otthon előkészült jelölteket rövid rekapituláló kurzus során készíti elő. A „Jogi vizsgák leté­tele“ cimü most megjelent könyvet díjmentesen megküldi. — Jótékonycélu asztaltársaság. A Szekszárdi Első Magyar Asztaltársaság az idén is, mint mindén evben karácsony előestéjén több szegény tanulót felruház és megvendégeli őket. A jótékony egyesület választmánya már kijelölte a tanítói kar ajánlatára a szegény tanulókat. — Pécs vasúti üzlelvezetőséget kap. A pécsi vasúti üzletvezetőséget 1911. évi augusztus hó 1-ére felállítják 40 hivatalnokkal és 120 más alkalmazottal. — Megnyitották a dunaföldvári népiskolákat. A hatóság megnyitotta a dunaföldvári népiskolá kát, melyek 13 hónapig voltak a városban ural­kodott vörheny-járvány miatt zárva. TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY — A 48—49-iki honvédek nyugdiját fel­emelik. Azoknak a félisteneknek, akik a magyar szabadságért küzdöttek, keserves nyugdíjból kell élniök. Ezt a szomorú és szégyenletes helyzetet meg kell szüntetni, ami be is fog következni rövid időn belül. Maga a miniszterelnök az ellenzéki képviselők felszólalására kijelentette, hogy nem zárkózik el az elől, hogy a volt 48— 49 iki honvédek és azok özvegyei ellátásának ügyét ismételten rendezzék, sőt e tekintetben javaslatot is szándékozik előterjeszteni arra nézve, hogy azokra az özvegyekre is kiter­jesztessék a nyugdíjjogosultság, akik a sza­badságharcot követő időben lettek volt hon­védek nejei és igy jutottak az özvegységre. — Keresztfel tétel. A dombóvári róm. kath. templomra múlt vasárnap tették fel ünnepélyesen a keresztet. A beszentelést Nyárády Aladár plébános végezte. A keresztet Dvorzsák Rezső hercegi ur. építész tervezte és Cser József dombóvári mülakatosmester készítette. A kereszt 2,40 m. magas és 180 kgr. nehéz. — Tolnamegye nagy naptára Bonyhádon Néményi Vilmos ismert hírlapíró szerkesztésében még a folyó hónapban megindul a Tolnamegyei Hírlap politikai irányú újság. A szerkesztőség a megszűnt Garay-naptár helyett még december hó folyamán kiadja lolnamegye nagy naptár-&t, mely érdekes irodalmi részen kivül tartalmazni fogja Tolnavármegye teljes és részletes címtárát. — Eötvös Károly. Lapunk mostani tárca­rovatában illusztris iró müvét közöljük szerzője tudtával s engedelmével. Eötvös régen túl van azon, hogy nagy irói kvalitásait nekünk kelljen felfedezni. Az irodalmi kritika régen megálllapi- totta, hogy szegény memoire-irodalmunkban Eötvös munkái csoda fényességek s az előadás bájának Eötvös utólérhetetlen mestere. Nekünk csak öröm, hogy Eötvös tárcája díszíti lapunkat. — Magánvizsgák. A szekszárdi polgári fiú­iskolában a magánvizsgálatokat december hó 23-án és 24-én tartják meg. — Magyarország állatállományának megálla­pítása. A legutóbbi áilatszámlálást ezelőtt 15 év­vel foganatosították. Az akkor gyűjtött adatok azonban ma már elavultak. Az észszerű és fej­lődő állattenyésztés érdeke megkívánja, hogy a milliárdokra rugó nemzeti vagyon eme jelentős részének legújabb számszerű adatait ismerjük. Az állatszámlálás költségeire — mely állatszám­lálás a népszámlálással egyidejűleg foganatosittatik — az 1911. évi állami költségvetésben 300,000 korona van fölvéve. — Cipőgyár. Dunaföldvárrói írják, .hogy ott a volt sóház épületében bőráru üzletet és cipő­gyárat létesítenek. A gyár művezetője Bernáth Lajos cipész szaktanító lesz. A gyár működését jövő évi február hóban kezdi meg. — Uj gyógyszerárukereskedés. Loránd Dezső gyógyszerész, chemiai doktorjelölt Buda­pesten, a III. kerületben gyógyszerárukereskedést vett, ugyanott gazdasági és házi cikkek vegyészeti gyárat létesít. — Mária-ünnepély a kath. Társaskörben. Az adventi felolvasások során december 8 án a szekszárd-ujvárosi rk. Társaskörben szépen sike­rült Mária-ünnepély volt, melynek kiemelkedő pontját Czindery Endre belvárosi káplán szabad­előadása képezte, melyben kimutatta a Mária- kultusz szoros összefüggését az igaz keresztény­séggel és rámutatott arra is, hogy ebben kivette részét a Mária országának méltán nevezett keresztény Magyarország is. Az ünnepélyt az ifjúság kedves éneke vezette be, amivel meg­mutatta, hogy az eszményiekért is tud lelkesedni. Az ünnepélyt szép keretbe foglalta a szebbnél- szebb szavalat, amiben különösen kiváltak : Mészáros Emma, Lipovszky Hanus, Geisz Anna, Leipold Erzsi, Lendvai Pali és Főglein József. — Uj ref. tanácsbirő. Ágoston István el­halálozásával megüresedett világi tanácsbirói székbe a tolnai ref. egyházmegye Parragh Albert dunaszentgyörgyi földbirtokost választotta meg. Fölmentő ítélet, A pécsi királyi törvényszék kellő bizonyítékok hiánya miatt a vád alól föl­mentette Hammer Ferenc szakcsi, Imró János váraljai és Grubics Velimér rácmecskei lakoso­kat, akik pénzhamisítással voltak vádolva. — Ideiglenes megbízás. A főszolgabíró a szakcsi körorvosi állás teendőinek ellátásával dr. Müller Károly budapesti közkórházi gyakor­nokot, a döbröközi községi orvosi állás teendőinek ellátásával pedig dr. Bernstein Jakab pincehelyi orvost bízta meg ideiglenesen. — Tanítónő mint kaució. A honvédelmi miniszter egy konkrét esetből kifolyólag meg­engedte, hogy az aktiv katonatisztek oly tanító­nőket, akiknek 2000 korona jövedelmük van, nőül vehessenek. Az indokolás azt mondja, hogy ez a fizetés megfelel a kaució kamatának. — Telefonhálózat. A háta—bátaszék—szek­szárdi telefonhálózaton oly serényen dolgoznak, hogy azt még ebben a hónapban átadják a for­galomnak. — Adomány. Grünwald Lajos nagybérlő Faddról Budapestre költözködése alkalmával a faddi katholikus szegénysorsu iskolásgyermekek fölsegélyezésére 60 koronát adományozott. Ezúton is köszönet érte. — Adventi felolvasó-estélyek. A szekszárdi r. kath. olvasókör, miként minden esztendőben, úgy ezidén is igen kellemes és tanulságos szóra­kozást nyújt tagjainak az adventi felolvasó­estélyek tartásával. November hó 27-én volt az első felolvasó-estély, mely alkalommal Haugh Béla főgimnáziumi tanár ,,Az anyagiasság a XX-ik században“ cimü értekezését mutatta be a nagy számban megjelent hallgatóságnak. Tárgyá­nak érdekessége s csinos kidolgozása mindvégig lekötötte a hallgatóság figyelmét, mely a felol­vasót előadásának befejeztével lelkes éljenzésben részesítette. A folyó hó 4-én megtartott második felolvasó estély alkalmával Horváth Ignác helybeli r. kath. tanító az 1848/49-iki szabadságharc előtti időkről alkotott korrajzat, igen ügyes formák­ban domborította ki az akkori idők eseményeit; az igen ügyes honfiúi érzéstől mindvégig áthatott előadásáért a hálás publikum hosszan tartó éljen­zéssel jutalmazta meg a felolvasót. A harmadik felolvasó-estély folyó hó 8-án tartatott, mely alka­lommal Szabó Géza főgimnáziumi hittanár, a katholikus kör ügyvezető elnöke a szabadkőmives- ségről tartott igen szórakoztató és tanulságos előadást. Rámutatott a veszedelemre, mely a szabadkőmives eszmék terjedésével nagyon ko­molyan fenyegeti hazánkat; különösen a sajtó az, mely szolgálatában áll eme ferde irányzatnak s terjeszti annak bűnös érdekeit. A nagyszámban megjelent közönség viharos éljenzéssel üdvözölte a felolvasót. Szekszárd városának katholikus kö­zönsége óriási érdeklődést mutatott mind a három felolvasó-estély iránt, amennyiben a kör nagy­terme mind a három alkalommal zsúfolásig meg­telt hallgatókkal. A felolvasó-estélyeket szebbnél szebb szavalatok, ének- és zeneszámok fűszerez­ték. A harmadik felolvasó-estélyen megragadó jelenet történt. Haugh Béla főgimn. tanár szép üdvözlő beszéd kíséretében egy remek kivitelű emléktárgyat nyújtott át Szabó Gézának, a kör ügyvezető elnökének, mellyel őt igaz tisztelői óhajtották kitüntetni ama páratlan buzgalmáért és érzékenységéért, mellyel a katholikus kör ügyeit oly hosszú időn keresztül erős kitartással vezeti s fejlesztésében és felvirágoztatásában fá­radtságot nem ismerve, teljes odaadással műkö­dik. Szabó Géza meghatottan mondott köszönetét eme kitüntetésért s Ígérte, hogy jövőben is min­den erejével azon fáradozik, hogy a kath. kör Szekszárd városának egyik első társadalmi ténye­zője legyen. A közönség lelkes ovációban része­sítette az ünnepeltet s egy szépen sikerült, meg­ható ünnepélynek emlékével hagyta el a kör helyiségét. — Karácsonyi ajándékok. A kereskedelmi alkalmazottak Menházára több kereskedő értékes bolti tárgyakat ajándékozott, ezt az egyesület most rendezett sorsjátéka alkalmából szét fogja osztani azok között, akik az emberbaráti vállal­kozás pártolják sorsjegyek vételével, avagy ter­jesztésével. Ajándéktárgyat kaphat babától kezdve praktikus ajándéktárgyakig mindenki, aki már öt darab sorsjegyet vesz vagy elad. Persze az ajándékok értéke is progressiv növekedik aszerint, hogy az illető hány sorsjegyet helyez el. Mert például 50 sorsjegy vétele vagy eladásánál lehet angol utazóbőröndöket, fegyvereket, órákat, zománcozott gyönyörű látcsöveket stb. Egy kis képes prospektus tájékoztat minden érdeklődőt most hozzá, szabad választást engednek a díszes karácsonyi ajándék-kollekcióban. Minden ajándé­kozás nélkül is egész lélekkel ajánlanánk a keres­kedői alkalmazottak menháza ügyét, hát még ily elmés formával. Kérjünk tájékoztatót a Kereske­delmi Alkalmazottak Országos Egyesületénél Budapest, VII. Wesselényi-utca 36. — A 20. század varrógépe. A karácsonyi ünnepekre ismét egy ízléses kirakat van a Singer Co. varrógép részv. társ. Szekszárd, Széchenyi-utca 638. báró Augusz-házban levő fiók­üzletében, hol feltűnik a látogatónak egy uj fajta varrógép, a »Singer 66,« melynek sokféle előnyét tekintve, a 20-dik század varrógépének neveztetik. Ebből ismét látható a» Singerc-gyárnak az életképessége, mely a brüsszeli világkiállításon érvényre jutott. A nagy díj, melyet a Singer Co. varrógép részv. társ. nyert és a nagy közönség osztatlan elismerése, mely a gyárnak uj találmánya, az úgynevezett »Singer 66-os« varrógép iránt mu­tatkozott, a gép egyszerűsége és a hozzávaló segédkészletek használhatóságának köszönhető. Mint mioden »Singer« családi »Centrál-Bobbin« varrógépen, ép úgy ezen is előállítható a leg-zebb mübimzés és azuj »Singer« tömőkészülék segélyével lehet *a legkényesebb stoppoló-munkákat, úgymint: harisnyákat, alsó ruhát, asztalkendőket stb. végezni oly pontos előáliitásban, hogy szabad szemmel alig lehet ráismerni, hogy varrógépen készült, sőt sokkal szebb és tartósabb a kézimunkánál. Ennél­fogva a »Singer 66-os« méltán nevezhető a 20-ik század leg­jobb varrógépének, mely minden családi háztartásban nélkülöz­hetetlen. Egy ilyen gép elegáns kiállításban egy szalon díszt képez, egyszerűbb kiállításban is dísze a lakószobának és a legalkalmasabb karácsonyi ajándék. Felhivjuk a t. olvasót la­punk mai hirdetésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom