Tolnamegyei Közlöny, 1909 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1909-05-13 / 19. szám

TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 1909 május 13 — Köszönetnyilvánítás és kérelem. A szek­szárdi polg. fiúiskola tanulói folyó évi április hó 24-én és május hó 2-án volt igazgatójuk: néhai Krammer János sírhelyén szeretetük és tiszteletük jeléül egy emlékkő felállítása céljából tartott műkedvelői előadás alkalmával jegyeiket megváltották illetve felülfizettek : Ujfalusy Lajos 4 K, Ujfalusy Imre 2 K, Wigand János 4 K, Schwirián József, Török Béla, Ócskái János, Kovács Ottó, Holub János, Németh Márton, Bajó Pálné, Klein Zsigmond 2—2 K, Krammer Vilmos 4 K, N. N. 1 K 40 f, Mayer János (Báta- szék) 6 K, Mosgai Sándor 10 K, Szabó Ferenc 4 K 40 f., Mayer Jánosné (Bátaszék) 1 K 20 f., Perlaky József 80 f., Tumó Antal 20 f., Herczeg Gyula dr. 2 K 60 f., Varga Ferenc 8 K 60 f., Rácz József 1 K, Fink Kálmán 60 f., Moudry Hugó 60 f., Molnár Mór 2 K, Schmideg Mór l.K, Rubinstein Mátyás 2 K, Polgár Alajos l K 20 f., Szabó János 3 K, Körösi József 60 f., Őrffy Gyula 60 1 — Midőn ezen alkalommal az adakozóknak kegyes adományaikért köszönetét mondunk, egyúttal felkérjük felejthetetlen halot­tunk volt barátait, tisztelőit és különösen volt tanítványait, hogy adományaikkal minket azon törekvésünkben, hogy a felállítandó síremlék, helyéhez méltóan, minél nagyobbszerü legyen, támogatni és a pénzt a szekszárdi polgári fiú­iskola igazgatóságához beküldeni szíveskedjék. — «Nők az alkotmányban» — másodszor. A szekszárdi r. kath. olvasókör május 16 án, vasárnap este 8 órakor, saját nagytermében — másodszor hozza színre közkívánatra a «Nők az alkotmányban cimii» pompásan sikerült víg­játékot. Helyárak : I. hely 1 kor. 40 f, II. hely 1 kor., állóhely.és diákjegy 50 fillér. Jegyek előre válthatók az elnökségnél és a kör ház­mesterénél. — Helyreigazítás. Sióagárdról értesítenek bennünket, hogy az ottani Olvasókör, Virányi Károly arcképének, ünnepélyes leleplezése alkal­mából, Boda Vilmost, mint az Olvasókör disz- elnökét kérte fel az ünnepi beszéd tartására. Megkeresés folytán múltkori közleményünket ily módon helyreigazítjuk. — „ápollÓ“-bÍOSkop. A nálunk már a télen előnyösen ismert mozgófényképész, Bozóky Imre, folyó hó 15-ikén fogja megkezdeni előadásainak sorozatát. Ajánljuk a nagyközönség szives párt­fogásába. — Kirabolt présház. Rosmayer Ferenc nagybirtokos tolnai présházát folyó hó 5-kén ismeretlen tettesek feltörték és abból minden találhatót elvittek. — Ugyanekkor feltörték Schéringer Antal tolnai lakos szőlejében levő kunyhóját is. — Becsületes kintornás. Rumánovits János kintornás a Szekszárd és Bátaszék közt elhúzódó országúton egy duplafedelü zsebórát talált lánccal, melyet a központi főszolgabiróságnak adott át. — Balesetek. Fodor István és neje karó­val terhelt kocsijuk feldült és Fodor nejével együtt oly súlyos zuzódásokat szenvedett, hogy a kórházba kellett őket vinni ápolásra. — Sipos György 18 éves legény e hó 5-én lovaglás köz­ben megbotlott, lováról leesett és erősebb sérü­lést kapott. — Kinek bűzzön a oigány?! Folyó hó 2-án, vásár előtti nap Tolnán, a «Fehér ló» szállodában, szini előadás után, egy úri társaság telepedett le az étteremben, hol egy más asztal­nál részint helybeli, részint vidéki előkelőbb iparosokból és kereskedőkből álló társaság ci­gány mellett ildomosán mulatott. Rövid idő múlva megjelent X. Y. környékbeli ur s az előbbiekhez csatlakozott. Csakhamar nem tetszését fejezte ki, sőt ezt külsőleg nyilvánította azzal, hogy a gyufatartót a cigányok elé vágta, mert azok nem neki, hanem a másik asztalnál ülőknek húztak. Közrejátszott az azután bekövetkezett dologhoz azon körülmény is, hogy az egyik vidéki iparos alkalmazottja iliuminált állapotban ugyanazon terembe kívánt beülni, mit a vendég­lős jobbnak látott nem megengedni, de, mert kitiltása nem használt, a munkaadó gazdai te­kintélyének érvényesítésével a teremből eltávo­lította. X. Y. urnák ez eljárás ugyancsak nem tetszett s mert a társaság egyes tagjainak csiti- tását is ignorálta, annak legnagyobb része, az előre látható következményeket elkerülendő, el­távozott. Egy-kettőre a szóváltás oldalbalökésre, majd ez a vidéki iparos részéről villámgyorsan arculütésre változott, melynek hatása alatt X. Y. ur erősen hányát hátrált s hogy a cselekvő ne változhassék szenvedővé, azt megakadályozandó, műveletét hatványozta, mig is sikerült a jelen levőknek reáhatni, de azért mégis, hogy a csat­tanások vége igazán csattanós legyen, az illeték­telenül beavatkozó urat a vendéglőből kiemelte. Ezzel az ügy befejeződött, a kedélyes társaság pedig háborítatlanul élvezhette tovább a cigány­húzta dalokat. — Tanügyi hirek. Faiskolafelügyelő. A simontornyai járásba faiskolafelügyelővé Bitter Antal szakadáti tanító neveztetett ki. — Nyug­díjaztatás. Gere Antal ozorai, Polgár József keszőhidegkuti, Simrák László bánd, Grün Jakab paksi és Klein János beláci tanítók nyugdíjaz­tatásukat kérelmezték. — Pályázat- A bonyhádi főgimnáziumnál a földrajz—természetrajzi, a val­lásiam, mathématika—fizikai és latin-történeti tanszékre ; továbbá a tornatanitói állásra pályár zatot hirdettek. — Ingyen népkönyvtár és Jutalom. Tihanyi Domokos kir. tanácsos-, tan- felügyelő, ki folyó hó 6 án részt vett a Dunán­túli Közművelődési Egylet választmányi ülésén, kieszközölte, hogy a paksi áll polg. fiúiskola és a szekszárdi községi szaktanitós gazdasági ismétlő iskola 1000—100 korona értékű ingyen népkönyvtárat szekrénnyel együtt kapnak, to­vábbá 50 korona jutalomban részesül Bene Béla kurdi tanító a népkönyvtár vezetéséért. — Elmarad a tornaverseny A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter az országos tornaverseny meg­tartását — költségmegtakarítás miatt — beszün­tette. — Államsegély- A miniszter a tolnai iparos tanonciskolának 600 korona államsegélyt engedélyezett. — Rövid hírek. A városok állam­segélye. A belügyminisztériumban már készül a törvényjavaslat a városok segélyezésére szánt kétmillió felosztására. A városok ebből az összeg­ből olyan arányban részesülnek, amilyen arány­ban az adózási, katonai, közegészségügyi és rendőrségi ügyekben átruházott hatáskörben az államnak funkciót teljesítenek. — Ezüst két- koronások. Az ezüstforintosokat rövid idő alatt bevonják és helyettük ezüst kétkoronásokat bo­csátanak ki. A tizkoronás aranyat is bevonják s helyette bankjegyeket adnak ki. — Nincs elő­leg. A belügyminiszter egy rendeletben kimon­dotta, hogy a vármegyei dijnokok és szolgák nem kaphatnak előleget, még ha nyugdíjigényük van is. — AZ állami nyogdijasok. A belügy­miniszter szigorú rendeletet adott ki, hogy azok az állami nyugdíjasok, kik a törvényhatóságok részéről akár ideiglenesen, akár rendszeresített állásokban alkalmaztatnak, esetről-esetre bejelen- tendők azon minisztériumhoz, melynek körzetébe tartozó állami hivatalnál szolgáltak. — Segély. Tolnavármegye törvényhatósági bizottsága a vármegyei gazdasági egyesületnek 1200 korona segélyt utalványozott. — Elismerés és jutalom. A pénzügyminiszter a közadók oehajtása körül ■szerzett érdemeikért Szepessy Kálmán bonyhádi főjegyzőt elismerésben, — Till Lajos, jegyzőt 30, Marath János s. jegyzőt pedig 40 korona jutalomban részesítette. — Felebbezés. Duna- földvár képviselő-testülete Tolnavármegye tör­vényhatósági bizottságának a dunaföldvári köz­ségi orvos 800 koronában megállapított lakás­pénzéről szóló véghatározatát megfelebbezte. Kovács J. vásártér-utcai műtermében hiányzó fogak pót­lása, csaposfogak, arany koronák és száj­padlás nélküli fogak (hídmunka) készíttetnél:. Fogtömés, foghúzás és fogtisztitás a legjobb módszer szerint eszközöltetik. — Szegények­nek rendel délelőtt 8—9-ig és délután 1—2-ig EGYLETEK, TÁRSULATOK. Közgyűlés A paks—fadd—bogyiszlói ár- mentesitő társulat tavaszi rendes közgyűlését folyó hó 15-én Pakson tartja meg, a melyen többek között a tolnai zsilip építési költségei­nek biztosítása, továbbá a Ravizza Mór, Tencz- linger Lajos és Szilassy Béla választmányi tagok lemondása folytán megüresedett helyek betöltése is tárgyaltatni fog. 5 MULATSÁGOK. Fráter Loránd és Dienzl Oszkár hangversenye. Nagysikerű hangverseny zajlott le folyó hó 9-én esté a Szekszárd Szálló nagytermében, melynek minden helyét zsúfoltságig megtöltötte a közönség. A magas művészi színvonalú hang­versenyt Fráter Loránd és ennek partnere, Dienzl Oszkár adták. Eseményszámba ment Fráter Lo- rándnak Szekszárdon való megjelenése, akit Szekszárd és vidékének művészet iránt érdek­lődő közönsége itt már másodszor élvezett. — Hogy mennyire meg volt elégedve a két művész- szel, azt azzal dokumentálta, hogy éppen nem fukarkodott tetszésnyilatkozataival. . Fráter Loránd tőről metszett igazi magya­ros nótáival utolérhetetlen és ma egyedül álló ebben az irányban az országban. Minden nótá­ját ott leste el a népéletből. Hangja sima, de azért erőteljes bariton és mikor énekel is, meg hegedül is, akkor tükröződik le minden mozdu­latából, hogy nótái* leikéből fakadnak. A külső hatást élénk mimikázással fokozza s néha ebben túlzásba, pózolásba csap át. A jeles dalköltő, énekes és hegedűs a műsor minden számával, de különösen az itt közlött sajátszerzeményü dallal aratott óriási sikert, melyet meg is kellett ujráznia. A templomba vasárnapon bementem Pogány voltam világ életemben, Szegény lelkem, édes anyám beszélhetett nékem, Még sem hittem, hogy van Isten, Odafen:, a kék csillagos égen. De amikor megláttalak rózsám, Amióta jó szívvel vagy hozzám, S látlak csatlós imakönyvvel a templomba járni, Megtanultam az Úristent Leborulva te érted imádni. Dienzl Oszkár briliáns, páratlanul szép zongorajátékávál elragadta a közönséget, — a zeneértők kritikája szerint — zseniális zongo­rista, aki tudásával még szép sikereket arathat. A hangverseny bár esti tél 9 órára volt jelezve, de azért 9 órakor kezdődött, midőn már a közönség tapsokkal hívta á zongorához Dienzl Oszkárt. Remekül eljátszotta Dvorzak Humoreszk és Chammade Scaramouche darabját. — Utána Fráter Loránd lépett a pódiumra s csodaszépen énekelte Székács Aladár következő három dalát: Koporsómra ... Szentmiklósi posta ... és Akit én szeretek .. . Kevés szünet után a dalköltő saját szerzeményű dalaiból művészi bravúrral a következőket énekelte : Rég elhúzták az esti harangot..., Tele van a város ..., Édes anyám rózsafája..., Repülj, repülj. .., A templomba..., Októberben .... Közben Dienzl Oszkár «Magyar hangulatképek» cimü dalokat játszott művészi tudással. — Végül az egyre fel-felhangzó köz­kívánatra Fráter Loránd elénekelte a «Száz szál gyertya» dalt. Fráter Loránd — mint halljuk — junius hó 9-én ismét Szekszárdra jön, hogy közre­működjék az evangélikus templom javára rende­zendő hangversenyen. Még megemlítjük, hogy a Fráter-estélyt Krammer Vilmos szekszárdi jóhirü könyv- es zeneműkereskedő rendezte a közönség köz- megelégedésére. _____ Mű kedvelői előadás. A bonyhádi magán polgári iskola növendékei folyó hó 15-én mű­kedvelő előadást rendeznek. PÉNZINTÉZETEK. Tervezet és aláírási felhívás. A törvény hozás legújabb intézkedései következtében a mezőgazdasággal és kézműiparral foglalkozó osztály személyi hitele jelentékenyen leszállván, mint másutt, úgy nálunk Szekszárd városában és általában az egész vármegye területén fel­merült annak szüksége, hogy a lét érdekeiben leginkább megtámadott gazda, iparos és keres­kedő osztály hiteligényeinek kielégítése, ennek alapján gazdasági életének fellendítése, a tőke­képzés és a takarékosság előmozdítása céljából Szekszárdon, a vármegye székhelyén uj pénz­intézet alapittassék. Ezért mi, alulírottak a kö­vetkező feltételek mellett részvénytársasági alapon pénzintézetet alapítunk. 1. A társaság cége: »Tolnamegyei mezőgazdasági és iparbank « 2. A társaság tartalma : 60 év. 3. A társaság SARKAD! ANDOR SZEKSZÁRD, SZÉCHEN9HITCA 648.. SZÁM. Raktáron tart ki* «a. jégszekrényeket műkőlap betéttel, vízmentes ponyvákat es gép* olajakat, valamint mindenféle mezőgazdasági és szőllészeti gépeket. A legjutányosabb ár mellett kedvező fizetési feltételek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom