Tolnamegyei Közlöny, 1908 (36. évfolyam, 1-53. szám)

1908-12-24 / 52. szám

TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 1908 december 24 — Vezérigazgató. Az Első Magyar Álta­lános Tisztviselői Egyesület Laky Sándor áll. számvevőszéki főszámtanácsost, Máthis Kálmán p. ü. számtanácsos sógorát vezérigazgatóvá választotta. — A püspök adománya. Gróf Zichy Gyula dr. megyéspüspök a pécsi felsőbb leányiskola felszerelési költségeire kétezer koronát ado­mányozott. — Adományok a szekszárdi népkonykára. A népkonyhára adakoztak : gróf Zichy Gyula pécsi püspök 200 kor., gróf Apponyi Géza Högyész 50 koronát. Ezen kegyes adományo­kat számos szegényeink nevében hálás köszö­nettel nyugtatom. — Szekszárd, 1908. decem­ber 17. Bezerédy Pál sk. — Nyomdászok táncestólye. Emitettük már, hogy a szekszárdi könyvnyomdászok jövő év a nuár 2-án mulatságot rendeznek. Erre vonat­kozólag most az alábbi meghívót vettük : A szek­szárdi könyvnyomdászok 1909., évi január hó 2-án, a »Polgári Olvasókör« összes helyiségei­ben, Garay Lajos zenekara köziemüködésével, zártkörű táncestélyt rendeznek. Belépődíj: sze­mély-jegy 1 korona, családjegy (3 személyre) 2 korona 4-0 fillér. Kezdete este 8 órakor. Á tiszta jövedelem részben a Magyarországi Mun kások Rokkant- és Nyugdijegylete, részben sa­ját könyvtáruk, javára fordittatik. A rendezőség a mulatságon részt vevő hölgyeknek értékes, remek táncrenddel kedveskedik. Felülfizetések,. tekintettel a jótékony célra^ köszönettel fogad­tatnak. Műsor: 1. »Anyám mosni jár.« Irta: Csizmadia Sándor. Szavalja: Koncz Ferencz. 2. »Bakfis álmok.« Monológ. Előadja: Bóday Ilónka. 3. »Tüzek.« Irta : Kiss József. Szavalja : Hemm József. 4. »Fürdővendég.« Monológ. Elő­adja : Schlesinger Gyula. 5. »Hipnotizmus.« Dialóg. Előadják; Démann Annuska és Horváth Gyula. 6. »Knyáz Potemkin.« Irta: Kiss József. Szavalja: Schlesinger Gyula. 7. »A telefon vi­déken.« Monológ. Előadja: Horváth Gyula. A Szekszárdon eddig még nem látott, ritkaság- számba menő gyönyörű táncrendre külön is fel­hívja a hölgyközönség figyelmet a rendezőség — Tanttóválasztás A váraljai ág. hitv. ev. iskolánál megüresedett tanítói állásra az iskolaszék Koch Henrik tanítót választotta meg. — Felolvasás a bonyhádi kath. körben. Fényesen sikerült felolvasó estélyt tartottak műit vasárnap a bonyhádi kath. olvasókörben. Az első szereplő Éber Géza fekedi plébános, hír­neves zongora-virtuóz volt, akit a közönség lelkes éljenzéssel fogadott. A művész-plébános remekül eljátszotta Chopin »Phantasie Ellipi- romptu« classikus darabot. Végül a program- mon kívül is kellett a közönség óhajára magyar darabokat játszania, nemkülönben Pauer és Moskowszky thémáival ragadta el a közönséget. Eibach Ödön gyógyszerész humoros előadással az alkohol romboló hatásáról igen érdekesen olvasott fél. Schuman János csellóművész szépen eljátszotta Goldermann E. balladáját. Fűlöp Jolán polg. isk. tanítónő precíz zongorakisereté- vel s a közönségnek lelkes felhívására pár szép magyar darab lön a kedves ráadás. Brandeisz Elvira nagy ügyeséggel és könnytidséggel adta elő Makai Emil szerenádját. Az estélyt a dalárda » Viharba« cimü dallal fejezte be Schlenker Mihály ig. tanító és karnagy vezetése mellett. — A danaföldvári polgárt leányiskola. F. hó 15-én igen sikerült irodalmi estélyt rende­zett báró Eötvös József emlékezetére a követ­kező műsorral: 1. Impromptu, Schubertól. Zon­gorán előadja : Csíki Anna polg. isk. tanítónő.- 2. Eötvös József báróról felolvasást tart Klein Aranka polg. isk. tánitónő. 3. Az ercsi sírem­lék, irta Dalmady Győző. Szavalja Rosenzveig Ella III. o. n. — 4. Esti dal Mőhring Nándor­tól. Éneklik az intézet növendékei. — 5. Rész­let b. Eötvös József »Magyarország 1514-ben« című müvéből. Felolvassa : Kustár Erzsébet 111. o. n. — Akácvirágok. Melodráma irta Várady Antal, zenéjét szerzetté Gt.ál Ferenc. Szavalja Borovitz R. IV. o. n., zongorán kiséri Baum- garten M. IV. o. n. — 7. Búcsú. Irta Eötvös József b. Szavalja Grosz Sarolta IV. o. n. — 8. Búcsú. Irta b. Eötvös József, zenéjét szer­zetté Kovács Dezső, éneklik az intézet növen­dékei. — Eötvös József b. emlékezetére. Irta Várady Antal, felolvassa Klein Aranka p. isko­lai tanítónő. — 10. Hunyady-induió, Erkel Fe- renctől, éneklik az intézet növendékei. — Az irodalmi estély értékét Klein Aranka polg. isk. tanítónő tartalmas felolvasásai, úgy Csíki Anna pclg. iskolai tanítónő zongorajátéka a legszebb nívóra emelte, mig a kitűnő programm össze­állítása, a növendékek betanítása Németh Olga igazgatónő fáradhatatlan ügybuzgalmát és jó- Ízlését dicséri. — A szekszárdi építő- és f&mnnkás Ipa­rosok a múlt vasárnap igen sikerült műked­velő előadást rendeztek a Szekszárd-szállő nagytermében. Színre került a »Gyimesi vad­virág«, Géczy István 3 felvonásos népszín­műve. Az előadás meglepően jól sikerült, kü­lönös dicséretet érdemei Balog Vilmácska csengő szép hangja, aki az első felvonástól végig kedvence maradt a közönségnek. Igen kellemes hangja és szép játéka van Auvaltzki Terusnak is ; különösen a drámai jeleneteket játszta sikerrel. Dicséretet érdemel Juhász Ma­riska, Zsidó Mariska és Potyondi Mariska. A férfiak közül a komikus Ribling Lajos volt az első, mindjárt utána következik Kótai Lajos, aztán Goldberger Jenő, Zimányi Béla. A cigá­nyokat alakitó Mehrwerth Andor, ifj. Kövendi Sándor és Bálint Imre sokszor megkacagtatták a hálásan tapsoló közönséget. A rendezés Ko­vács András, az énekek betanítása pedig Lin- hardt Ignác izr. főkántor érdeme. — Karácsonyi ünnepély. Szép és lélekemelő karácsonyi ünnepélyt rendeztek a bonyhádi irg. nővérek, az általuk fentartott nyilv. polg. leány­iskola növendékeinek közreműködésével. A fé­nyes ünnepélyen sok szülő és számos érdeklődő vett részt. Az ünnepély lefolyásáról az alábbi műsort vettük: 1. Megnyitó. Bűnhalál éjjele. Énekli az iskola énekkara. 2. -Jézuska fázik. Rosty Kálmántól, szavalja Zimmermann M. III. o. t. 3. Aludj kisded, énekli az iskola énekkara. 4. Karácsonyi ajándék. N. N.-től, szavalja Pethő Margit III. o. t 5. Gloria in excelsis Deo! énekli az iskola énekkara. 6. Az árva karácsonya. Szepessy Lászlótól, szavalja Scha’l 1. IV. o. t. 7. Édes kisded é ekli az iskola énekkara. 8. Angyalszívek karácsonya. Erdősi Károlytól. Személyek: karácsony angyala Vadkerty Er­zsébet IV. o. t., gazdagok angyala Molnár Ilona IV. o. t., szegények angyala Singer Erzsébet IV. o. t., szenvedők angyala Frichtinger Margit IV. o. t., gazdag leány Huszár Anna III. o. t., szegény leány Pethő Karolin II. o. t., vak leány Liebelt Mariska IV. o. t. Angyalok: Csényi Jolán I. o. t., Hegyi Paula 11. o. t, Hoffmann E. II o. t., Horváth M. II. o. t., Schrodt A. II. o. t. 9. Hosanna, hosanna, énekli az iskola énekkara. A szólórészleteket éneklik : Herger I. Liebelt M, Schall I. IV. o. t. — A hölgyvilág nem hasznai zsíros kenő­csöt, vagy kremet, hanem csupán Kristalint, egy növényekből összeállított kristálymasszát mely a bőrt széppé és vakító fehérré varázzolja, szeplőket vimmerliket és májfoltokat eltávolít, a ráncokat elsimítja és az ifjúkori ügyességet visszaszerzi Kapható mindenütt. Vezérképvi­selet Magyarország részére Budapest, Baross- utca 91. Egy próbadoboz ára 50 fillér, üveg­dobozé 3 korona. Kristalinszappan 1 korona. Kristalinpuder 1 korona. Postai szétküldés na­ponta. — Gyilkos vadorzók. Vakmerő és véres merényletet követett el öt vadorzó Széchenyi Bertalan gróf segesdi birtokán Babies István vadőr ellen. A vadorzók rejtett helyről agyon akarták lőni Babicsot. Valamennyien rálőttek a vadőrre, ki eszméletlenül maradt a helyszínen, ahol később az arra járó emberek találták meg. Babits sérülései halálosak. Hogy kik vol­tak a merénylők, arról nem tud felvilágosítást adni, mindössze annyit mond, hogy öten voltak. A csendőrség erélyesen nyomozza a vadorzókat. — Aki mankát vagy állást akar, legyen az mérnök, építész, építőmester, kőmivesmester vagy bármilyen építőiparos, az olvassa el he- tenkint a Vállalkozók Lapját, amely Budapes­ten. VII., Erzsébet-körut 8. szám alatt létezik. E lap most lép 30-ik évfolyamába és az építő­iparban előforduló összes munkákat megbízha­tóan, pontosan közli hétről-hétre. — A szegény vakok karácsonya. Nagy a földi nyomor, az emberek ezrei különböző körül­mények között nyújtják felénk kezüket alamizs­nát, seged lmet kérve. E számtalan szerencsét­lenek között azonban legszánandóbbak azok, kik megfosztva a látás gyönyöreitől, még kol­dulni sem mehetnek látó embertársaik segedelme nélkül ; pedig gyakran nemcsak a saját, de többtagú családjuk kenyeréért kellene könyö- rögniök. E vak embertársaink érdekében, kik­nek száma hazánkban a 18.000-et meghaladja, fordul a Vakokat Gyámolitó Orsz. Egylet a nagy- közönséghez, hogy csak egy percig képzelje magát az örökös sötétségbe, mindenkorra meg­fosztva a természet szépségeinek szemlélésétől bizonnyal segítségére lesz szegény vak ember­társainknak. Most, amikor a tél zordsága, úgy a szegény vakokra, mint azok kis gyermekeire, kétszeresen nehezedik, azt a kérelmet intézi a nemcsszivü emberbarátokhoz, kegyeskedjenek adományukkal nagylelkűen hozzájárulni ahhoz, hogy a szegény vakok közt tüzelő és élelmi­szert oszthassunk szét, hogy a vak gyermeke­ket és a felnőtt vakok látó gyermekeit felru­házhassuk és ezen szegény teremtéseknek a közelgő szent karácsony napján örömet sze­rezhessünk. A szenvedők nevében előterjesztett kérelmünkre adakozók küldjék adományaikat Budapest, VII., Hungária-körút 16. szám alá. — ÉS mégis Igaz, hogy a legjobb, leg­megbízhatóbb háziszer a valódi Erö-sósbor- izesz. Ezt hallani mindenkitől, aki egyszer kísér­letet tesz velő. Oly ideálisan szerencsés össze­tételű sósborszesz ez, amelyet mindazok, kik?z Erő sósborszesz-1 tették meg állandó háziszerük­nek, méltán nevezhetik az egészség őrének, nemcsak azért, mert páratlan erősttő hatásával edzi a testet, hanem mert tömérdek esetben szol­gál csillapítóul. Erő sósborszesz 30, ,40 fillér, 1 és 2 koronás üvegekben mindenütt kapható. Postán 10 kis üveget 3 koronáért küld után­véttel, vagy a pénz előzetes beküldése után Kosmos laboratórium, Győr. — Bábaösztöndíj. A m. kir. belügyminisz­ter az alispán jelentésére a vármegye közön­ségének négy, egyenkint 180 koronás bábaösztön- dijat adományozott. — Szakmabeli, esetleg más irodai mun­kák végzését a délelőtti órákban sz:vessn elvállalja Pigniceky Ferenc ujonan kinevezett m kir. gazdasági szaktanitó. — Könyvelő, periek', mérlegképes, több évet töltött nagy uradalmakban s jelenleg is könyvelői állást tölt be : ajánlkozik gazdasági könyvvitel bevezetésére, esetleg az esti órák­ban teljesíthető kereskedelmi könyvelésre. Cim a kiadóban. . — JÓirásu fiatalember’,! ki hivatalában csak délután van elfoglalva, a délelőtti órákra mellékfoglalkozást keres. Szakképzett gazdász. Cím a kiadóban. Kovács J. vásártér-utcai műtermében hiányzó fogak pót­lása, csaposfogak, arany koronák és száj­padlás nélküli fogak (hidmiinkaV készíttetne.:. Fogtömés, foghúzás és fogtisztitás a legjobb módszer szerint eszközöltetik. — Szegények­nek rendel délelőtt 8—9-ig és délután 1—2-ig. koraszlllőlf gyermekeket a SCOTT-féle Emulsio az elsatnyulástól meg­menti és rendes erőhöz és vidámsághoz segíti őket. Aggódó szülők ||il ragadtatva gyermekük egészségé­nek rohamos javulását. Még akkor is, ha a gyermek a tejet vissza­utasítja, a SCOTT-féle Emulsiót szívesen fogadja és könnyen emészti meg. módszer védje- Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fillér. gyet — a halaszt a 9 — kérjük figye- Kapha'.ó minden eyógrytárban. lembe venni. r sf ­Az Emulsió vá­sárlásánál a Telefon 33. Telefon 33. He hagyja magát a n. é. szénfogyasztó közönség félrevezetni minden ügynöktől, hanem forduljon bizalommal az alanti céghez, hol téli szénszükségle­tét a legjutányosabb áron beszerezheti. Kap­ható koksz, porosz, tatai darabos szén, 5 és 10 kilós brigett és vágott tűzifa házhoz szál­lítva vagy Rákóczi-ut 717. szám alatt a raktá­romba. Kiváló tisztelettel«. Müller B. Bernét Szekszárd, Újváros. BUKOVINSZKI JÓZSEF sodronyszövet-, fonat- és szitaárukészitő Szekszárdon. Készít vaskeretü sodronykeritéseket és kapukat a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. — Sodronyfonatokat kertek, szőlők, vadaskertek és hasonló célokra négyszögméterenként 50 fillértől kezdve.— Tüskéssodronyt és Hungária-fonato- kat gyári árakon. Árjegyzék ingyen. A napokban érkezik meg Szekszárdra Bozóky Imre nagyszabású MOZGÓFÉNYKÉP vállalata, mely huzamosabb ideig a Szekszárd Szálló nagytermében tartja érdekes és mulatságos előadásait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom