Tolnamegyei Közlöny, 1908 (36. évfolyam, 1-53. szám)

1908-05-28 / 22. szám

4 TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY hosszú és hűséges szolgálattal és ezzel páro­sult egyéb kiváló jó tulajdonságokkal erre ér­demeket szereztek. E jutalomból évenként 4 esik a pécsi kereskedelmi és iparkamara terü­letére (Pécs, Kaposvár, Székszárd városok és Baranya-, Somogy- és Tolnavármegyék) és ezek rendszerint minden évben a karácsonyi ünnepek körül osztatnak ki megfelelő ünnepélyességgel. A kitüntetett munkások mindegyike .100 koro­nát és a jutalmazás indokait tartalmazó elismerő okmányt kap. A kitüntetésre való javaslattétel és a ju álmák kiosztása a kamara feladatát ké­pezvén, felkérjük a kerület munkaadóit, úgy a gyárosokat, mint a kisiparosokat, hogy közöl­jék a kamarával azon munkásaik névsorát, az azokra vonatkozó és a jutalomra való érdemes­séget bizonyító adatok kíséretében, kiket a ju­talmazásra érdemesnek tartanak. A kitüntetésre való igény előföltételei a következők: 1. ma­gyar állampolgárság, 2. tényleges ipari munká­ban való állandó alkalmaztatás (kapus* kocsis, gyári irodaszolga és más ily természetű szol­gálatot teljesítő, a jutalomra igényt nem tart­hat), 3. legalább 15 évi megszakítás nélküli működés az ipari munkakörben, (tanoncévek beszamithatók, évadhoz kötött ipari munkában alkalmazottaknál a teljesen betöltött évadok tel­jes évekkel egyenértékűeknek tekintetnek), 4. a rendes munkabér vagy munkakereset évi ösz- szege a bejelentés évében 2000 koronát meg •nem haladhat. Azok a munkások, akik egy már előzőén kiirt pályázaton ajánltattak és jutalmat nem nyertek, ismét ajánlhatók. A kellően fel­szerelt ajánlások 1908. évi junius híd 15-éig küldendők be a kamarához.« — Szluha István meghalt. A paksi kerület puritánjellemü képviselője múlt vasárnap a budai Vöröskereszt-kórházban elhunyt. Halála nagy körben mély és igaz részvétet keltett, mert a nemeslelkii hazafit mindenki szerette és tisztelte. Kerületében is mély megdöbbenés' okozott ha­lála, ahol már több ciklusban függetlenségi és 48-as programmal még Simontsits Elemér mos­tani alispánnal szemben is nagy szótöbbséggel választották meg. Múlt kedden a Vöröskereszt­kórházban helyezték ravatalra holttestét, melyet egészen beborítottak a szebbnél-szebb koszorúk. A család tagjainak koszorúi közt ott volt a képviselőháznak koszorúja is. A temetése folyó hó 27-én ment végbe óriási részvéttel. A teme­tésen megjelentek a család tagjain kívül Zichy Aladár gróf a király személye körüli miniszter, Justh Gyula képviselőházi elnök, Hazay és Bartheldy altábornagyok, Holló Lajos, Sztvák Imre, LovászyMárton, DarányiFerencz, Babocsay Sándor, Csépány Géza, báró Thorotzkay Viktor, Ihlisy István, Molnár Jenő, Bozóky Árpád, Hoffmann Ottó, Nagy György, Lengyel- Zoltán- és Farkasházy Zsigmond országgyűlési képvi­selők, Széli Sándor királyi asztalnok, Halász Zsigmond, Daróczy Lajos és Vangl Károly min. osztálytanácsosok, Ihász Aladár, Dezső Ferenc alezredes. Ragályi Lajos dr. és még igen sokan. A holttestet Rostaházy Kálmán krisztinavárosi plébános szentelte be nagy segédlettel. Ezután Babocsay Sándor képviselő néhány meleg szó­val kiemelte az elhunyt érdemeit s elbucsuz- tatta a halottat, mire a gyászszertartás véget ért. A család a következő gyászjelentést adta ki: Verbói Szluha Istvánná, szül. Modrovich Irén a maga és gyermekei: Imre, Aladár, Irén fér­jezett Csajághy Béláné és fia Béla* és Elvira, valamint az alulírottak és az összes rokonság nevében mély fájdalommal tudatja, hogy forrón szeretett, felejthetetlen férje, illetőleg édesatyjuk, nagyatyja, fia és testvérük verbói Szluha István országgyűlési képviselő és földbirtokos f. hó 25-én hajnali 4 órakor, életének 59-ik, boldog házasságának 36-ik évében, rövid szenvedés után az Urban elhunyt. A drága halott hült teteme folyó hó 26-án délután 3 órakor fog a vöröskereszt-kórház halottaskápolnájában, a róm. kath. egyház szertartása szerint beszenteltetni és Alsószentivánon f. hó 27-én délután 3 órakor újólagos beszentelés után a családi sírboltba örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent miseáldozat folyó hó 28-án délelőtt 10 órakor fog Alapszentivánon a családi kápolnában a Mindenhatónak bemutattatni. Áldás, béke poraira! özv. verbói Szluha Antalné szül. Bezerédj Her­mina édesanyja, szentviszlói Deseö Lajosné sz. verbói Szluha Hermina és verbói Szluha Antal testvérei. — Adományok a szekszárdi népkonyhára. A népkonyhára adakozott : a szekszárdi általá­nos ipartestület 50 koronát. Ezen kegyes ado­mányt számos szegényeink nevében hálás kö­szönettel nyugtatom. Székszárd, 1908. május 27. Beterédj Pál s. k. — Tanfolyam. Zichy Gyula gróf megyés­püspök folyó évi julius hó 8 tói egy 12 napos slöjd- és egyházi ének- és zenetanfolyamot ren- • dez Pécsett az egyházmegyéhez tartozó róm. kath. tanítók részére. Minden esperesi körből egy tanító vétetik fel, akik a szemináriumban a püspök kegyessége folytán ingyenes ellátásban részesülnek; a szegényebb tanítók utazási költ­ségeit is megtéríti a főpásztor, ha ez iránt hozzá kérelemmel fordulnak. Wajdits Gyula egyház- megyei főtanfelügyelő felszólítására PáHos Zsig­mond esperesköri egyházi és Horváth Ignác v. elnök a szekszárdi esperes-kerületből Garai János szekszárdi tanítót jelölték ki a tanfolyamban való részvételre. — Kérelem. Azon tisztelt gazdákat,, kik­nek az idei vetésnél alkalmuk volt az időkü­lönbséget az impregnált és a nem impregnált takarmányrépamag kikelése között megfigyelni, felkérjük, szíveskedjenek eziránti tapasztalatai­kat, akárhonnan szerezték is be a nem impreg­nált répamagot, közvetlenül Mauthner Ödön magkereskedésével • Budapest. Rottenbiller-utca 33. közölni. Miután az idei pontos megfigyelé­sekre a Mauthner-cégnek úgy a tiszta igazság, mint a közérdek szempontjából szüksége van, nagyon kéri, élőzetes köszönetének hálás ki­fejezése mellett, a tényleges adatokat 8 nap alatt, akár levelezőlapon is, vele tudatni. — Nyolc nap Londonban. A londoni magyar kiállítás megtekintésére tervezett társas tanul­mányút programmja : A tanulmányút résztvevői három csoportban keresik fel Londont és pedig : 1908 junius 20-án, julius 15 én és augusztus 20-án. Indulás Budapestről külön vonaton a nyugoti pályaudvarról, mindenkor délután 3 órakar. Minthogy Londonban vasárnap az összes * üzletek, valamint mulatóhelyek zárva vannak, a város egészen kihalt. Az indulás mindenkor. szombati napon történik s igy a vasárnap uta­zással telik el. A tengeri ut a legkényelmesebb, mert az utasok este kabinjaikba térhetnek s az éjszakát nyugodtan átaludhatják. Érkezés'hétfőn feggel Londonba. A társaság megtekinti London Összes nevezetességeit, minden estét más-más szórakozóhelyen tölt, résztvesz a magyarság, tiszteletére rendezendő nagy banketten s a köz­beeső vasárnapot egy soha él nem felejthető szépségű Themse hajókiránduláson tölti, meg­nézve a Hamptoncourt palotát, III. Vilmos király tündérkertjét, Richmond-parkot és Kew Gardenst, a világ legszebb pálmakertjét. Visszafelé ugyan­azon útvonal van előirányozva, ha azonban valaki más utón óhajt hazatérni s ebbeli szándékát az indulást 14 nappal megelőzőleg bejelenti, annak menetjegye tetszés szerinti irányban fog kiálit- tatni (45 napi érvényességgel), ez esetben azon­ban az illető köteles az előirányzott útvonal és az általa kívánt útirány közötti netáni különb­séget megtéríteni. A részvételi dij 600 korona. Ez összegben bennfoglaltatik a vasúti és hajójegy Londonba és vissza s a teljes ellátás, az indu­lás percétől kezdve már az utón, valamint a 8 napos londoni tartózkodás alatt, látványosságok és színházak belépődijai, vezető és kocsi költség, borravalók, stb. A résztvevőnek a kirándulás kezdetétől annak befejeztéig a fenti összegen felül egyetlen fillér kiadása sem lesz. Jelentkezést legkésőbb az indulást megelőzőleg 14 nappal fogad el dr. Molnár Ákos Budapest, Rákóczi-ut 22. A jelentkezés alkalmával 100 kor. fizetendő le, mely összeg a részvételi díjba beszámittatik. — Évzáróvizsga Jegenyés pusztán. Beze­rédj Andor cs. és kir. kamarás Jegenyés pusz­táján múlt csütörtökön tartptták meg az évzáró vizsgálatot, melyen Fekete Ágoston tolnai pré­post-plébános elnökölt. Meghívott vizsgabizto­sok voltak : Várkpnyi Sándor és Herváth Ignác szekszárdi tanítók. Az elért eredmény általában jó volt, ami Varga Ilona tanítónő ügybuzgal-" mát dicséri. Vizsgálat után a kastélyban nagy ebéd volt, melyen Fekete Ágoston prépost a tanügyért sokat áldozó Bezerédj Andorra ürí­tette éljenzés között poharát. — Halálozások- Súlyos csapás érte Ke- nesey Vilmps bikácsi jegyzőt és nejét, kiknek öt éves Pistika nevű fiúcskájuk folyó hó 19-én elhunyt, -y Pakson meghalt Bekker Sándor megyebizottsági tag. — Égy ügyes bognársegéd kerestetik Zom- bára. Bővebb felvilágosítást ad Sehmltz Géza kereskedő bgyanott — Elhunyt tanár. A bonyhádi főgimnáziumot nag/ csapás érte. ! Az intézet közszeretetben álló rajztanára, Forberger László hétfőn, e hó 26- án délután 5 órakor az ő tulajdonát képező uszodába néhány diákkal fürödni ment, hol fürdőzés közben sziv^szélhüdés érte és rögtön meghalt. Az elhunyt tanár holttestét folyó hó 28-án szülővárosába, Késmárkra szállítják s ott helyezik örök nyugalomra. Haláláról a tolna- baranya somogyi ág. hi tv. ev. egyházmegye az alábbi jelentést adta ki: A tolna-baranya-somogyi ág. hitv. ev. egyházmegye bonyhádi főgimná­ziumának fenntartósága és tanári testületé mély fájdalommal jelenti, hogy Forberger László ren­des tanár, buzgó tanári működésének 23-ik, életének 51-ik évében f. évi május hó 25 én d. u. 6 órakor váratlan baleset következtében elhunyt. A megboldogult hült tetemeit folyó hó 27- én d. e. 8 és fél órakör fogjuk a főgimnázium épületében megáldani s onnét a késmárki csa­ládi sírboltba szállíttatjuk. Bonyhád, 1908 május 25-én. Legyen a munkás tanár és szeretett kar- társ emléke örökké áldott! — Apró hírek. Feleséggyilkos. Vastag Ist­ván váraljai lakost felesége, Apari Judit elhagyta, mivel vele durván bánt. Vastag visszahívta le le­ségét, 1 mivel ez nem hallgatott hivó szavara, agyonlőtte. A pécsi esküdtszéki bíróság Vastag Istvánt lő évi fegyházra ítélte. —. Jlegvadult bika. Sióagárdon megvadult a községi bika es pásztorának hasát felhasitott^. A szerencsétlen embert a szekszárdi kórházba hoztak. — Név­magyarosítás. Pollák Etel faddi születésű, s ottani lakos vezetéknevét «Lengyel»-re magyarosította. Vizbefulladt. Szuchon Szaniszlóne simontornyai lakos 2 éves Mariska nevű leánya a Sióba esett és belefulladt. — Kirabolt posta- A gerjeni posta- hivatalt folyó hó 17-én éjjei kiraboltak. A vas.- szekrényt és több értéktárgyát elvittek. A tet­tesek ismeretlenek. — Persely fosztogató. Hosszú idő óta fosztogatta valaki a bonyhádi ág. ev. templom perselyét. Most végre a kántor tetten .érte a fosztogatót, aki nem volt más, mint eg jj asztalos inas, akit fel is jelentettek. — Ingyen könyvtár. A múzeumok és könyvtárak országos tanácsa a pinczehelyi rk. iskolában 1000 kor. értékű népkönyvtárat állít fel. — A magyar címer és a Hymnusz az iskolákban. A vállas- és köz- oktatásügyi miniszter már leküldötte Szekszárdra az iskolában elhelyezendő magyar címereket és' a Hymnuszt, melyeket Tihanyi Domokos kir. tanácsos fog szétküldeni. — A szekszárdi villa mos telep. A város átveszi a. Siemens és Halska cégtől a villanytelepet, melyet a kereskedelmi minisztériumi szakértő múlt szerdán d. e. vizs­gált meg. — Hirtelen halál. Bauer Ádám Báta- székhez tartozó kövesdi lakos Bátaszékre akart menni. Útközben szivszélhüdés érte és rögtön meghalt. — A magyarországi munkások rokkant* ÓS nyugdijegyletének junius havi befizetése 14. és 28-án lesz a Bóday-féle vendéglőben, gimná­zium-utca. Egyben figyelmeztetjük a beiratkozni szándékozókat, hogy a beiratási dij május hó 30-ig 1 kor. 20 fillér, azon túl 1 kor 50 fillér. Beiratkozni lehet bármely nap a Molnár-féle nyomdában. — Ritka élvezetben volt részük azoknak, kik William hangátváltozóművész és hasbeszélő előadását az elmúlt szombaton a Casinóban végigélvezték s ki csütörtök este a Szekszárd- szálloban meg fogja ismételni előadását, mely este 9 órakor kezdődik. — Kisiklott vasúti kocsi. JV szekszárdi vasúti állomáson folyó hó 26 án a déii vonat elindítása előtt, tolatás közben egy teherkocsi kisiklott, mely paszullyal volt megrakva. — Meglopta a gazdáját. Gallé József gaz­dasági cseléd folyó hó 23-án Asztalos István bátaszéki lakos gazdájától 20 koronát lopott és megszökött. 1908 .május -2S- - TANÜGY. _____ A «Pécsegyházmegyei róm. katb. Tanító­egyesület» junius 4-én a pécsi Kath. Kör helyi­ségében délelőtt 9 órakor választmányi ülést tart Vajdits öyula egyházmegyei főtanfelügyelő elnöklésével. A gyűlés tárgysorozata a következő: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv felolvasása; 3. A főpénztáros jelölése. 4. A közgyűlés tárgysorozatának meg­állapítása. 5. Az alapszabályok végleges szövegezése. 6. Választmányi határozathozatal arra, hogy a választmány az igazgatósággal egyidejűleg ülésezzék. 7. Miután a miniszter az alapszabályok 8. §-ának eme pontját : «vagy aki házasságát i

Next

/
Oldalképek
Tartalom