Tolnamegyei Közlöny, 1906 (34. évfolyam, 1-52. szám)

1906-08-02 / 31. szám

— Keresztény szoclállsta népgyfilés Pakson. A belügyminiszterileg jóváhagyott «Paksi és Paksvidéki Keresztény Munkás Egyesület» jú­lius 29-én, vasárnap, d. u. 3 órakor tartotta népes alakuló értekezletét népgyülés alakjában. A népgyülést HertricJi János nyitotta meg. Utána beszélt a munkás egylet nevében jPrantner Ist­ván mezei munkás, majd átvette a szót a ke­resztény központ jeleg népszónoka és fárad­hatatlan szervezője: Szalánczy Andor lapszer­kesztő, ki meggyőző érvekkel mutatta ki a helyes alapon hazafias és keresztény szellem­ben küzdő szocializmus előnyeit a hazátlan és istentelen szociáldemokráciával szemben. Beszé­dében reámutatott a szociáldemokrácia romboló munkájára, gyülöletszitáoára és a keresztény alapon álló szervezethez való tántoríthatatlan hűségre és csatlakozásra szólította a földműves és épitőmunkásokat. Beszéde alatt néhány «ha­zátlan bitang» okvetetlenkedni próbált, de az öntudatos keresztény munkásság hamar elpo­fozta őket a gyűlés színhelyéről. Szalánczy után Kern Ferenc, a lelkes épitőmunkás beszélt a néphez, mire megválasztották a tisztikart. Elnök lett Prantner István, alelnök Pálfy János, jegyző Kern Márton, pénztáros Németh József. Utána a kath. kör helyiségében megalakult a keresz­tény szociálista épitőmunkások helyicsoportja. Elnök lett Kern Ferenc, pénztáros Nagy István ifj., titkár Kiss Lajos, ellenőr Bach János. A mesterek pedig kijelentették, hogy csak keresztény szociálista épitőmunkásokat fognak alkalmazni, minden •hazátlant» a munkától kíméletlenül ki­zárnak. A keresztény szociálista földműves munkások főkövetelései: az u. n. robotmunka eltörlése és a reggel 6, este 6 óráig tartó napszám emelése óránki/nt 20 fillérrel békés utón váló egyez­kedéssel. Elérkezett már az az idő, hogy végre a tör­vényhozás is tegyen valamit az egységes munka ­idő és munkabér szabályozására. — Halálozás Hosszas szenvedés után Pakson elhunyt dr. Parragh Gyula bírósági végrehajtó, akinek haláláról az alábbi gyász- jelentést kaptuk : ‘Özv. dr. Parragh Gyuláné sz. Krompachi Egerer Julia, úgy a maga, valamint gyermekei: Juliska férj. Novotny Józsefné és Mariskai úgy veje Novotny József és az összes rokonság nevében fájdalommal jelenti a legjobb férj, apa és após veszprémi dr. U. J. Parragh Gyula hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után f. hó 27-én reggeli 3 órakor életének 75-ik évében történt gyászos elhunytát. A megboldogult drága halott hűlt temei f. hó 29-én d. n. 4 órakor fognak a református egy­ház szertartása szerint a kálvária sirkertben lévő családi sírboltba őrök nyugalomra helyez­tetni. Paks, 1906. julius 27-én. Áldás és béke lengjen drága porai felett! — Névmagyarosítások. Halbleib József závodi születésű, budapesti lakos, vivómester úgy a maga, mint József és Pál kiskorú gyer­mekeinek családi nevét «Béki»-re, Kurcz József kisvejkei róm. kath. kántortanitó családi nevét «Kuruc»-ra magyarositotta. — Táncmulatság Bonybádon. A bonyhádi ev. ref. gimnáziumnak ott tartózkodó volt nö­vendékei a gimnázium kertjében folyó hó 4-én, szombaton az intézet javára Gyalog István igaz­gató védnöksége alatt táncmulatságot rendeznek. Belépti dij személyenkint I K 60 fillér. Kezdete esti 7 órakor. A mulatság rossz időben is meg- tartatik a gimnázium tornatermében. Dunából kifogott bulla. A keselyüsi Duna- ágban egy 10—11 éves fiú holttestét fogták ki tutajozó emberek. A vizbefult fiúcskát, mint hallatszik a napokban volt nagy felhőszakadás alkalmával a zápor sodorta el Várkonyban és a Sióba vitte. A hatósági vizsgálat folyik. — Halálos lórugás. Alsónánán nyomtatás közben az egyik ló úgy megrugta ids. Rotten­biller Jakab ottani gazdát, hogy az rövid szen­vedés után ennek következtében meghalt. — Késelő legény. Istovich József gyulaji legény múlt hó 20-án a Spitzer-féle korcsmában veszedelmesen megszurta hátán Jagados András nevű társát. A csendőrség a késelőt feljelentette a bíróságnak. — Jegymegváltás. A decsi önkéntes Tüz- oltóegylet által 1906 évi augusztus hó 20-án tartandó zászlószentelési ünnepélyre, akik meg­hívót kaptak s az ebéden részt akarnak venni, tisztelettel felkéretnek,hogy jegyeiket augusztus 5-ig, de legkésőbb augusztus 10-ig, megváltani szíveskedjenek. Jegyek Szekszárdon Árva J. könyvkereskedésében válthatók. Parancsnokság. — lKenedékbáz. Bátaszék nagyközség uj menedékházat építtet, melynek felépítésével Schvartz Gyula bátaszéki lakost bízta meg, ki azt 13650 koronáén vállalta el. — Tűzeset. Gelencsér Antal döbröközi la­kos 5 éves fiacskája az apja kabátjából gyufát vett ki és azt meggyujtva, a szalmára dobta, miből oly nagy tűz támadt, hogy leégett 1357 kereszt gabona, mely többnyire szegény gaz­dáké volt. A kár 8000 korona, mely nem térül meg, mivel az elégett gabona nem volt biz- tositva. — Vízbe fűlt. Gábor György tolna-ozorai lakos, földműves, folyó hó 28-án d. u. a Sió folyóra ment fürödni. Úszni nem tudott és mi­után a mély vizbe került, honnan kiszabadulni nem tudott: a vizbe fulladt. Körülbelül 50 méter távolságban fogta ki Varga Gyula mezőőr, de már eszméletre nem tért. — Hullakifogások a Dunából. Patkós Ist­ván, Kiszl János, Kiszl József és Petrovszky Géza 12—13 éves fiuk Pakson a napokban a Dunából kifogtak egy hullát és azt a hatóság­nak bejelentették. — Bach Ferenc és Renkecz Ferenc paksi lakosok ugyancsak a Dunából egy 20 évesnek látszó férfi holttestét húzták ki. — Ifj. Szodka Sándor paksi molnármester pedig Weigerding György nevű segédjével múlt hó 28-án fogott ki egy hullát a Dunából. — Meglőtt mezőőr. Múlt szombaton éjjel a szekszárd—bonyhádi törvényhatósági ut men­tén úgy éjfél után 1—2 óra között egy isme­retlen egyén megtámadta Mészáros György Tóth mezőőrt és kezét keresztül lőtte. A mezőőrt a szekszárdi Ferenc-kóházban ápolják. — Öngyilkosságok. Hírhedt pincebetörő volt valamikor Szekszárdon Környéki Lőrinc, aki azonban az idő változtával megrokkant és bár- cás koldus lett. Egy kis parti lyukban lakott, ahol hétfőn virradóra halva találták. A szeren­csétlen ember felakasztotta magát. — Feuer- stáller Ferenc bonyhád-varasdi lakos múlt hó 26-án öngyilkossági szándékból a kútba ugrott és meg is halt. — Rendőri hirek. Korcsmái verekedés. Múlt hó 29-én Tolnán a «Fehérhajó»-hoz címzett korcsmában Yolher Ferenc és Volher György tolnai lakosok heves szóváltás után úgy elver­ték Volher Józsefet, hogy az még most is az ágyat nyomja.— Oralopás. Karádi János bátai lakos a napokban ellopta ifj. Stigler Péter bátai lakosnak zsebóráját lánccal együtt. A tolvaj megszökött. — Utcai támadás. Múlt hó 22-én éjjel Maczkovics András bátaszéki lakos berúgott állapotban minden ok nélkül bottal az utcán leverte Bolgár Bélát, továbbá leszurással fenye­gette Szám József tanitót, Magyar Józsefet és Szániel Gyulát, Nagy Istvánt pedig néhányszor arcul ütötte. — Lopás. Báró Jeszenszky István nagybirtokos alsphidvégi pusztáján Hege­dűs István és Bán József betörtek az éléskam­rába és onnan 49 korona értékű zsírt és lisztet vittek el. A tetteseket a szekszárdi kir. járás­bíróságnak jelentették föl. — Ladikot lopott Uj János halászbérlő panaszt tett a csendőr­ségnél, hogy Hauszknecht Mihály őcsényi lakos a Sárvízből ellopta a ladikját és az evezőjét. A csendőrök Hauszknechttől a lopott tárgyakat elkobozták és bejelentették az esetet a bíróság­nak. — Tüzeset. Furkó-pusztán folyó hó 19-cn a határban kigyulladt Berger Mór bérlő arató­kunyhója, melytől egy nagy félszer is tüzet fogott s mindkettő leégett. A kár 600 korona. A vizsgálat . kiderítette, hogy a tüzet pipázó aratók gondatlanságból okozták. — Almássy Károlyné jóhirnevü cukrázdája egészségi okokból az utcai fagylalt árusítást beszüntette s igy mindenkinek kényelmére a kívánt fagylaltot — mélyen leszállított árban — azon­nal házhoz szállítja. Ajánljuk a n. é. közönség figyelmébe lapunk utolsó oldalán levő hirdetését. — Szilágyi és Diskánt miskolci gépgyáros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb «Villám» centrifugális bogyózó és zúzógépekre felhívjuk a figyelmét; különösen pedig a cég által feltalált és készített «Kossuth», «Kincsem» és «Hegyalja* borsajtók, nem különben a nagyüzemü prése­léshez készített Rákóczy «kettős . kosaru» saj­tókra, amelyeknél a régi világ fából készített prése zseniálisan egyesítve van a modern tech­nika vívmányaival. A sajtó felső része acél. alsó része faszerkezet. Ennélfogva a must sehol sem érintkezik vasrészekkel, hanem csak a fával, ami a must színét, izét, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt sem kell összevagdalni, hanem kisebb darabokban is könnyen ki lehet venni. Az 1902. évi egri és pozsonyi II. mező- gazdasági országos kiállításon a cég borsajtói külön első díjjal, aranyéremmel lettek kitüntette. A cég ízléses árjegyzékét kivánatra minden érdeklődőnek megküldi. VIDÉKRŐL. Lengyel. A lengyeli Polgári Olvasóegylet julius 22-én megtartott nyári mulatsága várakozáson felül sikerült. Megjelent ott a környék intelli­genciájának szine-java s vidáman szórakozott a kies fekvésű fürdőhely (kerthelyiség,) helyi­ségeiben világos reggelig. Jelenvolt asszonyok : gr Apponyi Sándorné, Archer N-né (Budapest), Bach Károlyné (Mágocs), Devetag Józsefné, Diczendy Pálné (Majsa), özv. Egry Józsefné (Závod), Fehér Zoltánné, özv. dr. Fülöp Káz- mérné, Glöckner Béláne (Kéty), Gruber N-né (Szászvár), Haffner Vilmosné (Mekényes), Holub Ferencné, Jung Józsefné, Kacskovszky Konrádné, Kadrnoska Jánosné (Hőgyész), Kardos Ferencné (Mucsi), Keller Sebestyénné (Zomba), Laczko- vics Károlyné (Zomba), Léhner Mórné (Tevel), Lunova Jánosné (Zomba), Máy Jánosné (Izmény), Mittermayer Adolfné (Tevel), Mocsáry Bertalanná (Kárász), Paulay Kornélné (Zomba), Petrsek Jánosné, id. Probst Mihályné, Probst Ferencné (Dombóvár), Pusztai Károlyné (Budapest), Radics Béláné (Mágocs), Radics Gáborné (Zomba), Rózsay Elemérné, Rüchl Istvánná, Sauerwein Jakabné (Ráckozár), Schlichtherle J.-né (Tabód), dr. Schwarz Vfktorné, Singer Bálintné (Nagy- mányok), özv. Stolpa Józsefné, Streicher Vil­mosné (Tevel), V. Szabó Aranka (Üszög), Till Lajosné (Kisvejke), Ugrosdy Aladárné (Kis- dorog). Leányok: Egry Jolánka (Závod), Fehér Jolica és Ilonka, Fent Irmuska (Hőgyész), Fischer Finike, Frank Erzsiké (Kisvejke), Glöck­ner nővérek (Kéty), Gruber Berta (Szászvár), Haksch nővérek (Pécs), Jung nővérek, Jánossy Mariska (Nádasd), Keller nővérek (Zomba), Léhnernővérek (Tevel),Lunova Mariska (Zomba), Máy nővérek (Izmény), Mittermayer Mariska (Tevel), Mocsáry Ibolyka (Kárász), Paulay Irénke és Fricike (Zomba), Petrsek Mariska, Pévald Jozefin és Emma (Kisdorog), Radics Irmuska (Zomba), Rühl Aranka, Schlichtherle nővérek (Bonyhád), Schlichtherle nővérek (Tabód), Streicher Tilduska Tevel, Szerényi Szerénka (Mágocs), Schurmann Berta (Pozsony). A jótékony cél érdekében jegyüket megváltották : gróf Apponyi Sándor 25 K és Bruakmann János 8 K. Felülfizettek : Rinaldi Ottó 8*40 K, Streicher Vilmos, Magyar Miklós,' Laczkovits Károly, Gruber J., Fehér Zoltán, dr. Schwarz Viktor, Singer B., Máy János, Jung József, idősb Probst Mihály, Probst Ferenc, Kacs­kovszky Konrád 2—2 K, Prikler Károly, Várkonyi J., Wlassits J. L40—L40 K, Schlichth­erle Lipót, Pusztai Károly 1 — 1 K, Till Lajos, Véber Lajos, Forrai Aladár, Rühl Jenő, Eichert István, N. N., Ujváry Gy., Limbacher Andor, Schröder Rezső, Szurmin E , id. Lex József, Kadruoska János, Posch Lőrinc, Schmidt Károly, ifj. Leicht Károly, Gut J., Fülöp K., Fülöp E. 40—40 fillért. E jótékony célú adományokért a rendezőség ez utón is hálás köszönetét nyilvá­nítja. MULATSÁGOK. — A «Kölesdi Polgári Olvasókör» Köies- den, a nagyvendéglő nyári helyiségében az olva­sókör könyvtára javára 1906. évi augusztus hó 5-én dijtekézéssel egybekötött táncmulatságot rendez. Személyjegy 1 K 60 fill., családjegy 4 korona. A tekézés kezdete délután 5 és fél óra­kor, a tánc kezdete este 8 órakor. Felülfizeté- seket köszönettel fogadnak es hirlapilag »nyug­táznak. Kedvezőtlen idő esetén a táncot a nagy­vendéglő nagytermében tartjuk meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom