Tolnamegyei Közlöny, 1906 (34. évfolyam, 1-52. szám)

1906-09-27 / 39. szám

4 TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 1906 szeptember 27 — Molnár Lajos szekszárdi rendőrkapitány, kinek képességeit a rendőri szakirodalom terén vidéki kollégái is elismerik, «A közbiztonsági és rendészeti szolgálat a rendezett tanácsú vá­rosok területén» címmel 31 oldal terjedelemben egy szakmunkát adott ki. A mű, mely tartal­mánál fogva a közbiztonságot és közrendet helyes alapra van hivatva fektetni, a szakférfiak körében föltétlenül viszhangra fog találni, de szükséges, hogy azt első sorban az intéző körök tegyék beható tanulmányuk tárgyává. Molnár művében rámutat a rendőrség mai sa­nyarú és kezdetleges voltára és konstatálja, hogy az egyetlenegy törvényhatósági vagy ren­dezett tanácsú városban sem áll hivatása magas­latán és hogy mindkéthelyen egyhangúlag ta­gadják meg a rendőrség fejlődéséhez megkíván­taié anyagi eszközöket, mert ez a város lakos­ságának megterheltetésével jár. Azt fejtegeti tehát, igen érdekfeszítően és világosan, hogy a közbiztonsági szolgálat, a közrend védelme ön- kormányzati teendő-e, vagy állami feladat. Ter­mészetesen oda konkludál, hogy a rend fenntar­tása és a közbiztonság védelme az ország egész területén állami feladat, mert a rend első sor­ban állami érdek. Az 1886. évi XXII. t.-c. a rendőrség kezelését a városok hatáskörébe utalta, azért, mert az államkincstár nem volt abban a helyzetben, hogy az összes városokat állami rendőrökkel lássa el. Kimutatja az 1881. évi III. t.-c. és az 1882. évi X. t.-c. alapján, mely szerint a rendezett tanácsú városokban a csend­őrség nem a városok költségére, hanem az állam által a kincstár terhére állítandó fel. A rendőröket a székesfővárosi m. kir. államrendőr­ség kebelében levő központi iskolában kellene kiképezni a városok részére is s onnan kellene őket szolgálattételre beosztani, hasznavehető- ségük és nyelvismeretük szerint. Molnár művét a rendőrség államosításának mielőbbi megvaló­sulása reményében fejezi be, mert csak igy látja biztositottnak a városok haladását, fejlődését, és jólétét.— A közbiztonság mai szégyenletes álla­potát tényleg csak a rendőrség államosításával lehet megszüntetni. Jól szervezett és kiképzett rendőrséget csak az államnak áll módjában elő­állítani, annál is. inkább, mivel az tetemes költ­séggel jár, mit az amúgy is magas pótadóval küzdő városok elbírni nem képesek. Miután a közbiztonság és közrend fontosságához, vala­mint ahhoz, hogy az állami feladat, kétség nem fér, ha nagy áldozatok árán is, kell, hogy az államnak ez a legfontosabb teendői közé tar­tozzék. Dicséretes munkát végzett tehát Molnár Lajos rendőrkapitány akkor, midőn nagyfontos- ságu művét, mely nagy szakképzettségre és buzgóságra vall, a nyilvánosságra hozta. — A papa leanya. Molnár Gyula dr. fő­városi ügyvéd, Leopold Kornél dr. szekszárdi ügyvéd és lapszerkesztő sógora, ki már több színdarabot irt, most készült el «A papa leánya» cimü legújabb énekes bohózatával, melynek énekrészeit Stojanovics Jenő szerezte. A darabot a Népszínházban fogják előadni, ahol a próbák már javában folynak. A darab, melynek szerzői már számos diadalt arattak, bohózatos katona­darab, bár technikája s ügyesen megszerkesz­tett meséjénél fogva közelebb áll a vigjátékhoz. — Hnmánns cselekedet Wolf Henrik nagy- birtokos, a Fácánkert-puszta tulajdonosa, Németh Mártonnak gyermekei nevelésére 200 korona segélyt adományozott. A valóban ritka szép tett nem szorul bővebb dicséretre. — Templomfelszentelés. Nakon uj temp­lomot építettek, melyet folyó hó 29-én szentelnek fel ünnepélyesen. — A Garay naptár, mely úgy tartalomra, mint díszes kiállításra nézve minden évben érde­kesebb és tetszetősebb, jövő évfolyama külö­nösen rendkívül sikerült és gazdag képsoro­zattal s kiváló szépirodalmi résszel fog a nagy- közönség elé kerülni. Tolnavármegye községei­nek nevesebb épületei és történelmi nevezetes­ségű helyei is meg lesznek örökítve a jövő 1907-ik évi naptárban s igy a széles körben való elterjedés máris biztositottnak Ígérkezik. A naptár nov. hó első napjaiban fog megjelenni. — Tolnavármegye területén a folyó évi fősorozás működési tervezete Völgységi sorozó járás. Sorozási székhely Bonyhád. Sorozás október hó 10., 11., 12., 13. és 15-én. Polgári bizottság tagjai: Elnök : Döry Pál. Orvos: Dr. Hangéi Ignác t. főorvos. Tagok: Müller János, Wache József. A felhívott hadkötelesek száma 825. — Szekszárd r. t. városban: Sorozás okt. hó 17. és. 18-án. Elnök: Simontsits Elemér. Orvos: Dr. Drágíts Imre. Tagok: Tomcsányi Lajos, Szeghy Sándor. A felhívott hadkötelesek száma : 240. — Központi sorozó járás. Sorozási székhely Szekszárd. Sorozás október hó 19., 20., 22. és 23-án. Polgári bizottság tagjai ugyan­azok, mint Szekszárd városánál. A felhívott hadkötelesek száma 624. — Tamásii sorozó járás. Sorozóhely: Tamási. Sorozás: október hó 25., 26., 27., 29. és 30-án. Elnök: Forster Zoltán tb. főjegyző. Orvos: Dr. Drágíts Imre járás orvos. Tagok : Parragh Béla, Lakner La­jos. A felhívott hadkötelesek száma 765. — Dombóvári sorozó járás. Sorozó hely: Dombó­vár. Sorozás november hó 2., 3., 5., 6-án. El­nök : Döry Pál alispán. Orvos: Dr. Hangéi Ig­nác t. főorvos. Tagok : Dr. Rolf Aladár, Döry Hugó. A felhívott hadkötelesek száma: 592. — Dunaföldvári sorozó járás. Sorozó hely: Paks. Sorozás november hó 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22. Elnök: Forster Zoltán tb. főjegyző. Orvos : Dr. Hangéi Ignác t. főorvos. Tagok: Pesthy Elek, Bum Gusztáv. A felhivott had­kötelesek száma: 1253. — Simontornyai sorozó járás. Sorozó hely: Gyönk. Sorozás november hó 24, 26., 27., 28., 29., 30-án. Elnök: Simon- sits Elemér főjegyző. Orvos: Dr. Hangéi Ignác t. főorvos. Tagok: Bévárdy Lájos, Óváry Ferenc. A felhivott hadkötelesek száma: 852. — Havazás szeptemberben. Kedden este 9 óra után és szerdán délelőtt ritkán észlelhető természeti jelenségben gyönyörködhettek a szek­szárdiak elszomorodott szívvel. Még alig vette kezdetét az általános szüret, már is hópelyhek szál’ingóztak a levegőben. Az időjárás külön­ben a szüretelők legnagyobb bosszúságára már napok óta szokatlanul hűvös, folyton hideg északi szél sivit a levegőben gyakori esőzések­kel. Ha mindezeket előjeleknek vesszük, akkor az idén kemény télre számíthatunk. — Az idei bortermés a kedvezőtlen időjárás következtében különösen minőség tekintetében visszaesett. — Kedden az ország több pontján, mint Nagy­váradon és Kecskeméten nagy orkán dühön­gött. A szélvihar és jégeső nagy pusztításokat okozott a szőlőkben. — Árlejtés- Á szekszárdi kir. törvényszék­nél tegnap tartották meg az árlejtést a papír, irodaszerek és kőnyomdai szükségletek szállí­tására. A papír és irodaszerek szállítását négy pályázó közül (köztük két budapesti) Molnár Mór szekszárdi nyomdatulajdonos és könyv- kereskedő nyerte el 8°/0 árengedménynyel. A kőnyomdai szükségletek szállítását Schlesinger Ignác helybeli nagykereskedő, a könyvkötészeti munkák végzését Ferenc Gyula kapta meg. H Tanitóvilasztások. A nagyszékelyi ev. ref. kántori állásra Karner Tóbiás, a szálkai oszt. tanítói állásra Leicht Károly, a simon­tornyai rk oszt. tanítói állásra Szigeti Gyula, a bonyhádi magán polgári leányiskolái tanítónői állásra Kökény Margit, a bonyhádi ág. ev. isko­lához Becht Konrád nyugdíjaztatásával megüre­sedett tanítói állásra Wcikert Lajos szárazdi ág. ev. tanító választatott meg. — UJ csendőrére. Bölcske községben uj csendőrőrst állítottak fel, amely működését f. évi október hó 1-én kezdi meg. — Rohad a szőlő. Tolnán erősen megin­dult a szüretelés, noha a szőlőfürtök még ke- vésbbé érettek, de a sok esőzés miatt nagyon rothadnak a szemek s igy a nép kénytelen si­etni a szürettel. — Halálozások. Hosszas szenvedés után Dunáabonyban elhunyt Faa Géza földkirtokos, kioen Szily Géza dr. tolnai földbirtokos apósát gyászolja. — Egy magaskoru, köztiszteletben megőszült férfiú hunyt el f. hó 22-én Felső- nánán. Glöckner Kéresztély nyug. felsőnánai községi jegyző halt meg életének 88. évében, akinek haláláról a gyászoló család a követező gyászjelentést adta ki: Özv. Glöckner Keresz- télyné szül. Várady Zsófia saját, valamint az alulírottak nevében is fájdalomtól megtört szív­vel jelenti, forrón szeretett férje, illetve legjobb apa, nagyapa, ip és rokonnak Glöckner Ke- resztély nyugalmazott felsőnánai községi jegy­zőnek f. évi szeptember hó 22-én reggel 3/47 órakor áldásos életének 88. és boldog házas­ságának 56-ik évében rövid szenvedés után tör­tént gyászos' elhunytát. Felejthetetlen drága halottunk hült porai f. hó 24-én délután 1 és fél órakor fognak a halottas házból a helybeli ág. hitv. ev. sirkertbe örök nyugalomra kisér­tetni. Felsőnána, 1906. szeptember 22. Béke le­begjen áldott porai felett! Glöckner Gyula, Glöckner Béla, Glöckner Katalin férj. Metz Já- nosné, Glöckner Zsófia férj. Mészáros Dezsőné, Glöckner Erzsébet férj. Hölczl Antalné, Glöckner János mint gyermekei. Glöckner Béláné szül. Szabó Ida, mint menye. Metz János, Mészáros Dezső, Hölczl Antal, mint vejei. Glöckner Lajos, Béla, Gyula, Ferenc, Béla ifj., Olga, István, Jo­lán, Metz Erzsébet és István, Hölczl Antal és Dezső, mint unokái. — Állami kedvezmény. A kereskedelm miniszter a pénzügyminiszter hozzájárulásával a bonyhádi Kohn Testvérek olajgyáros cégnek az állami kedvezményeket 5 évre megadta. Ezen kedvezményért a nevezett cég tartozik az üzletbe 40,000 korona tőkét befektetni, 5 magyar mun­kást foglalkoztatni és az építéshez magyar- országi anyagot használni. — A knruzslás áldozata. Lapunknak Írják, hogy Király József döbröközi vasúti al­kalmazott a kuruzslásnak esett áldozatul. A szerencsétlen ember ugyanis kuglizás közben összeveszett Horváth Antallal, aki őt karján meg- szurta. A sebre javasasszonyok tanácsára ló­trágyát tettek, amitől pár nap múlva a seb el­mérgesedett és vérmérgezés állott be, melynek következtében Király József nagy fájdalmak között meghalt. A vizsgálóbíró orvosokkal ki­szállt Döbröközön s megindította a vizsgálatot. — Tűzbe dobott ember. Szűcs József Uj- dombovár községhez tartozó tüskepusztai lakos folyó hó 17-én a kertjében gyümölcsöt őrizte és lopáson kapta Juhász Vendelt, aki nekiesett Szűcsnek és száját zsebkendővel betömve, a közel lobogó tűzbe dobta és azután eltávozott. Szűcs József súlyos égési sebeket szenvedett Gar ayJános Képes Nap tár a VII-ik évf. Szerkeszti: Molnár Mór 1907. évre Nagy címtár. Jeles szépirodalmi rész. Számos illusztráció.- Tolnamegye községeinek képsorozata Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom