Tolnamegyei Közlöny, 1906 (34. évfolyam, 1-52. szám)

1906-05-24 / 21. szám

~ Tulipinkert mulatság A f. évi Junius hó 4-én tartandó mulatságra a tulipánkert hölgy­bizottsága a meghívókat már kibocsátotta. A hölgy bizottság felhívja a t. közönséget, hogy ha valaki tévedésből meghívót nem kapott volna, legyen szives a bizottság pénztárnokához, Rácz Józsethez fordulni, aki készséggel fogja kiállítani. „ , Garay Lajos bandája. A szekszárdi közönség kedvelt cigányprímása, Garay Lajos zenekarával junius 1-én Harkányba megy és ott marad szeptember 1-ig. Mielőtt tőlünk távoz­nék, bucsuzeneestélyeket ad. így folyó hó 28-án a «Magyar Király* szállóban, 29-én a «Korona» kávéházban és 30-án a Kaszinóban fog játszani. — Zászlószentelés Bátaszéken Ritka szép ünnepélyre készülnek a bátaszékiek. A «Báta- széki Katholikus Legényegylet» fennállásának nyolcadik évében azon szerencsés helyzetbe jutott, hogy zászlószentelési ünnepélyt tarthat. Az egyesület uj zászlaját maga a pécsi egyház­megye .főpásztora, gróf Zichy Gyula fogja föl­szentelni f. hó 30-án. A püspök ezen tényke­dése nagy fényt fog az ünnepélynek kölcsönözni. A lakosság körében ez már . előre is általános örömet keltett és mindent elkövetnek, hogy a fenkölt lelkületű püspököt a szeretet és hódolat minden jelével elhalmozzák. Az ünnepélyre Szek- szárdról, úgy a környékből is igen sokan fog­nak megjelenni. A zászlóanyai megtisztelő tisz­tet Góciy Nép, Jánosné úrnőnek ajánlották fel, aki azt kész örömmel el is fogadta. Az egye­sület elnöksége lapunk utján is felkéri mind­azokat, akik a zászló-szög beverési ünnepélyen megjelenni szándékoznak, hogy megérkezésük idejét és a résztvevő tagok számát f. hó 28-ig bejelenteni szíveskedjenek. Az ünnepély sor­rendje a következő : Május 30-án. Délelőtt fél 10 órakor gyülekezés az egyesület helyiségében onnan indulás a zászlóanyáért, Góczy Nép. Jánosné úrnőért és^ vele a templomba. A bér­málás befejeztével Öméltósága Zichy Gyula gr. püspök ur fölszenteli a zászlót. Zászlószentelés után visszavonulás a zászlóanya házához és az egyesület helyiségébe. Junius 3-án. Délután 6 órakor a ^vonaton érkező vendégek fogadása és elszállásolása, esetleg ismerkedési est. Junius 4-én. Délelőtt 9 órakor gyülekezés az egyesület helyiségében, onnan indulás fél 10 órakor a zászlóanyáért és vele a templomba. 10 órakor szent mise. Szent mise után átvonulás az ipar­testület kerthelyiségébe szögbeverési ünnepélyre. Az ünnepi beszédet főt. Wölfel Ferenc, a szek­szárdi kath. legényegylet elnöke tartja. Ezt követi a zászlószögek beverése. Déli 1 órakor diszebéd az «Arany naphoz* címzett vendéglő­ben. A diszebédnél az egyszerűbbnek ára 1 K 40 fillér, a négy fogásosé 2 korona 80 fillér. Este 7 órakor vacsora rendelés szerint. 8 órakor színi előadással egybekötött táncmulat­ság. Színre kerül Bodnár Gáspár «Vissza a mű­helybe!» cimü 3 felvonásos színműve. — Helyszíni bejárás. A tamás—darányi törvényhatósági közút 13 — 18 -km. szakaszán tervbe vett munkálatokra nézve a helyszini be­járás megtartását a keresk. miniszter elrendelte és határidejéül julis 11-ét, összejöveteli helyül Felsőireg* községházát tűzte ki és a bejárás vezetésével Kikindai Gyula miniszteri főmérnököt bízta meg. — Bécsi gépgyári kiküldött halálos szeren­csétlensége. Bonyhádról írják, hogy Wagner Gyula bécsi 28 éves ev. vallásu gépészt gyára leküldötte Bonyhádra, hogy ott a Forlerger László tulajdonát képező jégkészitő gépet el­csomagolja és Bécsbe szállítsa. Szerdán reggel a nagy gépet kocsira akarták rakni, hogy el­szállítsák a pályaudvarra. Guruló rudakra he­lyezték a gépet, mely félig már a kocsin volt, amikor hirtelen visszagurultak a rudak, a gép visszacsúszott és egész súlyával a kocsi mel­lett foglalatoskodó Wagner Gyulára esett, akinek tejét és kezét összelapitotta, elannyira, hogy Wagner, szörnyet halt. A hullát a Hoffer-féle temetkezési intézet emberei azonnal a kath. templom hullaházába szállították, honnét holnap, pénteken reggel helyezik a bonyhádi ev: teme­tőbe örök nyugalomra. A szerencsétlenül járt gépésznek Bécsben élő édes anyját és két test­vérét táviratban értesítette a hatóság a végzetes kimenetelű szerencsétlenségről. Vizsgálat indult meg, terhel-e valakit ezen eset előidézésében mulasztás. — Tüzeset Tolnanémediben. Folyó hó 18-án esti fél 10 órakor kigyulladt Tolnanémedi köz­ségben Lugos József háza. Lugos József ellen megindították a vizsgálatot, mert azzal van gyanúsítva, hogy ő gyújtotta fel a házat. — Marólúgot ivott. Durmics Mihályné szekszárdi lakos összeperlekedett a férjével és a férj brutálitása annyira elkeserítette, hogy öngyilkossági szándékból marólúgot^ ivott. Dr. Knmárnmy Gyula városi orvost hívták az ön­gyilkos asszonyhoz, aki életét meg is mentette. TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY — Polgári leányiskola építés Bonyhádon A bonyhádi apácák a Percei családtól vett régi földszintes házban elhelyezett polgári iskolájuk helyén Blőzsik Ferenc építész tervei szerint internátussal egybekötött uj, modern épületet emeltetnek. A magyar stylben tervezett homlokzatú emeletes iskola Bonyhádnak egyik legszebb épülete lesz és az aránylag kicsiny nagyon szabálytalan telekre contemplált két alternativ alaprajzi beosztás mindegyike kivá­lóan sikerült. A tervező, akinek ügyességét és a tér kihasználáshoz való helyes értékét dicséri többek közt az itteni gőz- kád és gyógy­fürdő alaprajzi elrendezése, továbbá Szekszárd legkényelmesebb úri lakásának dr. Müjler ügy­véd háza beosztásának megoldása is: legújabb művében tekintettel volt mindazokra a szem­pontokra, amelyek a modern iskola és nevelő- intézet tervezésének elengedhetetlen kövelel- ményei. Hygéniai- szempontból mindent fel­használt, amit a fűtés, szellőztetés, meg világítás terén a műszaki tudás a legújabb időben produ­kált. Mindezek mellett a tervezet főelőnye, hogy aránylag kevés pénzből: körülbelül hatvanezer koronából megépihető. — Építkezések a bátaszéki uradalomban A m. kir. teréziánumi alapítvány tulajdonát ké­pező bátaszéki uradalom egyes birtokrészletein emelendő gazdasági épületek 122,735 ke rónával előirányzott munkáinak kivitelével a miniszter 105,306 koronáért Klósz Antal és Tafner János bátaszéki vállalkozókat bízta meg. — Tüzeset. Dani András decsi lakosnak Decs község határában levő szállása folyó hó 18-án kigyulladt és teljesen leégett. A tüzet a károsult gazdának a felesége gondatlanságból okozta, mint azt a csendőrség kiderítette. — Verekedés. Vásár estélyén Almási Lajos korcsmájában együtt idogált Szabó Mihály és Balog János szekszárdi jóhirü földművesek. A vásári áldomás ivás aztán persze addig tartott, mig nézeteltérés nem támadt a jóhangulatban levő asztaltársak közt, melyet Szabó Mihály akként oldott meg, hogy Balogot fején, vállán és hátán jól megszurkálta úgy, hogy kórházba kellett vinni sebeit bekötöztetni. Szabót a rend­őrség letartóztatta. — Szerelmi dráma. Szomorú szerelmi dráma játszódott le folyó hó 18-án Alsónánán. Az eset részletei a következők : Pfalczgraf Jakab 19 éves alsónánai polgár legény halálosan bele­szeretett Kah Terézia 17 éves szép hajadonba,. ki szerelmét viszonozta is. Az öreg, vagyonos Pfalczgraf János azonban rossz szemmel nézte fiának szerelmi viszonyát a szegény leánnyal és mindent elkövetett, hogy fiát a leánytól távol tartsa. A fiatal szerelmesek ennek dacára gyak­ran találkoztak és végre közösen elhatározták, hogy együtt mennek a halálba. Sötét tervüket folyó hó 18-án végre is hajtották. Kimentek Pfalczgraf Jánosnak a présházába, ahol Pfalczgraf Jakab forgópisztollyal szeretőjét agyonlőtte és azután esteli 11 órakor hazament, ahol a kam­rában felakasztotta magát. Másnap halva talál­ták meg a szerelmes párt, afelíj ha az élet­ben nem lehettek egymásé, közös megegyezéssel egyesültek a halálban. — Elveszett pénz. Apanácz Izsó duna- szekcsői lakos a vásárban elvesztette 220 koro­nát tartalmazó erszényét. A becsületes meg­találó : Schwerteczky József városi végrehajtó Matzon Béla városi jegyzőnek adta át, ki meg­táviratozta az örvendetes hirt Apanácznak, ki igy szerencsésen viszontláthatta pénzét. — Ugyancsak találtatott egy, — Lengyel Sándor medinai lakos nevére kiállított, — 2 járlatot tar­talmazó erszény is, de pénz nélkül. Tulajdonosa a városházán átveheti. — Lopás. Szekszárdon a Jobbremete utca végén egy kis viskóban húzódott meg Bajzik József drótostót, aki szorgalmas ember lévén, 26 koronát takarított meg nem igen jövedelmező foglalkozásából. Ezt valami lelketlen felebarátja észrevette s mig ő a hétfői vásárban járt, addig az lakását feltörte és pénzét elvitte. A szegény jámbor tót keservesen panaszolta el ezt a rend­őrségen, mely megindította a nyomozást. A lo­pást valószínűleg Szászi György követte el, a kit többen láttak a szegény drótos lakása ud­varán s aki természetesen tagad. — Öngyilkosság. Rotier Ferenc 70 éves öreg szőlőpásztor, május .hó 21-én a hajnali órákban fejbe lőtte magát. Vasárnap este össze- szólaködott övéivel, majd egyet mulatott rá s reggel elkövette végzetes tettét. — Szalon garnitúra alig használt selyem- áthuzattal bronz színben, modern alakú Nacht- mann-féle zongora és teljes Brochhaus-féle lexikon uj, diszkötésben jutányosán eladók. Cim a kiadóhivatalba. — Tüdöbajos gyermekek gyógykezelését felette msgnehezitette az orvosnak az a körül­mény, hogy a tudomány eddigelé nem rendel­kezett oly gyógyhatású szerrel, amelyet gyer­5 meknek adhattak volna- Az utálatos creosot- preparatumok, melyeket felnőttek is csak nagy megerőltetéssel vesznek, gyermekeknél nem használhatók. A «Sirolin-Rochie» bevezetésével ^zonban már itt is alaposan segítettek. «Sirolin- Roche a gyógytárakban kapható, jó szagu és kellemes izü szirup, melyet a gyermekek szí­vesen vesznek és megemésztik. Ezen szer gyógy- hatása számos előkelő gyermekorvos nyilat­kozata szerint minden kétségen felül áll. A le­soványodott, sápadt kicsinyek már rövid hasz­nálat után jó étvágyat és piros pozsgás arc­szint kapnak. Minden gyógyszertárban kapható. — Tanító urak figyelmébe. Kiválóan finom famentes papíron készült magyar-, német- és diktandó szepirási lapok 100 darabonként 1 korona 20 fillérért kaphatók Molnár Mór papír- és irodaszerek áruraktá­rában Szekszárdon. — . imássy Károlyné jóhirnevü cukrázdája egészségi okokból az utcai fagylalt árusítást beszüntette s igy mindenkinek kényelmére a kívánt fagylaltot — mélyen leszállított árban — azon­nal házhoz szállítja. Ajánljuk a n. é. közönség figyelmébe lapunk utolsó oldalán levő hirdetését. T A N Ü G Y. Pályatételek A «Szekszárd-vidéki róm. kath. tanitó- egylet* által 1906-ra kitűzött tételei: I. A krajcáros lapok olvasása mily átalakító hatással yan a nép alsó rétegei­nek erkölcsi érzületére és anyagi érdekeire. Pályadij 30 K. II. A kath. néptanitó milyen maga­tartást tanúsítson a mindinkább terjedő nemzetközi szociálizmussal szemben ? Első dij 20 K, második dij 10 K. Lengyel Ferenc által kitűzött tétel: Mi az oka annak, hogy a pécsi püs­pöki egyházmegyéhez tartozó kath. taní­tóknak csak alig 3- 4 százaléka dolgozza ki az egyházmegyei tanfelügyelőség által évenkint kitűzött és kidolgozásra kötelezQleg előirt tételeket? Pályadij .10 K. A pályamunkák Fekete Ágoston tolnai prépost-plébános, egyleti elnök nevére kül­dendők,­A KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL*^ Tekintetes Szerkesztő Ur 1 Becses lapjának 20. száma «Különfélék* rovatában «Lovasbandérium» cim alatt csekély­ségemet is felemlítvén, mint a lovasbandérium szervezőjét és vezetőjét a méltóságos főispán ur bevonulásakor és hogy ezt saját költségemen szerveztem, kérném, legyen szabad becses lap­jában erre nézve nyilatkoznom. Úgy látszik, hogy a fentjelzett cikk sokak­nak szemet szúrt és különböző nézeteket fűznek hozzá. Sokan azt állítják, hogy ez nekem egy fillérembe sem került, sőt mi több, hogy én ezen célra egy jó csomó pénzt kaptam. Hát én ezen állítások ellen a leghatározottabban tiltakozom, mert nekem ezideig ezért senki egy fillért sem adott. Igaz ugyan, hogy a lovasoknak minden alkalommal szokásos áldomást vagy szivarra valót nem adtam, de a kis zászlókat é<? egyébb díszítéseket saját költségemen szerez­tem be. De hogy mi indított erre, azt is elmondom. Tudva lévén az, hogy úgy a volt főispán ur, valamint Perczel, a volt belügyminiszter ur bevonulásakor, vagy ily ritka fényes fogadta­tásra, mindig szokott lovasbandérium lenni, sőt még az itt említett urak bevonulásakor a vár­megye huszárjai díszbe vonultak ki, egész biz­tosra vettük, hogy a vármegye ez alkalommal is úgy fog intézkedni. Elment Grosz János barátom Simontsits Elemér vármegyei főjegyző úrhoz, hogy nem volna-e szándékuk egy impo­záns lovasbandériumot szervezni. 0 elküldte az alispán úrhoz és utóbb az lett az eredmény, hogy nem akarják, ami ki is tűnt, mert a vár­megye huszárjai sem vonultak ki, mint az más ily alkalomkor történt. — Tehát ezt tudva, én, ki a méltóságos főispán urnák a legnagyobb tisztelője vagyok s aki már engem régóta ismer, csupa jóindulatból határoztam el, hogy ha a vármegye nem szervez bandériumot, ami a fogad­tatásnak csak díszére válhatik, szervezek én; és azt hiszem, hogy ezzel nem is tettem rossz szolgálatot a fogadtatásnak. Ezzel akartam indokolni eljárásomat, a miért is kérem a tekintetes szerkesztő urat, hogy jelen soraimnak lapjában helyt adni kegyes­kedjék. Hazafiui tisztelettel Szulimán György-

Next

/
Oldalképek
Tartalom