Tolnamegyei Közlöny, 1906 (34. évfolyam, 1-52. szám)

1906-05-24 / 21. szám

4 TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 1906 május 24 — A szekszárdi tulipán-kert. Tolnavár­megye központjában, Szekszárdon is szépen virul már a nemes és hazafias célokat szolgáló tulipánkert, melynek szükebb körű lelkes bizott­sága Döry Pálné elnöklete alatt elhatározta, hogy folyó hó 27-én d. u. 4 órakor a vármegye nagytermében alakuló nagygyűlést tart, melyre lapunk utján is meghivatnak az érdeklődők. A gyűlésen Döry Pál alispán tartja a megnyitó beszédet. Kovácsné Nagy Lujza, a szekszárdi polg. leányiskola igazgatónője pedig a tulipán­kert hazafias mozgalmának jelentőségét fogja a közönséggel megismertetni. Az előkészítő bizottság, mint már megírtuk, elhatározta, hogy junius hó 4-én pünkösd másodnapján a vár­megye kertjében és nagytermében tánccal egybe­kötött tulipán-majálist rendez. Belépti dij 6zemé- lyenkint I korona. A vármegye kertjét ez alkalomból villamfénynyel világítják meg, amit a villamtelep vezetője ingyen felajánlott. — Tombola is lesz, amit Rác József bizottsági pénztárnok rendez. Ételek- és italokról Tóth Gyula a .,Szekszárd-Szálló“ vendéglőse gondos­kodik. Itt említjük meg, hogy Kovácsné Nagy Lujza igazgatónő 70 koronát adott át az elő­készítő bizottságnak, mint a növendékekkel ápr. 29-én megtartott tulipán matiné jövedel­mét, hogy azt a rendezendő tulipánkert mulat­ság jövedelméhez csatolják. A majálisra a kö­vetkező meghívót bocsájtotta ki a rendezőség: Meghívó. A Tulipánkert szekszárdi hölgybizott­sága Szekszárdon, f. évi junius hó 4-én a vár­kertben és a vármegyeház nagytermében az orsz. nemzeti alap javára tánccal és sétahangver­sennyel egybekötött tulipán-majálist rendez. Belépő-dij személyenkint 1 korona. Kezdete d. u. 5 órakor. Felülfizetéseket köszönettel foga­dunk és azokat hirlapilag nyugtázzuk. Rendezőbizottság:: Döry Pálné elnök, Rácz József pénz­táros, Jasek Sándor jegyző, Ágoston Istvánná, Ács Lipótné. Mac? Zoltánná, Bodnár Istvánná, Borzsák Endréné. Döry Lászlőné, Forster Zoltánná, Fejős Imréné, Gyergyay Dezsőné, Győrbiró Benőné, Hazslinszky Gézáné, Hoffmann Sándorné, Holub Jánosné, Káldy Gyuláné, Ki ss Károlyné, Kövessy Ödönné, Kovács Dávidné, Kramrtler Jánosné, Krcsmarik Pálné, László Lajosné, Leicht Lajosné, Dr. Müller Ferencné, Dr. Mayer Gyuláné, Nits Istvánná, Dr. Oszoly Károlyné, Pirnitzer Manóné, Perlaky Józsefné, Dr. Pesthy Pálné, Rácz Józsefné, Dr. Rubinstein Mátyásné, Özv. Sass Istvánná, Dr. Spányi Leóné Szeghy Sándorné, Szondy Istvánná, Sinkovits Gézáné, Dr. Szabó Gyuláné, Száváid Oszkárné, Triebler Ilma, Tihanyi Domokosné, Tekus Vilmosné, Tomcsányi Lajosné, Tóth Henrikné, Tóth Károlyné, Dr. Török Ottóné, Wigand Jánosné, Dr. Zipser Jakabné. — Hegyközségi közgyűlés. A Bartina és Bakta hegyközség folyó hó 27-én d. u. 3 óra­kor tart a városháza nagytermében közgyűlést, melynek főtárgyát a tisztviselőtelep felé vezető ut kibővitése képezi. — A vidéki rendőrkapitányok gyűlése. A vidéki rendőrkapitányok folyó hó 18-án Buda­pesten nagy gyűlést tartottak, hogy a kormány­tól a vidéki rendőrségek államosítását kérjék. A rendőrkapitányok Molnár Lajos szekszárdi rendőrkapitány vezetése alatt tisztelegtek gróf Andrássy Gyula belügyminiszternél és Wekerle Sándor dr. miniszterelnöknél. A miniszterelnök, úgy a belügyminiszter is megígérték, hogy a vidéki rendőrkapitányok helyzetén segíteni fog­nak, az államosítást azonban nem ígérték meg. — Jégeső- Nap-nap után olvassuk a lapok­ból, hogy mennyi kárt okozott itt is, ott is a jégeső. Szekszárd határában, a parásztai völgyben folyó hó 21-én délután fél 6 órakor esővel vegyesen jéghullás volt, mely azonban nagyobb kárt nem tett. Lelkészválasztás. A gyönki evang. refi magyar gyülekezet a megüresedett lelkészi állá­sára Dorriby Béla halasi segédlelkészt válasz­totta meg. — A József kir. herceg Szanatórium Egye­sület, mely lankadást nem ismerő buzgalommal fárad a szegénysorsu tüdőbetegek érdekében, a jövő hó 10-én tartja évi közgyűlését. A köz* gyűlésre felutazó tagok úgy az államvasutak, mint a déli vasutak igazgatóságától engedélye­zett kedvezményes áru jeggyel utazhatnak fel a fővárosba. Az évi közgyűlésen nemcsak a 100 beteg gyógyítására épült szanatóriumról tesznek jelentést, hanem egy uj szanatórium, illetve diszematrium építése érdekében fognak előterjesztést tenni. Az egyesület ezekből ki- tetszőleg serényen fogott feladatának végzésé­hez és ebben természetes, hogy a társadalom­nak mind nagyobb támogatása szükséges. Nem győzzük eléggé emlegetni, hogy a tüdőbetegség nemzeti veszedelem s az oly hazafi szivünknek felemelő tulipánvirágzás idején sem szabad róla megfeledkezni. Magyar úrasszonyok ! A nép­mentés nagy munkája kéri gyöngéd szivük rokonszenvét, szeretetét! kérjük, ajándékozzák meg gazdag, érző szivükkel ezt az emberbaráti szép akciót. — Derék rendőr. A múlt hétfőn tartott szekszárdi országos vásár alkalmával számos ember életveszélyes sérülését, esetleg több ember halálát mentette meg egy ügyes, derék sarki rendőr, ki egy megvadult lovaktól rémitő gyorsa­sággal száguldó szekszárdi vásáros kocsit állított meg bátor és önfeláldozó fogásával. A derék rendőr neve: Szegedi József. E napon délelőtt 9 órakor ugyanis a Máyer János ke­reskedő házában levő Hradek Lajos fiatal bá­dogos mester boltajtója előtt rakodott Klézli József szekszárdi fuvaros kocsijára bádogárui­val ; a kocsin maga Hrádek helyezte el az árukat, miket a kocsis a boltból hordott ki. Egyszerre csak a vásárra jövő vidéki kocsik zajától a lovak megijedtek és száguldva rohan­tak a vásár felé. Szerencsétlenségére éppen ott járt Frei János Takler szekszárdi előkelő polgár, ki megragadva a lovak kantársziját, a megvadult lovak magukkal rántották s a nagy­korcsma előtt álló villanyoszlophoz vágták, hol nyomban elterült eszméletlenül a járdára és a lovak tovább száguldtak. A kaszinó sarkán álló Szegedi rendőr újra megragadta a vásártér felé kanyarodó lovakat és egy erős rántással sikerült neki megállítani azokat, miáltal sokkal nagyobb szerencsétlenségnek vágta útját, mert igy még a kocsin levő Hrádek bádogosnak sem lett az ijedtségen kívül semmi baja. Később Frei János is eszméletre tért, ki az oszlophoz való vágódása által erős ütést és mély hor­zsolást kapott jobb halántékán és egész olda­lán. Az ily derék rendőrt nemcsak dicséret, hanem jutalom is megilletné. — A magyarositó alap kamatainak kiosz­tása. A tolnavármegyei magyarositó alap kama­tait Tihanyi Domokos kir. tanfelügyelő javas­lata alapján legközelebb kiosztják azon vár­megyei tanítók, tanítónők és óvónők között, akik a magyar nyelv és a magyar beszéd taní­tásában kiváló sikert értek el. Az idén 4000 ko­rona kerül kiosztásra. — Névmagyarosítások. Kk. Schmidt László, István, Melánia és József dunaföldvári lakosok családi nevüket belügyminiszteri engedéllyel «Gyöngyidre — Dr. Schulhof Géza családi nevét «Dombóvári»-ra, Krausz Dezső paksi lakos pedig családi nevét «Somogyidra változtatta. — Katonai sorozás. Most, hogy az alkot­mányos rend helyreállott, megkezdik a katonai sorozást. A honvédelmi miniszter rendelete szerint az első sorozások junius 1-től julius hó 14-ig terjedő időszak alatt tartandók meg. Amint az újoncok bevonulnak,, hazabocsájtják a póttartalékosokat. — Sorshúzás. Az 1885. évi szekszárdi had­kötelesek sorshúzása f. hó 29-én d. e, 9 órakor lesz a városházán. — Plébánosi kinevezés. A vallás- és köz­oktatásügyi miniszter Reisz Antal h. plébánost Véméndre plébánossá nevezte ki. — Halálozás. Szekszárdon elhunyt Preines- berger Gyuláné született Adrovicz Mariska éle­tének 28-ik évében. Temetése általános részvét mellett ment végbe. Az elhunytat férje Preines- berger Gyula nyug. p. ü. számellenőr, édes­atyja, kisleánya és testvérei gyászolják. Heil Márton nyug. kakasdi róm. kath. kántortanitó életének 61 -ik, tanítóságának 41-ik évében meg­halt Kakasdon. 33 tanitóévet Kakasdon töltött kőzbecsülés- és közszeretetben; a gyászszer­tartást Anderle József ottani plébános végezte, az egész község részvéte mellett. Néhai Fischer Ignác volt hőgyészi gyógyszerész; neje szül. Qartner Krisztina életének 80-ik évében Pécsett elhalálozott. Az elhunyttal Eibach,J Brei- ning, Markus és Stocker-családok közeli rokonságban voltak. — Súlyos csapás érte Kutnyánszki István decsi róm. kath. tanítót, kinek neje született Szalmásy Irma életének 25. évében elhunyt. Haláláról az alábbi gyászjelen­tést vettük: Alulírottak szomorodott szívvel jelentik a maguk és számos rokonaik nevében, hogy a forrón szeretett nő, édesanya, gyermekük és testvérük Szalmásy Irma férj. Kutnyánszky Istvánné folyó hó 15-én este 11 órakor a halotti szentségek ájtatos felvétele után, életének 25-ik, boldog házasságának 6-ik évében hosszú szen­vedés után elhunyt. A boldogult hült tetemei folyó hó 17-én d. u. 3 órakor fognak a decsi r. k. temetőben örök nyugalomre tétetni; — az engesztelő szentmise-áldozat pedig folyó hó 18-án reggel 8 órakor fog a várdombi plébánia- templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Decs, 1906 május 16-án. Áldás és béke hamvaira! Kutnyánszky István férje. Kutnyánszky Béla, Kutnyánszky Ilonka, gyermekei. Szalmásy Ferenc ápja. Devecseri Szalai Vilma anyja, Szalmásy Elek, Szalmásy Nándor, Szalmásy Lenke,, Szaj,- másy Sándor testvérei, id. Kutnyánszky István, apósa. Pozsár Teréz anyósa. Szatmári Elekné, Hőgye Vendelné, sz. Kutnyánszky Ida, Simrák Károlyné szül. Kutnyánszky Róza sógornői. Kutnyánszky József sógora. — Abrahám Lajos dombóvári főjegyzőt is súlyos csapás érte, akinek leánya, férjezett Duschel Károlyné hosz- szas szenvedés után elhunyt. Temetése múlt vasárnap volt, melyen nagy részvét nyilvánult. — A szekszárdi gőzfürdő és a nyári uszoda. A múltban sok jogos panasz merült fel a gőzfürdőben tapasztalt rendetlenségek miatt, amelyek azonban most, hogy a gőz­fürdőt tulajdonosa Frank Miksa vette át, — teljesen megszűntek. Az áldozatkész tulajdonos a modern igényeknek megfelelőleg rendezte be gőzfürdőjét és ami a fő, mindennap bőséges tiszta vizzel látja el a medencéket, amiről mi is kellemesen győződhettünk meg. Ennek köszön­heti a derék fürdőtulajdonos, hogy úgy a szekszárdi, mint a vidéki közönség is töme­gesen látogatja a fürdőt. Igen helyes azon intézkedés, hogy csütörtökön délelőtt a férfiak vasárnap délután pedig a nők leszállított áron, 50 fillérért használhatják a gőzfürdőt. — A nyári uszodát folyó hó 20-án megnyitották, melynek vize tiszta és kellemesen frissítő. A fürdő egyszeri használata 50 fillér a felnőttek­nek, diákoknak és gyermekeknek 24 fill. Uszoda­bérletjegyek az egész nyári időszakra mérsékelt árért a pénztárnál kaphatók. Látva és tapasz­talva a fürdőtulajdonos becsületes törekvését, szívesen ajánljuk őt közönségünk pártfogásába. — Névváltoztatás iránti kérelem. Burger Ödön dombóvári lakos, kereskedő kiskorú gyer­mekei : Miksa és Sándor budapesti, Móric szek­szárdi és Zsigmond dombóvári lakósok családi nevének «Balog»ra leendő változtatását kéri. Mit igyunk? Igyunk mohai hogy egészségünket megóv­juk, mert csakis a tér* mószetes szén­savas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer. Igyunk mohai Igyunk mohai Igyunk mohai forrást, ha gyomor-, bél- es légcsöhuruttól szabadulni akarunk, forrást, ka a vesebajt gyógyítani akarjuk. 4952.8-30. forrást, ha étvágy hiány és emésztési zavarok allanak be. forrást, ha májbajoktól és sárgaságtól szabadulni akarunk. A mohai Agnes-forrás, mint természetes szénsavdus ásványvíz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyuviz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző ellemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légcső- és húgyszervi betegségeknek. 26 év óta bebizonyosodott, hogy még ragalyos betegségektől is, mint tífusz, kolera, megkiméltettek azok, akik közönséges ivóvíz helyett a baktériummentes mohai Ágnes-vizzel éltek. Legjelesebb orvosi szaktekintélyek által ajánlva. Számos elismerő nyilatkozat a forrás ismertető füzetében olvasható. Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes ártékO mesterségesen szénsavval telített víznél, sőt a szódavíznél is olcsóbb ; hogy az Ágnes-forrás vizét a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse, nagyobb vidéki városokban lerakatok szerveztettek, ugyanott a forrás leírásának ismertetó füzete iógyen kapható. — A forráskezelőség. — Kapható minden füszerüzletben és elsőrangú vendéglőben. -------- 1 — — ■ —­F őraktár : Sala m o a T estvérek cégnél Szekszárdon. Kedvelt borviz!

Next

/
Oldalképek
Tartalom