Tolnamegyei Közlöny, 1905 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1905-11-23 / 47. szám

tárgyban bárki bármit, — viribus unitis jelszó :zászló-rudjával agyonverhetik Düh-elli és Al- Kohol ténsurakat, de a bájos Nikotin Tini őnagy- ságát ütni-verni, bántani, kisebbíteni soha nem engedem. Palást. KÜLÖNFÉLÉK. — Erzsóbet-ünnepélyek az iskolákban. Folyó hó 20-án boldogult Erzsébet magyar királyné névnapja évfordulójának másnapján — mivel 19-én vasárnap volt — gyászisteni tisztelettel egybekötött emlékünnepélyt rendeztek az isko­lákban. Az ünnepély előtt az ifjúság gyász­fátyollal bevont zászlójuk alatt vonult a szek- szárd—belvárosi r. k. templomba, hol az isteni­tiszteletet Szabó Géza hittanár végézte. A tem­plom hajójában fényesen kivilágított gyász­ravatal volt felállítva. Ugyanazon időben a ref. és izr. vallásu tanulók saját templomaikban halgatták az istenitiszteletüket, mely után az iskolába ment vissza az ifjúság, hol alkalmi énekkel, emlékbeszéddel és szavalatokkal“ mél- taták a felejthetetlen királynő érdemeit. A' fő­gimnáziumban Pazar Dezső tanár, a polgári leányiskolában Kovácsné Nagy Lujza igazgató a polg fiúiskolában pedig Krammer János igaz­gató tartotta az emlékbeszédet. — Nem lesz uj főispánunk. Miután a tör­vénytelen kormány Tolnavármegyébe az igaz magyar hazafiak közül senkit sem tudott reá­beszélni a tolnamegyei főispánság elfogadására, most azzal boszulja meg magát, hogy rég le­mondott s ez állásától megválni akaró gróf Széchenyi Sándor főispánt nem menti fel állá­sától s igy kénytelen-kelletlen meg kell maradnia a törvénytelen kormány szolgálatában még tovább is. — Törvényhatósági bizottsági tagválasztá­sok. A paksi fő- és a koppány szántói választó- kerületben egy-egy bizottsági tagság megürese­dett, melynek betöltése végett folyó hó 30-án tartják meg mind a két helyen a választást. — Megbízás. J)öry Pál alispán a Ferenc- közkór ház ellenőri teendőinek elvégzésével Fischer Frigyest bízta meg, aki már ellenőre volt a kórháznak, de ezen állásáról leköszönt. — Esküvők. 'Csankó Vilmos zalacskai áll j elemi iskolai tanító folyó hó 27-én d. u. 4 óra- j kor fog szekszárd-belvárosi rk. templomban örök j hűséget esküdni Sugh Ilonkának. — Vizeki j Tallián Andor osztopáni nagybirtokos folyó hó j 19-én kötött házasságot özv. Vasdényei Gézáné Gézáné szül. Závody Irma úrasszonnyal, Závody Albin volt szekszárdi törvényszéki biró, jelenleg rózsahegyi kir törvényszéki elnök leányával. * • 1905. november 23 ___________________ mint ha tudná, érezné a bekövetkezendő katasz- . tréfát. Mikor aztán Bence Miklós Adél ablaka ; • alá ért, sokáig gondolkodott. Egyszer csak hir- : télén forgópisztolyt rántott elő és szivén lőtte magát. Tompa zuhanással vágódott végig a földön; a frissen bugyogó meleg vér pirosra festé a föld füvét, a holdsugár pedig, incsel­kedve játszott Bence Miklós viaszsárgává vált arcán. A dörrenésre Adél kitekintett az ablakon, s midőn megpillantotta Miklós élettelen testét, egy rémes sikoltással összeesett és meghalt. A falusi kis temetőben két sirhalom áll egymás mellett. Adél-é és Miklós-é. Egy ideig naponta üde virágok illatoztak rajta, az öreg Nadászyné vitte azokat oda, de nem sokáig, mert bánatában ő is nemsokára meghalt. El­temették, aztán egyedül maradt az öreg fö- erdész. Egy alkalommal fáradtan tért haza kőr­útjából az öreg Nadászy, éppen történetünk egyik évfordulója napján. Imbolygó léptekkel támolygott be az elhagyott lakásba, aztán meg­állt és mélyen elgondolkozott. Lelkében a múlt rémei küzdöttek ádáz harcot egymással; majd görcsfis zokogásban tört ki, s a kályha mel­letti vén zsöllyeszékbe roskadt. Fel se kelt többé. Azóta csendes kihalt az erdészlak, nem hallatszik benne a kedvesen zengő leánydal, az erdei madárkák is elkerülik, s megroncsolt ablakain pedig szégyenkezve törik meg a bá­gyadt napsugár............. — Kossuth Ferenc születésnapja. A függet­lenségi és 48-as párt nagynevű és az egész or­szágban nagy népszerűségnek örvendő vezérét: .Kossuth Ferencet születése napja alkalmából igen sokan keresték fel részint személyesen, ré­szint írásban, hogy iránta érzett tiszteletüknek és rajongó szeretstüknek adjanak kifejezést. Az üdvözlők között volt Boda Vilmos orsz. képvi­selő és lapunk felelős szerkesztője is, akinek megemlékezését az ünnepelt a következő levél­kével köszönte meg: «Nagyságos Boda Vilmos országgyűlési képviselő urnák Szekszárd. Fogadd szívélyes megemlékezésedért meleg köszönetemet. Tisztelő barátod : Kossuth Ferenc.» — A póttartalékosok behivasa. Katona kell a hadügyi kormánynak, amit most úgy szerez­nek be, hogy szigorú rendelettel behívták a póttartalékosokat. Ugyanis az 1903 és 1904. évben besorozott póttartalékosokat királyi pa­rancsra f. évi december hó 27-re behívják és a tényleges állományba helyezik őket át, mig azokat az öreg katonákat, akiknek már az idén október hónapban letelt a szolgálati idejük, 1906 január 1-én túl is benntartják s nem fogják őket szabadságolni. — Uj ügyvéd. Fehér János köz- és váltó­ügyvéd Simontornyán ügyvédi irodát nyitott. — Troli Ferenc ha ála A pécsi egyház­megyének jótékony főpapja: Troli Ferenc nagy­prépost, pápai prelátus, trebinjei választott püs­pök temetése múlt vasárnap délután 3 órakor ment végbe Pécsett óriási részvét mellett. Az elhunyt bőkezű mecénása volt a jótékony intéz­ményeknek, azért igen sokan hálás szívvel áldják emlékét. Troll Ferend 1818-ban született Hajóson, gimnáziumi tanulmányait Baján, theo- logiai tanulmányait pedig Pécsett végezte. — 1843-ban Scytovszky pécsi püspök szentelte pappá és első szent miséjét (szülőhelyén, Hajó­son mutatta be. Egy évig Felsőmindszenten, két évig pedig a pécsi-budai plébánián káplán- kodott. Majd a püspöki udvarba került, hol 22 évet töltött. — 1847-ben szentszéki jegyző, 1848-ban titkár, 1850-ben szentszéki ülnök lett. 1862-ben székesegyházi tiszteletbeli és oldal­kanonokká, irodaigazgatóvá,szentszéki ügyésszé, 1864-ben valóságos kanokokká, zsinati vizs­gálóvá és a házassági kötelék védőjévé nevez­tetett ki. 1869-ben őrkanonokká, 1870-ben szent Szaniszlóról nevezett városi c. apáttá és ugyan­ezen évben éneklő kanonokká lépett elő, mely utóbbi minőségében Nagymányok község kegy­urává is lett, ahol zárdaiskolát létesített. — E község egyházi és közművelődési céljaira ösz- szesen 140,000 koronát áldozott. — 1881-ben nyerte el a III. osztályú vaskorona-rend lovag­keresztjét, 1882-ben XIII. Leó pápa házi prelá- tusnak nevezte ki és 1883-ban a csillaggal dí­szített jeruzsálemi szent sir rendjel tulajdonosa, 1888-ban elnyerte a Pro Ecclesia et pontifice rend aranykeresztjét, 1893 óta trebinjei válasz­tott püspök, 1894 óta a pécsi káptalan nagy­prépostja, 1896-tól 1898-ig káptalani helynök, 1898 óta Vicarius generális. — Aranymiséjét 1893-ban, gyémánt miséjét 1903-ban ülte meg. — 1878-ban a pécsi egyházmegyei szegény és beteg papok javára 40,000 koronás alapítványt tett. 1880-ban a pécsi egyházmegyei tanítók javára szintén 40,000 koronát adott. 1882-ben Péterfillérre 20,000 koronát, 1885-ben két pécsi egyházmegyei szegény plébánia javítására 20,000 koronát, 1887-ben ismét két szegény plébánia javadalmára 20,000 koronát, 1893-ban a pécsi egyházmegyei kér. esperesek jutalma­zására 40,000 koronát, 1897-ben 8 darab pécsi takarékpénztári részvényt, egyenkint 40,000 korona névleges értékkel tett le örök alapítvány képpen a szegény sorsú papok és tanítók se­gélyezésére. A Pécsett létesítendő kath. egye­temre 20,000 koronát, a püspöki tápintézetre szintén 20,000 koronát adott. Az alapítványai­nak összege meghaladja a fél millió koronát. — Végrendeletét felbontották, melyben Wursten József dr. kanonokot nevezi ki végrendelete végrehajtójának. Aránylag kevés pénz maradt utána. A pécsi szegényeknek 2000 K, a Mi­asszonyunkról nevezett apáca kolostornak 200 K, az irgalmas kórháznak 2000 K, a káptalani szegénypénztárnak 100 K, cselédeinek egy évi bért és uj ruhát hagyományozott. Halála előtt 4000 koronát küldött a hajósi templomra. Még több kisebb adomán}' is foglaltatik a végrende­letben. Rokonairól sem feledkezett meg az el­hunyt főpap. TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 47. sz 3. — Az idei borárak. Lapunk múlt számában hiteles adatok alapján többek között megírtuk, hogy Tolnavármegye 1905 évi bortermése sok­kal kevesebb, mint az előző évben volt. A ter­més tehát mennyiségileg jelentékenyen : 59.596 hektoliterrel csökkent. Igazán, megfoghatatlan, hogy mindennek dacára az idei borárak még egy évben sem tapasztalt alacsony fokra száll­tak le, pedig az idei hegyi termés minő­ségileg kifogás alá nem esheiik. Minden termény­nek, még a legkevésbé számottevőnek is az ára emelkedett, csupán a boré hanyatlott. A ter­melők teljesen ki vannak szolgáltatva a keres­kedők és nagyszámú boralkuszok kénye-kedvé- nek ; akik a kitűnő hegyi siller és fehér boro­kért 24—26 fillért ígérnek, sőt még ennél is kevesebbet. A hegyi borokért is csak 4—-6 fillér­rel adnak többet, mint a gyenge lapi borokért. Ezen sajnálatos állapoton csakis borszövetkezet felállítása által lehetne segíteni, amint azt már lapunkban többször megírtuk. Áthe yezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Halász Gizella keszthelyi polg. isko­lai tanitónőt, Halászná Babits Anna szekszárdi tanítónő leányát — saját kérelmére — a mis­kolci polg. leányiskolához helyezte át, — Eljegyzés Löwenstein Samu bátaszéki állatorvos eljegyezte Löwi Jakab bátaszéki ke­reskedő leányát, Birit. — A pécsi kereskedelmi és iparkamara a tolnavármegyei törvényhatósági ipartanácsba rendes tagokul újból megválasztotta: Wolf Hen­riket, Groszbauer Ferenczet; póttagokul: Stockin- ger Jánost és Schiszler Károlyt. — Rajztanári kinevezés. A vallás- és köz- oktatásügyi miniszter Harsány Lajos rajztanárt, akinek Budapesten magán grafikai rajziskolája volt, a zentai főgimnáziumhoz helyettes rajz­tanárrá nevezte ki. — Törvényszéki orvosi vizsga. Dr. Gruber Gyula kalocsai gyakorló orvos, volt szekszárdi Ferenc-közkórházi orvos Budapesten letette a törvényszéki orvosi vizsgát. — Mikor tartatnak meg a Közigazgatási bizottsági ülések ? Tolnavármegye közigazgatási bizottsága folyó hó 13-án "tartott ülésében Jeszenszky Andor bizottsági tag indítványára elhatározta, hogy a jövőben üléseit minden hó második szerdáján tartja meg. — Kiküldetés. A szekszárdi m. kir. pénz­ügyigazgatóság a Kajdacs község költségveté­seinek és számadásainak elkészítése végett Vörösmarthy József szekszárdi m. kir. pénzügyi számtisztet küldötte ki. — Tolnavármegge virilistáinak névjegyzé­kébe bevétetett: Perczel Lajos, Stasser Henrik, Deutsch Zsigmond, Lamm Mór, Lamm Pál, Lö- vensohn Gásgár, Hirsch Ignác, Wurm Ignác, Strasser Jónás, Strasser Arnola, Kohn Andor, Weltmann Simon és Klein Jakab. Adóelégtelen­ség miatt a névsorból töröltettek : Warga Manó, Kremzer József, Gyenis István, Benke \ arga János, Grünfeld Adolf, Steiner József, Boda Vendel, Wütiuger Sándor és Kocz Péter. A pót­tagok közül töröltettek : Dömötör Lajos, Spitzer Imre, Kunczer János, Dávid Mihály, Simon Jó­zsef, Simon János, ifj. Welis Jósef és Welis János. — A szekszárdi vasúti állomáshoz vezető ut Szekszárd városnak, illetőleg a szekszárdi vas­úti állomásnak összes kocsi forgalma csupán egyetlen utón bonyolittatván le, az alispán moz­galmat indított az iránt, hogy a folyton növe­kedő nagy forgalom lebonyolításának biztosí­tása céljából a város a vasútállomástól északi irányban, még egy vasúti hozzájáré utat léte­sítsen. — Ez annyival is inkább elkerülhetetle­nül szükséges, mert ezen egyetlen és immár elégtelen útszakasznak mind sűrűbben szüksé­gessé váló javításai úgy a közlakosságra, mint a vasút üzemére nézve is, — de meg a tör­vényhatósági közúti pénztárra is a közlekedés rendkívül módon való megnehezítése mellett felette súlyos terheket rónak. — Áthelyezett csendörhadnagyok. A hon­védelmi miniszter szolgálat érdekében Stolczen- berg Vilmos szekszárdi és Nádpataky Ágoston székesfehérvári csendőrhadnagyokat kölcsönösen áthelyezte. — Lemondott az állásáról. Dr. Papp Géza, a szekszárdi Ferenc-közkórház alorvosa, állá­sáról lemondott. — Villanyvilágítás a vármegyeházában Tolnavármegye székházába is bevezetik a vil­lanyvilágítást. A villanytelep munkásai már megkezdték a szerelési munkálatokat, hogy a villanyvilágítás bevezetessék az alispán és a főjegyző lakosztályába, A hivatalos helyiségekbe felesleges a villanyvilágítás bevezetése, mert délutánonként nincs a vármegyénél hivatalos óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom