Tolnamegyei Közlöny, 1903 (31. évfolyam, 1-53. szám)

1903-07-09 / 28. szám

1903. iulius 8. TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 28. sz. — Lelkészválasztás. Az alsónyéki ev. ref. lelkészi állást junius hó 28-án töltötték be egy­hangú választással, Dómok Péter őcsényi ev. ref. esperes elnöklete alatt. Szabó Károly paksi ev. ref. lelkész nyerte el e szép állást, ki mint jeles hitszónok, puritán lelkületű pap, méltán érdemelte meg e megtiszteltetést. Az uj lelkész Erdélyben született s aránylag még elég fiatal ember. — »Tolnai Népbank* czimmel most egy uj pénzintézet van alakulóban Tolnán. A Népbank ezer drb. egyszáz koronás részvény befizetése ioly- tán százezer korona alaptőkevei szerveztetik. Jegy­zéseket Perler Keresztély birtokos és vállalkozó, f. évi augusztus l5'1S DaPon,a fogad. — Halálozások. Páhok Lázár nyug. kántor- tanitó életének 82-ik évében Kaposszekcsőn e hó 1-én meghalt. Az elhunyt veterán tanitó megyénk­ben Szakái?, Regöly és Tengőd községekben taní­tott; később a baranyamegyei Szentlőrincz község kántortanitójává választatott meg. — Altstaedter József a herczeg Esterhazy uradalomnak köztisz­teletben álló Szarvasd pusztai bérlője, hosszas szenvedés után múlt hó 29-éu elhalálozott. A meg­boldogult hült tetemét családja Veszprémbe szállí­totta, ahol e hó 1-én nagy részvét mellett helyez­ték örök nyugalomra. — A csörgető! fürdő a beállott melegebb időjárás folytán igen szép látogatottságnak örvend, sokan gyalogszerrel mennek ki, mert a kocsi-köz­lekedés még nincs kellőkép rendezve. A zóna-hal- paprikás, minden csütörtök és vasárnapon, megint uj lendületet vett; szóval a közönségnek újabban kellemes kiránduló helyévé vált a Csörgeték. — Nagy tűz. Paksról Írják : Óriási tűzvész dühöngött julius 1-én délután a Paks melletti Tschida Artur földbirtokos tulajdonát képező Gyapa-pusztáu. Hét lakóház, mely a cselédség lakhelyét képezte a benne lévő bu.orral együtt porrá égett. A tiszttar­tói lak, valamint az összes gazdasági épületek is leégtek, az istállóban levő lovakkal együtt, egye­dül csak a kastély maradt meg. Sok kukoricza és rengeteg takarmány lett semmivé. A tűz keletke­zésének oka ismeretlen. A paksi tűzoltók igyekez-' tek a tűz továbbterjedését meggátolni. A földesur a cselédség tudta nélkül biztosította azok vagyonát és igy a kár részben megtérül. — A tűzoltók mulatsága. A szegzárdi ön­kéntes tűzoltók szokott nyári mulatságukat múlt vasárnap tartották meg a polgári olvasókör nyári helyiségében nagy számú közönség jelenlétében. Volt zsákugrás, lepény evés, koronakapkodás és egyébb tréfás előadások; azután táncz, tánczköz- ben tombola, mely 210 nagyobbrészt értékes tárgy­ból állott, melyet André István és Wilhelm Ede- gyűjtöttek össze. A népes mulatságnak csak a késő reggeli órák vetettek véget. Bevétel volt 329 korona, kiadás 76 korona 88 fillér, s igy a tiszta jövedelem kitett 252 korona 12 fillért. Je­gyeiket megváltották és felüifizettek: Wölfel Fe- rencz 1 K, Stokinger János 2 K., Nyitray Lajos 2 K., Almási Lajo§ 3 K., dr. Steiner Lajos 1 K. 40 fillér. Adler nép. János 1 K. 40 fillér, Rézler Béla 40 fillér, Friedmann Béla 40 fillér, Schiszler Károly 40 fillér, Gyimóthy Lajos 80 fillér, Matzon Béla 60 fillér, Wágner Károly 1 K., Öllé Mihály 40 filler, özv. Mali Vilmosné 20 fillér, özvegy Moizes Sándorné 10 korona. A fentnevezeti felül- fizetők- és jegymegváltóknak őszinte köszönetét fejezi ki a parancsnokság. — A tolnai kömives és ács munkások munka beszüntetéssel kényszeriiették mestereiket bér fel­emelés és munkaidő leszállítására. Kívánságuk 9 és fél órai munkaidő, — ezt a kívánságukat a öies­- terek teljesítettek, — továbbá 4 korona napibért óhajtanak, ezt a mesterek már a legjobb akarat mellett sem teljesíthették, amennyiben az elvállalt munkánál ily nagy napibért figyelembe nem vettek, tehát csak ráfizetéssel dolgoztathatnának tovább. A munkások ezt belátták és egyelőre egy része folytatja a munkát. Baleset. Tóth Mihály nagyszokolyi lakost egyik lova arezon rúgta oly annyira, hogy alsó ajka czafrangokban lógott, _ — úgy varrta össze az orvos. Kar, hogy nem biztosította magát az orsz. gazdasági munkás- és cselédsegély pénztárnál. — Katonai dijlövészet. A pécsi 19. honvéd­gyalogezred dijlövészetet rendezett a múlt hó 25-én. Tolnavármegye által adott 10 koronás dijat, pus­kával felszerelt legénységi dijlövészetben Finta Ferencz ; a forgópisztolylyal felszerlt altisztek ver­senyében pedig ugyancsak Tolnavármegye által adott 10 koronás dijat Belján Béla őrmester nyerte meg. — Adományok tombolatárgyakra. A szeg­zárdi önkéntes tűzoltó-egylet által folyó hó 5 én tartott népünnepén rendezett tombola-játékra ada­koztak : Nyitray Lajos 2 nagy üveg csemege- és 2 nagy üveg vörösbort, Tarlós János 1 üveg likőr, Schulcz Gusztáv 1 tájt pipát szárral és 1 china-ezüst óralánezot, Fusz Ferencz több üveg és porczellán tárgyat, Salamon Ármin egy üveg pezsgőbor, Pirnitzer József és Fiai ezég 5 datab különböző tárgyat, Schlesinger Ignácz 3 darab különböző tárgyat, Ifj. Müller Bernát 5 drb sárga bőrkenőcsöt, Seiner Lipót 3 drb nyakkendőt, Müller Testvérek 3 tuczat géptűt, Elkán Ármin 1 garnitúra gomb, Fischhof Károly 1 karmantyú, Fischhof Mór 2 szipka, Leitersdorfer József 1 koronát, Krammer Vilmos 1 korona és 3 doboz levélpapír, Ifj. Glantz Miksa 2 garnitúra inggombot, 4 virágcsokrot, 1 kontyfésü, 2 gyüszü, Szondy István 1 kis üveg konyak. Hayt Gábor 4 üveg bort, Háit Ferencz 4 üveg bort, Mehrwerth Lajos 2 üveg bort, 1 üveg likőrt, Háry Ede 1 koronát, Telkes Izidor 4 üveg bort, Lencz Károly 2 virágtartót és egy pörsölyt, Ferencz Gyula egy doboz levélpapírt, Bóday Gusztáv 5 pár sárga czipő-füzőt, Özvegy Almássy Károlyné 3 bonbon ezukrot töltve, Hen- czel Péter 2 dib bajuszpedrő, egy drb fogpaszta, Tóth Ignácz 1 drb krémpaszta, Fekete Mihály 2 korona, Kron Salamon Fia ezég 3 dib nyakkendő, Árva J. egy almanach, 2 legyező, egy fénykép, Wagner Károly 2 vasaló és egy mérleg, Bachschitz és Társai 2 drb tárgy, Burka Ferencz egy darab ékszer, Tóth József 4 skatulya krém, 4 pár fűző, Mayer Jánosné 1 skatu’ya cigaretta, dr. Albers Rezső 1 korona. (Folyt, köv.) — A szederevés áldozata. Döbröközön, mint lapunkat értesítik, egy 1lein Miklós nevű hét éves fiú a szederevés áldozatává esett. A szerencsétlen fiú ugyanis szombaton reggel felmászott a szeder­fára. A legérettebb szeder természetesen az ágak végén szokott lenni és ezek leginkább csábították a merész fiút, de vesztére, mert egy vékony ág letörött alatta s a szegény fiú a magasból a földre esett. Súlyos belső sérüléseket szenvedett, úgy hogy életben maradásához kevés a remény. A döbröközi elöljáróság jelentést tett a szerencsétlenségről a dombóvári fő>zolgabirónál. — A tüdövész pusztítása. A «Tuberculosis» czimü hazai folyóirat közlése szerint folyó évi márczius hóban Tolnavármegyében 84, — április hóban pedig 76 egyén halt meg tüdővészben. — Baleset a vasúton. A kurdesibráki állo­máson Cseke János váltóőr tolatás közben elesett s egy kocsi az egyik lábát elvágta, a másikat pedig összezúzta. Beszállították a kaposvári kórházba. — Nagy tűz Lápafőn. Junius 24 én déli 12 órakor Lápafőn tűz keletkezett Kovács Mihályné gon­datlansága folytán, melynek rövid idő alatt Kovács József háza és félszere, Balog József háza, pajtája és félszere, Balog Ádám háza, istállója és pajtája. Hideg István istállója és pajtája esett áldozatul. Az összes kár 6700 korona, amely biztosítás folytán megtérül. A csendőrség Kovács Mihálynét fel­jelentette. — Elfogott czigánykaraván. Mórágy község külterületén a múlt héten egv 40 tagból álló czi­gánykaraván ütötte fel sátorát, miért is az ottani elöljáróság sürgönyileg kérte fel a bátaszéki csend­őrséget, hogy lépjen közbe. A csendőrjárőr még az este útnak indult s az egész czigánykaravánt megadásra szólította fel. A czigányvajda Petrovics Lajoson kívül 30 férfi, a többi asszony és gyer­mekekből állott. A csendőrök a kóborló czigányo- kat 13 lóval és 6 kocsival együtt beszállították Bonyhádra s átadták a főszolgab íróságnak. — Eltűnt legény, lót Kálmán gerjeni 23 éves hülye parasztlegény, még a múlt hó 21-én eltűnt a faluból s azóta nyoma veszett. A paksi főszolgabíró ez ügyben kiadta az illető köroztetését. éz — Malaczpecsenyére éheztek. A múlt héten egyik éjjel ismeretlen egyének behatoltak Pfi|f György himesházi lakos udvarába s a záratlan sertésólban volt két darab négy hónapos malaczot miután azokat előbb leölték, magukkal elvitték. A nyomozás kiderítette, hogy Bogdán István bátai és Lakatos József bezdáni illetőségű kóbor czigányok voltak a tolvajok, kik a leölt malaczokkal a szabari erdőbe távoztak s oly ügyesen rejtették el azok húsát, hogy nem lehetett rátalálni. A furfangos czigányok természetesen tagadják a lopást. Föl- jelentették őket. — A Dunába ugrott. Pulai András duna- földvári 30 éves nős napszámos Budapesten a Döbrentei-térről a Dunába ugrott öngyilkossági szándékból. Rajkovics Gyula vendéglős azonban észrevette és kimentette az életuntat. Pulai azt mondja, hogy a nyomor miatt akart meghalni, most a kórházban ápolják. IRODALOM. — Harminchét év a magyar közéletből. A modern Magyarország hatalmas fejlődésének leg­szebb korszaka esik bele abba a harminezhét esz­tendőbe, a mióta az Egyetértés, ez a legnagyobb és legragyogóbb hirlap magyar függetlenségért magyar önállóságért, magyar nyelvért és subvenció- jáért harczol. A sikerek és vívmányok között, ame­lyeket e kitartós, folytonos küzdelem termett, nem kis jelentőségű a legújabb : a lelkes harcz arra kény- szeritette a bécsi kezet, hogy a nemzetrontó katonai javaslatokat visszavonja. Oroszlánrésze ennek a győzelemnek, annak a lankadatlan és lelkes munkás­ságnak köszönhető, melyet az Egyetértés a legutóbbi politikai küzdelemben kifejtett. De más érdemei is vannak e hírlapnak. Több évtized megmutatta, hogy az Egyetértés mindig első iparkodott lenni az értesítés gyorsaságában és megbízhatóságában. — Terjedelme, formája megengedte, hogy nemcsak a politikának szánjon bőséges teret, de mindennapi eseményt kimerítően és híven ismertessen és tár­gyaljon, s az irodalmi olvasmányok terén is többet és jobbat nyújtson bármely lapnál. Politikai vezető cikkeit Írják: Kossuth Ferenc (fő munkatárs), Fenyő Sándor (főszerkesztő), Eötvös Károly (főmúnkatárs), Mezei Ernő, Szatmári Mór (orsz. képviselő), Rátkay László (orsz. képviselő), dr. Pap Dávid, Kálnoki Izidor, Sebess Dénes (orsz képviselő), Molnár Márton (felelős szerkesztő), dr. Bokor József (egyetemi tanár, Tanügy), Lengyel Zoltán (orsz. képviselő) Irodalmi része is szinte páratlan a magyar sajtóban. Tárcaírói: Mikszáthr Eötvös Károly, Heltai Jenő, Gárdonyi Géza, 7imár Szaniszló, Szabolcsba Mihály, Endrődi Sándor, Mar­tos Ferenc, Kürthy Emil, Fényes Samu, Váradi Antal, K. Lippich Elek, Beniczkiné Bajza Lenke, Fabula János, Baáry Elemér, Miklós Jenő, Szent- mihályi Gyula, Czóbel Minka, RadS Antal. Kará­csonyra az Egyetértés becses és nagyértékü Rá- kóczy-albumot küld teljesen ingyen előfizetőinek s a most belépők azonnal megkapják az album egyik mümellékletét, Kossuth Lajos fametszésü legjobb képét. Az Egyetértés-re előfizetni a kiadóhivatal utján lehet, Budapest, vármegye-utca 11. egy hó­napra 1 frt 80 krért, negyedévre 5 forintért. — »Katolikus egyetem Pécsett.« Ez a címe Dr. Hanuy Ferenc pécsi theologiai tanár 181 lapra (8°) terjedő tanulmányának, mely most hagyta el a sajtót, a pécsi joglyceum nyomdájának tiszta nyo­másával és ízléses kiállít ássál. A tanulmánynak célja beigazolni azt, hogy Pécsett három fakultásos egyelem (theologiai, jogi és bölcsészeti) legközelebb már felállítható. A pécsi theologiai főiskolának fen- tartója a pécsi szeminárium és a pécsi joglyceum- nak fentartója, a joglyceumi alapok (Szepesy-alap, pécsi székesegyház »lycealis alap«, »Hetyey-alap* ugyanis olyan jól vannak szituálva, hogy már most azonnal is képesek az egyetem felállításával járó évi költségtöbbletet viselni és bírnak megfeleld tágas és díszes épületekkel is. A bölcsészeti fakul­tás is felállítható Pécsett minden különös nehézség nélkül,_meft eddig a pécsi székesegyház évenkint 50.000 koronát a kath. tanulmány alapba fizetett be a szekesegyhazi fölös jövedelmekből (szénbányák evenkint 200—240 ezer koronát jövedelmeznek tE tv IC ((( 1 tit í í eíiÍ! le őrzi egy kezdet»

Next

/
Oldalképek
Tartalom