Tolnamegyei Közlöny, 1903 (31. évfolyam, 1-53. szám)

1903-07-09 / 28. szám

leges bölcsészeti fakultás évi kiadásainak */s-ad részét, a kiadas többi részére pedig a fedezetet ^ az országos gyűjtések »katholikus* egyetemre (eddig ' közel egy millió korona, maga a Bonnaz-alap 1903. januar 1-en 325.739 kor. 47 fillér volt), továbbá Pécs város és a Cisterci rend hozzájárulása és a további gyűjtések és adományok nyújthatják. A bölcsészeti fakultásnak eieinte nem is kellene külön \ épületet emelni, mert a püspöki lyceum épületében van még elég hely szamára; de viszont uj épület emelését, Pécs város hozzájárulásával úgy lehetne eszközölni, hogy egyúttal a főgimnázium épületének kibővítésé s ezzel kapcsolatosan vegre megoldassák. A magyar kathohkus egyetem felállításának pénzügyi oldala és Pécsnek e tekintetben való első­sége (V. fejezet) tagadhatatlanul a döntő pont a tanulmányban, mert ennek mérlegelése és reálitá- sáról való meggyőződés után az egész ország katholikusai föltétlenül Pécs mellé fognak állani és megszűnik az eddigi ingadozás a felállítandó kath. egyetem helyének megválasztása körül. A tanulmánynak egyébként hat fejezete van és terjedelmes bevezetése és befejezése. A fejezetek címei ezek : I. Fejezet: Egyetemekre szükség van, II. Fejezet: Kath. egyetemekre is szükség van. III. Fejezet: Kath. egyetem felállításának egyházjogi oldala. IV. Fejezet: Kath. egyetem felállításának magyar közjogi oldala. V. Fejezet: Kath. egyetem felállításának pénzügyi oldala. VI. Fejezet: Kath.. egyetem és különösen a pécsi katholikus egyetem ! életképessége. A befejezés maga is egy önálló feje- | zet, amint alcíme is mutatja : A legközelebbi teendők ' a pécsi kath. egyetem felállítása céljából. Az első négy fejezet úgy van megírva, hogy bárhol is állitattik tel valaha a kath. egyetem, fel­használható az itt összeállított anyag, mert az I. fejezetben az egyetemeknek jelentőségéről és cél­járól általában és a magyar egyetemekről különösen j is van szó, a II. fejezetben a kath. egyetemek cél- I járói és az eddig tényleg , fennálló ilyen egyetemek- ről értekezik a szerző, a III. és IV. fejezetben jog- történeti és tételes jogi alapon foglalkozik az egye­temi jelleg elnyerésének jogi oldalával. Dunántúlnak - és Pécs városnak f ölényét a magyar kath. egyetem helyének megválasztásánál az V. és VI. fejezetben igazolja be a szerző, de olyan keretben, hogy esetleg másutt állítandó egye­tem előmunkálatainál is fel lesznek használhatók az általa csoportosított adatok (a külföldi kath. egyetemekről, salzburgi gyűjtésről, Eger, Gyula- j fehérvár, Kassa, Pozsony, Szeged versenyéről.) Az egész tanulmányt a vonatkozó szakiroda- lom átkutatása után irta meg a szerző és a jegy­zetekben lapról-lapra idézi is forrásait. Az egyete­mekről általában szóló résznél legújabb szerzők: Paulsen, Kaufman és Demfle munkái (az egyete­mekről) voltak forrásai. A szépen megirt jeles munka megszerzését melegen ajánljuk. Megrendelhető 3 koronáért a szerzőnél: Pécs, Szeminárium. 1903. julius 9. IRODALMI CSARNOK. A príma gentryk. — Elbeszélés a falusi életből. — Irta: STUBENWOHL GYULA. 1. I. Utazás egy dáridóra. Augusztus közepe felé járt az idő, kellemes szép volt az időjárás. A jó öreg nap illemtudóan lövelte le aranyszínű sugarait a természet ékítette földre: éppen alkalmas idény arra, hogy a szóra­kozni vágyó falusi gentry-ember szabad idejét vadászat, fürdés, kirándulás, vagy más eféle szóra­kozással tölthesse el. Az olvasót egy regényes fekvésű kis falusi vasúti állomásra vezetem, hol a repkénynyel be­futott tiszti lak egyik szobájában Laky Vincze vasúti tiszttel találkozunk, ki reggeli toilettjének rendezésével van elfoglalva. Az éjjeli szekrényen álló ébresztő-óra éppen félkilenczet mutat, a kere- veten egy nagy sárga uti-bőrönd fekszik kinyitva, továbbá a széken ruhák s egyéb úti szükségletek hevernek. Laky önelégült mosolylyal igazitotta meg csokornyakkendőjét s azután egy czigarettára gyújtva az ablakhoz állott, nagy bodor füstöket eregetve ki a félig nyitott ablakredőnyökön. Gondolatban kéje­sen foglalkozott megkezdendő szabadságának eltöl­tésével | tervezgette, ábráudokat szőtt, hogy minél édesebbé, mulattatóbbá tegye magának azon négy heti szabadsági időt, melynek engedélyezését iga­zoló okmánya éjjeli szekrényében feküdt. Kezébe véve még egyszer, újból meg újból olvasni kezdé. Egyszerre csak az előszoba villamos csengetyüje élesen csilingelni kezdett. A pamlag mellett heverő vadász eb, Laky kedvencz Pollux kutyája nyugta­lanul ugrott fel fekhelyéről s nemtetszését hangos csahitolásban fejezte ki. Ezt azonban csak akkor tette, ha előérzete volt, hogy oly jövevény áll az ajtóban, aki igen ritkán, vagy pedig még sohasem járt náluk. Legényemberes k-omóczióval ment Líaky ajtót nyitni, melynek megtörténte után a levélhordó lépett be, kezében egy ajánlott levelet tartva, arról a következő czimet olvasta le: perlaki Laky Vincze urnák, vasúti tiszt Hidasd. — Én vagyok — felelte Laky. S ezzel átvéve a levelet, miután a levélhordót bizonyos anyagi formákban felvidámitotta, az mély hajlongások kö­zött távozott, kisérve Pollux kutya barátságtalan hanggyakorlatától. Aztán mohó kíváncsisággal bon­totta fel a levelet. A levél tarlalma igy szólt: «Kedves Czunczim ! Amennyiben legutóbbi találkozásunk alkal­mával tervbe vett szabadságodat már kieszközöl­ted volna; otthoni dolgaid rendezése után szíve­sen látlak nálunk szabadságod ideje alatt. A programmot majd itt állapítjuk meg; puskádat okvetlen magaddal hozd, mivel szép kilátás van néhány alkalmas vadászati kirán­dulásra. Ölel Sió-Horgason, 19** augusztus 10-én barátod• Horgassy Muki.» A levelet szépen összehajtotta a Czunczi gyerek, — mivel bizalmas társaságokban Vince nevéről Czuncinak „keresztelték. el —s a tőle megszokott flegmával zsebre dugta. Aztán, mikor az öltözködésével elkészült, egy urasági inasból átvedlett vasúti szolgával becsomagoltatta úti szük­ségleteit. Maga pedig elbúcsúzandó, átszaladt a for­galmi irodába, a hol már az öreg állomásfőnök az uj helyettessel beszélgetett, ki Lakyt távollété­ben helyettesíteni fogja. Rövid idei társalgás után az állomásfőnökné reggelihez invitálta őket, mely­hez a kerti lugasban volt felteritve. A reggelizés alatt közömbös dolgokról beszélgettek, néha-néha a már nem éppen fiatal, de még csintalan termé­szetű, szép főnökné pajzán megjegyzései keltettek derült hangulatot. E közben a nap már jól előre haladott az égen ; perzselő sugarai erőszakosan furakodtak be 1 a repkénnyel befutott lugas oldalain. A közeli me- j zőről a kaszások vidám nótája hallatszott be, az j állomási épület eresze alatt néhány éhes veréb sipákolt a szokott szemtelenkedésükkel. Egyszerre csak megkondult a jelző harang, a közeledő személyvonat érkezését jelezve. Ekkor a kis társaság felkelt a reggelizéstől. Liky meg­köszönve a szives látást, nyájas szavakkal vált el főnökéktől, s aztán lakására menve utazó ruhába bujt, fegyverét és podgyászait az állomásra vitette, ő maga pedig lesétált az állomásra, kisérve az ő elmaradhatlan Pollux kutyája által. Épen a váróterem ajtójáig ért, mikor a vonat a védjelzőnél sípolt, s nagy fekete füstgomolyokat fújva ki piszkos kéményéből robogott be a pálya­udvarra; aztán a társaságtól néhány üdvözlő kéz- szoritással búcsút véve a beszálláshoz készült. A szokásos P ................egy perez ! kiáltás ut án .Leky egy komótos fülke után nézett. A ka­lauz szalutálva, bizalmas mosollyal üdvözölte, s udvariasan nyitott neki ajtót. ,Laky felhasználva a kedvező alkalmat, gyorsan felszökött a szakaszba, melynek egyik fülkéjébe telepedett le. A vonat az­tán egy éles füttyentéssel kirobogott az állomás­ról; a deresedő hajú állomási főnök huszáros in kikent bajusza alul mosolyogva, ujjával fenyegetett utána, mig a kacér főnökné patyolat zsebkendőjé­vel integetett a távozó vonat felé — a férjé háti TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 28. sz. mögül. Laki viszont zsebkendő lengetéssel viszo­nozta a búcsú bizalmas kifejezését, mig végre a vonat egy hatalmas kanyarulatnál eltűnt. Aztán Laky letelepedett helyére és figyelem­mel kezdé vizsgálni az utasokat. Az egész szakasz­ban négyen voltak. Künn a szakasz folyosóján egy szerelmespár suttogott rgymásnak szerelemről, bol­dogságról. Valószínűleg uj házasok lehettek. Laky- val szemben egy koczkás ruhás angol ült. A hideg­vérű angol mintegy húsz perczig farkas szemet nézett a Laky mellett meglapuló Pollux kutyával, s aztán orra alatt valamit morogva, czinikus mosoly­lyal végig nyújtózott a pamlagon. Laky — ugy- látszik — megirigyelte a leleményes angol e ko- móczióját, lekergette a pamlagról, — nem az an­golt, hanem kutyáját s ő is hasonlóképpen végig nyújtózott. E kellemes poziturában Laky érzelmei messze kalandoztak, révedező tekintete a szerelmes párra esett, amint azok egymást átölelve, titkon egy-egy édes csókot váltottak. Látszott, hogy szi­vükből az igaz szerelem édes boldog érzése tükrö­ződik vissza. Laky lelkében is felujultak az iijabb kor éveinek boldog emlékei, édes emlékek azok, melyeket, ha visszavarázsolunk lelki szemeink elé, a múlt bűvös-bájos alakjai jutnak eszünkbe; kép­zeletben lefestjük magunknak azokat a lényeket, kiknek társaságában annyi boldog, annyi kedves órát eltöltöttünk s ilyenkor gondolatmenetünkben előállt egy babaarczu gyermekleány kék szemekkel, szűz tiszta vonásokkal, vagy egy szőke-fürtös asz- szonyka kaczér mosolylyal, hamis pillantásokkal; majd pedig egy parázsszemü, sugár termetű barna lány, kiben a szépség a büszkeséggel vetekedik. Eféle gondolatokkal volt Laky eltelve, mi­közben az angol néhányszor kanosaiul feléje pil­lantott, azután mosolyogva tovább szivta regá- litását. Laky, hogy ábrándjainak tovább szövésében ne zavartassa magát, felkelt és a szakasz ablak párkányára könyökölve kibámult a nagy minden- ségbe. Kívül sürü egymásutánban tűntek el az ut- széli fák, a pálya mentén álló táviró oszlopok szé­dítő gyorsasággal szöktek hátra. A távoli hegyek iramodva suhantak vissza, mintha a prüszkölő vas­szörnyeteg dühétől vitóznának. A völgyben egy kis kék vizű tóból ijedve röppent fel egy sereg vad­kacsa s V betű alakban nagy ivet alkotva tűntek el a látóhatárról. A tóban mezítelen falusi paraszt- kölykek lubiczkoltak, kik* a gyorsan robogó vonat láttára fületsértő örömrivalgásban törtek ki. A jó öreg nap is mindig magasabbra emlkedett az égen, forró sugarait kéjelegve szórta a száguldó vonatra. Most a kalauz lépett be. Kérte a jegyeket melyeket átadva a szokásos átlyukasztás után tá­vozott. Pollux kutya morogva húzódott meg az egyik sarokban, mire az angol megint csak mo­solygott. Az angolnak eme cinikus magaviseleté nem kevésbé boszantotta Lakyt, s igyekezett megtudni a folytonos mosolygásnak az okát. Azon tudatban tehát, hogy ismeretlen utitársaknak a megszólítás nemcsak hogy szokás dolog, hanem némileg illem­beli kötelesség is, s elvégre, hogy az időt is ne oly nagy mérvű unalmasságban töltse el, az an­golt megszólította németül: — Sprechen Sie deutsch mein Herr? — Nix deutsch, — volt a lokonikus válasz, aztán ismét csak mosolygott. — Parlez vous frangais monsieur? Az angol tagadólag rázta a fejét. — Angolul pedig ő nem tudott, s most már azon gondolkodott, hogy hát milyen nyelven ér­tethetné meg magát ezzel a cerberussal. — Intelligit aliquid latiné ? szólt most latinul. — Non 1 Válaszolt az angol. Laky nevetett is, boszankodott is a sors eme ironikus játéka felett, már-már faképnél akarta hagyni excentrikus utitársát, midőn hirtelen egy újabb eszméje támadt. Elkezdett vele némajelek­kel értekezni. Ez — úgy látszott — hatott, mi­vel az anglius mindjárt felült és hasonló taglejté­sekkel igyekezett magát megértetni. Így társalog­tak, vagy jobban mondva szórakoztak huzamosb időig. (Folyt, köv.) ______________________________5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom