Tolnamegyei közlöny, 1902 (30. évfolyam, 37-52. szám)

1902-09-11 / 37. szám

4. TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 36. sz. 1902. szeptember 4. — Kossuth-ünnep a vidéken. Tolnavárme­gye hazafias körei, egyesületei és testületéi min­denütt készülnek Kossuth Lajos édes apánk 100 éves születésnapjának megünneplésére. Dunafótd- váróit az »Egyenlőségi Kör« a többi egyesületek kel rendezi az ünnepélyt. Köleseién szept. 21-én délután 2 órakor kezdődik az ünnepély, melynek megtartása végett lelkes felhívást intéztek a pol­gártársakhoz. Az ünnepély programmja : 1. »Tavasz elmúlt« énekli a kölesdi polg. dalárda. 2. Alkalmi beszée. Tartja: dr. Pichler Győző orsz. képviselő. 3. Beszéd. Tartja: lantó János. 4. Beszéd. Tartja; Kontsánszky Ottó. 5. Marsheiles, énekli a polg. dalkör. Este 7 órakor a nagyvendéglőben táncz- mulatság, melynek tiszta jövedelmét a Kossuíhtér és a Kossuth-szobor gondozására forditják. Szeg• zárdon, Bdtdn, Tamásiban, Decsen, Ocsényben szintén lesz Kossuth-ünnep. Tamásiban Rátkay László orsz. képviselő mondja az ünnepi beszédet. — Veni Sancte. A szegzárdi állami főgim­názium tanuló ifjúságának múlt csütörtökön, a szegzárdi polg. fiú- és leányiskola, valamint a szegzárdi rk. népiskolák növendékeinek is vasár­nap volt a »Veni Sancte«-juk, melyet a belvárosi rk. templomban Szabó Géza hittanár végzett. — Adakozások a gyönki templomnak. A gyönki róm. katb. templom czéljára a szakadáthi plébánia hivatal czimére Hanny Gábor praelatus 30 koronát, a kalocsai főkáptalan pedig 10 koro­nát küldött. — Tanügyi hírek. A szegzárdi izr. hitközség és iskolaszék a Ligeti Jenő lemondása folytán megüresedett tanítói állásra egyhangúlag König Ferencz kitünően tanképesitett fiatal tanítót válasz­totta meg. — A mágocsi r. k. iskolaszék a meg­üresedett kánlortanitói állásra Rad/cs Béla diós- berényi kántortanitót választotta meg. — A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 2 éves gyógypae- dagógiai tanfolyamra Tolnavármegyéből Györkös Sándor ó-dombovári és Rosenberg Ábrahán simon- tornyai tanítókat vette fel. — Kamarai elnök. A pécsi közjegyzői ka­mara folyó hó 8-án Pécsett tartott közgyűlésében elnökké Baranyai Béla dr. pécsi kir. közjegyzőt választotta meg. — A szegzárdi főrabbi beiktatása. Tegnap érkezett meg Szegzárdra az izr. uj főrabbi. A hit­község részéről Nagy-Doroghig dr. Pirnitzer Béla egy küldöttséggel ment az érkező elé, mely kül­döttségnek tagjai voltak: Wolf Henrik, dr. Müller Ferencz és Strausz Mór. Az esti vonatnál, mely késéssel érkezett, a 30 tagból álló képviselő-testü­let fogadta Rubinstein főrabbit, kihez dr. Leopold Kornél hitk. alelnok intézett szép üdvözlő beszédet. A főrabbival jött ifjú felesége, akit gyönyörű virágcsokorral leptek meg. A szegzárdi izraelita hitközség folyó hó 12-én esteli 6 órakor tartandó isteni tisztelet alkalmával iktatja be Rubinstein Mátyás dr. uj főrabbit hivatalába. — Nőgyógyászati kongresszus. Dr. Lévai Dezső dunaföldvári orvos, lapunk volt jeles munka­társa, folyó hó 8-án Rómába utazott, hogy ott részt vegyen a nőgyógyászati kongresszuson. Dr. Lévai a kongresszuson felolvasást is fog tartani e czimen : «Adatok a gyermekágyi láz, kór ás gyógy­tanáról. — Adomány a paksi tűzoltó testületnek. Graepl Hugó budapesti gépgyáros, kinek Pakson levő gőzmalma augusztus hó 30 án leégett, az otteni önkéntes tüzoltc-teslületnek az oltás alka • mával teljesitett önfeláldozó működéséért 100 ko­ronát adományozott. — Névmagyarosítás. Kiskorú Veisz Lajos bedeghi lakos családi nevét « Vargá*-ra változtatta belügyminiszteri engedélylyel. — Engedélyezett magániskola. Újabb idő­ben szaporodnak Tolnavármegyében a magán népiskolák, a mi arra vall, hogy nem elég a nyil­vános jellegű iskola, a tanulók befogadására. A vallás- és közoktatásügyi miniszter újabban Joó Károly, bátaszéki kántor és oki. tanítónak adott engedélyt egy Bátaszéken felállítandó magyar tan­nyelvű magán népiskola felállítására. — A szegzárdi polgári leányiskolában a be­iratások befejeztettek. A négy osztályba a magán­tanulókkal együtt, /yp tanuló iratkozott be. E hó 15-éig az igazgató, attól kezdve pedig csak a kir. tanfelügyelő adhat engedélyt a beiratkozásra. De ők is csak méltánylást érdemlő ok esetén adhatják meg az engedélyt. — Espereskerületi gyűlések. A szegzárdi rk. espereskerület lelkészei és tanítói múlt csütörtökön Szegzárdon, a belvárosi népiskola egyik tantermé­ben gyűlést tartottak, hogy" határozatot hozzanak azon feltett kérdésekre, melyeket Döbrössy Alajos pécsi egyházmegyei tanfelügyelő küldött meg a «Pécsi Egyházmegyei Általános Tanitó-Egyesület» megalakítása tárgyában. A gyűlést «Veni sancte» előzte meg a szegzárd-belvárosi templomban, me­lyet Pártos Zsigmond kér. esperes és kér. tanfel­ügyelő végzett. A gyűlést Pártos Zsigmond nyi­totta meg eszmegazdag lendületes beszéddel, mely­ben lelkesen hívta fel a megjelenteket a komoly tanácskozásra, hogy erős táborba tömörülve meg­alakíthassák a «Pécsi Egyházmegyei Általános Tanító-Egyesület» et. A gyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Kálmán Károlyt, a jegyzőkönyv hitele­sítésére pedig Várkonyi Sándor és Horváth Ignácz szegzárdi tanítókat kérte fel. Ezután megindult a tárgyilagos vita, melyben az elnökön kívül Fekete Ágoston tolnai és dr. Pent Ferencz szegzárd-ujvá- rosi plébánosok, Horváth Ignácz és Kálmán Károly tanítók vettek részt. Végül határozatikig kimonda­tott, hogy a szegzárdi espereskerület örömmel üdvözöli a «Pécs Egyházmegyei Általános Tanitó- Egyesület» megalakítását, melybe olvadjanak bele a most fennálló r. k. néptanitóegyesületek és va­gyonukat adják át az egyházmegyei tanítóegyesü­letnek. Minden r. k. tanító, tanítónő, hitoktató és plébános-igazgató köteles legyen belépni az uj egyesülete; az évi tagdíj 2 korona legyen, mely­nek fele a segély alap javára fordittassék ; kántori nyugdij alap is létesit:essék, de függetlénül a se­gély alaptól, melynek csak kántorok1 lehetnek tag­jai ; az egyesület gyűlésein való megjelenés alkal­mával a taniiók fuvar és napidijban részesüljenek a hitközségi pénztárból. Még a Pécsre küldendő képviselőt választották meg, mire a gyűlés véget ért. — A dunaföldvári r. k. esperes kerületi taní­tói kar pedig f. hó 4-én Pakson tartott gyűlést dr. Onczay Géza kér. eperes elnöklete alatt. A gyűlés főtárgyát itt is a megalakulandó «Pécs Egyház- megyei Általános 1ánitó- Egyesület» kérdésének megbeszélése volt. A gyűlés egyhangúlag helye­selte az uj egyesület megalakítását és kimondotta, hogy a belépés minden Pécs . egyházmegyei r. k. tani’óra kötelező legyen évi 2 korona tagdíj fize­téssel. A gyűlésen Rassovszky Julián főszolgabíró is jelen volt. Délben a «Kathohkus Körben* közös ebéb volt, melyen számos vendégen kívül Tihanyi Domokos kir. tanfelügyelő is részt vett. — Kossuth-Ünnepély. Dunaföldvárott Rátkay László orsz. gyűlési képviselő, mint az «Egyenlő­ségi Kör» elnöke augusztus hó 30-án este értekez­letre hívta egybe az összes dunaföldvári köröket és egyesületeket, hogy megállapítsák a Kossuth- ünnep progjammját. Igen szép számmal jelentek meg és az értekezlet kimondta, hogy szeptember 19-én az iskolákban és templomokban legyen ünnepély és istentisztelet. Vasárnap 21-én körmenet a piacz- ról a Kossuth-térig és vissza. Hogy kik tartsanak szónoklatot különböző helyeken, azt a végrehajtó bizottság fogja rendezni. — »Kossuth Album« czim alatt az országos függetlenségi és 48-as párt Kossuth ünnep ren­dező-bizottsága jóváhagyása mellett egy felette becses dalgyűjtemény jelent meg az országos Kos- suth-ünnepélyek alkalmából, énekhangra és zon­gorára Glökner Ede budayesti zeneműkiadónál. Huber Sándor jeles zeneszerzőnk alig méltányolható buzgalommal gyüjté össze ez albumba a legszebb Kossuth s szabadságharczi nótákat, melyek edd'g hozzáférhetlenül, szétszórtan s ismeretlenül léteztek csupán. Az ízléses szép kiállítású, 25 művet fel­ölelő füzet terjedelmes tartalmából elég ha ezeket soroljuk fel: 1. Dr. Pap Zoltánnak az orsz. ünnep- rendező-bizottság által hivatalosan elfogadott »Kos­suth Himnusz «-át. 2. Kossuth Lajos búcsúja az ország határán. »Kitárom reszkető karom.« 3. Kossuth Lajos azt üzente.. 4. Egressy Béni, »Szó­zat.« 5. Egressy Béni, »Talpra magyar:!« 6 .Lányi Ernő, »Tavaszodik, még sincs harmat, se. virág.« 7. Világosi fegyverletétel dala. 8. Erődy Ernő, »Meghalt Kossuth!« 9. Jön Kossuth, jön! 10. Lányi Ernő, »Hát még mindig az a gyűlölt »Gott er­halte« járja. 11. Greizinger Iván, »Kossuth Lajos újra üzent Turinból « 12. Greizinger Iván, »Nem fajult el a magyar vér « 13. Csengery Gyula, »Turin felett ragyog az ég!« 14. Garibaldi nóta. 15. Egressy Béni, »1848-as honvédek indulója.« 16. Honvéd-tüzér temetése. 17. Kossuth Lajos levelet irt« stb. stb. — Ára e kiválóan érdekes kötetnek 3 korona netto és Glökner Ede zenemű­kiadóhivatalából Budapest, VIII,, József-körut 24, rendelhető meg. Bízvást elmondhatjuk, hogy a mag)ar zeneműpiaczon e szép műhöz hasonló al­kalmi mű még alig jelent meg valaha, s a leg­jobb hazafias dalainkat egybegyüjtő - ezen érdekes füzetet minden dal és zenebarátnak megszerzésre melegen ajánlhatjuk annál is inkább, mert ára is feltűnően olcsóra van szabva, nyilván azért, hogy ez em'ékfüzetet a legszerényebb tehetségüek is megszerezhessék, — Ugyanott jelent meg az or­szágos függetlenségi 48-as párt Kossuth ünnepélyt rendező-bizottsága által hivatalosan elfogadott »Kos­suth-Himnusz« Dr. Pap Zoltántól, énekre és zon­gorára. Ára 1 korona 20 fillér és Lányi Ernő,. ’ »Tavaszodik, még sincs harmat, se virág« a hír­neves zeneszerzőnek legszebb Kossuh-dala ének és zongorára 60 fillér, és férfi négyeskarra 2 Kossuth-dallal ugyanaz 2 korona. — A beiratások eredménye. A szegzárdi áll. főgimnázumba, mely most már teljes nyolcz osztályú, beiratkozott összesen 345 tanuló. Az egyes osztá­lyok szerint: I-be 47, a li ba 38, Ill ba 33, a-iV-be 28, az V-be 32/ a - VI-La a VII-be 22 és a VIII-ba 20. Tavaly év végén 209 növendéke volt az intézetnek. — A. szegzárdi polgári fiúiskolába beiratkozott összesen 159 tanuló. Osztályonkint igy oszlik meg a létszám ; I. 34, II. 29, III. 32r IV. 39, V. 18. VI. 7. Az elmúlt tanévben 189 tanulója volt a polg. fiúiskolának, az apadás tehát 30 tanuló. — A főgimnáziumi tanulóknak múlt csü­törtökön, a polg. fiú- és leányiskolának pedig va­sárnap volt a veni sanctejuk. — Kitüntetett borkiállitók. A pozsonyi mezőr gazdasági kiállításon kiállított boraiként ezüstérmet nyertek : Apponyi Géza gróf és a báró Augusz-íé' e gazdaság; bronzérmet nyert Máthis Kálmán vár­megyei főszámvevő. — Áthelyezett csendőrőrmesterek. Hevesi Béla m. kir. dombóvári csendőrőrraester Szombat­helyre, Bonczföldt Gábor m. kir. -czimzetes szom­bathelyi őrmester pedig Ó-Dombovárra helyezte­tett át. — A szeredi ipartestület a szegzárdi ált. ipartestület zászlószentelési ünnepélyén oly formán kívánta magát képviseltetni, hogy a szegzárdi áh. ipartestület elöljárósága bízzon meg egy olyan szegényebb sorsú ipartestületi tagot, aki tisztes­ségben öregedett meg s felnőtt leányai vannak. Az ünnepély napján az illető megbízottnak a szeredi ipartestület nevével ellátott karzi’agját kellett viselni s az ünnepélyen való résztvételével felmerülendő költségeinek fedezésére 10 koronát utalványozott, s a szegbeverésénél a megbízott eme jel mondatukat kellett, hogy mondja: »Nyo­morra születnek milliók, jólétre kevesen.« A szeg­zárdi ált. -ipartestület elöljárósága Piánk Józsefi derék ipartestületi tagot választotta ki egyhangú­lag a szeredi ipartestület kívánságainak teljesítésére. — Kossuth-ünnep. A «Szegzárdi Magyar Első Asztaltársaság» Kossuth Lajos születésének 100 éves éífordulóját szintén megünnepü. ■ Folyó hó 20 án ugyanis a Pernitz féle vendéglőben; társas vacsorát rendez és a csekélyre szabott részvételi, díjból személyenkint 20 fillért a szegény gyerme­ket felruházó-alap javára juttat.— Kívánatos, hogy e hazafias estélyen minél többen jelenjenek meg. — Az idegen községi helynevek. A szomszé­dos Bács-Bodrogh vármegyéből veszszük a hirt, hogy ott a vármegye törvényhatósági bizottsága egy ad hoc biíottságot küldött ki, hogy tegyen javaslatot a községi helynevek megváltoztatására^ A kiküldött bizottság már el is készült javaslatá­val, melyet az Országos Községi Helynévmagyaro- sitó B:zottságnak küldenek meg. Tolnavármegyé- ben is ajánljuk Bács-Bodrogh vármegye példájának követését, mert nálunk is sok rossz és idegen- hangzású községi helynév van. — Leszúrták a játszón. JKisasszonynapjár Szegzárdon Szabó József Bekes/vizi-utczai házának udvarán játszott több szegzárdi leány és foldmi- ves legény. Játék közben a legények a szép lányok miatt összevesztek és — mint rendesen — most is késekkel röhantak egymásra. A véres vereke­désnek az lett a vége, hogy Czank Lajos halálosan összeszurkálva maradt a*küzdőtéren, kit a kórházba kellett szállítani. A gyilkosságot a két Budai Jó­zsef unokatestvér követte el. — Agyongázolták a lovak. Kocza József Szeremlei szegzárdi földmivelő gazda Pál nevű fia múlt kedden kocsival trágyát hordott s e közben a lovak megvadultak, a kocsit elragadták és a város­ban, a Tóth-fé\e korcsma előtt felforditották, mely­nek hátsó része lemaradt, az első részével pedig őrült vágtatással a Sét-patak szélén száguldottak a Budai-utczába, ahol az országúton dolgozó köve- zőknek és napszámosoknak rohantak. A napszámo­sok közül a megvadult állatok fellökték és meg- rugták Lendvai József legényt, aki agyrázkódtatást szenvedett és eszméletén kívüli állapotban terült el. Dr. Komáromy Gyula községi oryos utasítására a szerencsétlen embert haldokolva szállították be a Ferencz-kórházba, ahol pár óra múlva meghalt..

Next

/
Oldalképek
Tartalom