Tolnamegyei Közlöny, 1898 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1898-01-23 / 4. szám

1898. január 23. Ezért nem megyek én a jégre, ha csak nem muszáj és hacsak nem visznek ! — Különben is, ez nagyon problematikus sport. Ha meleg idő jár télén: nincs jég; ha nagyon zord idő van: kimenni, hazajönni kellemetlen; ha nagy hó van: eltemettetik a sikam­lós pálya s nem tudni, milyen széles a »Krinolin« ; ha bál van készülőben : a lábak á conto des előre pihennek; ha köd van: neki megy egyik jégvitéz a másiknak s kéz- vagy láb-törést csinálhat a kel­lemetlen karamból, 6 heti bedeszkázás és gipszrakás­sal. Szóval e sport nőm nekem való! Ám azonban én olajat nem öntök a tűzre, — kinek tul-tüzes a vére, ám csinálja, űzze; — ha megfázik, nagy náthát kap, kinevetem s szánom j ha pedig ő nevet engem: jól van, azt se bánom!-------A gusztusok külön­félé k — nem mondhatod: „apré\u —: Neked talán a pap tetszik,-------nekem meg a papnél--------­Palást . küiTönfélék. — Hetyey Sámuel pécsi püspök installácziója. Az uj megyés püspök ünnepélyes beiktatása tudva­levőleg folyó hó 27-én megy végbe Pécsett. A fé­nyes ünnepélyre nagy előkészületeket tesznek, hogy méltóan fogadhassák a főpásztort. Mint értesülünk, Hetyey Sámuel püspök az installáczió előtt Bu­dapestre megy föl s onnan érkezik le a beiktatás ünnepére. Legimpozánsabb lesz a templomban végbe­menendő czeremónia. Mig a papok nagy segédlettel végzik az oltárnál a szokásos szertartást, addig a I kóruson gyönyörű egyházi zenedarabokat fognak eljátszani. Megyénkből is a papság nagy számmal megy el az ünnepélyre, úgy szintén a vármegye is képviselteti magát. — A kir. tanfelügyelő kőrúton. Tihanyi Do­mokos kir. tanfelügyolő folyó hó 20-án egy heti köruU’a ment a dombóvári járásba, hogy az ottani népiskolákat és óvodákat megvizsgálja. — Kinevezés. A király Jeney László gödöllői járásbirósági albirót a szegzárdi ügyészséghez alügyész- szé nevezte ki. — Áthegyezés. A király Gerle Jakab károly­fal vi kir. járásbirónak a szegzárdi kir. törvényszék­hez leendő áthelyezését megengedte. — Küldöttség. Hetyey Sámuel pécsi megyés püspök székfoglalási ünnepélyére Tolnavármegye tör­vényhatósága képviseletében Döry Pál alispán veze­tése alatt a következő megyebizottsági tagok jelen­nek meg : Döry Jenő, Gróf Széchenyi Bertalan, Per­ezel József, Sztánkovánszky János, Gróf Apponyi Géza, dr. Kämmerer Ernő, Nagy László, Nagy Ist­ván, Csapó Vilmos, Szévald Móricz, Perczel Béla. — Halálozás. Bonyhádi Perczcl Ferencz, bara- nyamegyei tb. aljegyző, életének 39-ik évében Pé­csett meghalt. Temetése pénteken délután 3 órakor ment végbe. Az elhunytat özvegy édes anyja, testvé- vérei és nagyszámú rokonság gyászolja, kik között ott van Perczel Dezső belügyminiszter is, kinek az elhalt unokaöcscse volt. Perczel Ferencz Baranyame- gyénél volt rövid ideig közigazgatási gyakornok és tb. aljegyző s az e hónapban tartott megyei közgyű­lés utalt számára végkielégitést, állásától való felmen­tése mellett. Mert hosszú |,időn át betegeskedett s hánytvetett élet után a mint Pécsett egy kissé meg­nyugodott volna, beteg lett és a kórházba kellett szállítani. — A hadügyminiszter és a lótenyésztők. A had­ügyminiszter fontos határozatot hozott a lótenyész­tőkre nézve. Elrendelte, hogy az állandó lóavató bizottságok a katonai csikótelepek részére szükséges méneket közvetlenül a tenyésztőktől vegyék. Ez a határozat annyit jelent, hogy a katonai ló vásárlások hasznát a jövőben nem az élelmes lókupeezok és közvetítők fogják zsebretenni, hanem maguk a tenyésztő gazdák. A határozatról, a mely különben megismétlése egy hasonló tavalyinak, a földmivelési miniszter körrendeletben értesítette a megyéket és elrendelte, hogy az érdekelt gazdák tudósítására azt sürgősen közhírré tegyék. Zemplén vármegye felirata. A kormány tud­valevőleg kedvezményt biztosított az állami tisztvise­lők fiai számára a honvédhadapród iskolákban, mig a törvényhatósági tisztviselőket a kedvezményből ki- zátra, a mi bizony elég méltánytalan. Zemplénvár- megye közönsége ezért felíratott intézett a honvédel­mi miniszterhez, hogy az állami tisztviselők fiai ré­szére biztosított kedvezmény a hadapródiskolában a törvényhatósági tisztviselők gyermekeire is kiterjesz­tessék. Zemplénvármegye most felhívta Tolnavárme­gye közönségét, hogy a felirathoz pártolókig csatla­kozzék. 4 ____________________________________ — Gondnoki kinevezés. A vallás- és közokia- tásügyi miniszter a Bésán József-féle ösztöndíj-ala­pítvány igazgató gondnokául gróf C s á k y Albin val. belső titkos tanácsost nevezte ki. — Hymen. Dr. S á dt Andor, liptó-ujvárosi községi orvos, eljegyezte boldogult G őz sy Ferencz volt szeg­zárdi alápitványi uradalmi ügyész bájos leányát, LI o n t i n kisasszonyt. — Megfelebbezett kamarai választás. Lapunk január 13-iki számában említettük, hogy a pécsi keres­kedelmi- és iparkamara megalakulása a Pécsett megej­tett tagválasztás megfelebbezése folytán késedelmet szenved. Mint értesülünk a pécsi kamarához tartozó hőgyészi alkerületben, Gyönkön 1897. decz. 29-én eszközölt választás szintén felebbezéssel támadtatott meg. A simontornyai járás főszolgabirája, mint válasz­tási elnök, az ügyet további intézkedés végett a vá­lasztásokat vezető központi bizottság elnökéhez, Reich Oszkár vármegyei aljegyzőhöz terjesztette be s a bizottság a kereskedelemügyi minisztériumhoz fogja továbbítani elbírálás végett. — Tolna vármegye többi alkerületeiben, Szegzárdon, Bonyhádon, Dombóváron és Pakson a választás akadálytalanul megtörtént.- A szegzárdi magy. kir. posta- és távirda TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY (4/sz.) hivatal statisztikája az 1897-ik évi forgalmáról. Föladott ajánlott levelek 20.228 db n utánv. ajánl, levelek 234 11 l| csomagok . . 15.756 ~11 t| pénzeslevelek 1.742 11 11 utánvét, csomagok 520 11 ii utalványok 29.411 I 942.626 frt. ii táviratok , . . 12.165 11 átmenő táviratok .... 7.540 11­Érkezett bérmentes levelek 188.760 11 n bérmentetl. levelek 884 11 n levelező lapok . 76.934 11 ii nyomtatványok 64.584 11 n áruminták ... 7 332 11 n dijmentes levelek . 179.088 11 n ajánlott levelek 50.784 11 ii utánvét, ajánl. lev. 754 11 ii csomagok . . 23.712 11 ii pénzes levelek . 3.926 11 n utánvét, csomagok 4.602 11 ii utalványok . 24.522 „ 835.531 frt. ii megbízások . 748 11 ii táviratok 12.367 11 Takarékpénztári befizetések G.288 frt „ visszafizet. 6.245 „ Cheque befizetések . . . 760.799 „ „ visszafizetések . . 149.054 „ Távirda bevétel .... 5.082 „ Jövedéki „ .... 28.287 „ — Halálozások. A következő gyászjelentést vet­tük : Dr. Spiegel Árminná úgy a saját, mint számos rokonai nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja féijének, Dr. Spiegel Ármin volt cs. és kir. Rudolf- kórházi orvosnak, Tolnavármegye megye-bizottsági tagjának s a dunafüldvári járás tb. járás-orvosának, élete 56-ik és boldog házasságának 27-ik évében, hosszas szenvedés után Budapesten 1898. január hó 14-én bekövetkezett elhunytét. A megboldogultnak hült tetemei a budapesti izr. sirkertben fognak nyuga­lomra tétetni. Áldás és béke poraira! Budapest, 1898. január hó 15-én. —-1 Mély és lesújtó csapás érte özv. Krasznay Gyulánét félje halálával. A meg­boldogultnak temetése folyó hó 17-én Pinczehelyen ment végbe általános részvét mellett, kinek haláláról a megszomorodott özvegy az alábbi gyászjelentést adta ki: Özvegy Krasznay Gyuláné szül. Benczerics Antónia szomorú szívvel jelenti felejthetetlen szeretett férjének, Krasznay Gyula gazdatisztnek 1898. január hó 15-én reggeli négy órakor hosszas betegség után, életének 63 évében történt csendes elhunytét. A boldogultnak hült tetemei folyó hó 17-én délután 2 órakor fognak a pinczehelyi sirkertben örök nyuga­lomra helyeztetni. Az engesztelő szt. mise szinte hét­főn 17-én fog lelkinyugalmáért bemutattatni. Pincze- hely 1898 január hó 15. Az örök világosság fényes- kedjen neki. — A névmagyarosítás gyorsítása. Hogy a név­magyarosításra beadott kérvényeket az alsóbb hatósá­gok ne intézzék el késedelmesen,, a belügyminiszter most körrendeletileg fölhívja az összes törvényhatósá­gokat, hogy azonnal intézkedjenek az iránt, hogy a területükön levő összes hatóságok a névmagyarositási ügyeket soron kívül késedelem nélkül intézzék el. Miután gyakran előfordul az is, hogy a névmagyaro­sítás iránti kéréseket véleményezés nélkül, vagy pe­dig hiányosan fölszerelve terjesztik föl a belügyminisz­tériumhoz, a miáltal ismét késik az ügy, fölhívja a miniszter a törvényhatóságokat, hogy eziránt is kellő­képpen intézkedjenek. — Nösülési engedély. Kivételes nősülési engedé­lyért folyamodtak a következők : Bank Kálmán kó- nyii, Bárdos Lajos bátai, Barsi István agárdi, ifj, Berg Henrik nagy-székelyi, Bognár János beteghi, Breiterbach Mihály bátaszéki, Csősz Pál kis-szekelyi^ Tippel Henrik nagy-székelyi, Ferner István mözsi, Grájsza Ferencz szedresi, Günther László, tamásii, ifj. Haas Henrik mucsfai, Hengl Péter szántói, Her­man Bálint bátaszéki, iQ. 8 ógel Henrik kalaznói, Berger Henrik mucsfai, ifj. Holbert Janos bátaszéki, Komlódi József nagy-doroghi, Kovács János őcsényi; Kovács Péter döbröküzi, Léhmann János mázai, Lehr Mihály párii, ifj. Löbel Henrik mucsfai, ifj. Mechtl György dúzsi, Milinovics Tivadar alsó-nánai, Molnár István őcsényi, iíj. Müller György izményi, Müller János izményi, Neugebauer Ádám kakasdi, Őri János sár-szent-lőrinczi, ifj. Peszt Konrád kétyi, Pete Tóth Péter felső-ireghi, Girkenbach Mihály bátaszéki, Poszpis György kónyii, ifj. Rácz József kányái, ifj. Reinbardi János nagy-székelyi, Roth Henrik mucsfai, Ruck György izményi, ifj. Somogyi János szemcse- csehii, ifj. Sümegi János bátai, Luczbach János, kónyii, Szalai László értényi, Takács Ferencz kányái, ifj. Tillich Henrik mucsfai, Trautmann Henrik kalaz­nói, Valter Mihály kakasdi és Vai’ga Sándor medinai lakosok, a kiknek kérvényei pártoló véleménynyel felterjesztettek a honvédelmi miniszterhez a közigaz­gatási bizottság által. — A középiskolák nevei. Az országos közép­iskolai tanáregyesület választmányához érdekes s ha­zafias indítványt terjesztett legutóbb Bozóky Endre tanár. Azt ajánlja, hasson oda az egyesület, hogy a főváros középiskolái a millenium emlékére nemzeti történetünk | irodalmunk nagy alakjainak a nevéről neveztessenek el, mert a mostani kerületek szerinti elnevezés, különösen, ha a kerületek számaiban vál­tozás állana be, sok zavarra és összetévesztésre ad­hatna okot. A tanáregyesület e kérdést, minthogy az nemcsak fővárosi, hanem országos érdekű, átteszi a tanári körökhöz tárgyalás végett s ezek javaslata szerint az évi közgyűlésen határoz. — Rátkay László uj színdarabja. Megyénk egyik büszkesége, szinirodalmunk jeles művelője, Rátkay László országgyűlési képviselő „A kenyér“ czim­' * mel uj szindarabot irt, melye; legközelebb a Magyar Színházban fognak előadni. — Uj távirdaállomások. A kereskedelmi minisz­ter a szegzárd-báttaszéki helyiérdekű vasút­nak Decs, Ocsény és Pilis-Berek állomásait állami és magántáviratok kezelésére felhatalmazta. — Uj egylet. A felső-ireghi általános olvasókör alapszabályait a belügyminiszter helybenhagyta. — Uj OVOda. Pinczehely községben uj rk. óvo­dát állítottak fel, melynek vezetését Molnár Kata­lin óvónőre bízták. Ezzel kapcsolatban megemlítjük H a n g y á 1 y Mihály ottani esperes-plébános jótékony­ságát, a ki a községben felallitandó rk. felekezeti iskolára és óvodára felajánlotta házát, szőllejét prés- házzat és értékpapírjait. A fenkölt gondolkozásu és- peres-plébános e páratlan jótékonysága megérdemli a község elismerését és háláját. x — Évi segély. A vallás- és közoktatásügyi mi­niszter az országos tanitói nyugdíjalapból C s e n g e r i Dávid, volt duna-szent-gyürgyi ev. ref. tanító özve­gyének, évi 191 frt segélyt utalványozott. — Értekezlet. A vidéki selyemtenyésztési fel­ügyelők folyó hó 19-én összejöttek Szegzárdon, hogy Bán Sándor főfelügyelő elnöklete alatt több napra terjedő értekezletet tartsanak. — Mintaközség. Simontornya mintaközség­nek nevezhető a tekintetben, hogy mint kell a köz­ségben az iskolák felállítása és a kulturális intézmé­nyek felkarolása által a nép műveltségét s szellemi előhaladását elősegíteni. Simontornya község volt ugyanis az első Tolnavármegyében, mely az 1891-ben alkotott kisdedóvási törvénynek megfelelőleg kisded- ovodát állított, most meg létesítette a gazdasági is­métlő iskola nagyhorderejű intézményét is, melynek tanítójává Kovács Jánost választotta meg, a ki az elmúlt uyáron gazdasági tanfolyamot hallgatott, hogy szaktudással oldhassa meg a gazdasági ismétlő iskola czélját. — Ha minden község oly mértékben felfogná az iskolák fontosságát, mint Simontornya, akkor mi­hamarább megszűnnének azok a sajnos állapotok, melyek a műveletienségnek folyományai. — A szegzárdi vaéuti sorompó. Alapos pana­szok merültek fel, hogy a szegzárd-kesélyüsi tör­vényhatósági közút mentén alkalmazott vasúti so­rompó gyakran és hosszas ideig elzárja a kocsi- közlekedést, a mi által lényeges forgalmi akadályok támadtak. A panaszokra az államépitészeti kir. fő­mérnök, Perszina Alfréd az akadály elhárítása iránt megtette a kellő intézkedéseket és igy remél­hető, hogy a bajon segíteni fognak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom