Tolnamegyei Közlöny, 1897 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1897-02-07 / 6. szám

6 TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY (6. sz.) 1897. február 7. — A házi barát, özvegy asszony már régen Szabó Antalné Dunaföldvárott, s ezt az alkalmat használta fel Gyenei Nándor foglalkozásnélküli aszta­los segéd és vele ismeretséget kötött, minek révén azt is kitudta, hogy annak egy kis készpénze is van. Egy alkalommal, midőn az özvegy nem volt odahaza, az elrejtett kulcsokat előkereste, s annak szekrényé­ből 100 frtot ellopott. A gyanú rögtön reá hárult, s igy anélkül, hogy a lopott pénznek valami hasznát vette volna, bekerült a dutyiba. — Pénzhamisító asszony. Kovacsevics Mihályné, szül. Jäger Magdolna, báttaszéki lakosnő beleke­veredett egy pénzhamisító bandába s maga is gyako­rolta a pénzhamisítást és a hamispénz terjesztését. Mikor aztán a banda manipulácziói napfényre jöttek, közöttük az asszonynak annyira kedvezett a szerencse, hogy mindez ideig rejtőzködik az igazságszolgáltatás kezei előtt. Megszökött lakóhelyéről, hátrahagyva három gyermekét és korcsmaüzletét, melyben kenye­rét kereste. A pénzhamisító asszonynak országos kö­rözését most a budapesti törvényszék elrendelte. — Eltűnt leány. Paksról egy 17 éves fiatal cseléd, kinek neve Nagy Ilona, helyét szó nélkül elhagyva, nyomtalanul eltűnt. A szemrevaló szép leányt valószínűleg lelketlen kerítő csábította el, hogy áruba bocsássa, mint akármilyen állatot. Az eltűnt leányt a paksi főszolgabiróság hivatalosan körözteti. A hivatalos irat szerint magas termetű, barna leány volt, alig 17 éves. — Tűz a városházán. A szegzárdi városháza egyik kéményéből múlt pénteken délután 4 órakor hatalmas lányok csaptak ki, a mi abból származott, hogy a kaminban felhalmozott fakészlett meggyuladt. A tüzet csakhamar lakalizálták, s igy nagyobb baj nem történt. ■ — Öngyilkos katona. Sziegli Jenő szegzárdi asztalos segéd sokat betegeskedett, mielőtt a katona­sághoz besorozták volna, a hol meg aztán helyzete nem hogy javult volna, de mind inkább súlyosbodott. Ez annyira elkeserítette, hogy a napokban a vártán szolgálati fegyverével agyonlőtte magát. — Sertésvész. Nagy csapás a gazdákra az, hogy a sertésvész elpusztítja sertésállományukat. Hiába az óvatosság, hiába a hatósági intézkedés; mégsem lehet az állati járványos betegségek tovater­jedését, vagy megszüntetését elérni, a minek főleg az az oka, hogy a tilalom daczára is olyan helyekről szállítanak sertéseket, melyek zár alá vannak véve. Újabban Paks község sertései között ütött ki a ser­tésvész, miért is a zár alá helyezést hatóságilag el­rendelték. — Az utolsó nap. Az ugri fülesekre múlt vasár­nap tartották meg a vadászok hosszú öt és fél hónapi üldözés után az utolsó vadászatot, mert február 1-től hat és fél hónapig a törvény által biztosított szabad­ságot élveznek. Az utolsó nap, múlt vasárnap volt, mikor a puskások nagy csoportokban vonultak ki a vadászterületekre, hogy még egyszer üldözőbe vegyék az erős inu állatokat. Mint beszélik, sok szerencséjük volt e napon a nyulaknak; de annál szerencsétleneb­bek voltak a vadászok, a kik elől már messziről elinaltak az ovatos s éber ugri fülesek. — Öngyilkosság. Móricz Mátyás szegzárdi napszámos sehogysem tudta családját tisztességesen eltartani. A szükség azután lopásra vitte, s észt is oly ügyetlenül tette, hogy rajta kapták. Múlt hó 30-án ugyanis Schlezinger Ignácz szegzárdi keres­kedő elől egy zsák lisztet lopott, hogy éhező gyerme­keinek kenyeret'adhasson. Tettét azonban rögtön észre vették, s megugrott, de a decsi hegyen a csendőrök még az nap este elfogták s bekísérték a városi bör­tönbe, hol a szégyén elől menekülendő, magát a börtön ablakára fel akasztotta s reggel halva találták. A szerencsétlen embert őzvegye és gyermeke siratja. mulatságok! — Pernitz József „Vadászkürt“-höz czimü ' vendéglőjében múlt szombaton több család jól sikerült pikniket tartott. — A tamásiban létesítendő kórház alapja javára 1897. évi február hó 13-án a tamásii nagyvendéglő termeiben bált rendeznek. Rendezőség: Dr. Kämmerer Ernő disz-elnök. Rátkay László disz-elnök. Szentand- rási Szévald Móritz elnök. br. Jesszenszky László al-elnök dr. Hahn Béla jegyző. Strausz Antal pénz­tárnok. dr. Kiss Ernő al-elnök. Sörös József jegyző. Kis Ignácz ellenőr- Belépő-dij; személyjegy 2 frt, családjegy 5 frt. Felülfizetések a jótékony czélra köszönettel fogadtatnak. Kezdete pont 8 és fél órakor. — A faddi korcsolyázók mulatsága. A tolnai ifjúság 3-án Faddra rándult — mulatni, mintha nekünk nem is volna elég tánczmulatságunk ? No de megvallva az igazat, nem csoda — a faddi korcsolyázók rendezték a kedélyes tánczmulatságot s igy —» a rendezöbizottság többnyire nőkből állván, nagyban sikerült a bál, melytől elmaradni nem lehetett. A zenét Garay Lajos bandája szolgáltatta. A terem ízléssel — korcsolyákkal s zöld girlandokkal — volt díszítve, győgyörü téli kép, melyből a teknöt vájó czigány sem hiányzott. A faddi hölgyek, hogy tudnak-e korcsolyázni ? — azt a sok felaggatott korcsolyák bizonyították, de tánczolni, mégpedig vígan, jó kedvüen tánczolni, azt tudnak, de amint látczik, nem sokáig, mert reggel hét óra után már mind hazamentek. Jelen voltak asszonyok : Balog Sándorné, Pleszky Antalné (Kajmád), Zdrahál Gyuláné, Borsody Lajosné, Schmidt Oszkárné (Fáczán- kert), Breitenecker Alfrédné (Tolna), Grünvald Lajosné, Amon Jánosné, Várkonyi Béláné (Szedres). Leányok: Pleszky Gizella, Tóth Erzsiké, Tóth Irénke, Németh Margit, Németh Janka, Ámon Mariska, Pleszky Karolin, Pleszky Ilonka, Bramberger Gizella, Hein) Mariska, Grünvald Mariska. — Asszonyságok bálja. Február hó 1-én (hétfőn, tartották meg a dombóvári „asszonyságok“ — mint a meghívó mondja — első farsangi piknik-jüket, mely teljesen sikerültnek mondható. Ott voltak — legnagyobb részben — Dombóvár és környékének összes tánczolni szerető fiatal asszonyai, lányai és ifjú emberei, kik ugyancsak ropogósán rakták a tánczot és a gyakori «hogy volt» meg az „újra“ kiáltásokkal igyekeztek bebizonyítani, hogy «sohse halunk meg»; a cigány meg húzta kimerülésig a kimeríthetetlen Adonis és hölgyének talpa alá a szebb- nél-szebb csárdást, meg a többit. Az első négyest, mint tudósítónk futólag összeolvashatta, 24 pár tán- czolta. Ezen az estén tánczolták Dombóváron elő­ször a «pas des quatré» néven ismeretes legújabb tánczot, először kettesben, majd hatosban, mi elég csinosnak volt mondható. Dicséret és méltó elismerés illeti azon hölgyeket, kik az ételek elkészítésében fára­doztak, mert úgy jó izük, mint Ízléses kiállításuk által ezt megérdemlik. Paál Józsefné és Lexa Zenóné urhölgyek meg különösen kiemelendők, mint a kik a nehéz háziasszonyi szerepre vállalkozva, annak mindenki megelégedésére eleget is tettek. A díszes hölgykoszoruból a következő névsort tudta tudósitónk összeállítani és kegyes elnézésért esedezik, ha valaki talán a jelenvolt hölgyek közül kimaradt volna. Ott voltak az asszonyok közül: Ábrahám Lajosné, Boróczy Károlyné, Bősz Lászlóné, Bubics N.-né (Tamási), Czéh Ferenczné, Csery Istvánná, Forintos N.-né, (Viaszló) Goldschmied Edéné, Irigh Vilmosné (Vásáros-Dombó), Kacskovics Jenőné, Kertész Lipót dr.-né, Lexa Zenóné, Mészáros Károlyné (Kis-Komárom), Neumann Jonásné Neu Pálné, özv. Nyárády Zsigmondné, Paál Józsefné, Pongrátcz Béláné, Rüll Károlyné (Kapos Szekcső), Rolf Aladár dr.-né, Seregély Istvánná (Sári major), Sultheisz N.-né, Strasser Henrikné (Inám), Szallós Jánosné. Leányok: Bedő Irma és Panni (Pécs), Bubics Mici (Tamási), Csery Ilonka, Freitag Gizella, Henrikffy Ida, Hónig nővérek, Maschek Gizella, Rüll Emma (Kapos-Szegcső), Strasser nővérek (Inám), Vimmersberg Octavie baronesse, Weyrauch Riza stb. A kedélyes, jól sikerült estélynek akkor lett vége, mikor másnap reggel az óramutató kiseb­biké a VIII-at, a nagyobbik pedig a XH-őt elhagyta. Másnap este azután az ugynezezett «tyukverő» lett megtartva, melyen a megmaradt elemózsiát fogyasz­tották el és folytatták a. tánczot ott, a hol az előző napon elhagyták. — A bonyhádi polgári bált január 30-án tar­tották meg az „O r o s z 1 á n“-hoz czimzett vendég­lőben, mely úgy erkölcsileg, mint anyagilag is kitü­nően sikerült. A nagy számban egybegyült közönség hajnali órákig maradt együtt a legvidámabb hangu­latban. A bál tiszta jövedelmét a bonyhádi szegé­nyek fölsegélyezésére fordítják, a mi csak dicséretére válik a rendezőségnek. A szegzárdi ipartestület és a katli. legény­egylet folyó hó 13-án tartja meg a »Szegzárd Szálló« dísztermében műkedvelői előadással egybekötött táncz- mulatságát,- melynek sikerén 75 tagú rendező-bizott­ság odaadó tevékenységgel fáradozik. A műkedvelők naponként tartanak próbát, s annyira elkészültek, hogy bátran kiállhatnak a nagyközönség elé, melynek bizonyára kellemes estét fognak szerezni. A mulatság iránt egyébként nemcsak helyben, hanem a vidéken is nagy az érdeklődés, a miből bizvást a legszebb sikerre lehet következtetni. ,— Kaszinói tánczestély. A szegzárdi kaszinó folyó hó 1-én fényesen sikerült tánczestélyt tartott, mely annyira látogatott volt, hogy bálnak is beillett volna. Az estélyt kedélyesség és véktelen jó kedv jellemezte. Az uj igazgatóknak Vargha Lajos és M á t h i s Kálmán uraknak ez volt az első bemutató estélyük, mely várakozáson felül kielégítette a jelen volt díszes közönség legmesszebb menő igényeit is. A mulató közönség hajnali 3-óra után kezdett oszla­dozni egy kellemesen eltöltött estély emlékével. Az első négyest 30 pár tánczolta. Jelenvolt asszonyok: Borzsák Endréné,, Heczler Gyuláne, Hoffmann Sándorné, Holub Jánosné, Horváth Ignáczné, Klie Lajosné, dr. Hilbert Istvánné, Keplinger Gézáné, Kovács Dávidné, László Lajosné, özv. Lukács Gyuláné özv. Länderer Arthurné, Matzon Béláné. Máthis Kálmánná, Molnár Istvánné, Mayer Jánosné, Őrffy Lajosné, dr. Pápé Dénesné, Polgár Lajosné, Pirnitzer Manóné, Sust Viktorné, Tóth Károlyné, Tóth Gyuláné, Urtika Antalné, özv. Várkonyi Endréné, Wallacher Lajosné. Leányok: Beries Bozsena, Dömötör Ilona, Hauke Elvira, Kelemen Gizella, Mayer Katicza, Módly Sarolta, Martin Emma (Budapest), Máthis Mariska (Kaposvár), Pirnitzer Ida és Nelli, Répássy Sárika, Somogyi Paula, Szendrődy Sarolta, Urtika Elza. — Állatjárványok. Megyénkben a legújabb sta­tisztikai kimutatások szerint az állatjárványok állása a következő: takonykor 2 községben 2 udvarban, ve­szettség 1 községben 1 udvarban, ragadós száj- és körömfájás 3 községben 19 udvarban lépett fel, mig sertésorbáncz 2 községben 4 udvarban, sertésvész pedig 6 községben uralkodik. — A szegzárdi dalárda 1897. évi márczius hó 1-én tartja a »Szegzárd Szálló« nagytermében tánczczal egybekötött alapszabályszerü dalestélyét. Műsor: „Miről apám nagy busán szól“ Lányi Ernő­től. „Csendes vizi rózsa“ Abt Ferencztől. „Nyisd ki anyám“ Gaál Ferencztől. „Szerelem,, Gaál Ferencztől. Kezdete esti 8 órakor. Belépti-dij személyenként 1 frt. — A hőgyészi dalárda 1897. évi február hó 21-ik napján, saját pénztára javára a hőgyészi ura­dalmi kávéház helyiségeiben tánczmulatsággal egybe­kötött dalestélyt tart. Műsor: „Éji varázs“, férfi né­gyes Storch A. M.-től. „Suhog a szél“ Kovárcz Emil­től. „Népdal“ egyveleg (zenekarit.) Szentirmay E.-től. „Bordal“ Ziegler Bélától. Előadja a hőgyészi dalárda. Belépti-dij: Személyjegy 1 frt., Családjegy 2 frt 50 kr. Kezdete 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogad­tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — A Faddi kereskedők és iparosok olvasó egylete, saját könyvtára javára m. hó. 30-án minden tekintet­ben kitünően sikerült tánczmulatságot rendezett. A látogatottság oly nagymérvű volt, hogy az olvasó egylet összes helyiségei szűknek bizonyultak s hogy ez igy volt, annak tudható be, hogy ami itt eddig soha elő nem fordult, két zenekar működött közre a helybeli Samai banda és a tolnai czigányok. Mind­két zenekar egyik a másikat túlszárnyalni akarta, s elkeli ismerni, hogy a helybeli zenészek Samai Já­nos ur dirigálása mellett oly zajos sikert aratottak, hogy a tolnai czigányok, akik ebben születtek és a Samai banda akik csak két év óta tanulnak, majd­nem egyforma jónak bizonyultak. Megemlitendőnek tartom, hogy a bál rendezőség kebelében vélemény eltérés volt arra nézve, hogy melyik zene működjék és úgy a tánczmulatság sikere érdekében mindkettőt kellett alkalmazni. Bevétel volt 46 frt, kiadás pedig 41 frt 09 kr. és igy a könyvtár javára tisztán ma­radt 5 frt 41 kr. Felülfizettek í Pleszky Antal kasz- nár, Zányi György plébános, Fischer Lipót 50—50 krt, Rosztoczky János 30 kr, Balogh István, Runyai József, Szabó József 20—20 krt, Bödi káplán 10 kr. összesen 2 frt 50 kr., melyért hálás köszönetét mond az olvasó egylet nevében a rendezőség. TÖRVÉNYHATÓSÁG KÖRÉBŐL. | Tolnavármegye közigazgatási bizottságnak elnökétől. | 181. szám./kbi. 1897. Körrendelet. valamennyi iskolafentartónak, illetve iskolaszéknek, közs. elöljáró­ságnak és a vármegye főszolgabiráinak Tol na vár megy ében. Az 1893. évi 26. t. ez. 2. §-a, illetőleg az ezen törvényezikk végrehajtása tárgyában a törvényható­sági közigazgatási bizottságok számára, az 1894. .évi j 10.000. sz. a. kiadott utasítás 2. §-a szerint, minden I már 5 évet szolgált okleveles elemi iskolai tanítót, tekintet nélkül törzsfizetésére, az 1898; évi szeptem- | bér hó 25-től kezdve 50—50 forint évötödös pótlék | illet meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom