Tolnamegyei Közlöny, 1894 (22. évfolyam, 1-53. szám)

1894-12-23 / 52. szám

4 1894. deczember 23. v.e$, •— szőve tovább gondolatainak szálait Endre. — Lelkülete kielégíti, — műveltsége pedig azon örök­kincs, mely megőrzi értékét még akkor is, midőn már az arcz elhullatta rózsáit. Emelkedett lelkülete föl­emeli a férfiú lelkét, — magasabb szárnyalásra kész­teti,— tiszteletet parancsol és a házi tűzhelyet kel­lemessé, teszi. Ó nagyon méltó, hogy szeretve legyen; de Endre felfogása szerint tulerényes, — olyan nő, aki férje mellett udvarlókat nem fogadna, gyermekeit maga nevelné, — nem vezetne külön háztartást, - szívesebben melegednék a házi tűzhely mellett, mint a fényes, termek kandaléinál, — s mindez oly túlhaj­tott felfogás a női tisztesség törvényeiről, amelyek/bi- zonyos körben nevetségesek. (Folyt. Jtöv.) ~ külön' félék. •— Szémélyi hír. Gróf A p p o n y i Sándor, kiről múlt számunkban sajnálattal megírtuk, hogy Szeg- zárdon hirtelen megbetegedett, mint értesülünk, a ne­mes gróf most már jobban van ugyan, de csak a karácsonyi ünnepek után térhet otthonába. — Dr. Dulánszky Nándor püspök állapota. Mint értesülünk, a pécsi egyházmegye főpásztora, Du­lánszky Nándor dr. nemcsak hogy leküzdötte súlyos betegségét, hanem már teljesen jól érzi magát Arcóban. Ezelőtt botra támaszkodva tette napi sétáit, most már azonban bot nélkül járja be a parkokat s gyönyörrel nézegeti a természet ritka szépségeit. A főpásztor áprilisig marad Arkóban. — Miniszteri köszönetnyilvánítás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Tolnavármegye kö­zönségének őszinte elismerését és köszönetét nyil­vánította, mivel Jókai Mór 50 éves Írói jubileuma alkalmából a nagy iró müveiből összeállított nemzeti kiadás egy példányával a paksi állami polgári iskola könyvtárát megajándékozta. — Megyei közgyűlés. Tolnavármegye törvény- hatósági bizottsága múlt szombaton__rendkivüli köz­gyűlést tartott. A gyűlés legfontosabb; tárgyát a Szeg- zárdon felállítandó főgimnázium még mindig húzódó ügye képezte. A törvényhatósági bizottság erélyes hangú felterjesztésben sürgeti meg a főgimnázium ügyében való haladéktalan döntést. Különben, mint magán utón értesülünk, gróf Széchenyi Sándor főis­pán ur is magáévá tette/az ügyet s személyesen fog a minisztériumnál közbenjárni; a végrehajtó-bizottság pedig, a döntés siettetése czéljából Budapestre utazik. — Tanügyi kinevezés. A vallás- és közoktatás­Páfpéné Arlow Mária okleve- tanitónőt a nagy-károlyi állami hoz/;a XI. fizetni osztályba segéd­3. ki5 _ .árd-báttaszéki h. e. vasút engedé­lyezési tárgyalását, melyet az engedélyezési okmány kiadása fog követni, jövő hónapban tartják meg a keresk. ministeriumban. A tárgyalás elnöke a keres­kedelmi miniszter vagy az államtitkár lesz, azonkívül részt vesz a keresk. ministeriumban szervezett vasúti szakosztályoknak egy-egy tagja úgy mint: a műszaki osztály, ái tarifa osztály, a vásuti főfelügyelőség, a kereskedelmi ügyosztály, posta és távirda képviselői stb. Továbbá az engedményes és a tervező mérnök. Az engedélyezési tárgyalás czélja az építendő vasút a csatlakozási vasutaklioz való viszonyainak megálla­pítása, a tervezett vonal épitési költségeinek megálla­pítása, a létesitvények meghatározása, az állami hozzájárulás-segélyezés, posta és távirda váltság ösz- szegénelc megszabása. Ez alkalommal állapittatik meg azon idő, mely alatt a vasút kiépítendő továbbá a kauczió nagysága. Mihelyt mindezen kérdésekre nézve az engedélyessel a megállapodás létrejön, kiadatik az épitési engedély. Mint értesülünk, eddig nem látszik semmi akadály fenforgása, hogy az építés a ta- vaszszal meg ne kezdődjék. — Áthelyezés és kinevezés. Sperling János számellenőr az itteni pénzügyigazgatóságtól a nagy­szebeni m. kir. pénzügyigazgatósághoz saját kéi’elmére áthelyeztetvén, ennek helyére Huber Ferencz deb- reczeni számgyakornok neveztetett ki, Egyházmegyei hírek. Gauzer János mária- kéméndi plébános, kiérd, esperes egyszersmindenkorra, P au lay Ferencz szolgálaton kivüí álló segédlelkész pedig szolgálatképtelenségének tartamára 1895. évi január 1-től évi 600 frtiiyi nyugdíj mellett az egy­házmegyei nyugdíjas papok sorába felvétettek. Régen Antal podgajczii plébános a miholjáczi kerületben viselt esperesi tisztétől felmentetvén, helyébe H o r- váth István radikovczii plébános neveztetett ki kér. esperessé. — Rovancsolás. Szilágyi Gyula p. ü. titkár, Sperling János sz'ámellenőr és Sáfáry László számtiszt kíséretében folyó hó 19—21-ik napjan vá­ratlan rovancsolást ejtett meg a szegzárdi adó­hivatalnál. — Utánzásra méltó példa. Baranyamegye kö­zönsége a pécsi megyeház diszterme számára Ábrá­nyi Lajos festőművésznél megrendelte Kossuth Lajos'arczképét. E hazafias példa utánzását ajánljuk Tolnavármegye törvényhatósági bizotságának figyel­mébe. A megye dísztermét ékesítő nagyfiaink arcz- képei között méltán helyet foglalhatna Kossuth Lajos arczképe is. — Tanító-választás. A lengyeli megüresedett tanítói állomásra egyhangúlag Schröder Rezső választatott meg. — Uj tagok. A szegzárdi róm. kath. óvodát és gyermek-menyhelyet fentartó egyesület tagjai közé újabban beléptek: Pesthy Elekné, Németh Jó- zsefné, Péchy Jánosné, dr. Morvay Istvánné, W angle r Mátyásáé, Szilágyi Gyuláné, C s e p k e Gáborné, Tóth Józsefné, C a r 1 ó Tosolini, Tóth Henrikné, Tekus Vilmosné, Horváth Györgyike, Faddy Jánosné, Oláh András ésNámessy János. — Sylvester estély. A szegzárdi dalárda által 1894. deczember dl-én tartandó tánczczal egybekötött dalestélyre a meghivók már szétküldettek. A műsor a legszebb darabokból van össze állitva s a dal ked­velői élőre láthatólag valódi élvezetben fognak része­sülni. A dalestély után táncz következik s hogy a tánczolni vágyó lánykák kedvük szerint áldozhatnak Terpsichore oltárán, arról a dalárda kellőkép gondos­kodott, midőn a rendezőséget a legtüzesebb tánczo- solcból állította össze. Egész sereg fiatal ember, kik már alig várják a tánczestélyt; közöljük a névsort, hadd beszéljen az: Skfáry László rendezőbizottsági elnök; a rendezőbizottság tagjai: Albers Rezső, Be- rényi Jenő, Boschán Samu, Czéh Ferencz, Csizmazia József, Dicenty Lajos, Dömötör Miklós, Ferdinánd János, Fördős Mihály, Gyenis Antal, Haja Béla, Hauk Károly, Horváth József, Hradek Ede, Jambusz Gyula,' Kelemen Imre, Komáromy Gyula, Konkoly István, Lantos Ferencz, Laurentsits Gábor, Leo-_ pold Samu, Malicsek Gyula, Matzon Kálmán, Mihályffy József, Mirth Gyula, Mogyoróssy Károly, Nemes Sándor, Nikitits Imre, Schneider János, Szabó József, dr. Szászy Endre, dr. Szántó Márk, Szigeth Nándor, Szilágyi Jenő, Wallacher Lajos, Véges Fe­rencz, Vitkovits József, dr. Wodianer Sándor, ifjú Zsigtíiond Ferencz. —■ Kinevezés. A király dr. Mittermáier Frigyes beregszászi ügyészségi alügyészt, volt szeg­zárdi albirót, a szolnoki kir. törvényszékhez bíróvá nevezte ki. — Képviselő-testületi ülés. Szegzárd község képviselo-testülete folyó hó 17-én délután rendkívüli ülést tartott. Az ülés legfontosabb tárgyát a Szegzár- dón létesítendő főgimnázium ügyében érkezett mi­niszteri leirat képezte. A miniszteri leiratot annak idejében már ismertettük, mely szerint a község kö- teleztetik Pártos Gyula fővárosi építész által készí­tett terv szerint a jelenlegi polg. iskolai épületet a főgimnázium czéljginak megfelelőleg átalakíttatni. Ezen átalakítás 75—80 ezer forintba kerülne. A fentebb említett leiratban az is bennfoglaltatik, hogy ezen átalakitás helyett a község más telken is emel­het uj épületet. Ezen fontos ügyet a kepviselő-tes- tület behatóan tárgyalta és B o d a Vilmos indítvá­nyára kimondotta, hogy hajlandó a főgimnázium ré­szére uj épületet emeltetni, ha e czélra az urada­lomtól ingyen telket kap ,és a miniszter eltekint az éppen nélkülözhető helyiségektől és ha az állam is valamivel hozzájárul az épitési költségekhez. A ki­sebb ügyek során elhatároztatott, hogy a „Szeg­zárd Szálló“ épületében levő Pollák-féle üzlethe­lyiség április 24-én árlejtés útján haszonbérbe adatik. — Uj tanító. A nagy-szokolyi kántortanitói ál­lásra az egyházmegyei hatóság a napokban Percei Lajost nevezte ki. — Pályázatok tanítói állásokra. Mözs község­ben a segéd-tanitói állásra pályázat íratott ki. Java­dalmazás : egy polgári évre l50 frt és teljes ellátás. Értekezhetni K a t z 1 é r János kántortanitóval. Kurd r. k. magyar-németajkú községbe tanító kerestetik. Fizetés 3Ö frt havonkint és bútorozott szoba fűtéssel. Pályázati határidő deczember 29. Folyamodványok az iskolaszéki elnökhöz Kurclra küldendők. A döbrö- közi r. k. elemi iskolánál az egyik segéd-tanitói állo­másra pályázat hirdettetik. Javalma,: tisztességes lak­szoba, 300 frt utólagos havi részletekben, 1/i hold kert helyett két öl tüzelő fa téli fűtésre. Esetleg magántanuló, képezdei növendék is elfogad tátik. Kér­vények az iskolaszéki elnökhöz küldendők. — Mikor lép életbe a polgári házasság. E kér­désre a hivatalos lap felel meg, mely szerint a pol­gári házasságról szóló szentesített törvény 1895. évi deczember 9-én lép hatályba. Az első polgári házas­ság tehát jövő évi deczember 9-én köthető meg. — Ä pécsi ügyvédi kamara köréből. A pécsi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Spitze r Károly ügyvédet Dunaföldvár székhelylyel felvette, Radenich János dunaföldvári ügyvédi lajstromból • törölte. — A szegzárdi népkonyha. Most, hogy a hideg tél valóban beköszöntött, még nagyobb számban ke­resik fel a népkonyhát, hogy egy kis meleg ételért könyörögjenek. Naponként 2—3Ö0-an ebéneinek táp­láló ételt a népkonyha asztaláról. Múlt szerdán gróf A p p o n y i Sándorné látogatta meg a népkonyhát és a tapasztaltak felett elismerését fejezte ki. — A szegzárd-ujvárosi kántori állás betöltésének nehéz kérdése megoldása felé közeledik. A kedélyek az izgatok bujtogatásai által nagyban feldulvák s pártok alakultak, melyek szeretnék saját jelöltjüket győzelemre juttatni. Az újvárosi plébános nagyon óhajtaná a nép kívánságát teljesíteni, ámde hogy tegye . ezt I Egyik része a közönségnek Nemes Győző,. a másik része Éber Márton tani tó urak, jelenlegi kán­torok részére áll, mig a harmadik e kettő mellőzésé­vel egy harmadikat kiván. Mint lehet tehát ez ügy­ben a pártok mindegyikének óhaját teljesíteni ? Ez lehetetlen. Épen e körülményeknél fogva és a kor­teskedések előidézte elkeseredettség megszüntetése czéljából G ö t z Sándor újvárosi plébános kihirdette híveinek s biztosította őket, hogy senkinek pártjára TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY (52. sz.) nem áll, hanem ismeri kötelességét, melynél fogva ő csakis a kántorválasztásnak a törvényszabta korlátok közt és a legrészrehajlatlanabb módon való megejtése felett őrködik és arra nem hivatott közegek, vagy zavart előidéző egyének beavatkozása ellen tiltakozik meghagyván az iskolaszéknek őt megillető jogát melynél fogva a kántort szabadon, minden kényszer és rábeszélés nélkül választhassa. A pártatlan állás- foglalás ugyancsak szükséges is a választásra jogo­sítottak mindegyikének részéről és a bujtogatók által felizgatott kedélyek mindenesetre csillapulni fognak ha látják, hogy sem a kerület esperese, sem a plébá­nos, sem az iskolaszék rábeszélésekre nem hajt, fe­nyegetések által magát elijeszteni az igazság utjától nem engedi, hanem a becsületes és lelkiismeretes meggyőződés sugallatát követi és az igazság szent érzetével adja szavazatát a megválasztandóra. A vá­lasztás — mint biztos forrásból tudjuk — folyó hó 29-én délelőtti 9 órakor fog megtartatni, mely alka­lommal nagyon kívánatos volna, hogy a felbujtoga- tott és lázitott nép minden rendetlenségtől tartózkod­jék, nehogy hatósági intézkedés beavatkozás" váljék szükségessé. Bárki lesz is nyertes a választásban őszintén gratulálunk a megválasztottnak szép állá­sához. — Vadászat. Folyó hó 16-án Bezerédj Pál hidjai birtokán vadászatot rendezett, melyre Szegzárd- ról is többen voltak hivatalosak. A vadászaton a ven­dégszerető házigazdával együtt mintegy 14 puskás vett részt és 130 darab nyulat ejtettek el. A szegzárdi polg. olvasókör folyó évi decz. hó 26-án és 1895. január hó 6-án délután 2 órakor a polgáfi olvasókörben közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1894. deczember hó 26-án. Hirlapok megrendelése és elárverezése. 1895. január hó 6-án. Tisztújító közgyűlés. — A szegzárdi dalárda Szilveszter napján, folyó évi deczember hó 31-én a „Szegzárd Szálló“ nagy- tei’mében tánczczal egybekötött alapszabályszerü dal­estélyt tart. Műsor: 1. „Olyan a te dalod“ népdal, Huber Károlytól. 2. „Dalár szózat“ münégyes, idős Ábrányi K.-tól. 3. „Szerelem“ műnégyes, GaalFerencz- től. 4. „Népdalok“ Huber Károlytól. 5. „Rajnai bor­dal“ münégyes, Liszt Ferencztől. Kezdete esti 8 óra­kor. Beléptidij : személyjegy 1 frt, családjegy 2 frt 50 krajezár. — Kedvezmény a felekezeti iskoláknak. A köz- oktatásügyi minszter elhatározta, hogy ezentúl az ál­lamnyomdából kikerülő összes tankönyvek vételénél az összes felekezeti elemi iskoláknak 10 százalékot enged. E szerint az illető iskolák vásárláskor minden tizedik könyvet ingyen kapják. — Munkaszünet felfüggesztése. A kereskedelmi miniszter ez évben is kivételesen megengedte, hogy a karácsonyi ünnepekre, valamint az újévre való tekintetből a folyó évi deczember 23-ára és 30-ára eső vasárnapokon az ipari és kereskedési telepeken az ipari munka, illetőleg adás-vevés egész; napon át végeztethessék. — Tehát ma és jövő vasárnap egész napon át nyitva marad­nak az üzletek. Uj politikai napilap. A „Pécsi Figyelő“ folyó 1 ló 16-ika óta napi lappá alakult. Programmja maradt a régi: I függetlenségi és 48-a s párt­nak tiszta és meg nem hamisított prog­rammja, melynek végczélja Magyarországnak a personál unióig terjedő közjogi függetlenitése és közgazdaságunk idegen érdekek szolgálatától mente­sített önnállósága. A „Pécsi Figyelő“ újévkor a XXIII-ik évfolyamba lép s a vidéki lapok . között mindig az első helyet foglalta el. Akik mindennap nem érnek rá újságot olvasni, azok részére a „Pécsi Figyelődből népies kiadást rendeznek. A népies kiadás évi előfizetési ára 3 frt. — Uj ezukrázda. Erdődi Lajos, előnyösen ismert szegzárdi ezukrász, a báró A u g u s z-féle ház­ban uj ezukrázdát rendezett be. A karácsonyi ünne­pek alkalmából csinos üzletében nagymennyiségű ezukorkát, csecsebecsét s másnemű édességeket hal­mozott fel, melyek a karácsonyfák díszítésére igen alkalmasak. Ajánljuk a törekvő fiatal ezukrászt a nagyérdemű közönség pártfogásába. — Karácsonyi szünidő. A szegzárdi polg. fiu- és leányiskolában, valamint a népiskolákban is a ka­rácsonyi szünidő a mai nappal veszi kezdetét és tart újév utáni csütörtökig, azaz január hó 3-áig. — A dunaföldvári vörös-kereszt-egylet által ki- böcsájtott iveken a szegény iskolás gyermekek felru­házására adakoztak: Bencze István apát-pléb. 25 frt, Takarékpénztár 5 frt, Bozóky Szende 4 frt, Hitel­bank 3 frt, Népbank 3 frt, Steiner Fülöp, Kristóf László, Koller Pál, Széllé Zsigmond, Dezső Endre, dr. Pálföldy Lajos, Radnich János 2 frt, Kovács Pius, Szabó G., Schmidt Ede, Güns Béla, Rotter Lajos, Czeller Jánosné, Györkő Mór, Polgári Olvasókör, Reitter József, Kelemen József, Nagy Imre, M., Adorján Ferencz, dr. Spitzer Károly, Schmidt László, Hirsch Henrik, Weisz József, dr. Lévai, Bruzer Mi­hály, Forster Benő, Németh János pléb. 1 frt, Gá- jássy Lajos 1 frt 50 kr., Kochan Bertalan, P. Mari- nus, Fr. Titus Jirasek, Pulay György, Deutsch An­tal, Kuchta Gusztáv, Németh József kiliti, Halász M. 2 olvas hatlan, Haas Á., Simalcsik K., Simalcsik Flórián, Györkő Lőrinez, Székler Andor, Szűcs Jó­zsef, Jager Jánosné, Nadhera József, Steiner Dezső, Klekner A., Gallai Ferencz 50 kr., Greilinger Ká­roly 60 kr., Bénák György, Juhász Antal 40 kr., Vértesi Jenő, Palotás, N. N., Pálinkás István 30 kr, Niki István, Grosz Mór, Khon Mór, Wirt Mátyás, Kis János, N.'N., Gerlich N;, Kovács József, Hor-

Next

/
Oldalképek
Tartalom