Tolnamegyei Közlöny, 1878 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1878-05-05 / 18. szám

rette érczes hangjával tündökölt. Csókán é rendkívüli ked­ves és szép volt, mint mindig;Ligethi Katalin végre Boulottot helyes felfogással játszotta és igen szépen éne­kelte. Az öltözetek gazdag ruhatárról tettek tanúságot. Az előadás folymában Tolnay, Breznay és Várkövy sikerült alkalmi rögtönzéseikkel nagy tetszést arattak. Kö­zönség ezúttal is több lehetett volna. Szerdán adatott a „Strike“ Kantay ,Teréz jutalmára. A közönség a jutal- mazottat virágcsokrok dobásával tüntette ki. Csütörtökön a „Gerolsteini herczegnö.“ Tüzetesebben helyszűke miatt az előadásról nem szólhatunk, de felemlítjük, hogy a jövő héti repertoir igen érdekes lesz. Több uj tag fogja magát bemu­tatni. Szerdán Tolnay, a társulat e derék tagja jutal­mára a „Szép juhász“ népszínmű; Csütörtökön pedig a „király házasodik“ czimü vígjáték műkedvelő közreműkö­désével kerül szinre. Május 18-án pedig Tőkés Emilia juta­lomjátéka leend. — Nyilvános köszönet mindazoknak, a kik szeretett kedves kis fiunknak Abay Viktornak folyó évi april 30-án végbe ment temetésekor jelenlétükkel irántunk való részvétüket tanúsították. A gyászoló szülök. — Györkőnyböl Írják nekünk; Egy lépéssel Györ- köny község is előbbre van a haladás terén. Az iskolaszék még a múlt hóban tartott egyik ülése alatt egyhangúlag adott kifejezést azon közóhajtásnak, hogy a még apáik ide­jében a szószéken szokásban volt magyar nyelv az isteni szolgálat körébe legalább minden negyedik vasárnapra új­ból behozassák. Eme egyhangú, mondhatni lelkesült határo­zatnak érvényre juttatása szempontjából testületileg ment el Wallandt Károly helybeli segédlelkész úrhoz, ki a felhívás­nak készséggel engedve, husvét másod ünnnpén szokott ha­tásos előadásával részesité a híveket azon örömben, hogy a negyvennyolczas évek után lemaradt magyar nyelv helyét a szószéken ismét méltóan elfoglalta. Ezen a haladás jeléről tanúskodó eredményt azon reményem kifejezése mellett irom meg igen tisztelt szerkesztő urnák, miként községünk egye­bekben is törekedni fog a kor kívánalmaival lépést (tartani. Mely eme közleményem megtétele mellett teljes tisztelettel vagyok Györköny, 1878. april 26-án. Tiringer Lajos, köz­ségi jegyző. (Üdvözöljük e téren a derék györkönyieket. Nem kívánja a magyar állam, hogy valaki anyanyelvét ne használja, de igen is megkívánja és joggal megkívánhatja, hogy a magyar nyelv, mely államnyelv, minden polgára előtt ismert legyen; azt pedig azon az utón lehet elérni, me­lyet a györkönyi iskolaszék kijelelt. Éljenek! A szerk.) — Helyreigazítás. Dobosffy Gyula tamási-i kir. já- rásbirósági vizsgálóbiró ur megkeresett bennünket a követ­kező helyreigazítás közlése végett. Folyó évi april 21-én meg­jelent a „Tolnamegyei Közlöny“ „különfélék“ rovata alatt a N.-Szokolyban s annak vidékén felmerült, bankjegyhamisítók fejének s ágyasának tragicus kimenetelű sorsa közöltetett, a minek ismétlése nemcsak szükségtelenné, de feleslegessé is válna, a már általánosan ismert s a nép száján is forgott tényállásról. Azonban nem hallgathatom el én, mint már ez ügyben korábban működött vizsgálóbiró azon téves kut- forrásból meritett állítás helyreigazítását, mintha a bank­jegyhamisítók felfedezésének érdeme egyedül csak a dom­bóvári járás szolgabiráját Fördős Géza urat illetné. Nem tulajdonságom a ki nem vívott érdemet magamnak tulajdo­nítani, sőt, még azt is megrovom magamban, a ki azzal kér­kedik, a mivel méltán és jogosan dicsekedhetnék, azonban hacsak a körülmények nem kényszerítenek, — mint éppen most, — úgy még ezt is elhallgattam volna, ha annak idején a szükség hozta tanúimmal is, be nem tudnám bizo­nyítani állításom valódiságát. A bankó hamisitók felfedezése körüli érdeme a tamási-i járási szolgabiró urnák éppen any- nyi, hogy mint tisztviselő csak pontos kötelességét telje­sítette. A tény ez, a mikor nekem holnapokig tartó foly­tonos kitartásaim után felfedeznem sikerült a bandát, si­etve mentem setét este a szolgabirói hivatalba, értesíteni a t. szolgabiró urat, hogy most, ha pandurait rögtön kiküldi az általam megnevezett helyre, az egész szép kompániát el­fogathatja; ezt ő megtevén, sikere lett a már közlött ered­mény. Ennyit ez ügyre vonatkozólag s kérem ezt becses lapjának legközelebb megjelenő számában közzé tenni. — Tamásiból írják nekünk: az általam megbukott - nak jelzett műkedvelői előadás mégis létrejött s a közönség nagyszerű tetszésében részesült. Előadták a „Czigány“-t; „Rózsi“ szerepében Grabovszky Fanni k. a. feltűnően, mint „Rebeka“ Döme Irén és mint „Évi“-ke Török Mariska kis­asszonyok, Scheibner Kálmán (a czigány), Geiger Gyula (Gyuri), Parragh Béla (Peti), Piringer József (Kurta), to­vábbá Szakonyi Kristóf, Schmidt Károly, Klein Náthán, Gyurisik Lajos, Rozmanics Károly és Henics Vincze urak igazán jól sikerültén játszottak. — A „Vasárnapi Újság“ april 21-iki száma a kö­vetkező tartalommal jelent meg: Heckenast Gusztáv (arcz- képpel). — „Kereszt alatt“ költemény Illyés Bálinttól. — „Pusztai találkozás“ elbeszélés Baksay Sándortól. — »Égy bűn története“ Hugó Viktor könyvéből (két képpel). — „A gyermekfegyenczek javitóháza Angliában“ Csukássy József­től. — „Jeruzsálem és a szent sir“ (3 képpel: Jeruzsálem az olajfák hegyéről tekintve; a szent sir templomának bel­seje; a szent sir templomának alaprajza) Jurany Gusztávtól. Aranymenyegzök. — Irodalom és művészet, közintézetek, egyletek, stb. rendes hetirovatok. — A „Vasárnapi Újság“ előfizetési ára negyedévre 2 frt, a „Politikai Újdonságok­kal együtt 3 frt. Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadó-hiva­talában (Budapest, egyetem-uteza 4-ik sz.) megrendelhető a „Képes Néplap“ és „Politikai Híradó“ legolcsóbb hetilap a magyar nép számára, melynek előfizetési ára félévre csak 1 frt. A „Háború Krónika“ negyedévre a „Képes Néplap“- pal 1 frt, a „Vasárnapi Ujság“-gal 2 frt 50 kr, a „Politikai I Ujdonságok“-kal 2 frt. — A „Jogtudományi Közlöny“ 16-ik száma követ­kező tartalommal jelent meg: Alaki és anyagi igazságszol­gáltatás. Zlinszky Imre kir. ítélő táblai biró úrtól. — Ada­lék a köteles rész kérdéséhez. Dr. Bozóky Alajos, nagyvá­radi jogtanár úrtól. — A helyi rendészeti hatóságok szer­vezetének alapelvei. Dr. Fekete Gyula úrtól. — Jogiroda­lom K.-tól. — Törvénykezési szemle: A büntető törvény- könyv életbeléptetéséről. Pirovits Kálmán, kir. tvszéki biró úrtól. — Az ügyvéd birája. — Curiai határozatok. — Elő­fizetési ára évnegyedre 3 frt. — Az „Apolló“ zenemüfolyóirat legújabb száma egy érdekes, nagyobb terjedelmű zongora-ábrándot tartalmaz, melyet jeles fiatal zeneszerzőnk Magurányi József Verdi „Aida“ dalművéből vett dallamok felett irt. A zongorázók és énekesek számára igen ajánlható folyóirat előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, a jelen szám ára 50 kr, mely a kiadóhivatalhoz (Budapest, vár országházuteza 94. sz. a.) legczélszerübben postautalvánnyal küldendő be. Még folyton előfizethetni az egész évfolyamra. — Kívánatra a lap után­vétellel is küldetik. N yilttér.*) Van szerencsém a t. közönségnek tudomására hozni, hogy Stann Jakab urnák a mérték-hitelesitö hivatal által bérben bírt házánál oltó rózsák, különböző szép fajuk cse­répedényben nevelve, valamint nyári virágpalánták s meleg- ágyi növények megrendelhetők; azon reményben vagyok, hogy- a t. közönség részesíteni fog kegyes pártfogásában, mit is midőn tisztelettel kérni bátorkodom, vagyok a t. kö­zönségnek Szegzárdon, 1878. évi április 20-áu. alázatos szolgája: Morhardt Lipót, műkertész. *) Az e rovatban közlőitekért felelősséget nem vállal a szerk. Hivatalos rész. 2034. Tolnainegye alispánjától, alisp. Nyoniozólevél. <•* A török-becsei kir. járásbíróságnak f. é. január 21-én 27. sz. a. kett megkeresése folytán közhírré tétetik, hogy hamis marhajárlat melletti lovak használása által elkövetett, csalással terhelt Nagy József ó-szivaczi, úgy Lakatos Má­tyás szabadkai vagy sztanisitsi lakosok a mellencsei község­házából megszöktek. Minélfogva nyomoztatásuk elrendel­tetik. Személyleirás. Lakatos Mátyás özvegy, lókupecz, szabadkai, Bács- Bodrogh. Stanisits R. C. 1845-ben született, termete közép, arcza gömbölyű, haja gesztenyeszinü, szeme fekete, szája orra rendes, jobbszemére vak. Nagy József nőtlen, mészáros, Szivácz-N.-Zombor Bács- Bodrogh, Szivácz, R. C. 1850. közép termete, inkább ki­csiny, arcza gömbölyű, haja szőke, szeme tarkás, szája orra rendes, különös jele nincs. Kelt Szegzárdon, 1878. márczius 18-án. Az alispán távollétében: Papé Gyula főjegyző. 2050. Toluamegye alispánjától alisp. • Körözés. A nagyméltóságu m. kir. belügyministerium f. é. már­czius hó 5-én 9739. sz. a. kelt értesitvényével tudatja, hogy Jász-, Nagy-Kún-, Szolnokmegye hatóságának f. é. febfuár hó 16-án 10146. sz. a. kelt jelentése szerint Deutsch Ignácz, Ugrai Pongrácz Ferencz, Notárus Csúzdi István, Notárus Csuzdi János és Vidra János jászberényi illetőségű hamis kártyajátékosok, mint ilyenek a jászberényi m. kir. törvény­szék által csak nemrég és hosszabb ideig terjedő börtön- büntetésre Ítéltettek, habár jóllehet ezen jövedelmes üzletü­ket már Jászberényben és környékén már nemis merik foly­tatni, mindazonáltal távolabb eső helyeken leginkább orszá­gos vásárokon azt egész odaadással űzik, mit bizonyit azon körülmény, hogy Jászberényből gyakran 10—14 napig is távol vannak, minthogy pedig nevezettek sem napszám, sem pedig egyéb tisztességes módon nem keresik kenyerüket, kétségtelen, hogy hamis kártyázásból tartják fenn magukat. Ezen rovott egyének a lopásra is kiváló hajlammal bírnak s már ily bűntényért is voltak fenyitve, mindezek daczára úgy látszik, hogy a törvények szigora reájuk semmi hatást nem gyakorol; továbbá nevezettek a tudatlan népnek felette nagy kárára vannak, mert itt a veres, ott a veres hol a veres csalfa játékkal, továbbá koczka és gyürüjáték- kal, hálójukba kerítik, minden pénzből kifosztják, minél­fogva ezen egyének á következő személyleirások alapján nyomozandók. Személyleirásuk : Deutsch Ignácz szülőhelye Tinye, Esztergommegye, vallása: izraelita, életkora: 23 éves, magassága: középen felüli, de nem egészen magas, testal­kata: ép, arcza: hosszas, arezszine : barna,haja:gesztenye­szinü, homloka: középszerű, szemöldöke: barna, nyelvisme­rete : magyar, német, állapota: nős. Pongrácz Ugrai Ferencz szülőhelye Jászberény, val­lása: rom. cath., kora: 34 éves, nagysága: alacsony, testal­kata: középszerű, arcza: gömbölyű, arezszine: halavány, haja: gesztenyeszinü, homloka: alacsony, szemöldöke: gesz­tenyeszinü , nyelvismerete: magyar, állapota: nős, gyer­mektelen. Notárus Csuzdi István szülőhelye: Jászberény, vallása: rom. cath. életkora: 23 éves, nagysága : alacsony, testalkata: közönséges, arcza: hosszas, arezszine : halavány, sárga, haja: barna, homloka : alacsony, szemöldöke : barna, nyelvismerete: magyar, állapota: nőtlen. Notárus Csuzdi János szülőhelye : Jászberény, vallása: rom. cat., életkora: 23 éves, nagysága: alalacsony, testalkata: közönséges, arcza: hosszas, arezszine: halavány, haja: fekete, homloka: alacsony, szemöldöke : fekete, nyelvismerete: magyar, állapota, nőtlen. Vidra János szülőhelye: Jászberény, vallása: rom. cat. életkora: 16 éves, magassága: közép, testalkata: izmos, arcza: széles, arezszine : halvány, haja : szőke, homloka : középszerű, szemöldöke: gesztenyeszinü, nyelvismerete: ma­gyar, állapota: nőtlen. Továbbá ugyanazon nagyméltóságu m. kir. ministeri- umnak f. é. február 27-én 8618. sz. a. kelt rendelete foly­tán köztudomásra hozatik, hogy a Budapesten székelő német császári föügynökség f. é. február 21- én kelt előterjesztése szerint pozsonyi származású, Metzner Frigyes nevű építke­zési felügyelő, vagy vonatvezetö családját segély nélküli ál­lapotban elhagyva, hazájából állítólag eltávozott és Magyar- országban bizonyos Fuchs nevű mérnöknél vasutépitkezési munkákat vállalt magára. Ennélfogva Metzner Frigyesnek jelenlegi tartózkodási helye nyomozandó. Kelt Szegzárdon, 1878. márczius 22-én. Az alispán távollétében: Papé Gyula főjegyző. 2396. Toloamegye alispánjától. alisp. Nyomozó-levél. A kolozsvári kir. törvényszéknek folyó évi február hó 26-án 931. sz. a. kelt megkeresése folytán közhírré tétetik, hogy Czekelius Vilmos kereskedelmi utazó folyó évi február hó 15-én a reá bizott 70 darab 600 frt értékű olajnyomatu képet elzálogosítván, Kolozsvárról megszökött. Minélfogva nevezettnek nvomoztatása elrendeltetik. J Sz emélyleirás: Czekelius Vilmos mintegy 24 éves, n.-szebeni szárma­zású, magas nyúlánk termetű ifjú, haja szőke, szemei vilá- | goskékek, bajusza, szakála nincs, arezbőre szeplős, orra, szája rendes. Különös ismertető jelei nincsenek. — Öltözete szürkeruha, sötét kávészin télikabát fekete zsinórral szegé­lyezve, fekete nemez kalap. Beszél németül és románul, ke­veset magyarul. Kelt Szegzárdon, 1878. márczius 25-én. Az alispán távollétében: Púpé Gyula főjegyző. • 2403. Tolnainegye alispánjától. alisp. Körözés. A nagyméltóságu m. kir. belügyministerium folyó évi márczius hó 16-án 11395. sz. a. kelt értesitvénye folytán az 1877. évi 10767. sz. a. kelt itteni körözés kapcsán közhírré tétetik, hogy: Sopronmegye alispánjának folyó évi márczius 11-én 2283. szám alatt kelt jelentése szerint Kis-Márton vá­rosban folyó hó 9-én délelőtt, egy a körözött Henrik Pállal azonosnak tetsző egyén tartóztatott le. E letartóztatott egyén körülbelül 14—15 éves, kék sze­mű, szőke hajú, bal csecs bimbója mellett sebhely látszik, nyakkendője fehér és kék koczkás, egyéb öltözete a kö- rözvényben említettekkel nem vág össze: írni tud, — de ért­hetetlen, — húr is találtatott nála, s mint jelekkel mutatá, hárfázni tud, úgy szintén jelekkel mutatá, hogy hegyes vi­dékből való, bal kezén és jobb áliában sebb forradás látszik. Minélfogva a Kis-Mártonban letartóztatott siketnéma fiúnak illetősége, esetleg pedig a kereset Henrik Pál nevű fiúnak vélt azonossága kinyomozandó. Kelt Szegzárdon, 1878. évi márczius 25-én. Az alispán távollétében: Papé Gyula főjegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom